Teknisten töiden vaikutus matematiikan oppimiseen

Yksikkö: linnanmaa7-9
Lisätty: Mon Jan 15 10:42:46 2018

Eli tarkoitus on tutkia, auttaako teknisten töiden tekeminen matematiikan oppimista. Viitteitä tähän suuntaan olisi ja siksi haluan tehdä kvantitatiivisen tutkimuksen tästä aiheesta. Aineiston avulla tutkitaan miten matematiikan numero korreloi teknisiä töitä tekevien kanssa, verrattaen niihin, jotka eivät tee teknisiä töitä.

Tieto- ja viestintäteknologian käyttö käsityönopetuksessa

Yksikkö: koskela
Lisätty: Thu Jan 11 10:45:13 2018

Pro gradu -tutkielmassani tutkin tieto- ja viestintäteknologian käyttöä käsityönopetuksessa. Tarkoituksenani on selvittää miten tieto- ja viestintäteknologiaa käytetään yläkoulun käsityönopetuksessa oppilaiden näkökulmasta ja miten he itse suhtautuvat sen käyttöön.

Valmistavan opetuksen opettajien näkemyksiä VALO-opetuksen nykytilasta

Yksikkö: koskela
Lisätty: Sun Jan 7 17:58:20 2018

Jyväskylän Yliopiston luokanopettajaopiskelijat Pauliina Ranta ja Kaisu Peura tutkivat valmistavan opetuksen opettajien näkemyksiä VALO-opetuksen nykytilasta. Tutkimus on laadullinen ja se toteutetaan haastatteluiden avulla. Tutkimuskysymyksiä ovat mm. miten VALO-opetusta pitäisi kehittää, mitä opettajat kertovat valmistavan opetuksen tavoitteista ja niiden saavuttamisesta ja miten maahanmuuttajaoppilaiden oppimistavoitteita voidaan valmistavan opetuksen opettajien mielestä tukea parhaiten. Lähestymme aihetta fenomenologis-hermeneuttisella tutkimusotteella, jossa on keskeistä tutkimuksen kohteen omien kokemusten ja merkitysten ymmärtäminen ja tulkinta.

Auditiivisen prosessoinnin kuntoutuksen heijastuminen kaksikielisen lukivaikeuksisen lapsen lukitaitoihin

Yksikkö: koskela
Lisätty: Fri Dec 8 14:53:42 2017

Tutkimus on tapaustutkimus, jossa selvitetään 15 kuntoutuskertaa sisältävän auditiivisen prosessoinnin kuntoutusjakson vaikutusta kaksikielisen, lukivaikeuksia omaavan lapsen lukitaitoihin. Kuntoutusjakson lisäksi tutkimukseen kuuluvat alku- sekä loppumittaukset (4kpl) joiden avulla tarkastellaan mahdollista kuntoutusjakson vaikuttavuutta. Auditiivisen prosessoinnin osalta kuntoutus painottuu äänteiden kuuloerottelun ja tunnistuksen, fonologisen tietoisuuden sekä äänteiden yhdistämisen taitojen vahvistamiseen. Lukitaitojen osalta auditiivisen prosessoinnin kuntoutusvaikutusta tarkastellaan lapsen äänteiden kestoerojen tunnistuksen, kirjaintuntemuksen, kirjain-äänne vastaavuuden, sekä lukusujuvuuden- että lukutarkkuuden taitoihin.

Saksan kielen opiskelijoiden motivaatio ja harrastuneisuus tms.

Yksikkö: lukio
Lisätty: Tue Dec 5 10:29:44 2017

Kysely lukion saksan ryhmälle heidän motivaatiosta saksan kielen opiskeluun sekä heidän harrastuneisuudesta saksan kieleen liittyen (esim. kuinka paljon he lukevat ja kuulevat saksan kieltä koulun ulkopuolella).

Liikunta maahanmuuttajapojan kotoutumisessa

Yksikkö: linnanmaa7-9
Lisätty: Fri Dec 1 08:40:51 2017

Tutkimuksessa selvitetään, vaikuttaako vapaa-ajan liikunta maahanmuuttajapoikien kotoutumiseen ja miten liikunnasta voitaisiin tehdä kotoutumista edistävä väline. Tarkoituksena on, että tutkimuksen liikuntaa voitaisiin hyödyntää entistä tehokkaammin kotoutumisen välineenä ilmiöiden syvemmän ymmärryksen kautta.

Seikkailullisen luontoliikunnan mahdollisuudet tukea liikuntamotivaation kehittymistä itsemääräämisteorian näkökulmasta

Yksikkö: linnanmaa7-9
Lisätty: Fri Nov 24 10:25:20 2017

Tarkastelemme, miten vaellusleirikoulu on vaikuttanut oppilaiden liikuntamotivaatioon itsemääräämisteorian näkökulmasta.

