Saksan ja ranskan kielen oppimisessa koetut vaikeudet

Yksikkö: linnanmaa7-9
Lisätty: Fri Sep 3 14:08:21 2021

Tutkimus on kyselytutkimus, jossa on tarkoitus verrata kokemuksia kielen vaikeasti opittavista puolista saksan ja ranskan kielen välillä. Tämän lisäksi on tarkoitus selvittää, onko kielissä olevat haasteet muuttunut kielitaidon karttumisen ja kielenopiskelun myötä erilaisiksi opiskeluvuosien aikana. Jos ikäryhmien välillä on suuria ja selkeitä eroja, tullaan niitä myös tarkastelemaan tutkimuksessa.

Suomalaisten näkemyksiä emojin välimerkinomaisesta käytöstä

Yksikkö: kokokoulu
Lisätty: Mon Aug 30 21:25:14 2021

Tutkielmani koskee graafisten emojien käyttöä välimerkinomaisissa tilanteissa sähköisessä kirjoitetussa kielessä. Kerään tutkielman aineiston kartoittamalla eri ikäluokkien näkemyksiä aiheesta.

SAFE-school

Yksikkö: kokokoulu
Lisätty: Thu Aug 26 11:34:01 2021

Tutkimuksessa kerätään lisätietoa oppilaiden vertaissuhdehaasteista kouluissa ja kehitetään täysin uudenlaisia keinoja koulujen tueksi.

Nuorille tärkeä tulevaisuus

Yksikkö: lukio
Lisätty: Thu Aug 19 17:46:43 2021

Tutkimus on osa sosiaalipsykologian pro gradu -tutkielmaa nuorten tulevaisuuskäsityksistä sekä nuorille merkityksellisistä asioista. Tutkimuksessa käytetään kirje tulevaisuudesta -menetelmää, jossa ideana on eläytyä tulevaisuuden hetkeen ja kirjoittaa kirje kuvitelman pohjalta nykyhetkeen. Tutkimusaineistona toimivat nuorten kirjoittamat kirjeet.

Suorittamisesta käsitteiden ymmärtämiseen: Matematiikan oppimisvaikeudet haltuun konkretialla

Yksikkö: linnanmaa1-6
Lisätty: Sat May 29 14:38:27 2021

Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää 6.-luokkalaisten kokemaa matematiikka-ahdistusta sekä konkreettisen matematiikan opetuksen toteutumista.

Suorittamisesta käsitteiden ymmärtämiseen: Matematiikan oppimisvaikeudet haltuun konkretialla

Yksikkö: koskela
Lisätty: Sat May 29 14:36:30 2021

Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää 6.-luokkalaisten kokemaa matematiikka-ahdistusta sekä konkreettisen matematiikan opetuksen toteutumista.

Opettajan motivaatiokeinot ja oppilaan motivoitumisen mekanismit teknisen käsityön kontekstissa.

Yksikkö: linnanmaa1-6
Lisätty: Mon May 17 15:34:50 2021

Tarkoitus on tutkia, onko oppilaiden motivoituminen aiheeseen ja opettajan käyttämät motivointikeinot linjassa keskenään ja voidaanko käytännön toiminnasta löytää yhtymäkohtia motivaatioteorioihin.

Opettajan motivaatiokeinot ja oppilaan motivoitumisen mekanismit teknisen käsityön kontekstissa.

Yksikkö: linnanmaa1-6
Lisätty: Mon May 17 15:34:33 2021

Tarkoitus on tutkia, onko oppilaiden motivoituminen aiheeseen ja opettajan käyttämät motivointikeinot linjassa keskenään ja voidaanko käytännön toiminnasta löytää yhtymäkohtia motivaatioteorioihin.

Lukiolaisten oppimisstrategiat ruotsin kielen opiskelussa

Yksikkö: lukio
Lisätty: Wed May 12 14:43:54 2021

Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää pro gradu -tutkielmaa varten, mitkä oppimisstrategiat ovat lukiolaisille tuttuja ja mitä he käyttävät opiskellessaan ruotsin kieltä. Lisäksi tarkoitus on selvittää, miten ruotsin kielen opettajat käsittelevät oppimisstrategioita oppitunneilla.

Taidelähtöiset menetelmät alakoululaisten sukupuolen ja vallan kietoumien käsittelyssä

Yksikkö: koskela
Lisätty: Thu May 6 14:47:57 2021

Oulun yliopiston tutkimuksessa tutkitaan ja kehitetään taidelähtöisiä menetelmiä käsiteltäessä 10–12-vuotiaiden lasten välisiä valtasuhteita. Tarkastelun keskiössä ovat erityisesti sukupuolen ja vallan kytkökset sekä epäreilu vallankäyttö ennen sen pitkittymistä ja hankaloitumista kiusaamiseksi. Hankkeessa toteutetaan taidelähtöisiä työpajoja 10–12-vuotiaiden lasten kanssa lasten hyvinvoinnin ja vertaissuhteiden teemoista Oulun alueen koulujen 5–6-luokkalaisille oppilaille. Tutkimuksen tavoitteena on lisätä tietoisuutta lasten kaverisuhteiden vallasta ja häirinnästä sekä tutkia taidelähtöisiä menetelmiä, joiden avulla lasten olisi turvallista ilmaista ja käsitellä vertaissuhteiden häirintäkokemuksia ja rakentaa entistä turvallisempia kaverisuhteita.

Suorittamisesta käsitteiden ymmärtämiseen: Matematiikan oppimisvaikeudet haltuun konkretialla

Yksikkö: kokokoulu
Lisätty: Mon May 3 17:33:14 2021

Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää 6.-luokkalaisten kokemaa matematiikka-ahdistusta sekä konkreettisen matematiikan opetuksen toteutumista.

S2-oppilaiden koulukokemukset ja kouluhyvinvointi - lomaketutkimus

Yksikkö: kokokoulu
Lisätty: Wed Apr 28 21:41:53 2021

Tämä kyselyaineisto on osa suurempaa tutkimusta, jossa tutkitaan maahanmuuttajataustaisten oppilaiden onnistumisen kokemuksia Suomen ja Australian koulussa. Ensimmäinen kysely (N=348) on kerätty Oulun ja Turun kouluissa vuonna 2016. Nyt kerätään toinen aineisto, jotta nähdään, onko esimerkiksi uusi OPS:n tai muuttuneet maahanmuuttajamäärät vaikuttaneet oppilaiden kokemuksiin. Osaa lapsista on haastateltu myös laadullisin menetelmin. Aineistot täydentävät toisiaan.

Kyselytutkimus varhaisnuorten tiedonhankintakäyttäytymisestä

Yksikkö: kokokoulu
Lisätty: Tue Apr 27 00:38:36 2021

Tutkimus käsittelee varhaisnuorten arkielämän tiedonhankintakäyttäytymistä ja informaatiokäyttäytymistä. Tavoitteena on selvittää 9–13-vuotiaiden lasten tiedonhankintaa kulttuuritoiminnan ja -tapahtumien kontekstissa. Tämän lisäksi kartoitetaan Oulun kaupungin järjestämän lastenkulttuuritoiminnan, kuten harrastekerhojen ja tapahtumien, markkinointiviestintää. Tarkoituksena on löytää empiirisen tutkimuksen avulla vastaus siihen, kohtaako Oulun kaupungin palvelujen markkinointi kulttuurin kuluttajat.

Varhaisnuorten arkielämän tiedonhankintakäyttäytyminen

Yksikkö: linnanmaa1-6
Lisätty: Wed Apr 21 22:52:49 2021

Tämä tutkimus käsittelee lasten ja nuorten arkielämän tiedonhankintakäyttäytymistä ja informaatiokäyttäytymistä. Tavoitteena on erityisesti selvittää 9–13-vuotiaiden lasten tiedonhankintaa Oulun kaupungissa järjestettävän kulttuuritoiminnan ja –tapahtumien kontekstissa. Tämän lisäksi kartoitetaan Oulun kaupungin järjestämän lastenkulttuuritoiminnan, kuten harrastekerhojen sekä lapsille ja nuorille suunnattuja tapahtumien, markkinointiviestintää. Tarkoituksena on löytää empiirisen tutkimuksen avulla vastaus siihen, kohtaako Oulun kaupungin palvelujen markkinointi kulttuurin kuluttajat. Lisäksi tavoitteenani on selvittää, millä tavoin arkielämän informaatiokäytäntöjen mallit soveltuvat kuvaamaan varhaisnuorten arkielämän tiedonhankintaa lastenkulttuuritoiminnan kontekstissa. Tutkimuksen aikana kerätyn tiedon käsittelen luottamuksellisesti. Aineiston analysoin itse, eikä oppilaiden nimet näy missään osassa tutkimusta. Tutkimusraportin kirjoitan myös niin, ettei yksittäistä tutkimukseen osallistujaa voida siitä tunnistaa. Tulokset raportoidaan koulunne lisäksi myös Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuuripalveluihin.

STEM urakysely

Yksikkö: linnanmaa7-9
Lisätty: Tue Apr 6 09:55:02 2021

Nuorten mielenkiintoa erityisesti länsimaissa halutaan lisätä STEM-alojen ammatteihin, koska näiden alojen nähdään liittyvän suoraan taloudelliseen kasvuun ja innovaatioihin tulevaisuudessa. Testattu ja validoitu kansainvälinen STEM urakysely (STEM Career Interest Survey) on kehitetty mittaamaan nuorten kiinnostusta STEM-alojen jatko-opintoja ja uratoiveita kohtaan. Se nojaa urateorian (the social-cognitive career theory [SCCT]) avainkäsitteisiin, joita ovat minäpystyvyys, menestymisodotukset, tuki ja esteet uralle hakeutumisessa.

Yläkouluikäisten poikien käsityksiä laulamisesta

Yksikkö: linnanmaa7-9
Lisätty: Wed Mar 24 16:53:19 2021

Tarkastelen pro gradu -tutkielmassani sitä, millaisia käsityksiä, ajatuksia ja kokemuksia yläkouluikäisillä pojilla on laulamisesta. Tutkimuksen aineisto koostuu yläkouluikäisten poikien teemahaastatteluista, jotka toteutetaan keväällä 2021.

Lukiolaisten näkemyksiä istumisesta

Yksikkö: lukio
Lisätty: Mon Mar 22 11:34:14 2021

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, kuinka lukion oppitunneilla tauotetaan istumista. Lisäksi kartutetaan tietoa siitä, kuinka opiskelijoiden mielestä liikkumista voidaan lisätä kouluympäristössä.

Lukiolaisten näkemyksiä istumisen tauottamiseen

Yksikkö: koskela
Lisätty: Mon Mar 15 19:22:29 2021

Tutkimuksessa tarkastellaan, kuinka istumista tauotetaan oppituntien aikana lukiossa. Lisäksi kartoitetaan opiskelijoiden näkemyksiä siitä, millaisin keinoin fyysistä aktiivisuutta voitaisiin lisätä koulun arjessa.

Alakoulun opettajien käsitykset itsesäätöisestä oppimisesta ja sopeutuminen avoimiin oppimisympäristöihin

Yksikkö: linnanmaa1-6
Lisätty: Tue Mar 9 14:46:18 2021

Tutkimuksen tavoitteena on tuottaa tietoa siitä, miten hyvin ja millä keinoin opettajat kokevat sopeutuneensa avoimiin oppimisympäristöihin. Opettajien kokemaa sopeutumista verrataan tässä tutkimuksessa heidän oppimiskäsityksiinsä, joiden tarkastelun viitekehykseksi on valittu käsitykset itsesäätöisestä oppimisesta. Opettajien käsityksiä itsesäätöisestä oppimisesta ja sen soveltuvuudesta alakoulun oppimisympäristöihin tarkastellaan Lombaertsin kumppaneineen (2009) kehittämällä Opettajien itsesäätöisen oppimisen käsitysasteikolla (Self-Regulated Learning Teacher Belief Scale, SRLTB). Tutkimuksen aineisto kerätään kyselylomakkeella samanaikaisesti useasta suomalaisesta avoimen oppimisympäristön koulusta. Aineistoa kerätään ja analysoidaan sekä laadullisesti että määrällisesti, eli tutkimuksessa käytetään monimenetelmäistä tutkimusotetta.

iNaturalistin käyttö osana kansalaishavainnointia

Yksikkö: linnanmaa7-9
Lisätty: Sat Mar 6 15:19:16 2021

Tarkoituksena on tehdä pro gradu- tutkielmaa aiheista iNaturalist ja kansalaishavainnointi. Pyrin selvittämään soveltuuko iNaturalist-sovellus osaksi lajintunnistusta biologian oppitunneilla.

Käsityön arviointi 2021

Yksikkö: linnanmaa7-9
Lisätty: Tue Feb 23 18:10:44 2021

Tekstiiliopettajaliitto (TOL ry) ja Teknisten aineiden opettajat (TAO r.y.) ovat päättäneet yhteistyössä Helsingin yliopiston kanssa arvioida käsityön oppimistuloksia huhti-toukokuussa 2021. Tällä opettajajärjestöt haluavat kerätä objektiivista tietoa käsityön osaamisesta. Arvioinnin kohteena ovat 7. luokan oppilaat eli oppilaat, joilla oppiaineen pakollinen oppimäärä on päättymässä. Arvioinnin keskeinen tehtävä on selvittää 7.-luokkalaisten oppilaiden käsityön osaamisen tasoa opetussuunnitelman perusteiden (2014) aikakaudella. Arvioinnin keskeinen tarkoitus on tehdä näkyväksi oppiaineen opetussuunnitelmallisten muutosten vaikutus käsityön osaamiseen ja oppiaineen suosioon. Opetushallitus on ilmaissut tukevansa käsityön opettajajärjestöjen yhteis-hanketta.

Kuuntelutaidot ja niiden yhteys kielenkäyttötaitoihin

Yksikkö: linnanmaa1-6
Lisätty: Thu Feb 4 08:55:40 2021

Tutkimus on osa laajempaa kokonaisuutta, jossa tutkitaan kuulotiedon käsittelyä, kuuntelutaitoja ja kielellisiä taitoja sekä melun vaiku-tuksia niihin. Tässä osa-tutkimuksessa tarkastellaan tyypillisesti kehittyvien 7-8-vuotiaiden lasten kuuntelutaitoja vanhempien arvioimana sekä niiden yhteyttä kielenkäyttötaitoihin. Osa-tutkimus toteutetaan kyselytutkimuksena ja osallistuminen on täysin vapaaehtoista.

Kuuntelutaidot ja niiden yhteys kielenkäyttötaitoihin

Yksikkö: linnanmaa1-6
Lisätty: Thu Feb 4 08:48:54 2021

Laaja-alaisen erityisopettajan ja luokanopettajan välinen yhteisopetus inklusiivisessa luokassa

Yksikkö: kokokoulu
Lisätty: Thu Dec 3 13:39:36 2020

Tarkoituksenamme haastatella luokanopettajia ja laaja-alaisia erityisopettajia pro gradu tutkielmaamme. Tutkimuksessamme keskitymme luokanopettajien ja laaja-alaisten erityisopettajien kokemuksiin yhteisopetuksesta. Tarkoituksena toteuttaa haastattelut etänä. Haastatteluun mahdolliset osallistujat koostuisivat Linnanmaan alakoulun ja Koskelan alakoulun laaja-alaisista erityisopettajista ja luokanopettajista.

Historiallisten draamasarjojen vaikutus oppilaiden historiatietämykseen

Yksikkö: linnanmaa7-9
Lisätty: Fri Nov 27 15:00:34 2020

Tutkimuksen tavoitteena on kartoittaa historiallisten draamasarjojen vaikutusta 15–vuotiaiden oppilaiden menneisyyden tuntemukseen ja historiallisen tiedon hahmottamiseen, sekä selvittää vaikutusta historialliseen harrastuneisuuteen. Lisäksi pyrkimyksenä on selvittää kykenevätkö oppilaat hahmottamaan/erottamaan/ymmärtämään historiallisten draamasarjojen dramatisoinnin historiallisesta faktatiedosta, siis kykenevätkö oppilaat suhtautumaan tarvittavalla kriittisyydellä historiallisiin draamasarjoihin.

Normaalikoulun lukiolaisten ajatuksia aineenopettajaharjoittelijoiden opetuksen laadusta

Yksikkö: lukio
Lisätty: Tue Nov 17 14:57:10 2020

Tutkimuksessa selvitetään sitä, mitä mieltä lukiolaiset ovat aineenopettajaharjoittelijoiden opetuksen laadusta ja opetusmenetelmistä sekä mitä hyvää aineenopettajaharjoittelijat voivat tarjota opetuksessaan verrattuna virassa olleisiin opettajiin. Tutkimuksessa selvitetään myös, heijastuvatko opiskelijoiden omat tavoitteet ajatuksiin aineenopettauaharjoittelijoiden opetuksen laadusta.

