Toimijuuden sommitelmat lasten merkityksellisissä pakoissa

Yksikkö: koskela
Lisätty: Tue May 14 18:23:09 2024

Tarkastelen pro gradu -tutkielmassani toimijuutta oppilaiden tekemien piirroksien ja kirjoitusten avulla. Tutkimus toteutetaan laadullisena tutkimuksena. Tutkimusaineiston kerääminen on integroitu oppitunneilla tapahtuvaksi toimminnaksi eli tutkimukseen osallistutaan koulupäivän sisällä. Tutkimuksen aineisto koostuu oppituntien aikana tehdyistä kuvista ja teksteistä, jotka käsittelevät oppilaalle tärkeää ja merkityksellistä paikkaa. Tutkimuksen osallistuminen on vapaaehtoista

Opettajien kokemukset erilaisista oppimisympäristöistä

Yksikkö: lukio
Lisätty: Mon Apr 22 10:27:59 2024

Tavoitteena on selvittää kieltenopettajien kokemuksia erilaisista oppimisympäristöissä, etenkin luokkatiloissa. Eri kouluissa on erilaisia käytäntöjä esimerkiksi siitä, millaisissa tiloissa kieltenopetus järjestetään. Joissakin kouluissa opetustilat ovat monikäyttöisiä, jolloin yhdessä tilassa opetetaan monia eri aineita, kun taas joissakin kouluissa kieltenopetukseen on varattu erilliset ns. kieliluokat. Aineenopettajat ovat oman alansa ainedidaktiikan asiantuntijoita, ja heillä on käytännön kokemusta kentältä ja koulun arjesta. Näin ollen, opettajia tulisi kuulla keskustelussa oppimisympäristöjen toimivuudesta sekä kehittää opetusympäristöjä vastaamaan opettajien ja oppilaiden tarvetta. Tässä tutkimuksessa vertailemme kahden eri pohjoispohjanmaalaisen lukion vieraiden kielten opettajien kokemuksia ja mielipiteitä erilaisista oppimisympäristöistä.

8. lk s2-ryhmän pohtivat esseet

Yksikkö: linnanmaa7-9
Lisätty: Thu Mar 21 12:37:06 2024

Minä ja Noora Känsälä tehdään tutkimusta 8. lk. S2-ryhmän pohtivista esseistä. Ideana on tehdä katsaus, mitä virheitä esseissä esiintyy ja luokitella virheitä. Tutkimus on siis aineistopohjaista virheanalyysia.

Lukiolaisten kokemuksia oppimispäiväkirjasta äidinkielen ja kirjallisuuden opetusmenetelmänä

Yksikkö: lukio
Lisätty: Wed Mar 20 19:10:19 2024

Selvitän lukiolaisten kokemuksia siitä, kuinka hyödylliseksi he kokevat lukupäiväkirjan oppimisen menetelmänä Oulun normaalikoulun lukion opintojaksolla ÄI2-3. Kurssin arvioitaviin suorituksiin kuuluu kaunokirjallisen teoksen lukeminen sekä teoksesta käytävä kirjallisuuskeskustelu pienryhmissä. Oppimispäiväkirja toimii tukena kirjallisuuskeskusteluihin valmistautumisessa ja tukee strategista lukemista: tarkkaavaisuuden suuntaamista, aiemman tiedon aktivoimista sekä yhteenvetojen tekemistä. Strateginen lukeminen puolestaan edistää luetun ymmärtämistä. Tutkimus antaa tietoa lukupäiväkirjan hyödyllisyydestä opetus- ja opiskelumenetelmänä nimenomaan opiskelijoiden näkökulmasta. Omien lukukokemusten raportoinnista on tutkitusti hyötyä ainakin suomen opettamisessa toisena kielenä, nimenomaan sanaston oppimisessa (esim. Uusitalo 2020). Lukupäiväkirja yhdessä kirjallisuuskeskustelujen kanssa saattaa olla myös hyödyllinen väline kirjallisuuden käsittelyyn myös suomea äidinkielenään puhuville.

Oppilaiden muistiinpanojen tekemisen vaikutus oppimissuorituksiin peruskoulun 7-9 luokilla ja lukiossa

Yksikkö: lukio
Lisätty: Wed Feb 28 15:30:06 2024

Tutkimuksessa selvitetään, onko peruskoulun yläluokkien oppilaiden ja lukio-opiskelijoiden muistiinpanojen tekemisellä opetustilanteissa vaikutusta heidän oppimissuorituksiinsa Selvitämme myös onko muistiinpanojen tekotavalla, laadulla tai muistiinpanojen kertaamisella erityistä vaikutusta.

Miten opettajat kokevat eriyttämisen lukion geometrian kursseilla

Yksikkö: lukio
Lisätty: Wed Feb 28 09:29:41 2024

Opettajien ja opettajaksi opiskelevien kokemuksia geometrian opintojen eriyttämisestä lukiossa.

Oulun Normaalikoulun nuorten luontosuhteen kehittyminen 7. luokalta lukioon

Yksikkö: kokokoulu
Lisätty: Thu Feb 22 19:20:05 2024

Tutkimus tehdään osana Tutkivan ainedidaktiikan kurssia. Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Oulun Normaalikoulun nuorten luontosuhteen muuttumista seitsemänneltä luokalta yläasteen läpi lukioon.

Oulun normaalikoulun nuorten luontosuhteen kehittyminen 7. luokalta lukioon

Yksikkö: kokokoulu
Lisätty: Thu Feb 22 19:20:02 2024

Tutkimus tehdään osana tutkivan ainedidaktiikan kurssia. Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Oulun normaalikoulun nuorten luontosuhteen muuttumista seitsemänneltä luokalta yläasteen läpi lukioon.

Oppilaiden käsitys maantiedon ainesisällöistä peruskoulun vuosiluokilla 7–9

Yksikkö: linnanmaa7-9
Lisätty: Thu Feb 22 13:41:23 2024

Tutkimme oppilaiden käsityksiä maantiedon ainesisällöistä eli esimerkiksi sitä, mitkä aiheet oppilaat liittävät maantietoon. Tutkimme myös, onko kaikki maantiedon osa-alueet edustettuina oppilaiden käsityksissä maantiedosta. Selvitämme, onko eri vuosiluokkien käsityksissä eroja, ja pohdimme mistä mahdolliset erot voisivat johtua, jos niitä tulee esiin. Tutkimuskohteina on yksittäiset ryhmät jokaiselta vuosiluokalta 7-9.

Lukiolaisten kokemuksia oppimispäiväkirjasta äidinkielen ja kirjallisuuden opetusmenetelmänä

Yksikkö: lukio
Lisätty: Thu Feb 22 11:23:08 2024

Selvitän anonyyminä sähköisenä kyselynä lukiolaisten kokemuksia siitä, kuinka hyödylliseksi he kokevat lukupäiväkirjan opetusmenetelmänä ja oppimisen tukena eräällä lukiokurssilla. Kurssin arvioitaviin suorituksiin kuuluu ryhmissä käytävä kirjallisuuskeskustelu romaanin pohjalta. Suomalaisten nuorten lukutaidon taso ja lukuinnokkuus ovat PISA-tulosten mukaan laskeneet aiemmalta tasoltaan. Lukupäiväkirja ohjaa opiskelijoita strategiseen lukemiseen, joka tukee luetun ymmärtämistä. Omien lukukokemusten jäsentäminen ja niistä keskustelu auttavat paitsi luetun ymmärtämisessä, myös saattavat auttaa lukuinnon nostamisessa.

7.-luokkalaisten käsityksiä tietokirjallisuudesta

Yksikkö: linnanmaa7-9
Lisätty: Wed Feb 21 15:19:51 2024

Teemme aineenopettajan pedagogisiin opintoihin kuuluvalla Tutkiva ainedidaktiikka -kurssilla tutkielman, jossa tutkimme 7.-luokkalaisten käsityksiä tietokirjallisuudesta. Tutkimme myös, miten oppilaiden käsitykset muuttuvat kurssin aikana, jolla he tutustuvat tietokirjallisuuteen.

