Psykososiaalisten kouluinterventioiden tehokkuus maahanmuuttajanuorten mielenterveyden, voimavarojen ja sosiaalisen yhteenkuuluvuuden edistämisessä

Yksikkö: linnanmaa7-9
Lisätty: Fri Jun 7 13:27:16 2019

Tutkimuksessa selvitämme kahden eri interventio-ohjelman vaikuttavuutta yläkouluikäisten maahanmuuttajanuorten mielenterveysoireiden vähentämisessä sekä resilienssin tukemisessa. Osa tutkimuksen kouluista saa käyttöönsä yhden kahdesta interventiosta ja osa toimii aluksi vertailukouluina, jotka saavat intervention käyttöönsä lukuvuonna 2020-2021. Oulun normaalikoulu osallistuu tutkimukseen lukuvuonna 2019-2020 ja saa intervention käyttöönsä lukuvuonna 2020-2021.

Oppilaiden kokemuksia toiminnallisesta vierailusta kasvitieteellisellä puutarhalla

Yksikkö: linnanmaa7-9
Lisätty: Wed May 15 10:50:57 2019

Yläkoulun oppilaiden kanssa perustetaan viljelypalsta Oulun yliopiston kasvitieteelliselle puutarhalle. Oppilaat saavat itse sekä perustaa kasvimaan keväällä että korjata sadon syksyllä. Lisäksi heidän kanssaan perehdytään muun muassa kasvupaikkatekijöihin, eli esimerkiksi veden, valon ja ravinteiden vaikutuksiin kasvien kasvamisessa. Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää kokemuksellisen oppimisen hengessä, kokevatko oppilaat vierailun edistävän heidän oppimistaan ja tiedon soveltamisen taitoa.

Suomalaisten 13–17-vuotiaiden aktiivisten liikunnanharrastajien nukkumistottumukset ja vireystila

Yksikkö: kokokoulu
Lisätty: Tue Apr 30 12:28:45 2019

Tässä pro gradu -tutkielmassa tukitaan 13-17-vuotiaiden aktiivisten likunnanharrastajien nukkumistottumuksia ja vireystilaa. Kiinnostuksen kohteena on tutkia unen määrää ja laatua sekä päivittäistä vireystilaa. Nuoret itse arvioivat omia nukkumistottumuksia ja päivittäistä vireystilaa. Aineisto kerätään webropol -kyselyllä.

Musiikin oppiaineen vaikutus nuorten sosiaaliseen hyvinvointiin

Yksikkö: linnanmaa7-9
Lisätty: Fri Apr 26 13:35:55 2019

Tutkin pro gradu-tutkielmassani musiikin oppiaineen vaikutusta nuorten sosiaaliseen hyvinvointiin. Kyseessä on tapaustutkimus, joka keskittyy yhteen musiikin valinnaisryhmään. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää mikä on musiikin oppiaineen rooli nuorten sosiaalisessa hyvinvoinnissa.

Matematiikan lukio-opiskelun kokemuksia

Yksikkö: lukio
Lisätty: Mon Mar 18 12:38:49 2019

MAY1-kurssissa yhdistyy useampi koulutuspoliittisesti kriittinen kysymys: opetuksen digitalisaatio, STEM-aineiden sukupuolittuneet valinnat ja sähköinen ylioppilastutkinto, ja se herätti tullessaan huolta matematiikan opettajien keskuudessa. Ryhmä Helsingin yliopiston tutkijoita laati vuonna 2017 MAY1-kurssin ympärille opettajakyselyn sekä sitä vastaavan opiskelijakyselyn lukion ensimmäisen vuoden opiskelijoille. Olemme päättäneet uusia kyselyn tänä vuonna, koska korkeakoulujen oppilasvalinnoissa matematiikan painoarvo on noussut merkittävästi. Haluamme myös kartoittaa, miten kurssin pitäminen on muuttunut kolmen vuoden aikana ja miten siihen asennoidutaan kokemusten pohjalta

Matematiikan lukio-opiskelun kokemuksia

Yksikkö: lukio
Lisätty: Mon Mar 18 12:38:25 2019

MAY1-kurssissa yhdistyy useampi koulutuspoliittisesti kriittinen kysymys: opetuksen digitalisaatio, STEM-aineiden sukupuolittuneet valinnat ja sähköinen ylioppilastutkinto, ja se herätti tullessaan huolta matematiikan opettajien keskuudessa. Ryhmä Helsingin yliopiston tutkijoita laati vuonna 2017 MAY1-kurssin ympärille opettajakyselyn sekä sitä vastaavan opiskelijakyselyn lukion ensimmäisen vuoden opiskelijoille. Olemme päättäneet uusia kyselyn tänä vuonna, koska korkeakoulujen oppilasvalinnoissa matematiikan painoarvo on noussut merkittävästi. Haluamme myös kartoittaa, miten kurssin pitäminen on muuttunut kolmen vuoden aikana ja miten siihen asennoidutaan kokemusten pohjalta

Neljäsluokkalaisten laskutoimitusten arviointitaidot ja lukujen tarkoituksenmukainen käyttö

Yksikkö: kokokoulu
Lisätty: Mon Feb 18 11:55:34 2019

Perusasteen opetussuunnitelman mukaan (OPS, 2016) yksi matematiikan tavoitteisiin liittyvä keskeinen sisältö vuosiluokilla 3-6 on oppilaan arviointitaidot ja lukujen tarkoituksenmukainen käyttö. Tutkimus analysoi neljäsluokkalaisten käsitystä lukujen käytöstä eri tilanteissa lukumäärän ja mittaustulosten ilmaisemisessa, sekä heidän käyttämiään strategioita laskutoimitusten arviontiin. Tavoite on myös havaita oppilaiden mahdollisia virhekäsityksiä lukujen rakenteesta, yhteyksistä, sekä mittausasteista.