Oulun Normaalikoulun oppilaiden, sekä biologian ja maantieteen opettajien kokemuksia etäopetuksesta keväällä 2020

Yksikkö: lukio
Lisätty: Tue Nov 10 20:31:12 2020

Tutkimuksen tarkoituksena on kerätä ja tulkita Oulun Normaalikoulun oppilaiden, sekä biologian ja maantieteen opettajien kokemuksia etäopetuksesta keväällä 2020. Aineisto kerätään kyselyillä. Tutkimuksessa selvitämme, miten etäopiskelu vaikutti oppimiseen ja opettamiseen, miten etäopetus vaikutti oppilaiden ja opettajien hyvinvointiin sekä millaisena oppilaat ja opettajat kokivat etäopetuksen.

Oulun Normaalikoulun oppilaiden, sekä biologian ja maantieteen opettajien kokemuksia etäopetuksesta keväällä 2020

Yksikkö: linnanmaa7-9
Lisätty: Tue Nov 10 20:28:00 2020

Tutkimuksen tarkoituksena on kerätä ja tulkita Oulun Normaalikoulun oppilaiden, sekä biologian ja maantieteen opettajien kokemuksia etäopetuksesta keväällä 2020. Aineisto kerätään kyselyillä. Tutkimuksessa selvitämme, miten etäopiskelu vaikutti oppimiseen ja opettamiseen, miten etäopetus vaikutti oppilaiden ja opettajien hyvinvointiin sekä millaisena oppilaat ja opettajat kokivat etäopetuksen.

Geomedia maantieteen opetuksessa

Yksikkö: lukio
Lisätty: Tue Nov 10 16:26:31 2020

Tutkimuksessa tutkitaan lukiolaisten käsityksiä ja kokemuksia geomediasta maantieteen opetuksessa. Tutkimme, miten opiskelijat ymmärtävät ja kokevat geomedian maantieteen opiskelussa. Lisäksi tarkastelemme, mitkä geomedian osa-alueet opiskelijat kokevat hyö-dyllisiksi maantieteellisen tiedon ymmärtämisessä sekä mitkä geomedian osa-alueet koetaan helppoina ja haastavina.

Biologiaa opiskelevien lukiolaisten käsitykset opetusmenetelmistä

Yksikkö: lukio
Lisätty: Tue Nov 10 10:27:03 2020

Tutkimus on harjoitustutkimus aineenopettajien päättöharjoitteluun, toteutettu yhdessä Oscar Branderin kanssa. Tarkoituksena on selvittää, että kuinka hyvin lukion biologianopiskelijat tuntevat eri opetusmenetelmiä ja omasta mielestään oppivat niiden avulla.

Yläkoulun ja lukion opiskelijoiden maailmankuva

Yksikkö: linnanmaa7-9
Lisätty: Tue Nov 10 10:22:00 2020

Tutkimuksessa tutkitaan, miten yläkoulun ja lukion opiskelijoiden maailmankuvat eroavat toisistaan ja mitkä tekijät niihin vaikuttavat.

Lukio-opiskelijoiden pelitottumukset ja niiden arvo historian opiskelussa

Yksikkö: lukio
Lisätty: Fri Oct 30 12:52:42 2020

Tutkin lukio-opiskelijoiden tottumuksia historiateemaisia videopelejä koskien. Tarkastelen myös historiateemaisten videopelien pedagogista arvoa lukiolaisten kokemusten pohjalta.

Lukio-opiskelijoiden

Yksikkö: lukio
Lisätty: Fri Oct 30 12:43:23 2020

Vanhempien koulutuksen vaikutus lasten matemaattisten aineiden valintoihin lukiossa

Yksikkö: lukio
Lisätty: Fri Oct 30 00:42:12 2020

Tutkimuksessa pyritään selvittämään, millainen yhteys vanhempien koulutuksella on heidän lastensa päätökseen opiskella lukiossa pitkää tai lyhyttä matematiikkaa ja fysiikkaa. Tutkimuksessa tarkastellaan lukion toisen vuoden opiskelijoiden ajatuksia ainevalinnoistaan sekä heidän vanhempiensa koulutusalaa ja -astetta. Tutkimus tehdään Tutkiva ainedidaktiikka -kurssille.

Lukio-opiskelijoiden kokemus muistiinpanojen merkityksestä matemaattisten aineiden opiskelussa

Yksikkö: lukio
Lisätty: Fri Oct 16 13:27:07 2020

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää lukio-opiskelijoiden kokemuksia muistiinpanojen tekemisestä ja niiden tärkeydestä matemaattisten aineiden (matematiikka, fysiikka, kemia) opetuksessa. Tutkimuksessa kiinnitetään huomiota muistiinpanojen määrään ja tekotapaan, sekä kartoitetaan, onko muistiinpanojen ja arvosanojen välillä korrelaatiota.

}Motivaation merkitys fysiikan oppimisessa yläkoulussa ja lukiossa, sekä miten matematiikan numerot korreloivat fysiikan numeroihin

Yksikkö: lukio
Lisätty: Wed Oct 14 16:15:57 2020

Kysytään lukion oppilailta mitkä asiat vaikuttavat heidän fysiikan oppimismotivaatioon ja mitä he ajatelevat matematiikasta osana fysiikkaa.

Äärettömyyden käsitteen ymmärtämisen kehittyminen lukiolaisten ja yliopisto-opiskelijoiden välillä.

Yksikkö: lukio
Lisätty: Mon Oct 12 11:07:48 2020

Tutkimuksessa pyritään selvittämään miten äärettömyyden käsitteen ymmärtäminen kehittyy lukio-opintojen ja yliopisto-opintojen välillä. Vertaillaan lukion toisen vuosikurssin oppilaiden tietoja ja taitoja yliopiston matematiikan aineenopettaja opiskelijoiden tietoihin ja taitoihin.

Joustavan matematiikan tehtävät opetuksessa

Yksikkö: kokokoulu
Lisätty: Sun Oct 11 19:18:51 2020

Toteutamme tutkimuksen Tutkiva ainedidaktiikka -kurssia varten. Tarkoituksenamme on selvittää kuinka oppilaat (9.-luokkalaiset) ja opiskelijat (lukion 1. vuosikurssi) kokevat joustavan matematiikan tehtävät optuksessa. Keräämme siis oppilaiden ja opiskelijoiden omia kokemuksia toteutetusta tunnista kyselylomakkeen avulla. Lisäksi teemme itse havaintoja oppitunnilla. Vertailemme vastauksia aiempiin tutkimuksiin sekä vertailemme vastauksia peruskoululaisten ja lukiolaisten välillä. Tärkeimpänä haemme vastauksen juurikin kysymykseen, kuinka oppilaat ja opiskelijat kokevat opetuksen.

}Motivaation merkitys fysiikan oppimisessa yläkoulussa ja lukiossa, sekä miten matematiikan numerot korreloivat fysiikan numeroihin

Yksikkö: lukio
Lisätty: Wed Oct 7 14:39:08 2020

Tutkimuksessa tutkitaan fysiikan ja matematiikan numeroiden korrelaatiota ja syitä fysiikan opiskelumotivaatioon ja menestykseen.

Motivaation merkitys fysiikan oppimisessa yläkoulussa ja lukiossa, sekä miten matematiikan numerot korreloivat fysiikan numeroihin

Yksikkö: linnanmaa7-9
Lisätty: Wed Oct 7 14:39:06 2020

Tutkimuksessa tutkitaan fysiikan ja matematiikan numeroiden korrelaatiota ja syitä fysiikan opiskelumotivaatioon ja menestykseen.

Kirjeen piirteet seiskaluokkalaisten kirjoitelmissa

Yksikkö: koskela
Lisätty: Wed Oct 7 11:37:16 2020

Teen ainedidaktisen tutkielman, jossa käytän aineistona seiskaluokkalaisten kirjoitelmia. Tutkin, kuinka opetetun tekstilajin piirteet näkyvät oppilaiden tuottamissa kirjoitelmissa.

Tavoitteiden asettamisen merkitys oppilaiden näkökulmasta

Yksikkö: linnanmaa7-9
Lisätty: Wed Sep 30 16:16:35 2020

Pienimuotoisessa tutkimuksessa kartoitetaan oppilaiden näkemyksiä tavoitteiden asettamisesta ja niiden merkityksestä.

Äärettömyyden ymmärtäminen yläkoulun alottaneilla

Yksikkö: linnanmaa7-9
Lisätty: Wed Sep 30 12:38:13 2020

Tutkitaan seitsemäsluokkalaisien ymmärrystä äärettömyydestä. Äärettömyyttä tutkitaan erityisesti geometrian näkökulmasta.

Yhdeksäsluokkalaisten näkemyksiä Suomen sisällissodasta

Yksikkö: linnanmaa7-9
Lisätty: Mon Sep 28 19:30:39 2020

Tutkimuksessa kartoitetaan yhdeksäsluokkalaisten tietoja ja näkemyksiä Suomen sisällissodasta. Lyhyessä kyselyssä mitataan ensin heidän tietouttaan aiheesta ja sitten muutamalla kysymyksellä kartoitetaan heidän tulkintojaan ja näkemyksiään sisällissodasta

Growing Mind - Kasvava mieli

Yksikkö: kokokoulu
Lisätty: Wed Aug 12 10:51:22 2020

Growing Mind-hanke on laaja tutkimushanke, jonka tavoitteena on toteuttaa tutkimuskäytäntökumppanuutta mukanaolevien kuntien ja kaupunkien kanssa. Tavoitteena on samalla sekä kehittää, tutkia että levittää koulujen digitaaliseen todellisuuteen liittyviä käytänteitä. Käytännössä pyrimme löytämään tapoja, joissa mukanaolijoille saadaan mahdollisimman nopeasti alustavaa tietoa ja tuloksia toiminnan kehittämisen tukemiseksi. Tutkimuksen 1.osa liittyy koulujen digitaalisen todellisuuden kartoitukseen sisältäen etäopetusajan haasteet ja uudet innovaatiot digipedagogisesta näkökulmasta. Tutkimuksen 2.osa liittyy toukokuussa 2021 järjestettävään Innokas Ohjelmointi- ja robotiikkaturnaukseen, ja tarkoituksena on selvitettää oppilaiden kokemuksia keksintö- ja pelinkehitysprojekteista.

Lukiossa käytettävät oppimismenetelmät

Yksikkö: lukio
Lisätty: Thu Feb 27 12:23:42 2020

Kandidaatintutkielmassani tutkin tavallisimpia opetusmenetelmiä lukion ruotsin tunneilla 2. ja 3. vuosikursseilla sekä sitä, mitkä opetusmenetelmät ovat opiskelijoiden mielestä tehokkaimmat, motivoivimmat sekä mieleisimmät. Keskityn erityisesti kolmeen osa-alueeseen, jotka ovat lukion opetussuunnitelman perusteiden määrittämät tavoitteet toiselle kotimaiselle kielelle: taito toimia vuorovaikutuksessa, taito tulkita tekstejä sekä taito tuottaa tekstejä.

Multiple choice questions in the assessment on geography

Yksikkö: lukio
Lisätty: Mon Feb 24 11:09:56 2020

Tutkimuksessa selvitetään, miten monivalintakysymykset mittaavat maantieteen osaamista. Teoreettisena pohjana on Bloomin uudistettu taksonomia. Monivalintakysymyksissä menestymistä verrataan muihin saman kognitiivisen prosessoinnin tason kysymyksissä menestymiseen. Tutkimustuloksia voidaan hyödyntää monivalintakysymyksillä tehdyn arvioinnin kehittämiseen sekä lukion kurssikokeissa ja ylioppilaskokeissa että yliopistojen ja korkeakoulujen valintakokeissa.

Monilukutaito biologian ja maantiedon luokissa

Yksikkö: linnanmaa7-9
Lisätty: Tue Feb 18 10:34:32 2020

Tämän tutkielman tarkoituksena on suorittaa pienimuotoinen tutkimus monilukutaidosta. Siinä on kaksi lähestymistapaa, opiskelijoiden ymmärrys monilukutaidon käsitteestä sekä biologian aineopettajien monilukutaidon käsitteen käyttö opetuksessa.

Verkkokieli nykynuorten puheessa

Yksikkö: kokokoulu
Lisätty: Sun Feb 16 22:31:50 2020

Tutkimus on osa Pro Gradu tutkielmaani, joka koostuu kyselytutkimuksesta. Aiheena käsittelen nuorten käyttämää verkkokieltä heidän puhekielessään. Kyselytutkimuksen avulla saan viitteitä siitä, millaisia verkkokielen ilmaisuja nuoret käyttävät. Kysely on suunnattu kaikille 5 ja 6 luokan oppilaille.

Yläkoululaisten näkemyksiä oppimisen tuesta

Yksikkö: linnanmaa7-9
Lisätty: Fri Jan 31 12:37:10 2020

Pro Gradu –tutkielma toteutetaan osana Tuetaan yhdessä - hanketta (https://tuetaan.wordpress.com/). Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää yläkoululaisten näkemyksiä kouluviihtyvyydestä ja oppimisen tuesta. Tavoitteena on tuoda esille oppilaiden näkökulmia ja kuulla heidän mielipiteitään siitä, miten opetusta, oppimisen tukea ja kouluviihtyvyyttä voisi kehittää entistä paremmaksi. Tutkimuksen tulosten perusteella on mahdollista kehittää opetusta oppilaille mielekkäämmäksi. Tutkimus toteutetaan sähköisellä kyselylomakkeella ja muutamalla haastattelulla.

Be Tech! Alta seminaariin osallistuvien oppilaiden asenteet luonnontieteitä kohtaan

Yksikkö: linnanmaa7-9
Lisätty: Wed Jan 29 10:37:35 2020

Oulun yliopiston Kasvatustieteiden tiedekunnassa käynnissä olevan luonnontieteiden ja matematiikan opiskelua ja innovatiivista opettamista edistävän Kolarctic CBC KO2071 Be Tech! -projektin seminaari järjestetään Norjassa 11.–13.9.2020. Lisäksi suomalaiset tekevät paluumatkallaan vierailun Kiirunan kaivokselle 14.2.2020. Seminaariin osallistuu perusasteen yläkoulun oppilaita ja heidän opettajiaan Altasta (Norja) ja Murmanskista (Venäjä) sekä kahdesta Oulun koulusta. Tämän Be Tech! -projektin kolmannen vaiheen tutkimus on kyselytutkimus, joka selvittää oppilaiden asenteita luonnontieteitä kohtaan. Kysely on englanninkielinen ja se perustuu kansainväliseen menetelmään The Scientific Attitude Inventory II (SAI II) (Moore & Foy, 1997).

Lasten tunteiden säätelyn tukeminen nivelvaiheen yli

Yksikkö: kokokoulu
Lisätty: Tue Jan 28 08:11:29 2020

Tässä tutkimuksessa halutaan lähteä kartoittamaan ajatuksia siitä, mikä on varhaiskasvatushenkilöstön sekä alkuopetuksesta vastaavan henkilöstön mielestä tärkeää tunteiden säätelyn kannalta ja miksi. Tutkimuksessa varsinkin oppimisen näkökulma on keskeinen ja sitä pyritään avaamaan lisää niin teoriasta kuin aineistosta saatavan tiedon avulla. Lisäksi tutkimus haluaa tuoda esille ja tarkastella siirtymävaihetta eli nivelvaihetta esiopetuksesta alkuopetukseen, sillä olennaista on tuen ja opetuksen jatkuvuus sekä yhteistyö esikoulun, koulun ja muiden toimijoiden välillä.

Erityisopettajien kokemuksia taiteellisten menetelmien käytöstä opetuksessa

Yksikkö: kokokoulu
Lisätty: Tue Jan 21 14:16:38 2020

Pro gradu -tutkielmani aihe on ”Erityisopettajien kokemuksia taiteellisten keinojen hyödyntämisestä opetuksessa.” Tarkoituksenani on tutkia sitä, miten erityisopettajat hyödyntävät taiteellisia keinoja työssään tukea tarvitsevien oppilaiden kanssa ja mitä hyötyä niistä on mahdollisesti ollut. Taiteellisilla keinoilla tarkoitan esimerkiksi musiikkia, draamaa, kuvataidetta ja tanssia. Tutkimuksen tarkoituksena on tuoda esiin taiteellisten keinojen mahdollisuudet ja hyödyt erityispedagogiikan kentällä. Samalla haluan rohkaista erityisopettajia ottamaan myös taiteelliset keinot osaksi omaa työskentelyään. Lisäksi haluan tuoda esiin taideaineiden merkityksen opettajankoulutuksessa.