7.-luokkalaisten käsityksiä tietokirjallisuudesta

Yksikkö: linnanmaa7-9
Lisätty: Wed Feb 21 15:19:49 2024

Teemme aineenopettajan pedagogisiin opintoihin kuuluvalla Tutkiva ainedidaktiikka -kurssilla tutkielman, jossa tutkimme 7.-luokkalaisten käsityksiä tietokirjallisuudesta. Tutkimme myös, miten oppilaiden käsitykset muuttuvat kurssin aikana, jolla he tutustuvat tietokirjallisuuteen.

Linguistic alignment in EFL continuation task / Kielellinen imitoiminen vieraskielisessä ennakointitehtävässä

Yksikkö: linnanmaa7-9
Lisätty: Tue Feb 20 16:38:32 2024

Pro gradu -tutkielmassa tutkitaan miten yläasteikäiset englannin kielen opiskelijat imitoivat kirjoitustehtävässä käytetyn lähdetekstin kieltä ja rakenteita. Tutkimuksessa opiskelijat suorittavat englanninkieliseen novelliin perustuvan kirjoitustehtävän, jossa heidän tulee kirjoittaa novellin ensimmäiselle osiolle jatko, joka muodostaa juonellisesti eheän kertomuksen. Tehtävän tekeminen kuvataan kuvakaappauksella, jotta voidaan analysoida tarkemmin eri kirjoitusprosessin vaiheita. Kirjoitustehtävästä noin viikon kuluttua pidetään osallistujien kanssa haastattelut, joissa heiltä kysytään kysymyksiä kirjoitustehtävän tekoon ja kielelliseen imitoimiseen liittyen. Tutkimustulosten perusteella voidaan antaa pedagogisesti ja eettisesti kestävämpiä tapoja hyödyntää lähdetekstiä vieraskielen oppimisen välineenä.

Kiinnostus valinnaisten kielten, saksan ja ranskan, opiskeluun lukiossa

Yksikkö: lukio
Lisätty: Tue Feb 20 10:10:20 2024

Tutkimuksen tarkoituksena on ottaa selvää, miten kiinnostus saksan ja ranskan kielen opiskeluun ilmenee lukiossa, ja miten kiinnostusta näiden kielten opiskeluun voisi lisätä. Tutkimus toteutetaan osana tutkivan ainedidaktiikan kurssia.

Vapaa-ajan digiresurssit englannin opetuksessa

Yksikkö: linnanmaa7-9
Lisätty: Fri Feb 16 14:27:49 2024

Tutkimus on osa Ainedidaktiikka-kurssia. Tutkimuksen tavoitteena on tarkastella sitä, miten opettajat voivat hyödyntää oppilaiden vapaa-ajan digitaalisia resursseja osaksi opetusta. Keräämme tietoa siitä, mitä resursseja 9. luokkalaiset oppilaat käyttävät kielten oppimisprosessiensa tukena kotona ja miten he kokevat hyötyvänsä niistä. Tutkimus toteutetaan sähköisenä kyselynä.

Kolmosluokkalaisten kokema kieliahdistus englannin kielen oppiaineessa.

Yksikkö: linnanmaa1-6
Lisätty: Fri Feb 16 14:19:30 2024

Pro gradu tutkielmassani on tarkoitus tarkastella kolmosluokkalaisten kokemaa kieliahdistusta (foreign language anxiety) englannin kielen opiskelussa. Tutkimuksessa haluan selvittää, kokevatko kolmosluokkalaiset kieliahdistusta englannin kielen opiskelussa, millaisissa tilanteissa ahdistusta ilmenee ja vaikuttaako kieliahdistus englannin kielen oppimiseen tai käyttöön. Tutkimuksessa pyrin myös selvittämään miten oppilaat kokevat ja arvioivat oman kielitaitonsa ja onko sillä vaikutusta oppilaan kokemaan kieliahdistukseen. Kyseessä on monimenetelmällinen tutkimus. Tutkimuksen aineisto on tarkoitus kerätä kyselyn ja haastattelujen avulla. Tutkimukseen osallistuminen on täysin vapaaehtoista.

Lukiolaisten käyttämät menetelmät ja virheet niiden käytössä toisen asteen yhtälöön liittyvissä tehtävissä

Yksikkö: lukio
Lisätty: Wed Feb 14 16:33:04 2024

Tutkimus toteutetaan osana Oulun yliopiston Tutkiva ainedidaktiikka -kurssia. Tarkoituksena on tutkia, mitä menetelmiä pitkää matematiikkaa opiskelevat 1. vuoden lukiolaiset käyttävät toisen asteen yhtälöön liittyvien tehtävien ratkaisemisessa ja mitä virheitä menetelmien käyttöön liittyy. Kyseessä on teoriasidonnainen kvalitatiivinen tutkimus

Yksilöllisen oppimisen malli lukion maantieteen opetuksessa

Yksikkö: lukio
Lisätty: Wed Feb 14 10:59:34 2024

Kokeilussa on Markus Mäenpään (2016) biologian opetukseen soveltama yksilöllisen oppimisen malli lukion maantieteen opetuksessa. Malli on alunperin kehitetty matematiikan opettamiseen, mutta myöhemmin sen keksiä Pekka Peura on julistanut 2012 blogissaan sen toimivan mille tahansa aineelle. Mallin idea on antaa oppilaille vapaammat kädet oman oppimisensa suhteen ja muuttaa opettajan roolia enemmän oppimisen ohjaajan suuntaan. Oppilaat saavat suorittaa annettuja oppimistavoitteita itsenäisesti tai ryhmissä ja opettaja antaa tukea niille jotka sitä tarvitsevat. Ne jotka eivät tukea kaipaa tai ovat niin sanotusti lahjakkaita voivat edetä omaan tahtiin välittämättä muusta luokasta.

8. lk s2-ryhmän pohtivat esseet

Yksikkö: linnanmaa7-9
Lisätty: Mon Feb 12 11:39:38 2024

Tutkimus on aineistolähtöinen tutkimus, jossa tarkastellaan 8. lk s2-ryhmän pohtivia esseitä. Tutkimus kuuluu tutkivan ainedidaktiikan kurssille, osana pedagogisia opintoja.

Digivälineiden käyttö kemian opetuksessa

Yksikkö: lukio
Lisätty: Fri Feb 9 15:26:05 2024

Tutkimus tehdään osana Tutkiva Ainedidaktiikka kurssia. Tutkimuksen tarkoituksena on tutkia digivälineiden käyttöä kemian opetuksessa. Erityisesti tutkimme digivälineisiin opetuksessa kuluvaa aikaa sekä opettajien näkökulmia ja asenteita digivälineistä.

Opettajajohtoisen opetustuokion vaikutus minäpystyvyyteen matematiikan vaikeissa tehtävissä

Yksikkö: linnanmaa7-9
Lisätty: Fri Feb 9 14:54:56 2024

Tarkoitus on opetustuokioiden yhteydessä ratkaista haastavia matemaattisia tehtäviä yhdessä oppilaiden kanssa kurssin alusta kurssin loppuun asti. Tavoitteena on selvittää millä tavoin tällainen opetustyyli vaikuttaa oppilaiden minäpystyvyyteen matematiikassa. Tutkimus toteutetaan osana Tutkiva ainedidaktiikka -kurssin suoritusta.

KOKONAISVALTAISEN HYVINVOINNIN KOULU (SCHOOLWELL)

Yksikkö: kokokoulu
Lisätty: Fri Feb 9 12:43:39 2024

SCHOOLWELL tutkimus- ja interventiohankkeessa kehitetään tutkimukseen perustuvia, kestäviä ja vaikuttavia sosio-pedagogisia ratkaisuja oppimisen ja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin samanaikaiseen edistämiseen peruskoulussa. Hankkeen tavoitteena on tukea oppilaiden myönteisiä opiskelu- ja elämänkulkuja sekä edistää yhdenvertaisuutta rakentamalla kokonaisvaltaista hyvinvointia tukevaa kouluyhteisöä.

