Mielipiteitä lukion kieltenopetuksen digitalisaatioon liittyen

Yksikkö: lukio
Lisätty: Sun Sep 17 18:03:32 2017

Teen kyselytutkimuksen lukio-opiskelijoiden, opettajien ja opetusharjoittelijoiden mielipiteistä lukion kieltenopetuksen digitalisaatioon liittyen osana pedagogisiin opintoihini kuuluvaa Ainedidaktinen tutkimusseminaari-kurssia.

Lernstrategien beim Deutsch- und Englischlernen in gymnasialen Oberstufe

Yksikkö: koskela
Lisätty: Fri Sep 8 08:18:18 2017

Tutkimuksen tavoitteena on tarkastella lukiolaisten käyttämiä oppimisstrategioita saksan ja englannin opiskelussa. Tutkimuksessa pyritään selvittämään mitä oppimisstrategioita oppilailla on englannin ja saksan oppimisessa, mitä oppimisstrategioita käytetään englannin kielessä ja vastavuoroisesti saksan kielessä ja mistä mahdolliset erot tulevat. Aiemmissa tutkimuksissa oppimisstrategioiden käyttö on yhdistetty menestyksekkääseen kielenoppimiseen, mikä tekee siitä tärkeän ja ajattoman tutkimuskohteen. Vertailevaa tutkimusta oppimisstrategioista on sen sijaan tehty melko vähän. Tätä tutkimusta varten kerätään aineistoa kyselyn avulla. Kysely on monivalintakysely, joka täytetään Webropolissa. Tutkimuksen julkaisee Jyväskylän yliopisto.

Toiminnallisuus kuudennen luokan ruotsin opetuksessa

Yksikkö: linnanmaa1-6
Lisätty: Tue Sep 5 20:11:28 2017

Perusopetussuunnitelman mukaisesti toiminnallisuus opetuksessa huomioidaan myös ruotsin kielen opetuksessa. Kuudennen luokan (n=23) osalta ruotsin opinnoissa toteutetaan toiminnallisia opetusmenetelmiä. Tutkimus on laadullinen, toimintatutkimus. Tutkimuksessa selvitetään oppilaiden kokemus toiminnallisuuteen opetuksessa, kehittämisideat sekä teemahaastatellaan ryhmän varsinaista opettajaa. Opettaja on toiminut opettajaharjoittelijan seuraajana kuuden viikon ajan. Lisäksi opettajaharjoittelija tekee intervention ryhmään, ja havainnoi ryhmän toimintaa 3 tuntia/vko.

Miten S2-oppilaat oppivat lauseenvastikkeet

Yksikkö: koskela
Lisätty: Mon Sep 4 14:40:09 2017

Tutkin sitä, miten S2-oppilaat oppivat lauseenvastikkeiden käytön.

Minäpystyvyys matematiikan oppimisessa

Yksikkö: lukio
Lisätty: Thu Aug 17 12:23:03 2017

Kerätään aineistoa siitä, miten ensimmäisen vuoden opiskelijoilla muuttuu käsitys omasta matematiikan pystyvyydestä. Myös asenteet matematiikkaa kohtaan ovat tutkimuksen kohteena

Untitled thesis on classroom interaction and second language learning

Yksikkö: lukio
Lisätty: Sun Jul 23 15:51:18 2017

Gradu vuorovaikutuksesta luokkahuoneessa englannin tunneilla. Havainnointiaineisto kerätään jo valmiin videoaineiston lisäksi.

4.–luokkalaisten oppilaiden kokemuksia turvattomuudesta

Yksikkö: linnanmaa1-6
Lisätty: Sun May 28 20:23:46 2017

Tutkin kasvatustieteen pro gradu –tutkielmassani 4.–luokkalaisten oppilaiden kokemuksia turvattomuudesta. Pyrin tutkimuksellani selvittämään, mitkä tekijät kouluympäristössä sekä sen ulkopuolella aiheuttavat turvattomuutta oppilaiden keskuudessa, ja mitkä tekijät puolestaan luovat turvaa oppilaille. Tutkimuksen aineisto kerätään teemallisien yksilöhaastatteluiden avulla.