Alkuopetuksen opettajien näkemyksiä tunnekasvatuksesta ja tapoja toteuttaa sitä

Yksikkö: linnanmaa1-6
Lisätty: Mon Jan 20 10:50:21 2020

Tutkimme pro gradu –tutkielmassamme alkuopetuksessa työskentelevien luokanopettajien näkemyksiä tunnekasvatuksesta sekä heidän keinojaan ja tapojaan toteuttaa sitä käytännön työssä. Lisäksi haluamme selvittää, millaisiksi luokanopettajat mieltävät omat tunnekasvatusvalmiutensa ja millaisiksi he kokevat luokanopettajakoulutuksen tarjoamat valmiudet. Tutkimuskysymyksiämme ovat seuraavat: Minkälaisia näkemyksiä opettajilla on tunnekasvatuksesta alkuopetuksessa sekä mitä keinoja heillä on toteuttaa sitä? Millaiseksi opettaja mieltää omat valmiutensa tuottaa tunnekasvatusta? Tutkimusta varten suoritetaan puolistrukturoitu haastattelu, jossa haastatellaan alkuopetuksen luokanopettajia tunnekasvatukseen liittyen. Aineisto analysoidaan sisällönanalyysin avulla.

Alkuopetuksen opettajien näkemyksiä tunnekasvatuksesta ja tapoja toteuttaa sitä

Yksikkö: koskela
Lisätty: Mon Jan 20 10:46:57 2020

Tutkimme pro gradu –tutkielmassamme alkuopetuksessa työskentelevien luokanopettajien näkemyksiä tunnekasvatuksesta sekä heidän keinojaan ja tapojaan toteuttaa sitä käytännön työssä. Lisäksi haluamme selvittää, millaisiksi luokanopettajat mieltävät omat tunnekasvatusvalmiutensa ja millaisiksi he kokevat luokanopettajakoulutuksen tarjoamat valmiudet. Tutkimuskysymyksiämme ovat seuraavat: Minkälaisia näkemyksiä opettajilla on tunnekasvatuksesta alkuopetuksessa sekä mitä keinoja heillä on toteuttaa sitä? Millaiseksi opettaja mieltää omat valmiutensa tuottaa tunnekasvatusta? Tutkimusta varten suoritetaan puolistrukturoitu haastattelu, jossa haastatellaan alkuopetuksen luokanopettajia tunnekasvatukseen liittyen. Aineisto analysoidaan sisällönanalyysin avulla.

Nuorten osallistuminen kotitöihin

Yksikkö: linnanmaa7-9
Lisätty: Tue Jan 14 14:51:40 2020

Tutkimuksen tarkoituksena on kuvata ja ymmärtää, miten kotitöiden tekeminen toteutetaan perheissä. Lisäksi tarkoituksena on kuvata, millaisia käsityksiä nuorilla ja vanhemmilla on kotitöistä ja lasten ja nuorten kotitöihin osallistumisesta.

Valmistavan opetuksen opettajien käsityksiä omasta ammatillisesta identiteetistään

Yksikkö: koskela
Lisätty: Tue Nov 26 17:51:39 2019

Tutkimuksessa käsitellään valmistavan opetuksen opettajien käsityksiä omasta ammatillisesta identiteetistään ja sen kehittymisestä valmistavan opetuksen kontekstissa. Tutkimukseen osallistui kuusi opettajaa eri paikkakunnilta. Aineisto kerättiin puolistrukturoiduilla teemahaastatteluilla.

Muistoja historian oppitunneilta

Yksikkö: kokokoulu
Lisätty: Wed Nov 13 16:35:29 2019

Pedagogisen seminaarin tutkielmassani tutkin sitä, kuinka opetusharjoittelijat muistavat omalta koulu-uraltaan historian oppitunteja

Prosessikirjoittamisen toteuttaminen käytännössä sekä sen hyödyllisyys lukio-opiskelijan näkökulmasta

Yksikkö: lukio
Lisätty: Wed Nov 13 12:20:32 2019

Tutkielmassamme tarkastelemme lukion ensimmäisen vuoden opiskelijoiden prosessikirjoittamista. Opiskelijat suorittavat kirjoitustaidonkokeen hyödyntäen prosessikirjoittamisen työskentelytapoja. Tutkielman tavoitteena on kuvata prosessikirjoittamisen toteutusta käytännössä sekä tuoda esiin opiskelijoiden näkökulmaa ja kokemuksia prosessin hyödyllisyydestä.

Oppilaiden kouluviihtyvyys, yhteenkuuluvuus ja opintojen tuki

Yksikkö: linnanmaa7-9
Lisätty: Thu Oct 31 09:22:22 2019

Tutkimuksen aiheena on kouluviihtyvyys, koulussa koettu yhteenkuuluvuus sekä koulussa saatava tuki opintoihin liittyen.

Exploring teachers' epistemic beliefs and their relation to their pedagogical practices in the context of changing work and society

Yksikkö: kokokoulu
Lisätty: Mon Oct 21 12:18:18 2019

Epistemic beliefs are beliefs about knowledge and knowing, and conceptions of learning are intertwined with them (e.g. Brownlee et al., 2016; Lonka, Joram & Bryson, 1996; van Rossum and Hamer, 2010). According to previous research, teachers’ epistemic beliefs, their conceptions of knowledge and learning affect their pedagogical practices (e.g., pedagogical methods, tools and assessment.), but more research is needed (i.e Brownlee at al., 2016; Maggioni and Parkinson, 2008; Buehl & Fives, 2016). I aim to explore the epistemic beliefs of teachers, (conceptions of knowledge and learning) and how they are related to teachers’ pedagogical practices. Furthermore, my aim is to explore the possible connection of epistemic beliefs and the way teachers experience their changing work. My dissertation is article-based. Three main research questions guide my work within the articles: 1. What are the epistemic beliefs of teachers in this Finnish sample? 2. How are teachers’ epistemic beliefs related to their pedagogical practices? 3. How are teachers’ epistemic beliefs related to how they experience their changing work?

Sähköisten oppimateriaalien ja uusien opetusvälineiden käyttö Oulun normaalikoulun opetusharjoittelijoiden ja Paltamon koulun opettajien keskuudessa

Yksikkö: koskela
Lisätty: Tue Oct 15 18:00:40 2019

Vertailen tutkimuksessa Oulun normaalikoulun opetusharjoittelijoiden ja Paltamon koulun opettajien sähköisten oppimateriaalien ja uusien opetusvälineiden käyttöä.

Sähköisten oppimateriaalien ja uusien opetusvälineiden käyttö Oulun normaalikoulun opetusharjoittelijoiden ja Paltamon koulun opettajien keskuudessa

Yksikkö: lukio
Lisätty: Mon Oct 14 12:09:00 2019

Vertailen tutkimuksessani Oulun normaalikoulun opetusharjoittelijoiden ja Paltamon koulun opettajien sähköisten opetusmateriaalien ja uusien opetusvälineiden käyttöä.

Sähköisten oppimateriaalien ja uusien opetusvälineiden käyttö Oulun normaalikoulun opetusharjoittelijoiden ja Paltamon koulun opettajien keskuudessa

Yksikkö: lukio
Lisätty: Mon Oct 14 12:08:40 2019

Vertailen tutkimuksessani Oulun normaalikoulun opetusharjoittelijoiden ja Paltamon koulun opettajien sähköisten opetusmateriaalien ja uusien opetusvälineiden käyttöä.

9.-luokkalaisten asenteita äidinkielen opiskelun tarpeellisuudesta

Yksikkö: linnanmaa7-9
Lisätty: Mon Oct 14 11:47:40 2019

Tutkin ainedidaktisessa tutkielmassani 9.-luokkalaisten asenteita äidinkielen tarpeellisuudesta. Tutkielmassani selvitän, mitä äidinkielen aiheita oppilaat pitävät hyödyllisimpinä ja mitä vähinten hyödyllisinä. Selvitän myös, miten oppilaiden oma osaaminen ja omat tulevaisuudensuunnitelmat vaikuttavat heidän asenteisiinsa äidinkieltä kohtaaan.

Oppilaiden ja opiskelijoiden kokemuksia mindfulness-harjoituksesta osana oppituntia

Yksikkö: kokokoulu
Lisätty: Tue Oct 1 13:58:30 2019

Tutkimuksessa toteutetaan mindfulness-harjoitus lukiolaisille ja yhdeksäsluokkalaisille osana englannin tuntia ja kyselyn avulla selvitetään heidän kokemuksiaan harjoituksesta. Tarkoituksena on analysoida mindfulness-harjoituksen vaikutuksia opiskelijoiden ja oppilaiden jaksamiseen ja keskittymiseen tunnilla sekä tutkia heidän kokemiaan tunteita ja tuntemuksia harjoituksen aikana.

PIQ-mittarin testaus

Yksikkö: koskela
Lisätty: Tue Oct 1 06:40:14 2019

PIQ-kyselyä kehitetään työvälineeksi, jolla koulut voivat seurata oppilaiden kokemuksia osallisuudestaan. Kysely on kehitetty saksankielisellä alueella ja nyt kokeillaan sen soveltuvuutta suomalaiseen koulukulttuuriin. Tutkimusryhmää johtaa professori Carmen Zurbriggen Bielefeldin yliopistossa (Saksa) ja Suomessa aineiston keruuta johtaa ylipistotutkija Teija Koskela Turun yliopistosta. (Zurbriggen, C. L. A., Venetz, M., Schwab, S., & Hessels, M. G. P. (2017). A psychometric analysis of the student version of the Perceptions of Inclusion Questionnaire (PIQ). European Journal of Psychological Assessment, Published advance online: December 15, 2017, 1-9. doi:10.1027/1015-5759/a000443 )

Oppilaiden käsityksiä ja kokemuksia kielten opetusharjoittelijoista ja heidän oppitunneistaan

Yksikkö: linnanmaa7-9
Lisätty: Mon Sep 30 17:48:22 2019

Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää yhdeksäsluokkalaisten oppilaiden käsityksiä ja kokemuksia kielten opetusharjoittelijoista ja heidän oppitunneistaan. Aineisto kerätään kyselylomakkeen avulla. Tutkimus tehdään osana Tutkivan ainedidaktiikan kurssia.

Nuorten näkemys ympäristön tulevaisuudesta

Yksikkö: kokokoulu
Lisätty: Wed Sep 25 14:28:11 2019

Tutkimuksessa pyritään kuvaamaan millainen näkemys nuorilla on ympäristön tulevaisuudesta. Myöskin vertaillaan 9-luokkalaisten ja lukiolaisten vastauksia ja mietitään mahdollisia ilmeneviä eroja kehityspsykologian kautta.

Lukiolaisten asenteet Geogebran hyödyntämisestä matematiikan oppimisessa

Yksikkö: lukio
Lisätty: Wed Sep 25 13:48:20 2019

ASennetutkimus, jossa kerätään lukiolaisten ajatuksia ja mielipiteitä Geogebran hyödyllisyydestä matematiikan opinnoissa.

Oulun normaalikoulun opetusharjoittelijoiden kokemukset opettajaidentiteetin muodostumisesta

Yksikkö: lukio
Lisätty: Wed Sep 25 11:36:47 2019

Teen opettajaopintoihini kuuluvan tutkivan ainedidaktiikan kurssille tutkimusta. Tutkin haastatteluiden kautta aineenopettajaharjoittelijoiden kokemuksia oman opettajaidentiteettinsä muodostumisesta, mikä siihen vaikuttaa ja kuinka he sen kokevat.

8. luokkalaisten oppilaiden kokemukset käänteisestä oppimisesta historian oppitunneilla.

Yksikkö: linnanmaa7-9
Lisätty: Wed Sep 25 11:36:23 2019

Teen Tutkivan ainedidaktiikan -kurssille harjoitustutkimusta. Tutkin 8. luokkalaisten oppilaiden kokemuksia käänteisestä oppimisesta historian oppitunneilla. Tutkimus suoritetaan oppimiskokeiluna ja aineisto kerätään kyselyn ja haastattelun avulla.

Miten lukion GE 3 -kurssi vaikuttaa opiskelijoiden näkemykseen kulttuurisesta kestävyydestä

Yksikkö: lukio
Lisätty: Wed Sep 25 11:35:44 2019

Tutkimus liittyy aineenopettajaopintokokonaisuuteen kurssiin Tutkiva ainedidaktiikka. Aiheena on kulttuurinen kestävyys ja miten maantieteen GE 3 -kurssi vaikuttaa opiskelijoiden näkemykseen kulttuurisesta kestävyydestä.

Kielirikasteinen opetus maantiedon ja biologian opettajien näkökulmasta

Yksikkö: linnanmaa7-9
Lisätty: Wed Sep 25 11:13:24 2019

Tutkimuksessa tutkitaan, miten kielirikasteinen opetus näkyy ja miten sitä toteutetaan maantiedon ja biologian opetuksessa Oulun Normaalikoulun Linnanmaan yksikössä. Lisäksi tutkimme tutkimuksessamme, onko kyseisillä aineenopettajilla valmiuksia toteuttaa kielirikasteista opetusta.

Biologian oppiaineen koettu tärkeys lukiossa

Yksikkö: lukio
Lisätty: Wed Sep 25 11:04:30 2019

Hypoteesit: abi-kurssien suorittajien arvostus biologian oppiainetta kohtaan on keskimäärin suurempi kuin 1. ja 2. kurssilaisilla. Tämä johtuu siitä, että kurssien valinnassa biologian abi-kursseille valikoituu sellaiset, joilla on ylipäätään positiivisempi suhtautuminen biologian oppiainetta kohtaan. Sukupuolten välinen ero jakautuu luultavasti siten, että tyttöjen kiinnostus ja/tai arvostus biologiaa kohtaan on suurempi kuin pojilla.

Tunnin rakenteen vaikutus oppilaiden vireyteen ja keskittymiseen matematiikan tunnilla.

Yksikkö: linnanmaa7-9
Lisätty: Mon Sep 23 11:00:23 2019

Tutkimuksessa pyritään selvittämään, miten tunnin rytmittäminen käymällä tunnin aikana ulkona, vaikuttaa oppilaiden vireyteen ja oppimismotivaatioon matematiikkaa kohtaan. Ulkona pelataan tai leikitään 5-10 minuutin ajan.

9. luokan oppilaiden kokemus opintopolusta oppimismenetelmänä

Yksikkö: linnanmaa7-9
Lisätty: Mon Sep 23 10:46:42 2019

Kahden oppitunnin kokeilu opintopolusta työmenetelmänä 9. luokan oppilaille. Toteutan tämän osana päättöharjoitteluani. Suunnittelen opintopolun oppilaille, eli käytännössä he opiskelevat kahden oppitunnin ajan itsenäisesti seuraten opettajan antamaa polkua. Oppilaat reflektoivat kokeilua ja oppimistaan lomakkeeseen, joka toimii tutkimuksen lähdeaineistona. Vertailen tuloksia kokemuksiin ”perinteisistä opetustavoista”.

Itsemurhan käsittely kouluopetuksessa (elämänkatsomustieto ja terveystieto)

Yksikkö: lukio
Lisätty: Fri Sep 20 13:35:25 2019

Kyselytutkimus/haastattelututkimus elämänkatsomustiedon ja terveystiedon aineenopettajien mielipiteistä ja näkökulmista itsemurhan käsittelystä kouluopetuksessa. Tutkimus suoritetaan nimettömänä ja sitä käytetään lopputyönä ”tutkivan ainedidaktiikan” kurssilla.

S2-opiskelijoiden kirjanvalintakriteereitä

Yksikkö: linnanmaa7-9
Lisätty: Thu Sep 19 23:09:13 2019

Tämä S2-oppiaineen sivuainetutkielma selvittää, millä kriteereillä yläkouluikäiset S2-opiskelijat valitsevat romaanikirjallisuutta luettavakseen. Tutkielma on jatkoa jo tehdylle pro gradulle, jossa selvitettiin suomen natiivipuhujien kirjanvalintakriteereitä. Tämä uudempi tutkimus tuo uuden näkökulman kautta vertailevan otteen kahden erilaisen oppijaryhmän lukemiseen.

Opettajan laatiman istumajärjestyksen merkitys/vaikutus luokkahuoneen järjestyksen sekä oppilaiden aktiivisuustasoon ruotsin kielen opetuksessa 8:s luokalle

Yksikkö: linnanmaa7-9
Lisätty: Wed Sep 18 15:33:53 2019

Tutkimuksen aineisto kerätään opettajien muistiinpanoista sekä oppilaille annetun kyselyn avulla heidän kokemuksistaan opettajan laatimasta istumajärjestyksestä. Kokeillaan esim. 1 tunti vapaalla istumajärjestyksellä, jonka jälkeen opettajat laativat uuden istumajärjestyksen oppilaille. Voidaan myös mahdollisesti kokeilla ympyrän muotoista pulpetti-järjestystä, hevosenkenkä-muotoon aseteltua penkkijärjestystä. Tutkimus tehdään Tutkiva Ainedidaktiikka-kurssia varten Oulun yliopistolle.