Aktivoivat muistiinpanot ja motivaatio

Yksikkö: lukio
Lisätty: Thu Feb 8 14:24:39 2024

Tutkimuksemme tarkoitus on tutkia muistiinpanojen kehittamistä aktiivisempaan suuntaan mahdollisesti oppilaiden motivaatiota samalla parantaen. Tutkimus tehdään, jotta opetuksemme kehittyisi ja ymmärtäisimme oppipmistilanteita paremmin. Tutkimuksen ideana on antaa oppilaiden koota opiskeltavasta kappaleesta muistiinpanot itse, jolloin oppimistilanne vaatii opiskelijalta aktiivisempaa työntekoa kuin muistiinpanojen kopiointi. Myöhemmin kysytään oppilailta miten he kokivat tilanteen.

Lukiolaisten motivaatio opiskella keskipitkää ruotsin kieltä

Yksikkö: lukio
Lisätty: Wed Feb 7 09:41:41 2024

Toteutan motivaatiokyselyn osana kandidaatin tutkielmaani. Kyselyllä kartoitan lukiolaisten motivaatiota opiskella keskipitkää ruotsin kieltä. Kysely on paperinen, joka sisältää 12 kysymystä. Monivalintakysymyksiä on yhdeksän ja avovastauksia kolme. Kyselyssä ei kerätä henkilötietoja ja vastaukset ovat nimettömänä, joten vastaajia ei voida tunnistaa.

Pelillistämisen vaikutus opiskelijan kokemukseen omasta geometrian osaamisesta

Yksikkö: linnanmaa7-9
Lisätty: Tue Feb 6 14:41:41 2024

Tutkimus tehdään osana Tutkiva Ainedidaktiikka kurssia. Tutkimuksen tarkoituksena on tutkia pelillistävien harjoitteiden vaikutuksia opiskelijoiden kokemukseen omasta osaamisesta geometrian kurssilla.

Critical ChangeLab

Yksikkö: lukio
Lisätty: Tue Feb 6 12:05:37 2024

Horizon Europe -rahoitteisen Critical ChangeLab -projektin tavoitteena on kehittää osallistavaa lähestymistapaa hyödyntävä demokratiapedagogiikan malli, jonka tarkoituksena on auttaa nuoria tarkastelemaan kriittisesti jännitteitä jokapäiväisissä suhteissaan (esimerkiksi huoli ilmastonmuutoksesta tai sosiaaliset kysymykset, jotka liittyvät verkkokiusaamiseen ja vihapuheeseen sosiaalisessa mediassa) ja rohkaista heitä visioimaan vaihtoehtoisia tulevaisuuksia. Oulun yliopiston Tieto- ja Sähkötekniikan tiedekunnan INTERACT-tutkimusyksikön tutkija kehittävät ja testaavat tätä demokratiapedagogiikan mallia yhdessä lukiolaisten ja heidän opettajansa kanssa.

Miten tehdä geometrian opetuksesta mielekästä?

Yksikkö: kokokoulu
Lisätty: Tue Feb 6 11:33:39 2024

Olemme tekemässä tutkimusta, joka kuuluu kurssiin tutkiva ainedidaktiikka. Haen lupaa tutkimuksen tekemiselle itselleni sekä kaverilleni Jenni Limmalle, jonka kanssa toteutan tutkimuksen. Tarkoituksena olisi haastatella valmiilla haastattelupohjalla Oulun Normaalikoulun matemaattisten aineiden opettajia. Tutkimuksen ideana on pohtia, miten tehdä geometrian opetuksesta mielekkäämpää, pohtia mitä opetusmenetelmiä on suotavaa käyttää sekä kuulla opettajilta myös mitä oppilaat ovat kyseisistä menetelmistä tykänneet. Haluaisimme suorittaa myös itse haastattelun meidän tutkimukseen, että tutkimus ei koostuisi pelkästään valmiista materiaalista/kirjallisuudesta, jonka perusteella saataisiin tutkimus kasaan.

Linguistic alignment in EFL writing task / Kielellinen imitoiminen vieraskielen kirjoitustehtävässä

Yksikkö: lukio
Lisätty: Tue Jan 30 12:40:44 2024

Pro gradu -tutkielma kielellisestä imitoimisesta tutkii miten ja miksi murrosikäiset englanninkielen opiskelijat imitoivat englanninkielistä novellia kirjoitustehtävässä, jossa novellinpätkään tulee itse keksiä loppuratkaisu. Kyseessä on monimenetelmällinen tapaustutkimus. Tutkimuksessa opiskelijat tekevät englanninkieliseen novellinpätkään perustuvan kirjoitustehtävän, ja tehtävän teko kuvataan kuvakaappauksella. Kirjoitustehtävän teon jälkeen opiskelijoita haastatellaan heidän kirjoittamisprosessistansa. Kuvakaappausvideota käytetään haastattelussa muistamisen ja tulkinnan tukena. Kirjoitustehtävän, kuvakaappauksen sekä haastattelujen sisällöt analysoidaan, jotta voidaan analysoida miten ja miksi opiskelijat imitoivat alkuperäistekstiä.

Lauseenjäsennyksen oppimistulosten pysyvyys (alustava)

Yksikkö: kokokoulu
Lisätty: Thu Jan 25 12:05:27 2024

Tutkimus on ainedidaktiikan tutkielmaa varten toteutettava anonyymi kyselytutkimus, jossa vertaillaan kahdeksasluokkalaisten ja lukiolaisten tietämystä suomen kielen lauseenjäsennyksestä.

Lasten ja nuorten liikuntakäyttäytyminen Suomessa – LIITU-tutkimus

Yksikkö: kokokoulu
Lisätty: Fri Jan 19 11:49:45 2024

Lasten ja nuorten liikuntakäyttäytyminen Suomessa – LIITU-tutkimus toteutetaan lukuvuoden 2023–2024 aikana sekä perusopetuksessa että toisella asteella. Tutkimuksessa kootaan tietoa suomalaisten lasten ja nuorten liikkumisesta, liikunta- ja terveyskäyttäytymisestä, paikallaanolosta ja unesta sekä liikuntaan liittyvistä asenteista, arvoista ja kokemuksista. Tutkimuksen avulla saadaan arvokasta kansallista tietoa lasten ja nuorten liikunta- ja terveyskäyttäytymisestä ja sen muutoksista. LIITU-tutkimusta on toteutettu aiemmin vuosina 2014, 2016, 2018, 2020 ja 2022. Aineisto kerätään internetpohjaisella kyselylomakkeella, johon vastataan oppitunnilla. Lisäksi osassa oppilaitoksista toteutetaan liikkumisen, paikallaanolon ja unen mittaukset liikemittarilla.

Vieraan kielen opetusahdistus vieraan kielen aineenopettajaopiskelijoilla

Yksikkö: lukio
Lisätty: Fri Dec 15 09:32:33 2023

Pro-gradu tutkimuksessa selvitään vieraan kielten aineenopettajaopiskelijoiden kokemaa vieraan kielen opetusahdistusta (foreign language teaching anxiety). Tutkimuksessa haluan selvittää, 1. Kuinka paljon vieraan kielen opetusahdistusta aineenopettajaopiskelijat kokevat? 2. Millaisissa olosuhteissa ja tilanteissa ahdistusta syntyy? 3. Miten ahdistus esiintyy ja näyttäytyy? 4. Miten opiskelijat pyrkivät lievittämään ahdistuksen tunteita? 5. Kuinka hyvin opiskelijat kykenevät hallitsemaan ahdistusta ja missä tarvitaan enemmän apua?

Vieraan kielen opetusahdistus vieraan kielen aineenopettajaopiskelijoilla

Yksikkö: linnanmaa7-9
Lisätty: Fri Dec 15 09:29:43 2023

Pro-gradu tutkimuksessa selvitään vieraan kielten aineenopettajaopiskelijoiden kokemaa vieraan kielen opetusahdistusta (foreign language teaching anxiety). Tutkimuksessa haluan selvittää, 1. Kuinka paljon vieraan kielen opetusahdistusta aineenopettajaopiskelijat kokevat? 2. Millaisissa olosuhteissa ja tilanteissa ahdistusta syntyy? 3. Miten ahdistus esiintyy ja näyttäytyy? 4. Miten opiskelijat pyrkivät lievittämään ahdistuksen tunteita? 5. Kuinka hyvin opiskelijat kykenevät hallitsemaan ahdistusta ja missä tarvitaan enemmän apua?