Osallisuus liikuntakasvatuksessa

Yksikkö: linnanmaa1-6
Lisätty: Thu May 4 10:36:30 2017

Kyseessä on tutkimus osallisuuden ja liikuntakasvatuksen suhteesta. Tarkastelen tutkimuksessani aineistoa, joka on kerätty OKL:n ja norssin yhteistyönä tehdyn liikuntapäivän osallistujilta.

Advertoriaali yläasteella

Yksikkö: linnanmaa7-9
Lisätty: Tue Apr 18 13:59:22 2017

Tarkastelen tutkimuksessani sitä, miten hyvin 7.-luokkalaiset tunnistavat advertoriaalin eli uutiselta näyttävän mainoksen.

Nuorten henkinen hyvinvointi ja siihen vaikuttavat tekijät

Yksikkö: linnanmaa7-9
Lisätty: Wed Apr 5 17:04:16 2017

Suoritan avoimessa yliopistossa terveystiedon aineopintoihin kuuluvaa terveystiedon tutkielma -kurssia. Tällä viiden opintopisteen laajuisella kurssilla on tarkoitus tehdä tutkimus itse valitsemastaan aiheesta. Olen valinnut aiheekseni nuorten henkisen hyvinvoinnin ja siihen vaikuttavat tekijät. Olen erityisesti kiinnostunut siitä, mitkä tekijät lisäävät nuorten henkistä hyvinvointia ja mitkä vastaavasti heikentävät. Lisäksi pyrin selvittämään, onko nuorilla tietoa siitä, mistä apua voi saada, jos kokee sitä tarvitsevansa. Tutkimusaineiston kerääminen suoritetaan nimettömänä kyselytutkimuksena ja anonymiteetistä pidetään huolta koko tutkimuksen ajan. Työtä ei tulla julkaisemaan missään, vaan se tehdään lähinnä oman oppimiseni kannalta. Tulevana aineenopettajana on hyvä tiedostaa oppilaiden hyvinvointiin vaikuttavia asioita yleisellä tasolla.

Energiajuomien käyttö yläasteella

Yksikkö: linnanmaa7-9
Lisätty: Sat Apr 1 19:54:54 2017

Terveystiedon aineopintoihin sisältyvään tutkielma (5op)-kurssiin sisältyvä suppea kyselytutkimus. Tutkielmaa ei julkaista missään, ja sen lukee ainoastaan kurssin vetäjä sekä tutkielman opponoija samalta kurssilta. Tukielmassa selvitetään sitä, kuinka runsaasti nuoret käyttävät energiajuomia sekä sitä, miten laajasti he tiedostavat energiajuomien vaikutukset terveydelle. Kyselyllä saatuja tuloksia vertaillaan valtakunnalliseen aineistoon.

Lernstrategien beim Deutsch- und Englischlernen in gymnasialen Oberstufe

Yksikkö: lukio
Lisätty: Tue Mar 28 13:51:10 2017

Elinikäisen oppimisen mahdolliseksi tekeminen on yksi suomalaisen lukiokoulutuksen päämääristä, ja yksi keino saavuttaa tämä päämäärä on auttaa opiskelijoita löytämään ja soveltamaan oppimisstrategioita. Pro gradu -tutkielmassani selvitän mitä oppimisstrategioita lukiolaiset käyttävät opiskellessaan saksaa ja englantia ja vertailen mahdollisia eroja näiden kielten välillä. Kerään määrällistä aineistoa kyselyn avulla lukiolaisten omista kokemuksista. Kyselyyn voivat osallistua saksaa ja englantia vieraina kielinä opiskelevat lukiolaiset.