Be Tech! – Oppijakeskeisten lähestymistapojen edistäminen LUMA-opetuksessa

Yksikkö: linnanmaa7-9
Lisätty: Wed Sep 11 17:31:46 2019

Oulun yliopiston Kasvatustieteiden tiedekunnassa käynnissä olevan luonnontieteiden ja matematiikan opiskelua ja opettamista kehittävän Kolarctic CBC KO2071 Be Tech! -projektin seminaari järjestetään Oulussa 26.–27.9.2019. Seminaariin osallistuu perusasteen yläkoulun oppilaita ja heidän opettajiaan Altasta (Norja) ja Murmanskista (Venäjä) sekä kahdesta Oulun koulusta. Tämän Be Tech! -projektin toisen vaiheen tutkimus on kysely-, haastattelu- ja havainnointitutkimus, joka selvittää mm. oppilaiden kokemuksia oppijakeskeisten lähestymistapojen edistämisestä luonnontieteiden ja matematiikan opetuksessa ja opiskelussa. Seminaarissa oppilailla on omat tutkimustehtävänsä kansainvälisissä pienryhmissä, joihin heidät jaetaan.

Psykososiaalisten kouluinterventioiden tehokkuus maahanmuuttajanuorten mielenterveyden, voimavarojen ja sosiaalisen yhteenkuuluvuuden edistämisessä

Yksikkö: linnanmaa7-9
Lisätty: Fri Jun 7 13:27:16 2019

Tutkimuksessa selvitämme kahden eri interventio-ohjelman vaikuttavuutta yläkouluikäisten maahanmuuttajanuorten mielenterveysoireiden vähentämisessä sekä resilienssin tukemisessa. Osa tutkimuksen kouluista saa käyttöönsä yhden kahdesta interventiosta ja osa toimii aluksi vertailukouluina, jotka saavat intervention käyttöönsä lukuvuonna 2020-2021. Oulun normaalikoulu osallistuu tutkimukseen lukuvuonna 2019-2020 ja saa intervention käyttöönsä lukuvuonna 2020-2021.

Oppilaiden kokemuksia toiminnallisesta vierailusta kasvitieteellisellä puutarhalla

Yksikkö: linnanmaa7-9
Lisätty: Wed May 15 10:50:57 2019

Yläkoulun oppilaiden kanssa perustetaan viljelypalsta Oulun yliopiston kasvitieteelliselle puutarhalle. Oppilaat saavat itse sekä perustaa kasvimaan keväällä että korjata sadon syksyllä. Lisäksi heidän kanssaan perehdytään muun muassa kasvupaikkatekijöihin, eli esimerkiksi veden, valon ja ravinteiden vaikutuksiin kasvien kasvamisessa. Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää kokemuksellisen oppimisen hengessä, kokevatko oppilaat vierailun edistävän heidän oppimistaan ja tiedon soveltamisen taitoa.

Suomalaisten 13–17-vuotiaiden aktiivisten liikunnanharrastajien nukkumistottumukset ja vireystila

Yksikkö: kokokoulu
Lisätty: Tue Apr 30 12:28:45 2019

Tässä pro gradu -tutkielmassa tukitaan 13-17-vuotiaiden aktiivisten likunnanharrastajien nukkumistottumuksia ja vireystilaa. Kiinnostuksen kohteena on tutkia unen määrää ja laatua sekä päivittäistä vireystilaa. Nuoret itse arvioivat omia nukkumistottumuksia ja päivittäistä vireystilaa. Aineisto kerätään webropol -kyselyllä.

Musiikin oppiaineen vaikutus nuorten sosiaaliseen hyvinvointiin

Yksikkö: linnanmaa7-9
Lisätty: Fri Apr 26 13:35:55 2019

Tutkin pro gradu-tutkielmassani musiikin oppiaineen vaikutusta nuorten sosiaaliseen hyvinvointiin. Kyseessä on tapaustutkimus, joka keskittyy yhteen musiikin valinnaisryhmään. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää mikä on musiikin oppiaineen rooli nuorten sosiaalisessa hyvinvoinnissa.

Matematiikan lukio-opiskelun kokemuksia

Yksikkö: lukio
Lisätty: Mon Mar 18 12:38:49 2019

MAY1-kurssissa yhdistyy useampi koulutuspoliittisesti kriittinen kysymys: opetuksen digitalisaatio, STEM-aineiden sukupuolittuneet valinnat ja sähköinen ylioppilastutkinto, ja se herätti tullessaan huolta matematiikan opettajien keskuudessa. Ryhmä Helsingin yliopiston tutkijoita laati vuonna 2017 MAY1-kurssin ympärille opettajakyselyn sekä sitä vastaavan opiskelijakyselyn lukion ensimmäisen vuoden opiskelijoille. Olemme päättäneet uusia kyselyn tänä vuonna, koska korkeakoulujen oppilasvalinnoissa matematiikan painoarvo on noussut merkittävästi. Haluamme myös kartoittaa, miten kurssin pitäminen on muuttunut kolmen vuoden aikana ja miten siihen asennoidutaan kokemusten pohjalta

Matematiikan lukio-opiskelun kokemuksia

Yksikkö: lukio
Lisätty: Mon Mar 18 12:38:25 2019

MAY1-kurssissa yhdistyy useampi koulutuspoliittisesti kriittinen kysymys: opetuksen digitalisaatio, STEM-aineiden sukupuolittuneet valinnat ja sähköinen ylioppilastutkinto, ja se herätti tullessaan huolta matematiikan opettajien keskuudessa. Ryhmä Helsingin yliopiston tutkijoita laati vuonna 2017 MAY1-kurssin ympärille opettajakyselyn sekä sitä vastaavan opiskelijakyselyn lukion ensimmäisen vuoden opiskelijoille. Olemme päättäneet uusia kyselyn tänä vuonna, koska korkeakoulujen oppilasvalinnoissa matematiikan painoarvo on noussut merkittävästi. Haluamme myös kartoittaa, miten kurssin pitäminen on muuttunut kolmen vuoden aikana ja miten siihen asennoidutaan kokemusten pohjalta

Neljäsluokkalaisten laskutoimitusten arviointitaidot ja lukujen tarkoituksenmukainen käyttö

Yksikkö: kokokoulu
Lisätty: Mon Feb 18 11:55:34 2019

Perusasteen opetussuunnitelman mukaan (OPS, 2016) yksi matematiikan tavoitteisiin liittyvä keskeinen sisältö vuosiluokilla 3-6 on oppilaan arviointitaidot ja lukujen tarkoituksenmukainen käyttö. Tutkimus analysoi neljäsluokkalaisten käsitystä lukujen käytöstä eri tilanteissa lukumäärän ja mittaustulosten ilmaisemisessa, sekä heidän käyttämiään strategioita laskutoimitusten arviontiin. Tavoite on myös havaita oppilaiden mahdollisia virhekäsityksiä lukujen rakenteesta, yhteyksistä, sekä mittausasteista.

Ekososiaalinen sivistys perusopetuksen opetussuunnitelman arvoperustassa opettajien kokemana

Yksikkö: kokokoulu
Lisätty: Thu Feb 14 11:04:05 2019

Tutkimuksen tarkoituksena on kysyä perusopetuksen opettajien kokemuksia siitä, miten ekososiaalinen sivistys on huomioitu opetuksessa ja mitä he ymmärtävät kyseisellä käsitteellä. Kyselytutkimuksella saadaan arvokasta tietoa ekososiaalisen sivistyksen arvojen näkymisestä opettamisen arjessa. . Kysely suoritetaan webropol -työkalulla maaliskuun ja toukokuun välisenä aikana. Kyselytutkimus on ajankohtainen, koska viimeisimmän perusopetuksen opetussuunnitelman arvoperustaan tuli uutena käsitteenä ekososiaalinen sivistys

Oppilaiden asenteet luonnontieteiden opiskelua ja oppimista kohtaan Suomen, Norja ja Venäjän pohjoisilla alueilla: Vertaileva tutkimus

Yksikkö: linnanmaa7-9
Lisätty: Thu Feb 7 16:49:01 2019

Suomen, Norjan ja Venäjän pohjoisilla alueilla nuoret eivät hakeudu riittävästi luonnontieteiden ja matemaattisten alojen opintoihin, mikä johtaa pulaan luonnontieteiden osaajsta. Projektin tavoitteena on etsiä keinoja ja vaikuttaa peruskouluikäisten nuorten motivaatioon opiskella luonnontieteitä ja hakeutua aloille, jotka edellyttävät luonnontieteiden asiantuntemusta. Projektin toiminta jatkossa suunnitellaan toteutettavan kyselytutkimuksen tulosten perusteella. Kysely tehdään samanaikaisesti Norjassa, Venäjällä ja Suomessa.

Suomenkielisten nuorten sanaston kehitys

Yksikkö: linnanmaa7-9
Lisätty: Tue Feb 5 10:46:25 2019

Tutkimuksen tavoitteena on tutkia suomenkielisten nuorten sanaston kehitystä. Tutkimuksesta valmistuu logopedian pro gradu -tutkielmia ja se toteutetaan osana tutkimushanketta suomenkielisten lasten ja nuorten sanaston kehityksestä.

Digitaalisten opetusmenetelmien käyttö peruskoulun biologian opetuksessa

Yksikkö: linnanmaa7-9
Lisätty: Thu Jan 31 12:38:51 2019

Kyseessä biologian aineenopettajan Pro-gradu tutkimus, jossa tarkoituksena selvittää peruskoulun biologian opetuksessa käytettäviä digitaalisia opetusmenetelmiä ja opettajien ja oppilaiden kokemuksia näiden käytöstä.

Oppikirjan käyttö tai käyttämättömyys kielten opetuksessa (alustava)

Yksikkö: lukio
Lisätty: Tue Dec 11 22:05:50 2018

Tässä tutkimuksessa käsittelemme kirjattoman opetuksen hyviä ja huonoja puolia sekä kyseenalaistamme oppikirjan välttämättömyyden opetuksessa. Tämän pohdinnan tukena käytämme sekä omia kokemuksia opetusharjoittelusta että aiempia tutkimuksia samasta aiheesta. Tutkimuksessamme emme käytä oppilaista kerättyä aineistoa, vaan selostamme omaa toimintaamme ja analysoimme sitä. Tutkijoina toimivat Juhoantti Mustonen ja Oskari Alaraasakka.

Objection!: Phoenix Wright: Ace Attorney- pelin käyttö kielten oppimisessa

Yksikkö: kokokoulu
Lisätty: Sun Nov 25 00:29:08 2018

Miten visuaalinovelli videopelisarjaa Phoenix Wright: Ace Attorney voisi käyttää kielten opiskeluun luokassa ja luokan ulkopuolella.

Objection!: Phoenix Wright: Ace Attorney- pelin käyttö kielten oppimisessa

Yksikkö: lukio
Lisätty: Sun Nov 25 00:28:59 2018

Miten visuaalinovelli videopelisarjaa Phoenix Wright: Ace Attorney voisi käyttää kielten opiskeluun luokassa ja luokan ulkopuolella.

Objection!: Phoenix Wright: Ace Attorney- pelin käyttö kielten oppimisessa

Yksikkö: kokokoulu
Lisätty: Sun Nov 25 00:28:52 2018

Miten visuaalinovelli videopelisarjaa Phoenix Wright: Ace Attorney voisi käyttää kielten opiskeluun luokassa ja luokan ulkopuolella.

Objection!: Phoenix Wright: Ace Attorney- pelin käyttö kielten oppimisessa

Yksikkö: kokokoulu
Lisätty: Sun Nov 25 00:28:51 2018

Miten visuaalinovelli videopelisarjaa Phoenix Wright: Ace Attorney voisi käyttää kielten opiskeluun luokassa ja luokan ulkopuolella.

Objection!: Phoenix Wright: Ace Attorney- pelin käyttö kielten oppimisessa

Yksikkö: kokokoulu
Lisätty: Sun Nov 25 00:28:40 2018

Miten visuaalinovelli videopelisarjaa Phoenix Wright: Ace Attorney voisi käyttää kielten opiskeluun luokassa ja luokan ulkopuolella.

Viihdeteollisuuden pelit vieraiden kielten oppimisessa.

Yksikkö: kokokoulu
Lisätty: Tue Nov 20 21:31:12 2018

Tutkimuksen tarkoituksena on tutkia videopelien vaikutusta englannin kielen oppimiseen.

Opiskelijan näkemys sanaston opetusstrategioista

Yksikkö: lukio
Lisätty: Tue Nov 20 20:42:37 2018

Tutkimuksen tarkoituksena on tutkia ja verrata erilaisia sanaston oppimisstrategioita sekä oppilaiden näkemyksiä niiden tehokkuudesta ja hyödyllisyydestä. Lukion opetussuunnitelman tavoitteissa mainitaan mm., että opiskelija kehittyy englannin kielen käyttäjänä sekä toimijana kulttuurisesti moninaisessa maailmassa paikallisissa, kansallisissa, eurooppalaisissa ja globaaleissa yhteisöissä.

Arvioitavien viikkotehtävien vaikutus oppilaiden motivaatioon

Yksikkö: linnanmaa7-9
Lisätty: Wed Nov 14 11:15:58 2018

8D-luokan matematiikan kurssilla on osana arviointia palautettavat viikkotehtävät. Tutkimus suoritetaan 2. jakson lopuksi kyselylomakkeella, jossa kartoitetaan oppilaiden mielipidettä tehtävien työmäärästä ja vaikutuksesta oppimiseen, arvosanoihin ja motivaatioon.

Saksan kielen sanapainotietoisuus Suomessa

Yksikkö: lukio
Lisätty: Tue Nov 13 17:49:30 2018

Tutkin suomenkielisten lukiolaisten saksan sanapainon tietoisuutta pro gradu -työssäni, sillä sen hallinta on eriytetty uudessa LOPS:ssa ja Eurooppalaisen kielten viitekehyksen kuvauksen tuoreimmassa täydennyksessä ääntämisen yhdeksi tärkeäksi osa-alueeksi. Monivalintakysely saksan sanapainoista jaetaan noin 20 lukioon eri kaupungeissa mahdollisimman kattavan ja luotettavan kuvan saamiseksi.

Lukiolaisten kokemuksia prosessikirjoittamisesta (otsikko on vasta ehdotus)

Yksikkö: lukio
Lisätty: Tue Nov 13 15:43:24 2018

Tutkin seminaarityössäni yhden lukioluokan kokemuksia prosessikirjoittamisesta. Kerään aineistoni luokalta, jolle olen pitänyt ÄI2-kurssin yhdessä harjoittelijaparini kanssa. Kurssin aikana on prosessikirjoittamista yhteensä kuuden oppitunnin verran. Kerään oppilaiden omia kokemuksia kirjoitusprosessista itse kokoamani kyselylomakkeen avulla.

Opetussuunnitelman vaikutus yläkoululaisten kokemuksiin englannin opetuksesta - itsearvioinnin analyysi

Yksikkö: linnanmaa7-9
Lisätty: Sun Nov 4 20:15:37 2018

Tutkimme 9.-luokkalaisille tehdyn kyselytutkimuksen pohjalta, miten uusi opetussuunnitelma ilmenee oppilaiden kokemuksissa omista taidoista. Pyrimme selvittämään, näkyykö kansallisen perusopetuksen opetussuunnitelman vaikutus opetuksessa yläkoulun oppilaiden itsearvioinnissa havaittavana oppimisen tuloksena. Esimerkiksi tutkimme, millaisena oppilaat kokevat englannin puhumisen koulun ulkopuolella, käyttävätkö oppilaat englantia netissä, tai miten työelämään liittyviä asioita on käsitelty englannin oppitunneilla. Yleinen tavoitteemme on selvittää, kuinka hyvin oppilaiden käsitys omasta osaamisesta vastaa opetussuunnitelman asettamia tavoitteita.