Työrauhan tukeminen koko kouluyhteisön voimin

Yksikkö: kokokoulu
Lisätty: Thu Dec 7 17:16:47 2023

Tutkimuksen tavoitteena on kartoittaa, millaiseksi opettajat kokevat työrauhan suomalaisissa alakouluissa, mitä menetelmiä heillä on käytössään työrauhan rakentamisessa ja miten koko koulun tasolla ja yhteisöllisessä opiskeluhuollossa on huomioitui työrauha. Teoriapohjana käytetään School wide positive behavior support -toimintamallin ( Suomessa Pro-koulu) kautta vaikuttaviksi todistettuja menetelmiä käyttäytymisen tukemisessa sekä THL:n ja Opetushallituksen suosituksia yhteisöllisestä oppilashuollosta ja sen toteutumisesta. Tutkimus toteutetaan täysin anonyymisti Webropol -kyselyn avulla ja tutkimuksessa ei kerätä tietoja, mistä kunnasta tai koulusta vastaajat ovat. Tutkimukseen vastaavat alakoulun luokanopettajat ja vastaaminen on täysin vapaaehtoista.

Lukiolaisbarometri 2024

Yksikkö: lukio
Lisätty: Thu Nov 16 11:52:57 2023

Lukiolaisbarometri on suomalaisissa oppilaitoksissa toisen asteen yleissivistäviä opintoja suorittaville suunnattu toistuva tutkimus. Tiedonkeruu toteutetaan kolmannen kerran vuodenvaihteessa 2023–2024. Tietoa on kerätty myös vuosina 2022 ja 2019. Lukiolaisbarometrin avulla kerätään lukiolaisten kokemuksia ja mielipiteitä opinnoista ja arjesta. Tietoja käytetään tutkimukseen, yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen sekä päätöksenteon tukena.

Fyysisesti aktiiviset oppitunnit lukiossa

Yksikkö: lukio
Lisätty: Fri Nov 10 13:42:30 2023

Monialainen tutkimushanke lisää ymmärrystä opettajien ja oppilaiden kokemuksista ja sitoutumisesta fyysisesti aktiivisilla lukuaineiden oppitunneilla lukiossa. Tutkimuksessa selvitetään myös fyysisesti aktiivisten oppituntien välittömiä vaikutuksia oppimisen kognitiivisiin edellytyksiin sekä tilannekohtaiseen sitoutumiseen. Tutkimuskonsortiossa yhdistyy vahva osaaminen opetuksesta, oppimisesta ja fyysisen aktiivisuuden vaikutuksista oppimiseen. Tämä mahdollistaa ilmiön monitieteisen tarkastelun sekä oppilaiden, että opettajien näkökulmasta eri tasoilla (kerätyt kokemukset ja mitatut oppimisen edellytykset). Tulosten pohjalta luodaan suosituksia fyysisesti aktiivisista luokkahuonekäytänteistä opettajille ja opettajankouluttajille aineenopettajien osaamisen tukemiseksi sekä ennen kaikkea oppilaiden oppimisen ja hyvinvoinnin edistämiseksi.

Small Matters: an Educational Community project about Death and Dying

Yksikkö: koskela
Lisätty: Mon Nov 6 16:36:22 2023

Small Matters -projekti tutkii monilajista kuolemaa kasvatuksen näkökulmasta. Ilmastonmuutoksen, sukupuuttoaallon, COVID-pandemian ja Ukrainan sodan myötä kuolemasta ja kuolemisesta on tullut todellisempaa lapsille Suomessa, jossa aiemmin vastaavia uhkia ei ole tarvinnut samassa määrin kohdata. Kasvatuksellisten kohtaamisten kautta projekti tuo yhteen pieniä asioita (lapset, eläimet, mikromuovit), jotka ovat yleensä näkymättömiä ja suljettu ulos kuolemaa koskevista keskusteluista. Tutkimusasetelma koostuu neljästä vaiheesta, joissa yhdistellään taiteen, yhteiskuntatieteiden, kasvatuksen ja filosofian postkvalitatiivisia menetelmiä. Projekti tuottaa uutta tieteellistä tietoa ja kasvatuksellisia materiaaleja kuoleman käsittelyyn lasten kanssa.

Liikkuvan opiskelun soveltuvuus lukion maantieteen opetukseen.

Yksikkö: lukio
Lisätty: Thu Sep 21 16:50:15 2023

Tutkimuksessa perehdytään siihen, miten liikkuva opetus toimii lukion maantieteen opetuksessa. Suunnittelen 3-5 opetustuokiota liikkuvan opiskelun periaatteilla ja kysyn opiskelijoilta opetustuokion jälkeen heidän mielipiteitä ja ajatuksia opetustuokiosta lomakkeen avulla.

Nuorisorikollisuuskysely 2024

Yksikkö: linnanmaa7-9
Lisätty: Tue Aug 8 11:16:34 2023

Nuorisorikollisuuskysely 2024 on yhdeksäsluokkalaisille kohdistettu sähköinen kysely, johon vastataan normaalin oppitunnin aikana. Nuorisorikollisuuskyselyt ovat ainoa suomalaisten nuorten rikoskäyttäytymistä seuraava kansallinen osoitinjärjestelmä. Tutkimusten tavoitteena on seurata nuorten ja koulujen turvallisuustilanteen muutoksia. Tutkimus on osa Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutin lakisääteisiä tehtäviä.

Suomea toisena kielenä puhuvien (S2) oppilaiden matematiikkakuvan muodostuminen - Kielellisten haasteiden ja opettajan näkökulmasta

Yksikkö: linnanmaa7-9
Lisätty: Wed Apr 5 19:17:47 2023

Teemme pedagogisiin opintoihin kuuluvaa tutkielmaa, jonka aiheena on matematiikan opettajien vaikutus S2-oppilaiden matematiikkakuvaan. Erityisesti meitä kiinnostavat opettajan mahdolliset tukitoimet S2-oppilaiden kielellisissä vaikeuksissa ja niiden vaikutukset matematiikkakuvaan.

Mikä historiassa on tärkeää ja sinua kiinnostavaa? Kysely 8.-luokkien oppilaille

Yksikkö: linnanmaa7-9
Lisätty: Tue Feb 21 00:18:03 2023

Tutkimuksessa selvitetään, mitä oppilaiden mielestä olisi yleisesti tärkeää tehdä historian tunneilla ja mitä he pitäisivät itseä kiinnostavana tehdä tunneilla. Tutkimukseen osallistujille luetellaan sähköisessä lomakkeessa asioita, joista kunkin kohdalla voi valita vaihtoehdon, kuinka tärkeänä/kiinnostavana sitä pitää. Tutkimuksen tavoite on selvittää, missä määrin 8.-luokkalaisten näkemykset historian opetuksen yleisesti tärkeistä ja heitä itseä kiinnostavista sisällöistä vastaavat opetussuunnitelman painotuksia. Tuloksia voidaan käyttää opettajien koulutuksen ja historian opetussuunnitelmien kehittämisessä apuna.

Mikä historiassa on tärkeää ja sinua kiinnostavaa? Kysely 8.-luokkien oppilaille

Yksikkö: linnanmaa7-9
Lisätty: Tue Feb 21 00:17:01 2023

Tutkimuksessa selvitetään, mitä oppilaiden mielestä olisi yleisesti tärkeää tehdä historian tunneilla ja mitä he pitäisivät itseä kiinnostavana tehdä tunneilla. Tutkimukseen osallistujille luetellaan sähköisessä lomakkeessa asioita, joista kunkin kohdalla voi valita vaihtoehdon, kuinka tärkeänä/kiinnostavana sitä pitää. Tutkimuksen tavoite on selvittää, missä määrin 8.-luokkalaisten näkemykset historian opetuksen yleisesti tärkeistä ja heitä itseä kiinnostavista sisällöistä vastaavat opetussuunnitelman painotuksia. Tuloksia voidaan käyttää opettajien koulutuksen ja historian opetussuunnitelmien kehittämisessä apuna.