Sosiaalisen median yhteisöpalveluiden yhteys kahdeksas- ja yhdeksäsluokkalaisten ulkonäköpaineisiin

Yksikkö: linnanmaa7-9
Lisätty: Mon Mar 27 14:51:15 2017

Tutkimuksessa selvitetään kahdeksas- ja yhdeksäsluokkalaisten mahdollisisesti sosiaalisesta mediasta kokemia ulkonäköpaineita. Tarkoituksena on saada selville, mistä paineet johtuvat. Lisäksi selvitetään yleisesti oppilaiden sosiaalisen median käyttöä. Tutkittaviksi tarvitsemme mahdollisimman monta 8. ja 9. luokkaa. Tutkimus toteutetaan kyselytutkimuksena, jossa oppilaat vastaavat sähköiseen kyselyyn eli vastaamiseen oppilaat tarvitsevat joko iPadit tai tietokoneet.

Oppilaiden ja opettajan käsitykset koulun turvallisuudesta ja säännöistä

Yksikkö: koskela
Lisätty: Tue Feb 14 10:43:14 2017

Tarkoituksenani on selvittää kuudennen luokan oppilaiden käsityksiä koulun turvallisuudesta; mitä se on ja miten sitä opetetaan peruskoulussa. Samalla tutkin myös oppilaiden riskivastuullisuutta käsittelemällä koulun sääntöjä. Oppilasaineisto kerätään kirjoitelmana ja kyselynä. Oppilasaineiston lisäksi tulen haastattelemaan luokan opettajaa samalla teemalla.

Auditiivisen äänteiden tunnistamisen harjoittelu osana lukikuntoutusta

Yksikkö: linnanmaa1-6
Lisätty: Mon Jan 23 18:21:00 2017

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää onko puheen havaitsemisen harjoituksia sisältävällä lukikuntoutuksella vaikutuksia tekniseen lukutaitoon oppilaalla, joka käy peruskoulun ensimmäistä luokkaa ja jolla on opettajan toteamia lukemaan oppimisen vaikeuksia. Tutkimus toteutetaan yhden koehenkilön tapaustutkimuksena.

Oppilaiden ja opettajan käsitykset koulun turvallisuudesta ja säännöistä

Yksikkö: linnanmaa1-6
Lisätty: Wed Jan 18 16:54:21 2017

Tarkoituksenani on selvittää kuudennen luokan oppilaiden käsityksiä koulun turvallisuudesta; mitä se on ja miten sitä opetetaan peruskoulussa. Samalla tutkin myös oppilaiden riskivastuullisuutta käsittelemällä koulun sääntöjä. Oppilasaineisto kerätään kirjoitelmana ja kyselynä. Oppilasaineiston lisäksi tulen haastattelemaan luokan opettajaa samalla teemalla.

Sukupuoli ja seksuaalisuus peruskoulussa

Yksikkö: koskela
Lisätty: Wed Dec 14 18:50:41 2016

Tutkimustulosten yhteydessä mahdollisesti julkaistavat otteet muokataan niin, ettei ketään voi tunnistaa niistä. Aineistoa käytetään vain tähän pro gradu tutkimukseen. Aineiston keruu tapahtuu avoimella kirjoituspyynnöllä ja se kerätään Oulun alueen peruskouluilta. Jos aineistoa ei kerry tarpeeksi, pyyntö laajennetaan valtakunnalliseksi.

Sukupuoli ja seksuaalisuus peruskoulussa - näkökulmana luokanopettajien käsitykset heteronormatiivisuudesta

Yksikkö: linnanmaa1-6
Lisätty: Wed Dec 14 17:32:19 2016

Teen pro gradu tutkielmaa luokanopettajien käsityksistä sukupuolesta ja seksuaalisuudesta alakoulussa. Tutkimuksen tarkoitus on saada tärkeää tietoa luokanopettajilta, jotta perusopetusta voitaisiin tulevaisuudessa kehittää tasa-arvoisemmaksi. Työni valmistuu Oulun yliopiston kasvatustieteiden laitokselta ja sitä ohjaa akatemiatutkija Tuija Huuki.