Oikeuskäsityksen erot 8. luokkalaisten ja 9. luokkalaisten välillä

Yksikkö: linnanmaa7-9
Lisätty: Wed Oct 31 13:41:01 2018

Tutkimuksessani vertailen kahdeksas- ja yhdeksäsluokkalaisten oikeuskäsitystä. Päälähteenä käytän yhdelle 8. luokalle ja yhdelle 9. luokalle tekemääni kyselytutkimusta. Siinä esittämieni kysymysten avulla pyrin selvittämään, että muuttuuko oikeuskäsitys yläkoululaisilla, kun yhteiskuntaopin opetuksessa näitä asioita opiskellaan yhdeksännen luokan alussa. Kysymykset koostuvat lakiin, oikeuksiin ja rikoksiin liittyvistä tapauskysymyksistä, joissa vastaaja valitsee mielestään sopivimman ratkaisun vaihtoehdoista tapaukseen. Kysymyksiä on myös liittyen siihen, mistä oppilaat ovat saaneet tietoa oikeuksiin ja velvollisuuksiin liittyvistä asioita. Kyselytutkimuksessa kokoamani aineiston lisäksi käytän aiheeseen liittyvää tutkimuskirjallisuutta.

Vastaako oppilaiden käsitys omasta englannin osaamisestaan heidän saamiaan arvosanoja?

Yksikkö: linnanmaa7-9
Lisätty: Tue Oct 16 08:22:13 2018

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, missä määrin oppilaiden saamat arvosanat vastaavat heidän käsityksiään omasta englannin osaamisestaan. Näitä itsearviointitaitoja tutkitaan teettämällä oppilaille kysely ennen heidän ensimmäistä kurssikoettaan. Näistä saatavan datan kautta tutkitaan sitä, miksi itsearvioinnit ja arvosanat vastaavat tai eivät vastaa toisiaan. Lisäksi tavoitteena on selvittää, kuinka hyvin oppilaat tietävät, minkä tekijöiden pohjalta kurssiarvosana muodostuu.

Opettajien kokemuksia ylöspäin eriyttämisestä ja opetussuunnitelman toteutuminen eriyttämisen tavoissa

Yksikkö: linnanmaa7-9
Lisätty: Mon Oct 15 21:07:39 2018

Tutkimuksen tavoitteena on löytää erilaisia ylöspäin eriyttämisen tapoja, joita kieltenopettajat päivittäisessä työssään hyödyntävät.

Vahvuusperusteinen opetus ja motivoituminen

Yksikkö: linnanmaa7-9
Lisätty: Mon Oct 15 13:22:25 2018

Tutkimuksessa tutkitaan positiivista pedagogiikkaa ja vahvuusperusteista opetusta. Tarkoitus on tutkia, mikä edesauttaa oppilaiden historian oppimista ja motivoi oppimaan. Oppilaille teetetään kysely. Oppilaat saavat itse positiivisen ajattelun kautta miettiä omia vahvuuksiaan oppijana historiassa.

Vahvuusperusteinen opetus ja motivoituminen

Yksikkö: linnanmaa7-9
Lisätty: Mon Oct 15 13:18:44 2018

Tutkimuksessa tutkitaan positiivista pedagogiikkaa ja vahvuusperusteista opetusta. Tarkoitus on tutkia, mikä edesauttaa oppilaiden historian oppimista ja motivoi oppimaan. Tutkimuksessa teetetöön oppilaille kyselyn. Oppilaat saisivat itse positiivisen ajattelun kautta miettiä omia vahvuuksiaan oppijana historiassa.

Opetuskokeilu: Detroit: Become Human -videopelin käyttö tekstinä ENA12-kirjoituskurssilla

Yksikkö: lukio
Lisätty: Thu Oct 11 16:59:12 2018

Tutkimuksessa järjestetään opetuskokeilu Detroit: Become Human -videopelin käytöstä tekstinä ja virittävänä tehtävänä lukion ENA12-kirjoituskurssilla. Aineisto kerätään observoinnilla, videoinnilla, kirjoitustehtävillä ja opiskelijoiden mielipidekyselyllä, ja se analysoidaan etnografisin menetelmin. Havaintoja verrataan nykyiseen oppimiskäsitykseen.

Aineenopettajaopiskelijoiden oppimiskäsitys

Yksikkö: lukio
Lisätty: Wed Oct 10 15:59:32 2018

Aineenopettajaopisklejoiden oppimiskäsitysten kartoitusta, kuinka tärkeänä ylipäätään formaaleja oppiskäsityksiä pidetään? Voidaanko havaita eroja eri pääaineden opiskelijoiden kesken. Ovatko opiskelijat omaksuneet konstruktivistisen oppimiskäsityksen?

Opetusharjoittelijoiden ammatti-identiteetti

Yksikkö: lukio
Lisätty: Wed Oct 10 15:22:24 2018

Tutkitaan auskujen ammatti-identiteettiä ja mikä siihen on vaikuttanut opetusharjoittelun aikana.

Nuorten asenteet oikeinkirjoitusta kohtaan

Yksikkö: linnanmaa7-9
Lisätty: Tue Oct 9 15:34:04 2018

Tutkin pedagogisessa seminaarityössäni nuorten asenteita oikeinkirjoitusta kohtaan. Opettajan työssä kuulee usein vastaan hangoittelua kieliopin opiskelun suhteen, mutta uskon, että nuorilla on tietämättään alitajuisia asenteita kirjoittajaa kohtaan sen perusteella, kuinka oikeaoppista kieltä hän käyttää. Pyrin tutkimuksellani selvittämään, pitääkö hypoteesini paikkaansa.

Vahvuusperusteinen opetus ja motivoituminen

Yksikkö: kokokoulu
Lisätty: Tue Oct 9 15:08:17 2018

Tutkimuksessa tutkitaan positiivista pedagogiikkaa ja vahvuusperusteista opetusta. Tarkoitus on tutkia, mikä edesauttaa oppilaiden historian oppimista ja motivoi oppimaan. Oppilaille teetetään kysely ja he saavat itse positiivisen ajattelun kautta miettiä omia vahvuuksiaan oppijina historiassa. Vastauksia käsitellään tutkimuksessa teorian kautta.

Videoiden käyttö osana opetusta

Yksikkö: kokokoulu
Lisätty: Tue Oct 9 11:37:36 2018

Tutkimuksessa on tarkoitus kartoittaa, kuinka hyvin videot soveltuvat osaksi opetusta. Tutkimuskysymyksinä ovat kuinka mielekkäitä videot ovat opetuksessa ja miten ne täyttävät lukion opetussuunnitelman tavoitteet.

Saksa valinnaisena kielenä: lukiolaisten motivaatio opiskella valinnaista saksan kieltä

Yksikkö: lukio
Lisätty: Tue Oct 9 11:36:11 2018

Tutkimuksessa selvitetään syitä, miksi lukiolaiset opiskelevat valinnaista saksan kieltä; millaisia ulkoisia ja sisäisiä motivaatioita heillä on.

Opetusharjoittelijoiden ammatti-identiteetti

Yksikkö: kokokoulu
Lisätty: Mon Oct 8 11:01:39 2018

Aiheena opetusharjoittelijoiden ammatti-identiteetti.

Kokevatko lukio-opiskelijat itsearviointitestin tarpeellisena oppimisen kannalta

Yksikkö: lukio
Lisätty: Fri Oct 5 20:49:18 2018

Tutkimus toteutetaan Oulun yliopiston Tutkivan ainedidaktiikan kurssilla. Tutkimuksen toteuttavat kaksi aineenopettajaopiskelijaa, Antti Nurmesjärvi ja Jenna-Maria Hänninen. Tutkimuksessa on tarkoitus selvittää kokevatko lukio-opiskelijat itsearviointitestin tarpeellisena oppimisen kannalta.

Lukiolaisten käsityksiä maantieteestä ja sen vaikuttavuudesta

Yksikkö: lukio
Lisätty: Fri Oct 5 13:44:50 2018

Haluamme tutkia lukiolaisten ajatuksia maantieteen opiskelusta ja sen hyödyistä tulevaisuudessa.

Opetusharjoittelijoiden ammatti-identiteetti

Yksikkö: kokokoulu
Lisätty: Wed Oct 3 11:34:47 2018

Tutkitaan, samaistuvatko opetusharjoittelijat kasvattajan vai tieteenalan edustajan rooliin ja mikä heidän ammatti-identiteettiinsä on eniten vaikuttanut.

Itsearviointi matematiikassa - oppimisen tuki vai hidaste oppilaiden näkökulmasta

Yksikkö: lukio
Lisätty: Wed Oct 3 09:14:19 2018

Halutaan selvittää, onko oppilaiden mielestä itsearvioinnista hyötyä matematiikan opiskelussa ja onko oppilaiden mielestä itsearviointia syytä lisätä/vähentää matematiikan opiskelussa.

Aineenopettajaopiskelijoiden oppimiskäsitys

Yksikkö: kokokoulu
Lisätty: Tue Oct 2 15:56:30 2018

Aikoisin tutkia tutkiva ainedidaktiikka-kurssin lopputyötä varten aineenopettajaopiskelijoiden kasvatustieteellisiä, erityisesti heidän oppiskäsityksiään. Onko eroja löydettävissä eri oppiaineita edustavien (humanistit vs luonnontieteilijät) opiskelijoiden välillä? Ovatko opiskelijat omaksuneet konstruktivistisen oppimiskäsityksen?

Kriteeripohjaisen itse-, vertais- ja opettaja-arvioinnin korrelaatio lukion Aine ja säteily -kurssin projektityössä

Yksikkö: lukio
Lisätty: Tue Oct 2 14:06:57 2018

Tutkimuksen tavoitteena on tutkia lukion fysiikan projektioppimisen kriteeripohjaista itse-, vertais- ja opettajan tekemää arviointia Aine ja säteily -kurssilla. Vastausta etsitään seuraaviin kysymyksiin: Voiko projektioppimisen kriteeripohjaisessa arviossa hyödyntää luotettavasti lukio-opiskelijoiden omia itse- ja vertaisarviointeja? Kuinka hyödyllisiksi erilaiset projektioppimisen kriteeripohjaiset arvioinnit oppilaat kokevat?

Palautettavien tehtävien vaikutus oppilaiden motivaatioon matematiikan opinnoissa

Yksikkö: linnanmaa7-9
Lisätty: Mon Oct 1 13:26:17 2018

Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, miten palautettavat ja arvioitavat tehtävät ja niistä saatava palaute vaikuttavat oppilaiden motivaatioon ja arvosanoihin matematiikan opinnoissa. Tutkimuksesta tehdään raportti, joka esitellään Tutkiva Ainedidaktiikka -kurssilla.

Eriyttäminen englannin tunnilla: Menetelmistä, opettajien asenteista ja oppilaiden kokemuksista

Yksikkö: linnanmaa7-9
Lisätty: Mon Oct 1 12:25:13 2018

Tutkimuksessamme kartoitamme eriyttämisen menetelmiä englannin oppitunneilla, englannin opettajien asenteita ja näkemyksiä eriyttämisestä sekä oppilaiden kokemuksia siitä, kuinka opettajat huomioivat heidän yksilölliset tarpeensa oppimistilanteessa.Tutkimus suoritetaan osana kurssia "Tutkiva ainedidaktiikka".

Oppiiko lukiolainen matematiikkaa paremmin tietokonepohjaisessa opetuksessa?

Yksikkö: lukio
Lisätty: Wed Sep 26 14:58:56 2018

Tutkimus suoritetaan osana kurssia Tutkiva ainedidaktiikka. Pyrimme tutkimaan pienessä mittakaavassa tietokonepainotteisen opetuksen ja perinteisemmän kynä-paperi -opetuksen eroja oppimisen kannalta sekä vertaamme tuloksia Suomen ja Euroopan tasolla tehtyihin tutkimuksiin.

Oppiiko lukiolainen matematiikkaa paremmin tietokonepohjaisessa opetuksessa?

Yksikkö: koskela
Lisätty: Wed Sep 26 14:41:22 2018

Tutkimus suoritetaan osana kurssia Tutkiva ainedidaktiikka.

Kuinka lukiolaiset seuraavat politiikkaa?

Yksikkö: lukio
Lisätty: Mon Sep 24 11:47:04 2018

Aiomme kyselytutkimuksella selvittää millä tavoin, ja miten paljon lukiolaiset seuraavat politiikkaa, ja miten he ylipäätään kokevat suhteensa politiikkaan.

Alakoululaisten epämieluiset koululiikuntamuodot

Yksikkö: linnanmaa1-6
Lisätty: Tue Sep 18 14:38:16 2018

Alakoululaisten epämieluiset koululiikuntamuodot

Alakoululaisten epämieluiset koululiikuntamuodot

Yksikkö: koskela
Lisätty: Mon Sep 10 17:59:49 2018

Selvitämme syitä, miksi 5-6 luokkalaiset pojat kokevat tanssin epämieluiseksi koululiikuntamuodoksi.

Lukukoiran vaikutus lukihäiriöisten lasten stressitoimintoihin

Yksikkö: koskela
Lisätty: Wed Aug 29 18:45:50 2018

Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, miten lukukoiran läsnäolo vaikuttaa lukihäiriöisten lasten stressitoimintoihin, lukemisen sujuvuuteen ja lasten omiin kokemuksiin lukemisesta äänenlukutilanteissa. Tutkimuksessa mitataan ranteeseen asennettavalla mittarilla lapsen sykettä ja ihon sähköjohtavuutta koiralle lukiessa ja tilanteessa, jossa lapsi lukee aikuiselle ilman koiraa.

Lukukoiran vaikutus lukihäiriöisten poikien stressitoimintoihin

Yksikkö: linnanmaa1-6
Lisätty: Wed Aug 15 21:49:14 2018

Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, miten lukukoiran läsnäolo voi vaikuttaa lukihäiriöisten poikien stressitoimintoihin, lukemisen sujuvuuteen ja lasten omaan kokemukseen lukutilanteista. Koehenkilöinä on viisi 3.-luokkalaista poikaa, joilla on teknisen lukemisen vaikeus. Lapsi lukee kahdessa lukutilanteessa lukukoiralle ja kahdessa tutkijalle, ja tällöin lukukoira ei ole paikalla. Selvitetään ranteeseen asennettavan mittarin avulla lasten stressitoimintoja (sydämen sykettä ja ihon sähköjohtavuutta). Analysoidaan lukemisen sujuvuutta ja sen mahdollista muutosta lukutilanteissa. Koehenkilöt myös itse arvioivat oman kokemuksensa lukutilanteista.

Lukukoiran vaikutus lukihäiriöisten lasten stressitoimintoihin

Yksikkö: kokokoulu
Lisätty: Mon May 28 20:28:50 2018

Tämän pro gradu -tutkielman tarkoituksena on selvittää, onko lukukoiran läsnäololla vaikutusta lukihäiriöisten lasten stressiin liittyviin toimintoihin, (mm. sykkeeseen) ääneenlukutilanteessa. Tutkimuksessa selvitetään myös, onko lukukoiran läsnäololla vaikutusta teknisen lukemisen sujuvuuteen ja lasten omiin kokemuksiin ääneen lukemisesta.

9. luokkalaisten kirjanvalintakriteereitä

Yksikkö: linnanmaa7-9
Lisätty: Mon May 21 15:06:23 2018

Gradututkimus selvittää 9. luokkalaisten valintakriteereitä, joilla he valitsevat itselleen luettavaa kaunokirjallisuudesta. Tutkimuksen tarkoituksena olisi saada yläkouluikäisten kanssa työskenteleville lisäinformaatiota siitä, mitkä seikat vaikuttavat heidän lukemista koskeviin valintoihinsa.

Language awareness in visual art

Yksikkö: koskela
Lisätty: Mon May 21 11:32:44 2018

Opinnäytetyön tarkoitus on tukia luokanopettajien ja kuvataideopettajien käsityksiä, sekä kokemuksia kielen merkityksestä kuvataiteen oppiaineessa alakoulussa. Tutkimuksessa analysoidaan kielitietoisuutta kuvataiteen opetuksessa uuden perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden näkökulmasta.

Luokanopettajien käsityksiä kehotietoisuudesta tunnetaitojen oppimisessa

Yksikkö: koskela
Lisätty: Thu May 17 20:30:16 2018

Tutkimuksen aiheena on kehollisuus ja tunnetaidot. Tutkimme luokanopettajien käsityksiä kehollisuudesta ja kehotietoisuudesta sekä näiden yhteydestä tunnetaitojen oppimiseen.

Lukion musiikinopetuksen ihanteelliset sisällöt, tavoitteet ja arvioinnin keinot lukiolaisen näkökulmasta

Yksikkö: lukio
Lisätty: Thu May 17 15:01:37 2018

Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää opiskelijoiden käsityksiä lukion musiikinopetuksen kurssitarjonnasta, sisällöistä, tavoitteista sekä arvioinnin keinoista ja niihin liittyvistä tulevaisuusnäkymistä. Tavoitteena on kerätä demografisesti kattava tutkimusaineisto 3-4 lukiosta ympäri Suomen. Tarkoituksena ei ole perehtyä paikallisesti opettajan toimintaan ja toimintatapoihin vaan selvittää laajemmin paikallisen opetussuunnitelman toteutumista ja sen suhdetta valtakunnalliseen. Aineisto tuotetaan puolistrukturoidun kirjoitelman muodossa, johon sisältyy musiikintunnilla tehtävää yhteistä avaavaa keskustelua (~10 min.) ja kotona tehtävä kirjoitelma. Vaihtoehtoisesti kirjoitelman voi myös tehdä musiikintunnilla ajan salliessa. Tutkimustulokset voivat auttaa oppilaantuntemuksessa, oppilaan näkemyksen kartoittamisessa ja musiikin opetuksen tulevaisuuden suunnittelussa.