Mentalisation as a tool in everyday school life encounterings between teacher and pupil

Yksikkö: linnanmaa1-6
Lisätty: Sun Feb 19 20:13:57 2023

Tutkimus on autoetnografia, jossa tutkin miten opettaja voisi hyödyntää mentalisaatioteoriaa oppilaan ja opettajan välisessä arjen kohtaamistilanteissa.

Pelaamistotumukset eri koulutusasteilla

Yksikkö: linnanmaa7-9
Lisätty: Wed Feb 8 19:11:32 2023

Tutkimuksessa on tarikoutus kerätä tietoa, että mitä eri peligenrejä milläkin koulutusasteella pelataan. Tutkimus tehdään myöskin yliopistolla, OAMK:lla, OSAO:lla ja yläasteella. Syynä tutkimukselle on pelaamisen nousu suosiossa ihmisten kesken ja mediassa.

Pelaamistotumukset eri koulutusasteilla

Yksikkö: lukio
Lisätty: Wed Feb 8 18:40:36 2023

Tutkimuksessa on tarikoutus kerätä tietoa, että mitä eri peligenrejä milläkin koulutusasteella pelataan. Tutkimus tehdään myöskin yliopistolla, OAMK:lla, OSAO:lla ja yläasteella. Syynä tutkimukselle on pelaamisen nousu suosiossa ihmisten kesken ja mediassa.

Children's perceptions of multiculturality in Finnish schools

Yksikkö: linnanmaa1-6
Lisätty: Mon Jan 30 19:22:42 2023

Multiculturality and cultural diversity are important parts of education. Multicultural education has already been researched from the perspective of teachers, educators, and parents, yet the perspective of children is largely missing from the conversation. The research question that we set out to answer with our research is how do children perceive multiculturality in Finnish schools? Through a written task, we intend to find out what type of views, attitudes, experiences, and thoughts children have towards multiculturality in Finnish schools.

Opettajien käsityksiä sukupuolesta ja sen vaikutuksesta kieleen ja vuorovaikutukseen

Yksikkö: linnanmaa1-6
Lisätty: Mon Jan 23 13:52:39 2023

Pro gradu -tutkielmassani tarkastelen peruskoulussa opettavien opettajien käsityksiä sukupuolesta sekä sitä, kuinka oppilaan sukupuoli vaikuttaa opettajan käyttämään kieleen, sekä oppilaaseen kohdistettuun vuorovaikutukseen. Tutkimukseni vastaajiksi soveltuvat luokan- ja aineenopettajat, jotka työskentelevät perusopetuksen parissa. Kaikki halukkaat ja soveltuvuuskriteerit täyttävät koulunne opettajat voivat vastata kyselyyn. Tutkimuksen vastauksia käytetään pro gradu -tutkielman aineistona ja tutkimukseen osallistuminen on täysin vapaaehtoista. Vastauksia ei jaeta kolmansille osapuolille. En myöskään kerää vastaajien sähköpostiosoitteita Forms -työkalulla, eli tutkimukseen osallistuminen on anonyymiä. Aineisto säilytetään tietoturvallisuus huomioiden. Tutkimuksen valmistuttua kaikki kerätty aineisto hävitetään.

Lasten ja nuorten suru perhe- ja läheissuhteissa

Yksikkö: kokokoulu
Lisätty: Wed Dec 14 11:01:13 2022

Kansainvälisessä tutkimushankkeessa tutkitaan lasten ja nuorten erilaisia surukokemuksia (esim. ystävyyden loppuminen, läheisen sairastuminen) ja niistä selviytymistä sekä ammattilaisten (esim. opettajat, koulupsykologit ja -kuraattorit) näkemyksiä surevien lasten ja nuorten kanssa työskentelystä. Kokonaistutkimuksessa 2.-3.-luokkalaisilta lapsilta ja 9.-luokkalaisilta nuorilta kerätään kyselylomakeaineistoa (N=1200) ja haastatteluja (N=80) sekä ammattilaisilta (N=100) ryhmähaastatteluja. Tutkimusaineistoja kerätään sekä Suomessa että Espanjassa. Tutkimuksen tulokset auttavat ymmärtämään lasten ja nuorten surua, joka voi esimerkiksi näyttäytyä koulutyössä eri tavoin. Tutkimushanketta (2019-2025) rahoittavat Suomen Akatemia ja Alli Paasikiven säätiö.

Lapset ja nuoret urkupenkille

Yksikkö: linnanmaa1-6
Lisätty: Tue Dec 6 14:14:17 2022

Taideyliopiston Sibelius-Akatemian tohtoriopiskelija Emilia Soranta kehittää väitöstutkimuksessaan lasten ja nuorten urkujensoiton pienryhmäperusteista pedagogiikkaa ja oppimateriaalia sekä toimintaa tukevia yhteistyömalleja. Tutkimuksen tavoitteena on edistää lasten ja nuorten urkujensoiton mahdollisuuksia sekä tukea lasten ja nuorten kasvua ja hyvinvointia urkuyhteismusisoinnin avulla. Kehittämistyössä korostuvat eettiset periaatteet saavutettavuus, osallistavuus ja yhteistoiminnallisuus. Tutkimus linkittyy peruskoulun alakouluun, Suomen ev.lut. kirkon lapsi- ja nuorisokuorojen toimintaan sekä taiteen perusopetukseen.

Lukion kolmannen vuosikurssin opiskelijoiden lajikäsitykset

Yksikkö: lukio
Lisätty: Thu Nov 17 14:21:15 2022

Tutkimuksessa koeteeaan saada selville, millainen on lukiolaisen käsitys biologisen eliölajin määritelmästä. Tarkoituksena on myös selvittää, mistä käsitys on peräisin, esim. koulusta vai mediasta

Digikirjojen käyttäminen opinnoissa

Yksikkö: lukio
Lisätty: Tue Nov 15 12:36:29 2022

Tutkimme Oulun yliopiston Tutkiva ainedidaktiikka-kurssiin liittyen digikirjojen vaikutusta lukio-opintoihin. Tutkimuksella pyrimme selvittämään digikirjojen positiivisia ja negatiivisia vaikutuksia oppimiseen sekä esimerkiksi opiskelijoiden digiosaamista ennen lukioon siirtymistä ja sen vaikutusta digikirjojen käyttöön.

Abiturienttien lajikäsitykset

Yksikkö: lukio
Lisätty: Fri Nov 11 20:15:05 2022

Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää lukion abiturienteille muodostuneita lajikäsityksiä peruskoulun ja lukio-opetuksen jälkeen.

Kuinka positiivinen palaute opettajalta vaikuttaa oppilaiden motivaatioon kieltenopiskelussa?

Yksikkö: linnanmaa7-9
Lisätty: Wed Nov 9 15:39:35 2022

Tutkimuksen tarkoituksena on analysoida, millainen vaikutus opettajalta saadulla positiivisella palautteella on yläasteikäisten oppilaiden motivaatioon kieltenopiskelussa. Tarkoituksena on kuulla oppilaiden omia mielipiteitä yleisesti palautteesta sekä sen saamisesta. Tutkimuksella halutaan selvittää, voivatko opettajat omalla palautteellaan motivoida ja innostaa oppilaita opiskelemaan kieliä?

Opettajaopiskelijoiden tuen tarpeet opetusharjoitteluissa harjoitteluohjaajien näkökulmasta

Yksikkö: linnanmaa1-6
Lisätty: Fri Nov 4 10:06:27 2022

Tutkimme opettajaopiskelijoiden tuen tarpeita opetusharjoitteluissa. Tavoitteena on saada tietoa tuen tarpeista, jotta opetusharjoitteluita voitaisiin kehittää edelleen. Pyrimme myös herättämään keskustelua siitä, kuinka hyvin opettajankoulutus vastaa harjoitteluiden osalta opiskelijoiden tuen tarpeisiin.