Kahdeksanvuotiaiden lasten kielen ymmärtämisen taidot

Yksikkö: koskela
Lisätty: Thu Nov 23 13:25:27 2017

Logopedian pro gradu -tutkielma. Tutkielmassa tarkastellaan 8-vuotiaiden lasten kielen ymmärtämisen taitoja. Tutkimus on osa professori Sari Kunnarin johtamaa laajempaa hanketta, jonka tavoitteena on normittaa alun perin yhdysvaltalainen 5–21-vuotiaiden lasten ja nuorten kielellisiä taitoja mittaava CELF-5 -testi (Clinical Evaluation of Language Fundamentals -5, CELF-5). Suomessa on suuri pula normitetuista yli 4–vuotiaille lapsille suunnatuista kielellisistä testeistä. Tutkimuksesta ja testistä saatavaa tietoa voidaan hyödyntää normaalisti kehittyvien lasten kielen kehityksen seurannassa ja erilaisten kielellisten vaikeuksien diagnosoinnissa.

Yksikkö: koskela
Lisätty: Thu Nov 23 13:16:00 2017

Kuudesluokkalaisten tulevaisuuskuvat ja sukupuoliroolien näkyminen niissä

Yksikkö: koskela
Lisätty: Thu Nov 23 13:10:50 2017

Pro gradu-tutkielmani käsittelee kuudesluokkalaisten tulevaisuuskuvia ja sukupuoliroolien näkymistä niissä. Kiinnostukseni aiheeseen lähti halusta laajentaa lasten mahdollisuuksia itsensä toteuttamiseen ja haluamansa tulevaisuuden luomiseen ilman, että sukupuoliroolit toimivat siinä rajoittavina tekijöinä. Sukupuoliroolien vaikutuksen tietoinen havainnointi ja äänen antaminen lapsille voi johtaa kohti muutosta ja normien kyseenalaistamista. Tutkimuksen on tarkoitus valmistua kevään 2018 aikana.

Kahdeksanvuotiaiden lasten kielen ymmärtämisen taidot

Yksikkö: koskela
Lisätty: Thu Nov 23 12:16:16 2017

Logopedian pro gradu -tutkielma. Tutkielmassa tarkastellaan 8-vuotiaiden lasten kielen ymmärtämisen taitoja. Tutkimus on osa professori Sari Kunnarin johtamaa laajempaa hanketta, jonka tavoitteena on normittaa alun perin yhdysvaltalainen 5–21-vuotiaiden lasten ja nuorten kielellisiä taitoja mittaava CELF-5 -testi (Clinical Evaluation of Language Fundamentals -5, CELF-5). Suomessa on suuri pula normitetuista yli 4–vuotiaille lapsille suunnatuista kielellisistä testeistä. Tutkimuksesta ja testistä saatavaa tietoa voidaan hyödyntää normaalisti kehittyvien lasten kielen kehityksen seurannassa ja erilaisten kielellisten vaikeuksien diagnosoinnissa.

Lukiolaisen lyriikantulkinnan ja lukijuuden kompetenssi

Yksikkö: lukio
Lisätty: Wed Nov 22 10:50:55 2017

Ainedidaktisen tutkimusseminaarin tutkielmassa selvitetään, kuinka lukiolainen tulkitsee lyriikkaa. Tutkimus pohtii, millainen lukija on eri ikäkausina, ja mitkä seikat vaikuttavat tekstien tulkintataitojen kehittymiseen.

Kertomuksia monimateriaalisesta käsityöstä

Yksikkö: koskela
Lisätty: Tue Nov 21 10:30:10 2017

Pro gradu -tutkielma. Narratiivinen tutkimus: luokanopettajien kokemukset ja käsitykset uuden opetussuunnitelman mukaisesta käsityön opettamisesta ja opetussuunnitelmamuutoksesta. Kerronnallinen aineisto kerätään haastatteluilla. Aineiston käsittely narratiivisesti / sisällönanalyysillä.Valmis keväällä 2018. Julkaisu Oulun yliopiston Jultika -tietokannassa.

9-vuotiaiden lasten sanavarasto

Yksikkö: linnanmaa1-6
Lisätty: Mon Nov 20 23:08:09 2017

Logopedian pro gradu -tutkielmassa tarkastellaan 9-vuotiaiden lasten sanavarastoa. Tutkielma on osa professori Sari Kunnarin ja dosentti Taina Välimaan laajempaa tutkimushanketta, jonka tarkoitus on tutkia 2–16-vuotiaiden lasten sanavaraston kehitystä. Samalla kerätään normiaineistoa suomenkielelle käännettyjä sanavarastotestejä varten. Suomessa ei toistaiseksi ole käytössä yhtään normitettua kuvasanavarastotestiä lasten sanavaraston arviointiin. Tutkimuksesta ja testeistä saatavaa tietoa voidaan hyödyntää niin normaalisti kehittyvien lasten kielen kehityksen seurantaan kuin erilaisten kielellisten vaikeuksien diagnosointiin.

9-vuotiaiden lasten sanavarasto

Yksikkö: linnanmaa1-6
Lisätty: Mon Nov 20 22:51:13 2017

Logopedian pro gradu -tutkielmassa tarkastellaan 9-vuotiaiden lasten tuottavaa ja ymmärtävää sanavarastoa. Tutkielma on osa professori Sari Kunnarin ja dosentti Taina Välimaan laajempaa tutkimushanketta, jonka tarkoitus on tutkia suomenkielisten 2–16-vuotiaiden lasten sanavaraston kehitystä. Samalla kerätään normiaineistoa suomenkielelle käännettyjä sanavarastotestejä varten. Suomessa ei toistaiseksi ole käytössä yhtään normitettua kuvasanavarastotestiä lasten sanavaraston arviointiin. Tutkimuksesta ja testeistä saatavaa tietoa voidaan hyödyntää niin normaalisti kehittyvien lasten kielen kehityksen seurantaan kuin erilaisten kielellisten vaikeuksien diagnosointiin.