Luokanopettajien käsityksiä sukupuolen moninaisuudesta alakoulussa

Yksikkö: koskela
Lisätty: Fri May 4 09:34:07 2018

Haastattelupyyntö luokanopettajille Hei, Teen kasvatustieteen pro gradu-tutkielmaa, jossa tarkastelen luokanopettajien ajatuksia ja käsityksiä sukupuolen moninaisuudesta peruskoulussa, ja etsin tutkimukseeni luokanopettajia Oulun alueelta. Sukupuolen moninaisuuden teemat ovat olleet esillä mm. useiden järjestöjen ajaman translakiuudistuksen, sekä vuonna 2016 voimaan tulleen perusopetussuunnitelman myötä. Tutkimuksen tavoitteena on tarkastella sitä millä tavoilla luokanopettajat rakentavat käsityksiä sukupuolen moninaisuudesta ja miten nämä käsitykset elävöityvät koulun arjessa opettajan toiminnassa. Tutkimuksessa minua kiinnostaa millä tavalla sukupuolen moninaisuus näyttäytyy koulun arjessa opettajan näkökulmasta. Olen kiinnostunut kaikenlaisista näkemyksistä, jotka koskevat sukupuolen moninaisuutta, eikä haastatteluun osallistuminen vaadi esitietoa asian tiimoilta. Toteutan tutkimuksen yksilöhaastatteluina touko-kesäkuun 2018 aikana. Haastattelut toteutetaan Sinulle mieluisassa paikassa, ja kestävät noin puolesta tunnista kahteen tuntia. Haastattelut äänitetään myöhempää analysointia varten. Kerättyä aineistoa käsitellään luottamuksellisesti ja sitä käytetään vain sovittuun tutkimustarkoitukseen. Aineiston käsittelyssä huolehditaan, etteivät yksittäiset osallistujat ole tunnistettavissa ja haastateltavien henkilöllisyys tulee säilymään anonyymina koko tutkimuksen ajan. Kerätty aineisto hävitetään tutkimuksen valmistuttua. Tutkimus valmistuu Oulun yliopiston kasvatustieteen tiedekunnasta ja sitä ohjaa FT, Suvi Pihkala, suvi.pihkala@oulu.fi Jos olet kiinnostunut osallistumaan haastatteluun tai haluat lisätietoja, olethan yhteydessä minuun sähköpostitse aino.granlund@student.oulu.fi Ystävällisin terveisin, Aino Granlund Oulun yliopisto

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opettajien kokemuksia sosiaalisesta tuesta

Yksikkö: koskela
Lisätty: Thu May 3 22:33:14 2018

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on kuvata perusopetukseen valmistavan opetuksen opettajien kokemuksia heidän saamastaan sosiaalisesta tuesta. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, millaista sosiaalista tukea opettajat saavat oman koulun henkilökunnalta, toisilta perusopetukseen valmistavan opetuksen opettajilta sekä erilaisilta instituutioilta.Tutkimuksen kohteena on Oulun kaupungin organisaatioissa työskentelevät perusopetukseen valmistavan opetuksen opettajat.

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opettajien kokemuksia sosiaalisesta tuesta

Yksikkö: koskela
Lisätty: Thu May 3 22:23:40 2018

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on kuvata perusopetukseen valmistavan opetuksen opettajien kokemuksia heidän saamastaan sosiaalisesta tuesta. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, millaista sosiaalista tukea opettajat saavat oman koulun henkilökunnalta, toisilta perusopetukseen valmistavan opetuksen opettajilta sekä erilaisilta instituutioilta. Tutkimuksen kohteena ovat Oulun kaupungin organisaatioissa työskentelevät perusopetukseen valmistavan opetuksen opettajat.

Oppilaiden asenteet kasvissyöntiä kohtaan

Yksikkö: linnanmaa7-9
Lisätty: Tue Apr 24 21:08:24 2018

Tarkoituksenani on tutkia oppilaiden asenteita ja ennakkotietoja kasvissyöntiä kohtaan. Tutkielmassani vertailen 7-luokkalaisten ja lukiolaisten vastauksia.

Kehittämistutkimus yhtälön opettamisesta

Yksikkö: linnanmaa7-9
Lisätty: Mon Apr 23 16:05:03 2018

Tutkimuksessa käytetään kahden oppitunnin ajan Joustava yhtälönratkaisu -materiaalin tehtäviä yhtälön opettamisessa. Oppitunteja videoidaan ja joitakin oppilaita haastatellaan, jotta voidaan tarkemmin pohtia mikä lähestymistavassa toimii ja mikä ei. Joustava yhtälönratkaisu -hankkeeseen on tähän mennessä osallistunut 32 opettajaa ja 906 oppilasta.

Instagram use of Finnish teenagers: a qualitative inquiry concerning their privacy and sharing habits

Yksikkö: linnanmaa7-9
Lisätty: Thu Apr 12 17:18:46 2018

Tutkimuksessa haastatellaan 9. luokkalaisia heidän Instagramin käyttötottumuksista sekä näkemyksistä yksityisyyden suhteen.

Nuorten käsityksiä kirosanojen etymologioista

Yksikkö: linnanmaa7-9
Lisätty: Wed Apr 11 19:16:53 2018

Pro gradu -työssäni tutkin yläkouluikäisten käsityksiä kirosanojen merkityksistä: mitä esimerkiksi "perkele" nuorten mielestä tarkoittaa? Tutkielmassani tarkastelen myös etymologisen tietämyksen, kiroilun määrän ja uskonnollisuuden välisiä yhteyksiä. Vaikuttaako etymologinen tietämys siihen, kuinka paljon haluaa voimasanoja käyttää, tai onko uskonnollisella kasvatuksella yhteys etymolohisen tietämyksen määrään?

Opettajien ajatuksia valmistavan luokan oppilaiden integroinnista perusopetuksen oppitunneille

Yksikkö: koskela
Lisätty: Mon Apr 9 08:34:40 2018

Tutkimuksen tarkoituksena on kartoittaa opettajien ajatuksia ja kokemuksia valmistavan luokan oppilaiden integroinnista perusopetuksen oppitunneille.

Ruotsin ja saksan aineenopettajaharjoittelijoiden ryhmäytyminen

Yksikkö: linnanmaa7-9
Lisätty: Mon Apr 2 19:05:55 2018

Tutkimus koskee ruotsin ja saksan aineenopettajaksi opiskelevien ryhmäytymistä, ryhmäprosessia ja ryhmädynamiikkaan käytännönharjoittelussa. Tutkimus koostuu kyselylomakkeesta (kevät2018), havainnointitilanteista ohjauksessa (syksy2018) ja kyselylomake (syksy2018) harjoittelun päätteeksi. Verrokkiryhmänä toimii ruotsin ja saksan auskultoinnin suorittaneet vuodelta 2017.

KYSELYTUTKIMUS MAAHANMUUTTAJATAUSTAISTEN LASTEN JA NUOR-TEN SUUN OMAHOIDON TIEDOISTA JA TAIDOISTA

Yksikkö: koskela
Lisätty: Mon Mar 19 17:22:14 2018

Kyselytutkimus perusopetukseen valmistavassa perusopetuksessa oleville maahanmuuttajataustaisille lapsille ja nuorille. Tutkimuksessa pyritään selvittämään maahanmuuttajalasten ja -nuorten omia suuhygienia tottumuksia sekä tietämystä suun terveyteen vaikuttavista tekijöistä. Kysely toteutetaan Webropol-ohjelman avulla, johon pääsee vastaamaan lähettämämme linkin kautta.

Vanhempien näkemys lasten koulukäsityöstä

Yksikkö: linnanmaa7-9
Lisätty: Fri Mar 16 12:28:44 2018

Tutkimuksen aiheena on, miten vanhemmat kokevat lastensa koulukäsityön opiskelun. Tarkoituksena on selvittää miten yhteisen, monimateriaalisen käsityön opiskelu on vaikuttanut vanhempien mielipiteeseen koulukäsityön merkityksestä oppiaineena.

Fenomenografinen haastattelututkimus luokanopettajien käsityksistä ja kokemuksista toiminnallisesta opetuksesta sekä oppimisesta

Yksikkö: kokokoulu
Lisätty: Wed Jan 24 10:18:05 2018

Tutkin pro gradu -tutkielmassani luokanopettajien käsityksiä ja kokemuksia toiminnallisesta opetuksesta sekä heidän ajatuksiaan toiminnallisten menetelmien soveltuvuudesta peruskoulunluokka-asteille 1-6. Kerään aineistoni haastattelemalla luokanopettajia ja analysoin aineistoa käyttämällä aineistolähtöisen sisällönanalyysin keinoja.

Teknisten töiden vaikutus matematiikan oppimiseen

Yksikkö: linnanmaa7-9
Lisätty: Mon Jan 15 10:42:46 2018

Eli tarkoitus on tutkia, auttaako teknisten töiden tekeminen matematiikan oppimista. Viitteitä tähän suuntaan olisi ja siksi haluan tehdä kvantitatiivisen tutkimuksen tästä aiheesta. Aineiston avulla tutkitaan miten matematiikan numero korreloi teknisiä töitä tekevien kanssa, verrattaen niihin, jotka eivät tee teknisiä töitä.

Tieto- ja viestintäteknologian käyttö käsityönopetuksessa

Yksikkö: koskela
Lisätty: Thu Jan 11 10:45:13 2018

Pro gradu -tutkielmassani tutkin tieto- ja viestintäteknologian käyttöä käsityönopetuksessa. Tarkoituksenani on selvittää miten tieto- ja viestintäteknologiaa käytetään yläkoulun käsityönopetuksessa oppilaiden näkökulmasta ja miten he itse suhtautuvat sen käyttöön.

Valmistavan opetuksen opettajien näkemyksiä VALO-opetuksen nykytilasta

Yksikkö: koskela
Lisätty: Sun Jan 7 17:58:20 2018

Jyväskylän Yliopiston luokanopettajaopiskelijat Pauliina Ranta ja Kaisu Peura tutkivat valmistavan opetuksen opettajien näkemyksiä VALO-opetuksen nykytilasta. Tutkimus on laadullinen ja se toteutetaan haastatteluiden avulla. Tutkimuskysymyksiä ovat mm. miten VALO-opetusta pitäisi kehittää, mitä opettajat kertovat valmistavan opetuksen tavoitteista ja niiden saavuttamisesta ja miten maahanmuuttajaoppilaiden oppimistavoitteita voidaan valmistavan opetuksen opettajien mielestä tukea parhaiten. Lähestymme aihetta fenomenologis-hermeneuttisella tutkimusotteella, jossa on keskeistä tutkimuksen kohteen omien kokemusten ja merkitysten ymmärtäminen ja tulkinta.

Auditiivisen prosessoinnin kuntoutuksen heijastuminen kaksikielisen lukivaikeuksisen lapsen lukitaitoihin

Yksikkö: koskela
Lisätty: Fri Dec 8 14:53:42 2017

Tutkimus on tapaustutkimus, jossa selvitetään 15 kuntoutuskertaa sisältävän auditiivisen prosessoinnin kuntoutusjakson vaikutusta kaksikielisen, lukivaikeuksia omaavan lapsen lukitaitoihin. Kuntoutusjakson lisäksi tutkimukseen kuuluvat alku- sekä loppumittaukset (4kpl) joiden avulla tarkastellaan mahdollista kuntoutusjakson vaikuttavuutta. Auditiivisen prosessoinnin osalta kuntoutus painottuu äänteiden kuuloerottelun ja tunnistuksen, fonologisen tietoisuuden sekä äänteiden yhdistämisen taitojen vahvistamiseen. Lukitaitojen osalta auditiivisen prosessoinnin kuntoutusvaikutusta tarkastellaan lapsen äänteiden kestoerojen tunnistuksen, kirjaintuntemuksen, kirjain-äänne vastaavuuden, sekä lukusujuvuuden- että lukutarkkuuden taitoihin.

Saksan kielen opiskelijoiden motivaatio ja harrastuneisuus tms.

Yksikkö: lukio
Lisätty: Tue Dec 5 10:29:44 2017

Kysely lukion saksan ryhmälle heidän motivaatiosta saksan kielen opiskeluun sekä heidän harrastuneisuudesta saksan kieleen liittyen (esim. kuinka paljon he lukevat ja kuulevat saksan kieltä koulun ulkopuolella).

Liikunta maahanmuuttajapojan kotoutumisessa

Yksikkö: linnanmaa7-9
Lisätty: Fri Dec 1 08:40:51 2017

Tutkimuksessa selvitetään, vaikuttaako vapaa-ajan liikunta maahanmuuttajapoikien kotoutumiseen ja miten liikunnasta voitaisiin tehdä kotoutumista edistävä väline. Tarkoituksena on, että tutkimuksen liikuntaa voitaisiin hyödyntää entistä tehokkaammin kotoutumisen välineenä ilmiöiden syvemmän ymmärryksen kautta.

Seikkailullisen luontoliikunnan mahdollisuudet tukea liikuntamotivaation kehittymistä itsemääräämisteorian näkökulmasta

Yksikkö: linnanmaa7-9
Lisätty: Fri Nov 24 10:25:20 2017

Tarkastelemme, miten vaellusleirikoulu on vaikuttanut oppilaiden liikuntamotivaatioon itsemääräämisteorian näkökulmasta.

Kahdeksanvuotiaiden lasten kielen ymmärtämisen taidot

Yksikkö: koskela
Lisätty: Thu Nov 23 13:25:27 2017

Logopedian pro gradu -tutkielma. Tutkielmassa tarkastellaan 8-vuotiaiden lasten kielen ymmärtämisen taitoja. Tutkimus on osa professori Sari Kunnarin johtamaa laajempaa hanketta, jonka tavoitteena on normittaa alun perin yhdysvaltalainen 5–21-vuotiaiden lasten ja nuorten kielellisiä taitoja mittaava CELF-5 -testi (Clinical Evaluation of Language Fundamentals -5, CELF-5). Suomessa on suuri pula normitetuista yli 4–vuotiaille lapsille suunnatuista kielellisistä testeistä. Tutkimuksesta ja testistä saatavaa tietoa voidaan hyödyntää normaalisti kehittyvien lasten kielen kehityksen seurannassa ja erilaisten kielellisten vaikeuksien diagnosoinnissa.

Kuudesluokkalaisten tulevaisuuskuvat ja sukupuoliroolien näkyminen niissä

Yksikkö: koskela
Lisätty: Thu Nov 23 13:10:50 2017

Pro gradu-tutkielmani käsittelee kuudesluokkalaisten tulevaisuuskuvia ja sukupuoliroolien näkymistä niissä. Kiinnostukseni aiheeseen lähti halusta laajentaa lasten mahdollisuuksia itsensä toteuttamiseen ja haluamansa tulevaisuuden luomiseen ilman, että sukupuoliroolit toimivat siinä rajoittavina tekijöinä. Sukupuoliroolien vaikutuksen tietoinen havainnointi ja äänen antaminen lapsille voi johtaa kohti muutosta ja normien kyseenalaistamista. Tutkimuksen on tarkoitus valmistua kevään 2018 aikana.

Kahdeksanvuotiaiden lasten kielen ymmärtämisen taidot

Yksikkö: koskela
Lisätty: Thu Nov 23 12:16:16 2017

Logopedian pro gradu -tutkielma. Tutkielmassa tarkastellaan 8-vuotiaiden lasten kielen ymmärtämisen taitoja. Tutkimus on osa professori Sari Kunnarin johtamaa laajempaa hanketta, jonka tavoitteena on normittaa alun perin yhdysvaltalainen 5–21-vuotiaiden lasten ja nuorten kielellisiä taitoja mittaava CELF-5 -testi (Clinical Evaluation of Language Fundamentals -5, CELF-5). Suomessa on suuri pula normitetuista yli 4–vuotiaille lapsille suunnatuista kielellisistä testeistä. Tutkimuksesta ja testistä saatavaa tietoa voidaan hyödyntää normaalisti kehittyvien lasten kielen kehityksen seurannassa ja erilaisten kielellisten vaikeuksien diagnosoinnissa.