Opettajaopiskelijoiden tuen tarpeet opetusharjoitteluissa harjoitteluohjaajien näkökulmasta

Yksikkö: koskela
Lisätty: Fri Nov 4 10:06:12 2022

Tutkimme opettajaopiskelijoiden tuen tarpeita opetusharjoitteluissa. Tavoitteena on saada tietoa tuen tarpeista, jotta opetusharjoitteluita voitaisiin kehittää edelleen. Pyrimme myös herättämään keskustelua siitä, kuinka hyvin opettajankoulutus vastaa harjoitteluiden osalta opiskelijoiden tuen tarpeisiin.

Ei ole vielä tiedossa

Yksikkö: lukio
Lisätty: Mon Oct 31 13:35:09 2022

Pidän sävellyspajaa osana pro gradu-tutkielmaa, jonka tavoitteena on tutkia kuinka lukiolaiset hahmottavat musiikin ja matematiikan yhdistämistä säveltämisen ja geometrian kautta. Sävellyspajassa lähdetään säveltämään omaa kappaletta, jota lähestytään matematiikan avuin. Tutkimuksen tavoitteena on kehittää musiikin ja matematiikan opiskelua ja oppimista.

Nonverbal communication in language teaching

Yksikkö: lukio
Lisätty: Fri Oct 21 10:57:13 2022

Tutkimus tarkastelee kielten opettajien käyttämää sanattomia viestintäkeinoja opetuksessaan.

9.-luokkalaisten käsityksiä kestävästä kehityksestä

Yksikkö: linnanmaa7-9
Lisätty: Tue Oct 18 11:05:43 2022

Tutkimuksessa tarkastelemme mitä käsitteitä ja asioita 9.-luokkalaiset liittävät kestävään kehitykseen, miten he sen määrittelevät ja mitä tunteita se heissä herättää.

7-Luokkalaisten käsityksiä hiilidioksidista

Yksikkö: linnanmaa7-9
Lisätty: Mon Oct 17 15:05:22 2022

Tutkimme 7-luokkalaisten käsityksiä hiilidioksidista. Yhdistetäänkö hiilidioksidi yhteyttämiseen vai ilmaston muutokseen. Aiheuttaako hiilidioksidi ilmastoahdistusta vai suhtaudutaanko siihen neutraalisti. Tutkimus on osa tutkiva ainedidaktiikka -kurssia.

Ryhmähengen rakentamisen mahdollisuuksia ja haasteita: Ryhmäyttäminen yläkoulun oppilaiden kokemana

Yksikkö: linnanmaa7-9
Lisätty: Wed Oct 12 15:14:48 2022

Ryhmäyttäminen on tuttu käsite useimmille kouluyhteisön jäsenille. Yleisesti sillä viitataan aktiiviseen ryhmähengen ja luokan yhteenkuuluvuuden rakentamiseen käytännön toiminnassa. Kuitenkin opettajien ja oppilaiden käsitykset ja mielipiteet ryhmäyttämisestä voivat poiketa toisistaan, ja eri oppilaat samassa luokassa voivat kokea ryhmäyttämisharjoitukset erilaisina. Tämän vuoksi haluan selvittää oppilaiden omia kokemuksia ja ajatuksia ryhmäyttämisestä. Rakentamalla monipuolisempaa, erilaisten oppilaiden kokemukset, tuntemukset ja tarpeet huomioivaa ymmärrystä ryhmäyttämisestä havaitaan mahdollisia ongelmia ja kehityskohtia, jotka voivat ohjata paremman ryhmäyttämistoiminnan suunnittelua tulevaisuudessa.

Limittäiskieleily ja metakielisyys suomalaisessa kieltenopetuksessa

Yksikkö: linnanmaa7-9
Lisätty: Tue Oct 11 16:14:23 2022

Tutkimuksessa selvitetään limittäiskieleilyn ja metakielellisyyden hyödyntämistä kieltenopetuksessa. Tutkimuksessa keskitytään opettajien näkemyksiin ja opetuskäytänteisiin.

Kysely opettajankoulutuksen digipedagogiikan kehittämiseksi

Yksikkö: kokokoulu
Lisätty: Thu Oct 6 14:32:51 2022

Tutkimuksen avulla luodaan opettajankoulutuksen digipedagogista strategiaa, jonka tarkoituksena on tukea sekä ohjata tukea opettajankoulutuksen kehittämistä. Aineistoa kerätää useista opettajankoulutusyliopistoista.

9. luokkalaisten motivaatio ruotsin kielen opiskelua kohtaan; numeroarvioinnin ja sanallisen arvioinnin merkitys

Yksikkö: linnanmaa7-9
Lisätty: Mon Oct 3 18:15:49 2022

Tutkin arvioinnin vaikutusta ruotsin kielen opiskelua kohtaan. Keskityn vertailemaan numeroarvioinnin ja sanallisen arvioinnin vaikutusten eroja. Haluan myös selvittää, kumpaa arviointitapaa 9. luokkalaiset suosivat jatkon kannalta.

Yhteiskuntaopin opetusmenetelmät käytännön kokeilussa

Yksikkö: linnanmaa7-9
Lisätty: Mon Oct 3 10:52:34 2022

Tutkimuksessa tarkastellaan yhteiskuntaopin ennalta määriteltyjä opetusmenetelmiä käytännön kokemuksen kautta. Tutkimuksen aineisto kerätään kyselyn perusteella, joka on laadittu yhteiskuntaopin opettajien vastattavaksi. Saatuja vastauksia verrataan opetusmenetelmien tarkoitettuihin tavoitteisiin, kuinka ne vastaavat niitä yleisesti näkökulmien kautta. Kyselyn vastaukset anonymisoidaan ja niitä tarkastellaan yleisellä tasolla.

Vaikuttaako oppilaiden ja opettajien asennoituminen geogebran käyttöön ratkaisu- ja havainnointivälineenä

Yksikkö: lukio
Lisätty: Thu Sep 29 14:40:27 2022

Tutkimuksessa tutkitaan opettajien ja oppilaiden kokemuksia ja asennoitumista Geogebran käyttöön liittyen. Tutkimuksessa teetetään kysely, millä pyritään saamaan selville opettajien ja oppilaiden asenteita ja kokemuksia Geogebrasta. Tutkimuksessa käytetään hyödyksi myös aiempia tutkimuksia Geogebran käytöstä ja sen onnistumisesta.

Yhteiskuntaopin opetus – poliittisesti neutraalia vai ei?​ ​

Yksikkö: linnanmaa7-9
Lisätty: Thu Sep 29 13:57:55 2022

Teen tutkimusta siitä, että vaikuttaako opettajien poliittiset mielipiteet ja arvot yhteiskuntaopin opetukseen. Toteutan tutkimuksen kyselytutkimuksena, jossa on kolme avointa kysymystä.

Tekijät, jotka olivat vaikuttamassa opiskelijoiden pitkän matematiikan valintaan Oulun normaalikoulun lukiossa

Yksikkö: lukio
Lisätty: Tue Sep 27 11:48:00 2022

Tutkimuksella pyrimme selvittämään mitkä tekijät opiskelijat ovat kokeneet vaikuttaneen siihen, että he valitsivat mitkän matematiikan lyhyen sijaan.

Kokeellisten töiden mielekkyys, työturvallisuus ja oppimiskokemus 8 lk kemiassa

Yksikkö: linnanmaa7-9
Lisätty: Tue Sep 27 11:38:33 2022

Tutkimuksessa havainnoidaan kokeellisten töiden suoritusta. Havainnointi keskittyy työturvallisuuteen, oppimismotivaatioon ja oppimiseen. Lisäksi tehdään kysely oppilaille samoista aiheista. Kerätyn aineiston pohjalta pyritään arvioimaan kokeellisten töiden vaikutuksia oppitunneilla jaksamiseen ja työrauhaan sekä oppimiseen.

Miten matemaattisesti vahvojen oppilaiden tylsistymistä voidaan ehkäistä matematiikan tunneilla?