Nuorten käsitys sosiaalisesta jakautuneiduudesta Suomessa

Yksikkö: lukio
Lisätty: Sun Nov 19 14:25:01 2017

Tutkimuksessa tarkastellaan nuorten käsityksiä sosiaalisesta jakautuneisuudesta Suomessa, ja sitä, millaista kuvaa koulu siitä välittää. Tutkimuksella voidaan valottaa nuorten yhteiskunnallista valveutuneisuutta, tai mahdollisesti sitä, että millaisia asenteita liittyy ajatukseen "yhteiskuntaluokat Suomessa".

Nuoret ja puoluepolitiikka — Nuoret vaikuttajina

Yksikkö: lukio
Lisätty: Sat Nov 18 11:54:06 2017

Tarkoituksenani on selvittää lukion ensimmäisen ja toisen asteen opiskelijoiden suhtautumista ja asenteita puolueita kohtaan. Erityisenä kiinnostuksenkohteena on nuorten puolueuskollisuus tai kieltäytyminen puolueuskollisuudesta. Tarkoitus on kartoittaa kyselylomakkeella syitä puoluevalinnoille erityisesti koulun ja kodin näkökulmasta. Keskityn nimenomaan puolueisiin ja nuorten mielipiteisiin puoluepolitiikasta sekä syihin näiden mielipiteiden taustalla (koulu, koti, kaverit, oma mielenkiinto). Lisäksi kartoitan nuorten käsityksiä heidän käsityksistään eri vaikuttamiskanavoista (esimerkiksi adressit ja aktivistiryhmät).

Yhdessä vai erikseen? Kuudesluokkalaisten näkemyksiä liikunnan sukupuoliryhmittelystä.

Yksikkö: linnanmaa1-6
Lisätty: Tue Nov 14 13:46:46 2017

Tutkin oppilaiden näkemyksiä ja kokemuksia liikunnan seka- ja erillisryhmistä. Suomessa on pitkä historia tyttöjen ja poikien jaottelusta erillisryhiin, kun taas monissa maissa jaottelusta on luovuttu 70–80-luvuilla. Suomessa ollaan hiljalleen siirtymässä sekaryhmiin – ilman että aiheesta olisi tehty Suomessa tutkimuksia. Maailmalla aihetta on tutkittu enemmän ja kummassakin ryhmittelyssä on havaittu hyviä ja huonoja puolia.

Yhdessä vai erikseen? Kuudesluokkalaisten näkemyksiä liikunnan sukupuoliryhmittelystä.

Yksikkö: koskela
Lisätty: Tue Nov 14 13:44:19 2017

Tutkin oppilaiden näkemyksiä ja kokemuksia liikunnan seka- ja erillisryhmistä. Suomessa on pitkä historia tyttöjen ja poikien jaottelusta erillisryhmiin, kun taas monissa maissa jaottelusta on luovuttu 70–80-luvuilla. Suomessa ollaan hiljalleen siirtymässä sekaryhmiin – ilman että aiheesta olisi tehty Suomessa tutkimuksia. Maailmalla aihetta on tutkittu enemmän ja kummassakin ryhmittelyssä on havaittu hyviä ja huonoja puolia.

Tuetaan yhdessä-hanke

Yksikkö: linnanmaa7-9
Lisätty: Mon Nov 13 15:33:58 2017

Tuetaan yhdessä hankkeen (www.oulu.fi/ktk/tuetaan) rahoittaa OKM. Hankkeessa on 4 kärkeä: yhteisopettajuus, pedagoginen konsultaatio, vahvuusperusteinen vuorovaikutus ja digitalisaatio. Tavoitteena on kehittää uusia yhteistoiminnan muotoja ja käytänteitä erityisopettajien koulutukseen, opettajakoulutukseen sekä peruskouluihin. Pyrimme siihen, että Oulun yliopiston erityispedagogiikan opiskelijat ja hankkeessa mukana olevat koulut ja niiden opettajat oppivat miten toteutetaan laadukasta yhteisopetusta, miten konsultatiivista roolia voi käyttää ja miten oppilaat ja kollegat voi kohdata vahvuusperusteisesti. Tutkimusperusteisuus toteutuu hankkeen aikana tehtävillä kyselyillä, observoinneilla, keskusteluilla sekä hankkeessa tehtävillä opinnäytteillä ja uusimman tutkimuksen soveltamisella.