Lukiolaisen lyriikantulkinnan ja lukijuuden kompetenssi

Yksikkö: lukio
Lisätty: Wed Nov 22 10:50:55 2017

Ainedidaktisen tutkimusseminaarin tutkielmassa selvitetään, kuinka lukiolainen tulkitsee lyriikkaa. Tutkimus pohtii, millainen lukija on eri ikäkausina, ja mitkä seikat vaikuttavat tekstien tulkintataitojen kehittymiseen.

Kertomuksia monimateriaalisesta käsityöstä

Yksikkö: koskela
Lisätty: Tue Nov 21 10:30:10 2017

Pro gradu -tutkielma. Narratiivinen tutkimus: luokanopettajien kokemukset ja käsitykset uuden opetussuunnitelman mukaisesta käsityön opettamisesta ja opetussuunnitelmamuutoksesta. Kerronnallinen aineisto kerätään haastatteluilla. Aineiston käsittely narratiivisesti / sisällönanalyysillä.Valmis keväällä 2018. Julkaisu Oulun yliopiston Jultika -tietokannassa.

9-vuotiaiden lasten sanavarasto

Yksikkö: linnanmaa1-6
Lisätty: Mon Nov 20 23:08:09 2017

Logopedian pro gradu -tutkielmassa tarkastellaan 9-vuotiaiden lasten sanavarastoa. Tutkielma on osa professori Sari Kunnarin ja dosentti Taina Välimaan laajempaa tutkimushanketta, jonka tarkoitus on tutkia 2–16-vuotiaiden lasten sanavaraston kehitystä. Samalla kerätään normiaineistoa suomenkielelle käännettyjä sanavarastotestejä varten. Suomessa ei toistaiseksi ole käytössä yhtään normitettua kuvasanavarastotestiä lasten sanavaraston arviointiin. Tutkimuksesta ja testeistä saatavaa tietoa voidaan hyödyntää niin normaalisti kehittyvien lasten kielen kehityksen seurantaan kuin erilaisten kielellisten vaikeuksien diagnosointiin.

9-vuotiaiden lasten sanavarasto

Yksikkö: linnanmaa1-6
Lisätty: Mon Nov 20 22:51:13 2017

Logopedian pro gradu -tutkielmassa tarkastellaan 9-vuotiaiden lasten tuottavaa ja ymmärtävää sanavarastoa. Tutkielma on osa professori Sari Kunnarin ja dosentti Taina Välimaan laajempaa tutkimushanketta, jonka tarkoitus on tutkia suomenkielisten 2–16-vuotiaiden lasten sanavaraston kehitystä. Samalla kerätään normiaineistoa suomenkielelle käännettyjä sanavarastotestejä varten. Suomessa ei toistaiseksi ole käytössä yhtään normitettua kuvasanavarastotestiä lasten sanavaraston arviointiin. Tutkimuksesta ja testeistä saatavaa tietoa voidaan hyödyntää niin normaalisti kehittyvien lasten kielen kehityksen seurantaan kuin erilaisten kielellisten vaikeuksien diagnosointiin.

Nuorten käsitys sosiaalisesta jakautuneiduudesta Suomessa

Yksikkö: lukio
Lisätty: Sun Nov 19 14:25:01 2017

Tutkimuksessa tarkastellaan nuorten käsityksiä sosiaalisesta jakautuneisuudesta Suomessa, ja sitä, millaista kuvaa koulu siitä välittää. Tutkimuksella voidaan valottaa nuorten yhteiskunnallista valveutuneisuutta, tai mahdollisesti sitä, että millaisia asenteita liittyy ajatukseen "yhteiskuntaluokat Suomessa".

Nuoret ja puoluepolitiikka — Nuoret vaikuttajina

Yksikkö: lukio
Lisätty: Sat Nov 18 11:54:06 2017

Tarkoituksenani on selvittää lukion ensimmäisen ja toisen asteen opiskelijoiden suhtautumista ja asenteita puolueita kohtaan. Erityisenä kiinnostuksenkohteena on nuorten puolueuskollisuus tai kieltäytyminen puolueuskollisuudesta. Tarkoitus on kartoittaa kyselylomakkeella syitä puoluevalinnoille erityisesti koulun ja kodin näkökulmasta. Keskityn nimenomaan puolueisiin ja nuorten mielipiteisiin puoluepolitiikasta sekä syihin näiden mielipiteiden taustalla (koulu, koti, kaverit, oma mielenkiinto). Lisäksi kartoitan nuorten käsityksiä heidän käsityksistään eri vaikuttamiskanavoista (esimerkiksi adressit ja aktivistiryhmät).

Yhdessä vai erikseen? Kuudesluokkalaisten näkemyksiä liikunnan sukupuoliryhmittelystä.

Yksikkö: linnanmaa1-6
Lisätty: Tue Nov 14 13:46:46 2017

Tutkin oppilaiden näkemyksiä ja kokemuksia liikunnan seka- ja erillisryhmistä. Suomessa on pitkä historia tyttöjen ja poikien jaottelusta erillisryhiin, kun taas monissa maissa jaottelusta on luovuttu 70–80-luvuilla. Suomessa ollaan hiljalleen siirtymässä sekaryhmiin – ilman että aiheesta olisi tehty Suomessa tutkimuksia. Maailmalla aihetta on tutkittu enemmän ja kummassakin ryhmittelyssä on havaittu hyviä ja huonoja puolia.

Yhdessä vai erikseen? Kuudesluokkalaisten näkemyksiä liikunnan sukupuoliryhmittelystä.

Yksikkö: koskela
Lisätty: Tue Nov 14 13:44:19 2017

Tutkin oppilaiden näkemyksiä ja kokemuksia liikunnan seka- ja erillisryhmistä. Suomessa on pitkä historia tyttöjen ja poikien jaottelusta erillisryhmiin, kun taas monissa maissa jaottelusta on luovuttu 70–80-luvuilla. Suomessa ollaan hiljalleen siirtymässä sekaryhmiin – ilman että aiheesta olisi tehty Suomessa tutkimuksia. Maailmalla aihetta on tutkittu enemmän ja kummassakin ryhmittelyssä on havaittu hyviä ja huonoja puolia.

Tuetaan yhdessä-hanke

Yksikkö: linnanmaa7-9
Lisätty: Mon Nov 13 15:33:58 2017

Tuetaan yhdessä hankkeen (www.oulu.fi/ktk/tuetaan) rahoittaa OKM. Hankkeessa on 4 kärkeä: yhteisopettajuus, pedagoginen konsultaatio, vahvuusperusteinen vuorovaikutus ja digitalisaatio. Tavoitteena on kehittää uusia yhteistoiminnan muotoja ja käytänteitä erityisopettajien koulutukseen, opettajakoulutukseen sekä peruskouluihin. Pyrimme siihen, että Oulun yliopiston erityispedagogiikan opiskelijat ja hankkeessa mukana olevat koulut ja niiden opettajat oppivat miten toteutetaan laadukasta yhteisopetusta, miten konsultatiivista roolia voi käyttää ja miten oppilaat ja kollegat voi kohdata vahvuusperusteisesti. Tutkimusperusteisuus toteutuu hankkeen aikana tehtävillä kyselyillä, observoinneilla, keskusteluilla sekä hankkeessa tehtävillä opinnäytteillä ja uusimman tutkimuksen soveltamisella.

Tuetaan yhdessä-hanke

Yksikkö: linnanmaa1-6
Lisätty: Mon Nov 13 15:22:36 2017

Tuetaan yhdessä hankkeen (www.oulu.fi/ktk/tuetaan) rahoittaa OKM. Hankkeessa on 4 kärkeä: yhteisopettajuus, pedagoginen konsultaatio, vahvuusperusteinen vuorovaikutus ja digitalisaatio. Tavoitteena on kehittää uusia yhteistoiminnan muotoja ja käytänteitä erityisopettajien koulutukseen, opettajakoulutukseen sekä peruskouluihin. Pyrimme siihen, että Oulun yliopiston erityispedagogiikan opiskelijat ja hankkeessa mukana olevat koulut ja niiden opettajat oppivat miten toteutetaan laadukasta yhteisopetusta, miten konsultatiivista roolia voi käyttää ja miten oppilaat ja kollegat voi kohdata vahvuusperusteisesti. Tutkimusperusteisuus toteutuu hankkeen aikana tehtävillä kyselyillä, observoinneilla, keskusteluilla sekä hankkeessa tehtävillä opinnäytteillä ja uusimman tutkimuksen soveltamisella.

Lukiolaisryhmän ruotsinkirjoitelmien tason analysointia kirjoitelmakurssilla.

Yksikkö: lukio
Lisätty: Fri Nov 3 13:19:14 2017

Tutkin opiskelijoiden kirjoitelmakurssilla tuotettuja ruotsinkielisiä tekstejä. Analysoin yhteensä noin 100 lyhyttä tekstiä. Tutkin mille tasolle kirjoitelmat asettuvat kielten taitotasojen eurooppalaisen viitekehyksen mukaan ja vertaan tuloksia opsissa asetettuihin kielitaitotavoitteisiin. Tai mahdollisesti jotain muuta aineistosta esille nousevaa kysymystä.

Lukiolaisryhmän ruotsinkirjoitelmien tason analysointia kirjoitelmakurssilla.

Yksikkö: lukio
Lisätty: Fri Nov 3 13:16:06 2017

Tutkin opiskelijoiden kirjoitelmakurssilla tuotettuja ruotsinkielisiä tekstejä. Analysoin yhteensä noin 100 lyhyttä tekstiä. Tutkin mille tasolle kirjoitelmat asettuvat kielten taitotasojen eurooppalaisen viitekehyksen mukaan ja vertaan tuloksia opsissa asetettuihin kielitaitotavoitteisiin. Tai mahdollisesti jotain muuta aineistosta esille nousevaa kysymystä.

Oppilaiden näkemykset kodin ja koulun välisestä yhteistyöstä

Yksikkö: kokokoulu
Lisätty: Thu Nov 2 11:44:12 2017

Kodin ja koulun yhteistyötä on tutkittu niin kansainvälisesti kuin kansallisestikin monista eri näkökulmista, useimmiten opettajan tai vanhemman kokemuksia ja näkemyksiä kartoittaen. Sen sijaan lapsi/nuori ja hänen kokemuksensa yhteistyöstä ovat jääneet vähemmälle huomiolle. Koska lapsi/nuori muodostaa kasvatusyhteistyön ytimen, on hyödyllistä kuulla myös heidän kokemuksiaan niin yhteistyön muodoista ja toteutuksesta kuin siinä mukana olevien rooleista sekä vastuista ja velvollisuuksista. Tutkimuksen tavoitteena onkin kartoittaa Normaalikoulun oppilaiden näkemyksiä aiheesta. Tutkimuksen alkuvaiheessa haastatellaan yläkoulun oppilaita, mutta myöhemmin lukuvuoden aikana myös alakoulun oppilaita.

9. luokkalaisten kirjanvalintakriteerit

Yksikkö: linnanmaa7-9
Lisätty: Mon Oct 30 17:17:47 2017

Ainedidaktisessa seminaarityössä selvitetään, kuinka 9. luokkalaiset valitsevat romaanin, jonka haluavat lukea. Tutkimuksen tarkoituksena on saada selville, mitkä erilaiset kriteerit tähän valintaan vaikuttavat.

Kirjallisuuskeskustelu työtapana

Yksikkö: lukio
Lisätty: Thu Oct 19 15:06:06 2017

Aineenopettajan pedagogisiin opintoihin kuuluva ainedidaktinen tutkielma, jossa kehitän omia työskentelytapojani.

Media Diaries - Eight-graders Description of their Media Use

Yksikkö: linnanmaa7-9
Lisätty: Wed Oct 18 19:26:23 2017

Tutkimuksessa oppilaat täyttävät muutaman päivän ajalta mediapäiväkirjaa, jonka pohjalta tutkitaan millaisia heidän mediankäyttötottumuksensa ovat. Tutkimuksessa myös selvitetään millä tavalla he kohtaavat kieliä medioita käyttäessään.

Mono- and Multilingual Approaches to EFL Vocabulary Acquisition

Yksikkö: kokokoulu
Lisätty: Mon Oct 16 17:53:24 2017

Tutkimus tarkastelee äidinkieleltään yksikielisen sekä monikielisen opiskelijan, jotka opiskelevat englantia vieraana kielenä, strategioita opiskella englannin kielen sanastoa. Lisäksi tutkimus vertailee, kuinka opiskelijat reagoivat kohdatessaan vieraan englannin kielen sanan, jonka merkitystä he eivät tunne entuudestaan.

9.- luokkalaisten kokemuksia vahvuuksiensa tunnistamisesta ja tukemisesta kouluympäristössä

Yksikkö: linnanmaa7-9
Lisätty: Mon Oct 16 10:32:39 2017

Tutkimuksen aiheena on tutkia 9.-luokkalaisten kokemusia siitä, millaisia vahvuuksia heillä on, kuinka ne on huomattu ja miten niitä on tuettu kouluympäristössä. Tutkimusaineisto kerätään kirjoitelmien muodossa.

9.- luokkalaisten kokemuksia vahvuuksiensa tunnistamisesta ja tukemisesta kouluympäristössä

Yksikkö: linnanmaa7-9
Lisätty: Mon Oct 16 10:03:00 2017

Tutkimuksen aiheena on tutkia 9.-luokkalaisten kokemuksia siitä, millaisia vahvuuksia heillä on, kuinka ne on huomattu ja miten niitä on tuette kouluympäristössä. Tutkimusaineisto kerätään kirjoitelmien muodossa.

Tuetaan yhdessä hanke

Yksikkö: koskela
Lisätty: Sat Oct 14 21:16:40 2017

Tuetaan yhdessä-hanke kohdistuu yhteisopettajuuteen, erityisopettajan pedagogiseen konsultaatioon sekä vahvuusperustaiseen pedagogiikkaan ja vuorovaikutukseen. Hankkeessa myös kehitetään, tuotetaan ja pilotoidaan vuorovaikutteisia verkkomateriaaleja. Tavoitteena on kehittää uusia yhteistoiminnan muotoja ja käytänteitä erityisopettajakoulutukseen, opettajakoulutukseen sekä peruskouluihin. Pyritään siihen, että erityispedagogiikan opiskelijat ja pilottikoulujen opettajat oppivat mitä ja miten toteutetaan laadukasta yhteisopetusta, miten konsultatiivista roolia voi käyttää ja miten oppilaat ja kollegat voi kohdata vahvuusperusteisesti.

Oppimista tukevat vuorovaikutustilanteet

Yksikkö: linnanmaa7-9
Lisätty: Fri Oct 13 16:11:48 2017

Tämän tutkimuksen tavoitteena on tarkastella erilaisia oppimista tukevia vuorovaikutustilanteita. Huomiota kiinnitetään vuorovaikutuksen suunnitteluun, toteutukseen ja reflektioon. Tavoitteena on löytää niitä tapoja ja tilanteita, joissa opettaja voi tukea ja ohjata oppimista. Yhtenä suunniteltuna tutkimuskohteena on arviointiin liittyvät vuorovaikutustilanteet.

Biologian soveltavia ja syventäviä kursseja valinneiden lukiolaisten urahaaveet

Yksikkö: lukio
Lisätty: Fri Oct 13 13:36:51 2017

Teemme ainedidaktista tutkimusta osana kasvatustieteen opintoja. Tutkimme biologian soveltavia ja syventäviä kursseja valinneiden lukiolaisten urahaaveita. Kohderyhmä on lukion 2.vuoden opiskelijat. Tutkimus toteutetaan paperisella kyselylomakkeella.

Yläkoululaisten kokemuksia maasto-opetuksen mielekkyydestä

Yksikkö: linnanmaa7-9
Lisätty: Wed Oct 11 13:41:55 2017

Kyselylomake, jossa kartoitamme oppilaiden mielipiteitä maasto-opetuksesta.

Laborointi biologian opetuksessa yläasteella

Yksikkö: linnanmaa7-9
Lisätty: Wed Oct 11 10:25:46 2017

Tutkimuksessa kartoitetaan oppilaiden mielipiteitä ja kokemuksia laboroinnista biologian opetuksessa yläasteella. Tutkimuksessa myös tarkastellaan, kuinka paljon laborointia varsinaisesti on biologian opetuksessa.

Oulun Normaalikoulun lukion 1lk tyttöjen ja poikien väliset erot asenteissa ilmastonmuutoksen opetusta kohtaan

Yksikkö: lukio
Lisätty: Tue Oct 10 11:19:25 2017

Tutkimuksessa perehdytään erityisesti lukiolaisten asenteisiin ilmastonmuutoksen opetusta kohtaan, miten nämä asenteet ovat muuttuneet koulun käynnin aikana ja onko asenteissa eroja eri sukupuolten välillä.