Yksikkö: linnanmaa7-9
Lisätty: Mon Sep 26 13:50:13 2022

Teemme kyselyn Normaalikoulun yläasteella ja lukiolla, jossa kysymykset liittyvät matematiikan ylöspäin eriyttämiseen. Tutkimuksen tarkoituksena olisi kartoittaa kyselyn vastauksien pohjalta miten matemaattisesti lahjakkaiden oppilaiden tylsistymistä voitaisiin ehkäistä matematiikan tunneilla.

Tehtyjen tehtävien vaikeustason yhteys oppimistuloksiin

Yksikkö: linnanmaa7-9
Lisätty: Mon Sep 26 13:46:28 2022

Tutkimuksen tarkoituksena on tutkia, miten tehtyjen tehtävien vaikeustaso vaikuttaa oppimistuloksiin. Esim. Jos oppilas tekee pääasiassa helpompia (tai vaikeampia) tehtäviä, vaikuttaako se koetuloksiin.

Motivointikeinot 7. luokkalaisten kemian tunnilla

Yksikkö: linnanmaa7-9
Lisätty: Mon Sep 26 13:42:28 2022

Tarkoituksena on havainnoida päättöharjoittelun aikana opetettavaa 7-luokkaa kemian tunneilla ja tunneilla käytettyjä motivointikeinoja. Kurssin lopulla oppilaille jaetaan vapaaehtoisesti täytettävä lyhyt kyselylomake jossa on kysytty eri motivointikeinojen innostavuudesta asteikolla 1-5. Tarkoituksena on myös toteuttaa lyhyt haastattelu päättöharjoitteluparille kurssilla käytetyistä motivointikeinosta.

Klassisen musiikin kuuntelun vaikutus fysiikan opiskelun aiheuttamaan stressiin

Yksikkö: lukio
Lisätty: Mon Sep 26 13:41:45 2022

Tutkimuksen tarkoituksena on tutkia klassisen musiikin kuuntelun vaikutusta fysiikan opiskelun aiheuttamaan stressiin.

Sähköisten fysiikan opetusmateriaalien toimivuus oppilaiden/opiskelijoiden näkökulmasta

Yksikkö: kokokoulu
Lisätty: Mon Sep 26 13:40:21 2022

Opettajan näkökulmasta sähköiset materiaalit ja työkalut ovat välillä hieman kömpelöitä käyttää. Tutkimuksessa halutaan selvittää, kuinka toimiviksi opiskelijat kokevat nämä samat materiaalit.

Erilaisten aktivointityylien toimivuus peruskoulun matematiikassa

Yksikkö: linnanmaa7-9
Lisätty: Mon Sep 26 13:28:57 2022

Tutkitaan eri aktivointimenetelmien toimivuutta sekä niiden vaikutusta oppilaiden innostumiseen peruskoulun matematiikassa.

Tehtyjen tehtävien lukumäärän vaikutus koearvosanaan

Yksikkö: kokokoulu
Lisätty: Mon Sep 26 13:27:46 2022

Tutkitaan yläkoululaisten ja lukiolaisten tehtyjen tehtävien lukumäärän yhteyttä koearvosanaan matematiikan ja fysiikan opiskelussa. Tutkimus on harjoitustyö ja osa Tutkiva ainedidaktiikka -kurssia. Tutkimusparinani toimii Tommi Ukonmurto.

Oppilaiden kokemuksia toiminnallisesta oppimisesta

Yksikkö: linnanmaa7-9
Lisätty: Mon Sep 26 10:23:20 2022

Teemme päättöharjoittelun aikana kasvatustieteellisen tutkimuksen Oulun normaalikoululla. Tarkoituksenamme on tutkia oppilaiden kokemuksia toiminnallisesta opetuksesta. Tutkimuksen aineiston keräämisen toteutamme järjestämällä kahdella eri tunnilla kahdelle eri luokalle toiminnallisen opetusta. Tämän jälkeen keräämme oppilaiden kokemuksia toiminnallisesta oppimisesta. Näitä tuloksia verrataan aiempaan tutkimustietoon. Tutkimuksen avulla pyrimme saamaan tietoa toiminnallisen oppimisen toimivuudesta opetuksessa. Oppilaiden kokemuksien avulla saa tietoa, miten hyvin oppilaat oppivat tämän opetusmetodin avulla. Lisäksi saamme tietoa toiminnallisen oppimisen mielekkyydestä.

Monialaisuus lukion Lops21 opetussuunnitelmassa

Yksikkö: lukio
Lisätty: Fri Sep 23 12:22:15 2022

Teen opinnäytetyötä kurssille Tutkiva ainedidaktiikka osana aineenopettajan pedagogisia opintoja. Tutkimuksessa on tarkoitus selvittää Normaalikoulun opettajien näkemyksiä ja kokemuksia monialaisista ja oppiainerajat ylittävistä opinnoista LOPS19/21 sisältöihin liittyen. Kysely suoritetaan syksyn kuluessa ja on 3-5 kysymyksen laajuinen. Vastaajien henkilötiedot anonymisoidaan tutkimuksen sisällöissä ja niitä säilytetään luottamuksellisesti tutkimuksen laatimisen ajan, minkä jälkeen henkilötiedot poistetaan.

Music in language teaching: Using songs as a means to teach vocabulary and themes

Yksikkö: lukio
Lisätty: Thu Sep 22 14:53:13 2022

Tutkimuksessani tutkin miten musiikkia voidaan käyttää kielten opettamisessa. Erityisesti tutkimuksessa keskitytään sanaston ja teemojen opettamiseen musiikin ja luonnollisesti laulun sanojen avulla.

Yhteiskuntaoppi ja politiikka

Yksikkö: linnanmaa7-9
Lisätty: Tue Sep 20 11:39:10 2022

Tarkoitus olisi tutkia sitä, vaikuttaako opettajien poliittiset mielipiteet yhteiskuntaopin opetukseen.

Kielitietoisuus vieraan kielen opettajan opetuksessa

Yksikkö: linnanmaa7-9
Lisätty: Fri Sep 16 09:06:39 2022

Haastattelututkimus, jossa selvitetään, kuinka Oulun normaalikoulun yläkoulun ja lukion vieraiden kielten opettajat sisällyttävät ja huomioivat kielitietoisuuden opetuksessansa.

Millaista seksuaalikasvatusta yläkouluikäiset nuoret saavat ja tarvitsevat?

Yksikkö: linnanmaa7-9
Lisätty: Mon May 23 18:23:13 2022

Haluamme opinnäytetyössämme tutkia kvalitatiivisella tutkimusmenetelmällä millaista seksuaalikasvatusta yläkouluikäiset saavat sekä kaipaavat nykypäivänä. Tavoitteemme on saada syvempi kuva siitä, millaista seksuaalikasvatusta nuoret kokevat tarvitsevansa, mistä he haluavat puhua ja millaista tietoa he toivovat saavansa. Sosionomiopiskelijoina keskitymme enemmän seksuaaliterveyden psyykkiseen ja sosiaaliseen näkökulmaan.

Kasvihuoneilmiö lukion fysiikassa

Yksikkö: lukio
Lisätty: Mon May 23 13:35:45 2022

Olen teettämässä Oulun yliopistossa fysiikan opinto-ohjelman pro gradu -tutkielmaa, jonka tarkoituksena on kartoittaa lukiolaisten käsityksiä kasvihuoneilmiöstä. Tutkimme lukiolaisten ymmärrystä käsitteistä, jotka ovat oleellisia kasvihuoneilmiön ymmärtämisen kannalta. Pyrimme samalla selvittämään mahdollisia virhekäsityksiä, joita kasvihuoneilmiöön liittyy.

Älypuhelinmahdollisuudet alkuvaiheen suomen kielen oppimisessa ja opettamisessa

Yksikkö: kokokoulu
Lisätty: Thu Apr 7 15:11:07 2022

Design-tutkimukseni keskittyy vastasaapuneisiin maahanmuuttajaoppilaisiin ja miten älypuhelimia voitaisiin hyödyntää alkuvaiheen suomen kielen oppimisessa ja opettamisessa tehostamaan kielen oppimista luokassa. Tutkimuksen aikana opettajat ja oppilaat pääsevät kokeilemaan eri mobiilioppimistehtäviä ja sovelluksia luokassa sekä arvioimaan niiden soveltuvuutta kielen oppimiselle. Tutkimus pyrkii tuottamaan mobiilioppimiseen sopivia oppituntimalleja ja materiaaleja valmistavan luokan opettajien käyttöön.