Tuetaan yhdessä-hanke

Yksikkö: linnanmaa1-6
Lisätty: Mon Nov 13 15:22:36 2017

Tuetaan yhdessä hankkeen (www.oulu.fi/ktk/tuetaan) rahoittaa OKM. Hankkeessa on 4 kärkeä: yhteisopettajuus, pedagoginen konsultaatio, vahvuusperusteinen vuorovaikutus ja digitalisaatio. Tavoitteena on kehittää uusia yhteistoiminnan muotoja ja käytänteitä erityisopettajien koulutukseen, opettajakoulutukseen sekä peruskouluihin. Pyrimme siihen, että Oulun yliopiston erityispedagogiikan opiskelijat ja hankkeessa mukana olevat koulut ja niiden opettajat oppivat miten toteutetaan laadukasta yhteisopetusta, miten konsultatiivista roolia voi käyttää ja miten oppilaat ja kollegat voi kohdata vahvuusperusteisesti. Tutkimusperusteisuus toteutuu hankkeen aikana tehtävillä kyselyillä, observoinneilla, keskusteluilla sekä hankkeessa tehtävillä opinnäytteillä ja uusimman tutkimuksen soveltamisella.

Lukiolaisryhmän ruotsinkirjoitelmien tason analysointia kirjoitelmakurssilla.

Yksikkö: lukio
Lisätty: Fri Nov 3 13:19:14 2017

Tutkin opiskelijoiden kirjoitelmakurssilla tuotettuja ruotsinkielisiä tekstejä. Analysoin yhteensä noin 100 lyhyttä tekstiä. Tutkin mille tasolle kirjoitelmat asettuvat kielten taitotasojen eurooppalaisen viitekehyksen mukaan ja vertaan tuloksia opsissa asetettuihin kielitaitotavoitteisiin. Tai mahdollisesti jotain muuta aineistosta esille nousevaa kysymystä.

Lukiolaisryhmän ruotsinkirjoitelmien tason analysointia kirjoitelmakurssilla.

Yksikkö: lukio
Lisätty: Fri Nov 3 13:16:06 2017

Tutkin opiskelijoiden kirjoitelmakurssilla tuotettuja ruotsinkielisiä tekstejä. Analysoin yhteensä noin 100 lyhyttä tekstiä. Tutkin mille tasolle kirjoitelmat asettuvat kielten taitotasojen eurooppalaisen viitekehyksen mukaan ja vertaan tuloksia opsissa asetettuihin kielitaitotavoitteisiin. Tai mahdollisesti jotain muuta aineistosta esille nousevaa kysymystä.

Oppilaiden näkemykset kodin ja koulun välisestä yhteistyöstä

Yksikkö: kokokoulu
Lisätty: Thu Nov 2 11:44:12 2017

Kodin ja koulun yhteistyötä on tutkittu niin kansainvälisesti kuin kansallisestikin monista eri näkökulmista, useimmiten opettajan tai vanhemman kokemuksia ja näkemyksiä kartoittaen. Sen sijaan lapsi/nuori ja hänen kokemuksensa yhteistyöstä ovat jääneet vähemmälle huomiolle. Koska lapsi/nuori muodostaa kasvatusyhteistyön ytimen, on hyödyllistä kuulla myös heidän kokemuksiaan niin yhteistyön muodoista ja toteutuksesta kuin siinä mukana olevien rooleista sekä vastuista ja velvollisuuksista. Tutkimuksen tavoitteena onkin kartoittaa Normaalikoulun oppilaiden näkemyksiä aiheesta. Tutkimuksen alkuvaiheessa haastatellaan yläkoulun oppilaita, mutta myöhemmin lukuvuoden aikana myös alakoulun oppilaita.

9. luokkalaisten kirjanvalintakriteerit

Yksikkö: linnanmaa7-9
Lisätty: Mon Oct 30 17:17:47 2017

Ainedidaktisessa seminaarityössä selvitetään, kuinka 9. luokkalaiset valitsevat romaanin, jonka haluavat lukea. Tutkimuksen tarkoituksena on saada selville, mitkä erilaiset kriteerit tähän valintaan vaikuttavat.

Kirjallisuuskeskustelu työtapana

Yksikkö: lukio
Lisätty: Thu Oct 19 15:06:06 2017

Aineenopettajan pedagogisiin opintoihin kuuluva ainedidaktinen tutkielma, jossa kehitän omia työskentelytapojani.

Media Diaries - Eight-graders Description of their Media Use

Yksikkö: linnanmaa7-9
Lisätty: Wed Oct 18 19:26:23 2017

Tutkimuksessa oppilaat täyttävät muutaman päivän ajalta mediapäiväkirjaa, jonka pohjalta tutkitaan millaisia heidän mediankäyttötottumuksensa ovat. Tutkimuksessa myös selvitetään millä tavalla he kohtaavat kieliä medioita käyttäessään.

Mono- and Multilingual Approaches to EFL Vocabulary Acquisition

Yksikkö: kokokoulu
Lisätty: Mon Oct 16 17:53:24 2017

Tutkimus tarkastelee äidinkieleltään yksikielisen sekä monikielisen opiskelijan, jotka opiskelevat englantia vieraana kielenä, strategioita opiskella englannin kielen sanastoa. Lisäksi tutkimus vertailee, kuinka opiskelijat reagoivat kohdatessaan vieraan englannin kielen sanan, jonka merkitystä he eivät tunne entuudestaan.

9.- luokkalaisten kokemuksia vahvuuksiensa tunnistamisesta ja tukemisesta kouluympäristössä

Yksikkö: linnanmaa7-9
Lisätty: Mon Oct 16 10:32:39 2017

Tutkimuksen aiheena on tutkia 9.-luokkalaisten kokemusia siitä, millaisia vahvuuksia heillä on, kuinka ne on huomattu ja miten niitä on tuettu kouluympäristössä. Tutkimusaineisto kerätään kirjoitelmien muodossa.