Fab Lab

Yksikkö: linnanmaa7-9
Lisätty: Mon Oct 9 15:01:55 2017

Oulun yliopiston Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunnan INTERACT-tutkimusyksikössä on jo usean vuoden tehty monitieteistä tutkimusta lasten ja nuorten osallistamiseksi tieto- ja viestintäteknologian kehittämiseen. Tiedekunnan Fab Lab (fabrication laboratory) on kaikille avoin digitaalisen pienvalistuksen tila, jossa on mahdollista suunnitella, toteuttaa ja testata omia tuotteita ja laitteita alusta asti itse. Materiaalina voi olla muovia, metallia jne. ja digitaalisuutta voidaan tuoda esim. avoimen lähdekoodin ohjelmistoilla. INTERACT-tutkimusyksikkö tutkii lapsia ja nuoria Fab Lab -tilojen käyttäjinä eli tuotteiden suunnittelijoina, toteuttajina ja testaajina. Osana tätä tutkimusta toteutetaan yhteistyössä lapsenne koulun kanssa projekti, jossa on mukana INTERACT-yksikön tutkijoita sekä tietojenkäsittelytieteiden ja englantilaisen filologian opiskelijoita. Digital fabrication -osaamista, eli sitä mitä Fab Labissa tehdään ja mitä projektissa tutkitaan, pidetään kansainvälisesti yhtenä tarpeellisena tulevaisuuden taitona.

Pohjatekstin käyttö lukion äidinkielen ja kirjallisuuden kirjoitustaidon kokeessa

Yksikkö: lukio
Lisätty: Fri Sep 29 12:07:47 2017

Kyseessä on auskultointiin kuuluva seminaarityö, ei varsinainen tutkimus.

Ilmastonmuutoksen näkyminen arjessa

Yksikkö: lukio
Lisätty: Thu Sep 28 13:12:00 2017

Tutkimuksessa kartoitetaan nuorten opiskelijoiden tietoja ilmastonmuutoksen näkymisestä arjessa. Missä nuoret ovat kuulleet siitä puhuttavan? Ovatko he huomanneet sen vaikutuksia ympäristössä?

Miten oppilaat kokevat eriyttämisen matematiikan tunnilla

Yksikkö: linnanmaa7-9
Lisätty: Tue Sep 26 13:31:03 2017

Tutkimuksessa selvitetään peruskoulun matematiikan opetuksessa käytettäviä tukitoimia, millaisina oppilaat kokevat nämä tukitoimet ja millaista tukea oppilaat toivoisivat saavansa.

Millä perusteella Pohjois-Suomen abiturientit valitsevat jatko-opiskelupaikan

Yksikkö: lukio
Lisätty: Mon Sep 25 17:11:22 2017

Tutkimuksen kohteena ovat Pohjois-Suomen abiturientit eli jo 18 vuotta täyttäneet lukiolaiset. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää perusteet, joilla abit valitsevat tulevan korkeakoulupaikkakuntansa. Tutkimuksessa muun muassa vertaillaan syrjäseutujen ja korkeakoulukaupunkien abien vastauksia. Tutkimus on tarkoitus toteuttaa mahdollisuuksien mukaan joko haastattelulla tai sähköisellä lomakkeella. Haastateltavat pidetään anonyymeinä, eikä lukion tai paikkakunnan nimeä mainita. Tulokset esitetään julkisessa seminaarissa Oulun yliopistossa joulukuussa 2017, ja niitä voidaan hyödyntää tulevilla kasvatustieteiden kursseilla. Tutkimuksesta kirjoitetaan artikkelimuotoinen raportti.

Opiskelumotivaation ylläpitäminen yläkoulun matematiikan opetuksessa

Yksikkö: linnanmaa7-9
Lisätty: Mon Sep 25 14:53:22 2017

Tutkimuksessa vertaillaan opetuksessa käytettäviä menetelmiä ja lähestymistapoja, jotka vaikuttavat oppimismotivaatioon. Tarkoituksena ei ole vertailla oppilaiden oppimistuloksia vaan ennemminkin opettajien toimintatyylejä. Tutkimus toteutetaan kyselylomakkeilla oppilailta. Tutkimuksen tulokset esitetään ainedidaktisessa seminaarissa joulukuun 2017 aikana ja tuloksia saatetaan käyttää työkaluina tulevissa opetuksissamme.

Yläkoululaisten asenteen vaikutus matematiikan opiskeluun

Yksikkö: linnanmaa7-9
Lisätty: Mon Sep 25 13:16:39 2017

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää yläkoululaisten asenteiden vaikutusta matematiikan opiskelumotivaatioon. Alustavia tutkimuskysymyksiä ovat: Mistä asenteet kumpuavat ja miten ne vaikuttavat nuoren opiskeluun? Miten nuoret kokevat matematiikan opiskelun tärkeyden tulevaisuutta varten? Aineisto on tarkoitus raportoida artikkelimuotoon.

Vaellusleirikoulun mahdollisuudet tukea liikuntamotivaation kehittymistä

Yksikkö: linnanmaa1-6
Lisätty: Fri Sep 22 10:16:20 2017

Tutkimuksessa tarkastellaan vaellusleirikoulun mahdollisuuksia tukea oppilaan liikuntamotivaatiota.

Mielipiteitä lukion kieltenopetuksen digitalisaatioon liittyen

Yksikkö: lukio
Lisätty: Sun Sep 17 18:03:32 2017

Teen kyselytutkimuksen lukio-opiskelijoiden, opettajien ja opetusharjoittelijoiden mielipiteistä lukion kieltenopetuksen digitalisaatioon liittyen osana pedagogisiin opintoihini kuuluvaa Ainedidaktinen tutkimusseminaari-kurssia.

Lernstrategien beim Deutsch- und Englischlernen in gymnasialen Oberstufe

Yksikkö: koskela
Lisätty: Fri Sep 8 08:18:18 2017

Tutkimuksen tavoitteena on tarkastella lukiolaisten käyttämiä oppimisstrategioita saksan ja englannin opiskelussa. Tutkimuksessa pyritään selvittämään mitä oppimisstrategioita oppilailla on englannin ja saksan oppimisessa, mitä oppimisstrategioita käytetään englannin kielessä ja vastavuoroisesti saksan kielessä ja mistä mahdolliset erot tulevat. Aiemmissa tutkimuksissa oppimisstrategioiden käyttö on yhdistetty menestyksekkääseen kielenoppimiseen, mikä tekee siitä tärkeän ja ajattoman tutkimuskohteen. Vertailevaa tutkimusta oppimisstrategioista on sen sijaan tehty melko vähän. Tätä tutkimusta varten kerätään aineistoa kyselyn avulla. Kysely on monivalintakysely, joka täytetään Webropolissa. Tutkimuksen julkaisee Jyväskylän yliopisto.

Toiminnallisuus kuudennen luokan ruotsin opetuksessa

Yksikkö: linnanmaa1-6
Lisätty: Tue Sep 5 20:11:28 2017

Perusopetussuunnitelman mukaisesti toiminnallisuus opetuksessa huomioidaan myös ruotsin kielen opetuksessa. Kuudennen luokan (n=23) osalta ruotsin opinnoissa toteutetaan toiminnallisia opetusmenetelmiä. Tutkimus on laadullinen, toimintatutkimus. Tutkimuksessa selvitetään oppilaiden kokemus toiminnallisuuteen opetuksessa, kehittämisideat sekä teemahaastatellaan ryhmän varsinaista opettajaa. Opettaja on toiminut opettajaharjoittelijan seuraajana kuuden viikon ajan. Lisäksi opettajaharjoittelija tekee intervention ryhmään, ja havainnoi ryhmän toimintaa 3 tuntia/vko.

Miten S2-oppilaat oppivat lauseenvastikkeet

Yksikkö: koskela
Lisätty: Mon Sep 4 14:40:09 2017

Tutkin sitä, miten S2-oppilaat oppivat lauseenvastikkeiden käytön.

Minäpystyvyys matematiikan oppimisessa

Yksikkö: lukio
Lisätty: Thu Aug 17 12:23:03 2017

Kerätään aineistoa siitä, miten ensimmäisen vuoden opiskelijoilla muuttuu käsitys omasta matematiikan pystyvyydestä. Myös asenteet matematiikkaa kohtaan ovat tutkimuksen kohteena

Untitled thesis on classroom interaction and second language learning

Yksikkö: lukio
Lisätty: Sun Jul 23 15:51:18 2017

Gradu vuorovaikutuksesta luokkahuoneessa englannin tunneilla. Havainnointiaineisto kerätään jo valmiin videoaineiston lisäksi.

4.–luokkalaisten oppilaiden kokemuksia turvattomuudesta

Yksikkö: linnanmaa1-6
Lisätty: Sun May 28 20:23:46 2017

Tutkin kasvatustieteen pro gradu –tutkielmassani 4.–luokkalaisten oppilaiden kokemuksia turvattomuudesta. Pyrin tutkimuksellani selvittämään, mitkä tekijät kouluympäristössä sekä sen ulkopuolella aiheuttavat turvattomuutta oppilaiden keskuudessa, ja mitkä tekijät puolestaan luovat turvaa oppilaille. Tutkimuksen aineisto kerätään teemallisien yksilöhaastatteluiden avulla.

Osallisuus liikuntakasvatuksessa

Yksikkö: linnanmaa1-6
Lisätty: Thu May 4 10:36:30 2017

Kyseessä on tutkimus osallisuuden ja liikuntakasvatuksen suhteesta. Tarkastelen tutkimuksessani aineistoa, joka on kerätty OKL:n ja norssin yhteistyönä tehdyn liikuntapäivän osallistujilta.

Advertoriaali yläasteella

Yksikkö: linnanmaa7-9
Lisätty: Tue Apr 18 13:59:22 2017

Tarkastelen tutkimuksessani sitä, miten hyvin 7.-luokkalaiset tunnistavat advertoriaalin eli uutiselta näyttävän mainoksen.

Nuorten henkinen hyvinvointi ja siihen vaikuttavat tekijät

Yksikkö: linnanmaa7-9
Lisätty: Wed Apr 5 17:04:16 2017

Suoritan avoimessa yliopistossa terveystiedon aineopintoihin kuuluvaa terveystiedon tutkielma -kurssia. Tällä viiden opintopisteen laajuisella kurssilla on tarkoitus tehdä tutkimus itse valitsemastaan aiheesta. Olen valinnut aiheekseni nuorten henkisen hyvinvoinnin ja siihen vaikuttavat tekijät. Olen erityisesti kiinnostunut siitä, mitkä tekijät lisäävät nuorten henkistä hyvinvointia ja mitkä vastaavasti heikentävät. Lisäksi pyrin selvittämään, onko nuorilla tietoa siitä, mistä apua voi saada, jos kokee sitä tarvitsevansa. Tutkimusaineiston kerääminen suoritetaan nimettömänä kyselytutkimuksena ja anonymiteetistä pidetään huolta koko tutkimuksen ajan. Työtä ei tulla julkaisemaan missään, vaan se tehdään lähinnä oman oppimiseni kannalta. Tulevana aineenopettajana on hyvä tiedostaa oppilaiden hyvinvointiin vaikuttavia asioita yleisellä tasolla.

Energiajuomien käyttö yläasteella

Yksikkö: linnanmaa7-9
Lisätty: Sat Apr 1 19:54:54 2017

Terveystiedon aineopintoihin sisältyvään tutkielma (5op)-kurssiin sisältyvä suppea kyselytutkimus. Tutkielmaa ei julkaista missään, ja sen lukee ainoastaan kurssin vetäjä sekä tutkielman opponoija samalta kurssilta. Tukielmassa selvitetään sitä, kuinka runsaasti nuoret käyttävät energiajuomia sekä sitä, miten laajasti he tiedostavat energiajuomien vaikutukset terveydelle. Kyselyllä saatuja tuloksia vertaillaan valtakunnalliseen aineistoon.

Lernstrategien beim Deutsch- und Englischlernen in gymnasialen Oberstufe

Yksikkö: lukio
Lisätty: Tue Mar 28 13:51:10 2017

Elinikäisen oppimisen mahdolliseksi tekeminen on yksi suomalaisen lukiokoulutuksen päämääristä, ja yksi keino saavuttaa tämä päämäärä on auttaa opiskelijoita löytämään ja soveltamaan oppimisstrategioita. Pro gradu -tutkielmassani selvitän mitä oppimisstrategioita lukiolaiset käyttävät opiskellessaan saksaa ja englantia ja vertailen mahdollisia eroja näiden kielten välillä. Kerään määrällistä aineistoa kyselyn avulla lukiolaisten omista kokemuksista. Kyselyyn voivat osallistua saksaa ja englantia vieraina kielinä opiskelevat lukiolaiset.

Sosiaalisen median yhteisöpalveluiden yhteys kahdeksas- ja yhdeksäsluokkalaisten ulkonäköpaineisiin

Yksikkö: linnanmaa7-9
Lisätty: Mon Mar 27 14:51:15 2017

Tutkimuksessa selvitetään kahdeksas- ja yhdeksäsluokkalaisten mahdollisisesti sosiaalisesta mediasta kokemia ulkonäköpaineita. Tarkoituksena on saada selville, mistä paineet johtuvat. Lisäksi selvitetään yleisesti oppilaiden sosiaalisen median käyttöä. Tutkittaviksi tarvitsemme mahdollisimman monta 8. ja 9. luokkaa. Tutkimus toteutetaan kyselytutkimuksena, jossa oppilaat vastaavat sähköiseen kyselyyn eli vastaamiseen oppilaat tarvitsevat joko iPadit tai tietokoneet.

Oppilaiden ja opettajan käsitykset koulun turvallisuudesta ja säännöistä

Yksikkö: koskela
Lisätty: Tue Feb 14 10:43:14 2017

Tarkoituksenani on selvittää kuudennen luokan oppilaiden käsityksiä koulun turvallisuudesta; mitä se on ja miten sitä opetetaan peruskoulussa. Samalla tutkin myös oppilaiden riskivastuullisuutta käsittelemällä koulun sääntöjä. Oppilasaineisto kerätään kirjoitelmana ja kyselynä. Oppilasaineiston lisäksi tulen haastattelemaan luokan opettajaa samalla teemalla.

Auditiivisen äänteiden tunnistamisen harjoittelu osana lukikuntoutusta

Yksikkö: linnanmaa1-6
Lisätty: Mon Jan 23 18:21:00 2017

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää onko puheen havaitsemisen harjoituksia sisältävällä lukikuntoutuksella vaikutuksia tekniseen lukutaitoon oppilaalla, joka käy peruskoulun ensimmäistä luokkaa ja jolla on opettajan toteamia lukemaan oppimisen vaikeuksia. Tutkimus toteutetaan yhden koehenkilön tapaustutkimuksena.

Oppilaiden ja opettajan käsitykset koulun turvallisuudesta ja säännöistä

Yksikkö: linnanmaa1-6
Lisätty: Wed Jan 18 16:54:21 2017

Tarkoituksenani on selvittää kuudennen luokan oppilaiden käsityksiä koulun turvallisuudesta; mitä se on ja miten sitä opetetaan peruskoulussa. Samalla tutkin myös oppilaiden riskivastuullisuutta käsittelemällä koulun sääntöjä. Oppilasaineisto kerätään kirjoitelmana ja kyselynä. Oppilasaineiston lisäksi tulen haastattelemaan luokan opettajaa samalla teemalla.

Sukupuoli ja seksuaalisuus peruskoulussa

Yksikkö: koskela
Lisätty: Wed Dec 14 18:50:41 2016

Tutkimustulosten yhteydessä mahdollisesti julkaistavat otteet muokataan niin, ettei ketään voi tunnistaa niistä. Aineistoa käytetään vain tähän pro gradu tutkimukseen. Aineiston keruu tapahtuu avoimella kirjoituspyynnöllä ja se kerätään Oulun alueen peruskouluilta. Jos aineistoa ei kerry tarpeeksi, pyyntö laajennetaan valtakunnalliseksi.

Sukupuoli ja seksuaalisuus peruskoulussa - näkökulmana luokanopettajien käsitykset heteronormatiivisuudesta

Yksikkö: linnanmaa1-6
Lisätty: Wed Dec 14 17:32:19 2016

Teen pro gradu tutkielmaa luokanopettajien käsityksistä sukupuolesta ja seksuaalisuudesta alakoulussa. Tutkimuksen tarkoitus on saada tärkeää tietoa luokanopettajilta, jotta perusopetusta voitaisiin tulevaisuudessa kehittää tasa-arvoisemmaksi. Työni valmistuu Oulun yliopiston kasvatustieteiden laitokselta ja sitä ohjaa akatemiatutkija Tuija Huuki.