Secondary School Students’ Perceptions of Classroom Climate on English Lessons in Finland

Yksikkö: lukio
Lisätty: Tue Apr 5 16:07:36 2022

Pro gradu -tutkielmani aiheena on englannin tuntien luokkailmapiiri. Tarkoitukseni on selvittää opiskelijoiden käsityksiä luokkailmapiiriin kuuluvista asioista, hyvästä ja huonosta ilmapiiristä sekä ilmapiiriin vaikuttamisen mahdollisuuksista. Kerään tutkimusaineistokseni opiskelijoiden ajatuksia ilmapiiristä kirjallisen tehtävän ja haastattelujen kautta. Ilmapiiri on olennainen osa jokaisen nuoren koulukokemusta ja -viihtyvyyttä. Ymmärrys ilmapiiristä sellaisena kuin opiskelijat sen kokevat on olennaista turvallisten ja oppimiselle suotuisten opiskeluympäristöjen takaamiseksi. Kielten oppitunneilla ilmapiiri on erityisessä roolissa, sillä tunne hyväksyvästä ja ystävällisestä ympäristöstä on edellytys itseilmaisun harjoittelulle kommunikatiivisen kielitaidon kehittämiseksi.

Sanakategorisaatiotaidot kielellisesti tyypillisesti kehittyvillä 5-8-vuotiailla lapsilla

Yksikkö: koskela
Lisätty: Fri Feb 18 13:32:58 2022

CELF-5 -testi (Clinical Evaluation of Language Fundamentals, 5th edition) on kattava kielellisten taitojen ja kehityksen arviointimenetelmä 5-21-vuotiaille lapsille sekä nuorille. 16 osatestistä koostuva testistö on tarkoitettu puheterapeuttien ja psykologien käyttöön. Vertailuaineistoa kerätään nyt testin suomalaista versiota varten, johon osallistuu yhteensä noin 900 lasta sekä nuorta. Tavoitteena on saada testistä luotettava ja laaja-alainen kielellisten toimintojen arviointimenetelmä, jonka avulla pystytään arvioimaan lasten kielenkehitystä sekä mahdollisia kehitystarpeita, kuten kuntoutusta. Suomalaisessa standardointitutkimuksessa on tarkoitus tutkia 5-18-vuotiaita lapsia ja nuoria 14 osatestin avulla. Pro gradu -tutkielmassani suoritan 15 koehenkilöille CELF-5-testin kokonaisuudessaan, mutta tulosten analysoinnissa ja raportoinnissa painotan CELF-5-testin osatestiä 4 Sanaluokat. Tavoitteena on selvittää ja arvioida 5-8-vuotiaiden kielellisesti tyypillisesti kehittyneiden lasten sanakategorisaatiotaitoja osatestin 4 Sanaluokat - avulla. Pro gradu on osa CELF-5 -testin suomalaista normittamishanketta, ja sen tavoitteena on saada tietoa siitä, kuinka sanojen kategorisaatioon liittyvät taidot tyypillisesti kehittyvät lapsilla iän myötä

Sanakategorisaatiotaidot kielellisesti tyypillisesti kehittyvillä 5-8-vuotiailla lapsilla

Yksikkö: linnanmaa1-6
Lisätty: Wed Feb 2 16:58:39 2022

Pro gradu -tutkielmani on osa laajempaa CELF-5-testin (Evaluation of Language Fundamentals) viidennen version normitushanketta. CELF-5-testi on puheterapeuttien käyttöön tarkoitettu laaja kielellisten toimintojen ja kielen kehityksen arviointimenetelmä 5-21-vuotiaille lapsille sekä nuorille. Testin suomalaista versiota varten kerätään nyt vertailuaineistoa, ja standardointitutkimukseen mukaan kutsutaan yhteensä noin 900 lasta ja nuorta. Tavoitteena on saada testistä luotettava kielellisten toimintojen arviointimenetelmä, jonka avulla pystytään arvioimaan lasten kielenkehitystä sekä mahdollisia kehitystarpeita, kuten kuntoutusta. Pro gradussani suoritan CELF-5-testin kokonaisuudessaan lapsille, mutta tulosten analysoinnissa ja raportoinnissa painotan testin osatestiä 4 - sanaluokat. Tutkielmani käsittelee 5-8-vuotiaiden lasten sanakategorisaatiotaitoja, ja sen tavoitteena on saada tietoa siitä, kuinka sanojen kategorisaatioon liittyvät taidot tyypillisesti kehittyvät lapsilla iän myötä.

Sanakategorisaatiotaidot kielellisesti tyypillisesti kehittyvillä 5-8-vuotiailla lapsilla

Yksikkö: linnanmaa1-6
Lisätty: Wed Feb 2 16:53:47 2022

Pro gradu -tutkielmani on osa laajempaa CELF-5-testin (Evaluation of Language Fundamentals) viidennen version normitushanketta. CELF-5-testi on puheterapeuttien käyttöön tarkoitettu laaja kielellisten toimintojen ja kielen kehityksen arviointimenetelmä 5-21-vuotiaille lapsille sekä nuorille. Testin suomalaista versiota varten kerätään nyt vertailuaineistoa, ja standardointitutkimukseen mukaan kutsutaan yhteensä noin 900 lasta ja nuorta. Tavoitteena on saada testistä luotettava kielellisten toimintojen arviointimenetelmä, jonka avulla pystytään arvioimaan lasten kielenkehitystä sekä mahdollisia kehitystarpeita, kuten kuntoutusta. Pro gradussani suoritan CELF-5-testin kokonaisuudessaan lapsille, mutta tulosten analysoinnissa ja raportoinnissa painotan testin osatestiä 4 - sanaluokat. Tutkielmani käsittelee 5-8-vuotiaiden lasten sanakategorisaatiotaitoja, ja sen tavoitteena on saada tietoa siitä, kuinka sanojen kategorisaatioon liittyvät taidot tyypillisesti kehittyvät lapsilla iän myötä.

Lukemisen, oikeinkirjoittamisen ja nimeämisen arviointi (LUKINO)

Yksikkö: koskela
Lisätty: Thu Jan 27 14:40:38 2022

LUKINO-hankkeen tavoitteena on 1) kehittää 1-6-luokkalaisille tutkimusperustaisia ja normitettuja arviointivälineitä lukitaitojen arviointiin sekä uudistaa ja laajentaa jo käytössä ollutta nopean sarjallisen nimeämisen arviointimenetelmää, 2) kerätä tutkimusaineistoa nimeämisen yhteyksistä lukitaitoihin, laskusujuvuuteen ja tarkkaavuuteen sekä 3) tuottaa tutkimukseen perustuvaa tietoa opetusalan ammattilaisten käyttöön.

Yhteisopetuksen tarjoamat mahdollisuudet opetuksen ylöspäin eriyttämiselle

Yksikkö: kokokoulu
Lisätty: Wed Jan 19 13:33:54 2022

Teemme pro gradu -tutkielmaa yhteisopetuksesta sekä opetuksen ylöspäin eriyttämisestä. Tavoitteenamme on selvittää yhteisopetuksen käytännön toteutusta sekä sen tarjoamia mahdollisuuksia opetuksen ylöspäin eriyttämiselle alakoulussa.

Computers in English teaching: views and practices

Yksikkö: lukio
Lisätty: Tue Jan 11 15:34:20 2022

Tutkimuksessa tarkastellaan ja vertaillaan 2-3 opettajan näkemyksiä ja käytänteitä tietokoneiden opetuskäytössä. Tietokoneet ovat osa ihmisten arkea myös kouluissa, mutta opettajillakin on erilaisia näkemyksiä niiden käytöstä, mitkä toimivat innoituksena tutkimukselle. Tutkimus toteutetaan osana Tutkiva ainedidaktiikka-kurssia.


Näytetään vain 2 edellistä vuotta