9.- luokkalaisten kokemuksia vahvuuksiensa tunnistamisesta ja tukemisesta kouluympäristössä

Yksikkö: linnanmaa7-9
Lisätty: Mon Oct 16 10:03:00 2017

Tutkimuksen aiheena on tutkia 9.-luokkalaisten kokemuksia siitä, millaisia vahvuuksia heillä on, kuinka ne on huomattu ja miten niitä on tuette kouluympäristössä. Tutkimusaineisto kerätään kirjoitelmien muodossa.

Tuetaan yhdessä hanke

Yksikkö: koskela
Lisätty: Sat Oct 14 21:16:40 2017

Tuetaan yhdessä-hanke kohdistuu yhteisopettajuuteen, erityisopettajan pedagogiseen konsultaatioon sekä vahvuusperustaiseen pedagogiikkaan ja vuorovaikutukseen. Hankkeessa myös kehitetään, tuotetaan ja pilotoidaan vuorovaikutteisia verkkomateriaaleja. Tavoitteena on kehittää uusia yhteistoiminnan muotoja ja käytänteitä erityisopettajakoulutukseen, opettajakoulutukseen sekä peruskouluihin. Pyritään siihen, että erityispedagogiikan opiskelijat ja pilottikoulujen opettajat oppivat mitä ja miten toteutetaan laadukasta yhteisopetusta, miten konsultatiivista roolia voi käyttää ja miten oppilaat ja kollegat voi kohdata vahvuusperusteisesti.

Oppimista tukevat vuorovaikutustilanteet

Yksikkö: linnanmaa7-9
Lisätty: Fri Oct 13 16:11:48 2017

Tämän tutkimuksen tavoitteena on tarkastella erilaisia oppimista tukevia vuorovaikutustilanteita. Huomiota kiinnitetään vuorovaikutuksen suunnitteluun, toteutukseen ja reflektioon. Tavoitteena on löytää niitä tapoja ja tilanteita, joissa opettaja voi tukea ja ohjata oppimista. Yhtenä suunniteltuna tutkimuskohteena on arviointiin liittyvät vuorovaikutustilanteet.

Biologian soveltavia ja syventäviä kursseja valinneiden lukiolaisten urahaaveet

Yksikkö: lukio
Lisätty: Fri Oct 13 13:36:51 2017

Teemme ainedidaktista tutkimusta osana kasvatustieteen opintoja. Tutkimme biologian soveltavia ja syventäviä kursseja valinneiden lukiolaisten urahaaveita. Kohderyhmä on lukion 2.vuoden opiskelijat. Tutkimus toteutetaan paperisella kyselylomakkeella.

Yläkoululaisten kokemuksia maasto-opetuksen mielekkyydestä

Yksikkö: linnanmaa7-9
Lisätty: Wed Oct 11 13:41:55 2017

Kyselylomake, jossa kartoitamme oppilaiden mielipiteitä maasto-opetuksesta.

Laborointi biologian opetuksessa yläasteella

Yksikkö: linnanmaa7-9
Lisätty: Wed Oct 11 10:25:46 2017

Tutkimuksessa kartoitetaan oppilaiden mielipiteitä ja kokemuksia laboroinnista biologian opetuksessa yläasteella. Tutkimuksessa myös tarkastellaan, kuinka paljon laborointia varsinaisesti on biologian opetuksessa.

Oulun Normaalikoulun lukion 1lk tyttöjen ja poikien väliset erot asenteissa ilmastonmuutoksen opetusta kohtaan

Yksikkö: lukio
Lisätty: Tue Oct 10 11:19:25 2017

Tutkimuksessa perehdytään erityisesti lukiolaisten asenteisiin ilmastonmuutoksen opetusta kohtaan, miten nämä asenteet ovat muuttuneet koulun käynnin aikana ja onko asenteissa eroja eri sukupuolten välillä.

Fab Lab

Yksikkö: linnanmaa7-9
Lisätty: Mon Oct 9 15:01:55 2017

Oulun yliopiston Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunnan INTERACT-tutkimusyksikössä on jo usean vuoden tehty monitieteistä tutkimusta lasten ja nuorten osallistamiseksi tieto- ja viestintäteknologian kehittämiseen. Tiedekunnan Fab Lab (fabrication laboratory) on kaikille avoin digitaalisen pienvalistuksen tila, jossa on mahdollista suunnitella, toteuttaa ja testata omia tuotteita ja laitteita alusta asti itse. Materiaalina voi olla muovia, metallia jne. ja digitaalisuutta voidaan tuoda esim. avoimen lähdekoodin ohjelmistoilla. INTERACT-tutkimusyksikkö tutkii lapsia ja nuoria Fab Lab -tilojen käyttäjinä eli tuotteiden suunnittelijoina, toteuttajina ja testaajina. Osana tätä tutkimusta toteutetaan yhteistyössä lapsenne koulun kanssa projekti, jossa on mukana INTERACT-yksikön tutkijoita sekä tietojenkäsittelytieteiden ja englantilaisen filologian opiskelijoita. Digital fabrication -osaamista, eli sitä mitä Fab Labissa tehdään ja mitä projektissa tutkitaan, pidetään kansainvälisesti yhtenä tarpeellisena tulevaisuuden taitona.

Pohjatekstin käyttö lukion äidinkielen ja kirjallisuuden kirjoitustaidon kokeessa

Yksikkö: lukio
Lisätty: Fri Sep 29 12:07:47 2017

Kyseessä on auskultointiin kuuluva seminaarityö, ei varsinainen tutkimus.

Ilmastonmuutoksen näkyminen arjessa

Yksikkö: lukio
Lisätty: Thu Sep 28 13:12:00 2017

Tutkimuksessa kartoitetaan nuorten opiskelijoiden tietoja ilmastonmuutoksen näkymisestä arjessa. Missä nuoret ovat kuulleet siitä puhuttavan? Ovatko he huomanneet sen vaikutuksia ympäristössä?

Miten oppilaat kokevat eriyttämisen matematiikan tunnilla

Yksikkö: linnanmaa7-9
Lisätty: Tue Sep 26 13:31:03 2017

Tutkimuksessa selvitetään peruskoulun matematiikan opetuksessa käytettäviä tukitoimia, millaisina oppilaat kokevat nämä tukitoimet ja millaista tukea oppilaat toivoisivat saavansa.

Millä perusteella Pohjois-Suomen abiturientit valitsevat jatko-opiskelupaikan

Yksikkö: lukio
Lisätty: Mon Sep 25 17:11:22 2017

Tutkimuksen kohteena ovat Pohjois-Suomen abiturientit eli jo 18 vuotta täyttäneet lukiolaiset. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää perusteet, joilla abit valitsevat tulevan korkeakoulupaikkakuntansa. Tutkimuksessa muun muassa vertaillaan syrjäseutujen ja korkeakoulukaupunkien abien vastauksia. Tutkimus on tarkoitus toteuttaa mahdollisuuksien mukaan joko haastattelulla tai sähköisellä lomakkeella. Haastateltavat pidetään anonyymeinä, eikä lukion tai paikkakunnan nimeä mainita. Tulokset esitetään julkisessa seminaarissa Oulun yliopistossa joulukuussa 2017, ja niitä voidaan hyödyntää tulevilla kasvatustieteiden kursseilla. Tutkimuksesta kirjoitetaan artikkelimuotoinen raportti.

Opiskelumotivaation ylläpitäminen yläkoulun matematiikan opetuksessa

Yksikkö: linnanmaa7-9
Lisätty: Mon Sep 25 14:53:22 2017

Tutkimuksessa vertaillaan opetuksessa käytettäviä menetelmiä ja lähestymistapoja, jotka vaikuttavat oppimismotivaatioon. Tarkoituksena ei ole vertailla oppilaiden oppimistuloksia vaan ennemminkin opettajien toimintatyylejä. Tutkimus toteutetaan kyselylomakkeilla oppilailta. Tutkimuksen tulokset esitetään ainedidaktisessa seminaarissa joulukuun 2017 aikana ja tuloksia saatetaan käyttää työkaluina tulevissa opetuksissamme.

Yläkoululaisten asenteen vaikutus matematiikan opiskeluun

Yksikkö: linnanmaa7-9
Lisätty: Mon Sep 25 13:16:39 2017

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää yläkoululaisten asenteiden vaikutusta matematiikan opiskelumotivaatioon. Alustavia tutkimuskysymyksiä ovat: Mistä asenteet kumpuavat ja miten ne vaikuttavat nuoren opiskeluun? Miten nuoret kokevat matematiikan opiskelun tärkeyden tulevaisuutta varten? Aineisto on tarkoitus raportoida artikkelimuotoon.

Vaellusleirikoulun mahdollisuudet tukea liikuntamotivaation kehittymistä

Yksikkö: linnanmaa1-6
Lisätty: Fri Sep 22 10:16:20 2017

Tutkimuksessa tarkastellaan vaellusleirikoulun mahdollisuuksia tukea oppilaan liikuntamotivaatiota.

Mielipiteitä lukion kieltenopetuksen digitalisaatioon liittyen

Yksikkö: lukio
Lisätty: Sun Sep 17 18:03:32 2017

Teen kyselytutkimuksen lukio-opiskelijoiden, opettajien ja opetusharjoittelijoiden mielipiteistä lukion kieltenopetuksen digitalisaatioon liittyen osana pedagogisiin opintoihini kuuluvaa Ainedidaktinen tutkimusseminaari-kurssia.

Lernstrategien beim Deutsch- und Englischlernen in gymnasialen Oberstufe

Yksikkö: koskela
Lisätty: Fri Sep 8 08:18:18 2017

Tutkimuksen tavoitteena on tarkastella lukiolaisten käyttämiä oppimisstrategioita saksan ja englannin opiskelussa. Tutkimuksessa pyritään selvittämään mitä oppimisstrategioita oppilailla on englannin ja saksan oppimisessa, mitä oppimisstrategioita käytetään englannin kielessä ja vastavuoroisesti saksan kielessä ja mistä mahdolliset erot tulevat. Aiemmissa tutkimuksissa oppimisstrategioiden käyttö on yhdistetty menestyksekkääseen kielenoppimiseen, mikä tekee siitä tärkeän ja ajattoman tutkimuskohteen. Vertailevaa tutkimusta oppimisstrategioista on sen sijaan tehty melko vähän. Tätä tutkimusta varten kerätään aineistoa kyselyn avulla. Kysely on monivalintakysely, joka täytetään Webropolissa. Tutkimuksen julkaisee Jyväskylän yliopisto.

Toiminnallisuus kuudennen luokan ruotsin opetuksessa

Yksikkö: linnanmaa1-6
Lisätty: Tue Sep 5 20:11:28 2017

Perusopetussuunnitelman mukaisesti toiminnallisuus opetuksessa huomioidaan myös ruotsin kielen opetuksessa. Kuudennen luokan (n=23) osalta ruotsin opinnoissa toteutetaan toiminnallisia opetusmenetelmiä. Tutkimus on laadullinen, toimintatutkimus. Tutkimuksessa selvitetään oppilaiden kokemus toiminnallisuuteen opetuksessa, kehittämisideat sekä teemahaastatellaan ryhmän varsinaista opettajaa. Opettaja on toiminut opettajaharjoittelijan seuraajana kuuden viikon ajan. Lisäksi opettajaharjoittelija tekee intervention ryhmään, ja havainnoi ryhmän toimintaa 3 tuntia/vko.

Miten S2-oppilaat oppivat lauseenvastikkeet

Yksikkö: koskela
Lisätty: Mon Sep 4 14:40:09 2017

Tutkin sitä, miten S2-oppilaat oppivat lauseenvastikkeiden käytön.

Minäpystyvyys matematiikan oppimisessa

Yksikkö: lukio
Lisätty: Thu Aug 17 12:23:03 2017

Kerätään aineistoa siitä, miten ensimmäisen vuoden opiskelijoilla muuttuu käsitys omasta matematiikan pystyvyydestä. Myös asenteet matematiikkaa kohtaan ovat tutkimuksen kohteena

Untitled thesis on classroom interaction and second language learning

Yksikkö: lukio
Lisätty: Sun Jul 23 15:51:18 2017

Gradu vuorovaikutuksesta luokkahuoneessa englannin tunneilla. Havainnointiaineisto kerätään jo valmiin videoaineiston lisäksi.

4.–luokkalaisten oppilaiden kokemuksia turvattomuudesta

Yksikkö: linnanmaa1-6
Lisätty: Sun May 28 20:23:46 2017

Tutkin kasvatustieteen pro gradu –tutkielmassani 4.–luokkalaisten oppilaiden kokemuksia turvattomuudesta. Pyrin tutkimuksellani selvittämään, mitkä tekijät kouluympäristössä sekä sen ulkopuolella aiheuttavat turvattomuutta oppilaiden keskuudessa, ja mitkä tekijät puolestaan luovat turvaa oppilaille. Tutkimuksen aineisto kerätään teemallisien yksilöhaastatteluiden avulla.

Osallisuus liikuntakasvatuksessa

Yksikkö: linnanmaa1-6
Lisätty: Thu May 4 10:36:30 2017

Kyseessä on tutkimus osallisuuden ja liikuntakasvatuksen suhteesta. Tarkastelen tutkimuksessani aineistoa, joka on kerätty OKL:n ja norssin yhteistyönä tehdyn liikuntapäivän osallistujilta.

Advertoriaali yläasteella

Yksikkö: linnanmaa7-9
Lisätty: Tue Apr 18 13:59:22 2017

Tarkastelen tutkimuksessani sitä, miten hyvin 7.-luokkalaiset tunnistavat advertoriaalin eli uutiselta näyttävän mainoksen.

Nuorten henkinen hyvinvointi ja siihen vaikuttavat tekijät

Yksikkö: linnanmaa7-9
Lisätty: Wed Apr 5 17:04:16 2017

Suoritan avoimessa yliopistossa terveystiedon aineopintoihin kuuluvaa terveystiedon tutkielma -kurssia. Tällä viiden opintopisteen laajuisella kurssilla on tarkoitus tehdä tutkimus itse valitsemastaan aiheesta. Olen valinnut aiheekseni nuorten henkisen hyvinvoinnin ja siihen vaikuttavat tekijät. Olen erityisesti kiinnostunut siitä, mitkä tekijät lisäävät nuorten henkistä hyvinvointia ja mitkä vastaavasti heikentävät. Lisäksi pyrin selvittämään, onko nuorilla tietoa siitä, mistä apua voi saada, jos kokee sitä tarvitsevansa. Tutkimusaineiston kerääminen suoritetaan nimettömänä kyselytutkimuksena ja anonymiteetistä pidetään huolta koko tutkimuksen ajan. Työtä ei tulla julkaisemaan missään, vaan se tehdään lähinnä oman oppimiseni kannalta. Tulevana aineenopettajana on hyvä tiedostaa oppilaiden hyvinvointiin vaikuttavia asioita yleisellä tasolla.

Energiajuomien käyttö yläasteella

Yksikkö: linnanmaa7-9
Lisätty: Sat Apr 1 19:54:54 2017

Terveystiedon aineopintoihin sisältyvään tutkielma (5op)-kurssiin sisältyvä suppea kyselytutkimus. Tutkielmaa ei julkaista missään, ja sen lukee ainoastaan kurssin vetäjä sekä tutkielman opponoija samalta kurssilta. Tukielmassa selvitetään sitä, kuinka runsaasti nuoret käyttävät energiajuomia sekä sitä, miten laajasti he tiedostavat energiajuomien vaikutukset terveydelle. Kyselyllä saatuja tuloksia vertaillaan valtakunnalliseen aineistoon.

Lernstrategien beim Deutsch- und Englischlernen in gymnasialen Oberstufe

Yksikkö: lukio
Lisätty: Tue Mar 28 13:51:10 2017

Elinikäisen oppimisen mahdolliseksi tekeminen on yksi suomalaisen lukiokoulutuksen päämääristä, ja yksi keino saavuttaa tämä päämäärä on auttaa opiskelijoita löytämään ja soveltamaan oppimisstrategioita. Pro gradu -tutkielmassani selvitän mitä oppimisstrategioita lukiolaiset käyttävät opiskellessaan saksaa ja englantia ja vertailen mahdollisia eroja näiden kielten välillä. Kerään määrällistä aineistoa kyselyn avulla lukiolaisten omista kokemuksista. Kyselyyn voivat osallistua saksaa ja englantia vieraina kielinä opiskelevat lukiolaiset.

Sosiaalisen median yhteisöpalveluiden yhteys kahdeksas- ja yhdeksäsluokkalaisten ulkonäköpaineisiin

Yksikkö: linnanmaa7-9
Lisätty: Mon Mar 27 14:51:15 2017

Tutkimuksessa selvitetään kahdeksas- ja yhdeksäsluokkalaisten mahdollisisesti sosiaalisesta mediasta kokemia ulkonäköpaineita. Tarkoituksena on saada selville, mistä paineet johtuvat. Lisäksi selvitetään yleisesti oppilaiden sosiaalisen median käyttöä. Tutkittaviksi tarvitsemme mahdollisimman monta 8. ja 9. luokkaa. Tutkimus toteutetaan kyselytutkimuksena, jossa oppilaat vastaavat sähköiseen kyselyyn eli vastaamiseen oppilaat tarvitsevat joko iPadit tai tietokoneet.

Oppilaiden ja opettajan käsitykset koulun turvallisuudesta ja säännöistä

Yksikkö: koskela
Lisätty: Tue Feb 14 10:43:14 2017

Tarkoituksenani on selvittää kuudennen luokan oppilaiden käsityksiä koulun turvallisuudesta; mitä se on ja miten sitä opetetaan peruskoulussa. Samalla tutkin myös oppilaiden riskivastuullisuutta käsittelemällä koulun sääntöjä. Oppilasaineisto kerätään kirjoitelmana ja kyselynä. Oppilasaineiston lisäksi tulen haastattelemaan luokan opettajaa samalla teemalla.

Auditiivisen äänteiden tunnistamisen harjoittelu osana lukikuntoutusta

Yksikkö: linnanmaa1-6
Lisätty: Mon Jan 23 18:21:00 2017

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää onko puheen havaitsemisen harjoituksia sisältävällä lukikuntoutuksella vaikutuksia tekniseen lukutaitoon oppilaalla, joka käy peruskoulun ensimmäistä luokkaa ja jolla on opettajan toteamia lukemaan oppimisen vaikeuksia. Tutkimus toteutetaan yhden koehenkilön tapaustutkimuksena.

Oppilaiden ja opettajan käsitykset koulun turvallisuudesta ja säännöistä

Yksikkö: linnanmaa1-6
Lisätty: Wed Jan 18 16:54:21 2017

Tarkoituksenani on selvittää kuudennen luokan oppilaiden käsityksiä koulun turvallisuudesta; mitä se on ja miten sitä opetetaan peruskoulussa. Samalla tutkin myös oppilaiden riskivastuullisuutta käsittelemällä koulun sääntöjä. Oppilasaineisto kerätään kirjoitelmana ja kyselynä. Oppilasaineiston lisäksi tulen haastattelemaan luokan opettajaa samalla teemalla.

Sukupuoli ja seksuaalisuus peruskoulussa

Yksikkö: koskela
Lisätty: Wed Dec 14 18:50:41 2016

Tutkimustulosten yhteydessä mahdollisesti julkaistavat otteet muokataan niin, ettei ketään voi tunnistaa niistä. Aineistoa käytetään vain tähän pro gradu tutkimukseen. Aineiston keruu tapahtuu avoimella kirjoituspyynnöllä ja se kerätään Oulun alueen peruskouluilta. Jos aineistoa ei kerry tarpeeksi, pyyntö laajennetaan valtakunnalliseksi.

Sukupuoli ja seksuaalisuus peruskoulussa - näkökulmana luokanopettajien käsitykset heteronormatiivisuudesta

Yksikkö: linnanmaa1-6
Lisätty: Wed Dec 14 17:32:19 2016

Teen pro gradu tutkielmaa luokanopettajien käsityksistä sukupuolesta ja seksuaalisuudesta alakoulussa. Tutkimuksen tarkoitus on saada tärkeää tietoa luokanopettajilta, jotta perusopetusta voitaisiin tulevaisuudessa kehittää tasa-arvoisemmaksi. Työni valmistuu Oulun yliopiston kasvatustieteiden laitokselta ja sitä ohjaa akatemiatutkija Tuija Huuki.