Ekososiaalinen sivistys perusopetuksen opetussuunnitelman arvoperustassa opettajien kokemana

Yksikkö: kokokoulu
Lisätty: Thu Feb 14 11:04:05 2019

Tutkimuksen tarkoituksena on kysyä perusopetuksen opettajien kokemuksia siitä, miten ekososiaalinen sivistys on huomioitu opetuksessa ja mitä he ymmärtävät kyseisellä käsitteellä. Kyselytutkimuksella saadaan arvokasta tietoa ekososiaalisen sivistyksen arvojen näkymisestä opettamisen arjessa. . Kysely suoritetaan webropol -työkalulla maaliskuun ja toukokuun välisenä aikana. Kyselytutkimus on ajankohtainen, koska viimeisimmän perusopetuksen opetussuunnitelman arvoperustaan tuli uutena käsitteenä ekososiaalinen sivistys

Oppilaiden asenteet luonnontieteiden opiskelua ja oppimista kohtaan Suomen, Norja ja Venäjän pohjoisilla alueilla: Vertaileva tutkimus

Yksikkö: linnanmaa7-9
Lisätty: Thu Feb 7 16:49:01 2019

Suomen, Norjan ja Venäjän pohjoisilla alueilla nuoret eivät hakeudu riittävästi luonnontieteiden ja matemaattisten alojen opintoihin, mikä johtaa pulaan luonnontieteiden osaajsta. Projektin tavoitteena on etsiä keinoja ja vaikuttaa peruskouluikäisten nuorten motivaatioon opiskella luonnontieteitä ja hakeutua aloille, jotka edellyttävät luonnontieteiden asiantuntemusta. Projektin toiminta jatkossa suunnitellaan toteutettavan kyselytutkimuksen tulosten perusteella. Kysely tehdään samanaikaisesti Norjassa, Venäjällä ja Suomessa.

Suomenkielisten nuorten sanaston kehitys

Yksikkö: linnanmaa7-9
Lisätty: Tue Feb 5 10:46:25 2019

Tutkimuksen tavoitteena on tutkia suomenkielisten nuorten sanaston kehitystä. Tutkimuksesta valmistuu logopedian pro gradu -tutkielmia ja se toteutetaan osana tutkimushanketta suomenkielisten lasten ja nuorten sanaston kehityksestä.

Digitaalisten opetusmenetelmien käyttö peruskoulun biologian opetuksessa

Yksikkö: linnanmaa7-9
Lisätty: Thu Jan 31 12:38:51 2019

Kyseessä biologian aineenopettajan Pro-gradu tutkimus, jossa tarkoituksena selvittää peruskoulun biologian opetuksessa käytettäviä digitaalisia opetusmenetelmiä ja opettajien ja oppilaiden kokemuksia näiden käytöstä.

Oppikirjan käyttö tai käyttämättömyys kielten opetuksessa (alustava)

Yksikkö: lukio
Lisätty: Tue Dec 11 22:05:50 2018

Tässä tutkimuksessa käsittelemme kirjattoman opetuksen hyviä ja huonoja puolia sekä kyseenalaistamme oppikirjan välttämättömyyden opetuksessa. Tämän pohdinnan tukena käytämme sekä omia kokemuksia opetusharjoittelusta että aiempia tutkimuksia samasta aiheesta. Tutkimuksessamme emme käytä oppilaista kerättyä aineistoa, vaan selostamme omaa toimintaamme ja analysoimme sitä. Tutkijoina toimivat Juhoantti Mustonen ja Oskari Alaraasakka.

Objection!: Phoenix Wright: Ace Attorney- pelin käyttö kielten oppimisessa

Yksikkö: kokokoulu
Lisätty: Sun Nov 25 00:29:08 2018

Miten visuaalinovelli videopelisarjaa Phoenix Wright: Ace Attorney voisi käyttää kielten opiskeluun luokassa ja luokan ulkopuolella.

Objection!: Phoenix Wright: Ace Attorney- pelin käyttö kielten oppimisessa

Yksikkö: lukio
Lisätty: Sun Nov 25 00:28:59 2018

Miten visuaalinovelli videopelisarjaa Phoenix Wright: Ace Attorney voisi käyttää kielten opiskeluun luokassa ja luokan ulkopuolella.

Objection!: Phoenix Wright: Ace Attorney- pelin käyttö kielten oppimisessa

Yksikkö: kokokoulu
Lisätty: Sun Nov 25 00:28:52 2018

Miten visuaalinovelli videopelisarjaa Phoenix Wright: Ace Attorney voisi käyttää kielten opiskeluun luokassa ja luokan ulkopuolella.

Objection!: Phoenix Wright: Ace Attorney- pelin käyttö kielten oppimisessa

Yksikkö: kokokoulu
Lisätty: Sun Nov 25 00:28:51 2018

Miten visuaalinovelli videopelisarjaa Phoenix Wright: Ace Attorney voisi käyttää kielten opiskeluun luokassa ja luokan ulkopuolella.

Objection!: Phoenix Wright: Ace Attorney- pelin käyttö kielten oppimisessa

Yksikkö: kokokoulu
Lisätty: Sun Nov 25 00:28:40 2018

Miten visuaalinovelli videopelisarjaa Phoenix Wright: Ace Attorney voisi käyttää kielten opiskeluun luokassa ja luokan ulkopuolella.

Viihdeteollisuuden pelit vieraiden kielten oppimisessa.

Yksikkö: kokokoulu
Lisätty: Tue Nov 20 21:31:12 2018

Tutkimuksen tarkoituksena on tutkia videopelien vaikutusta englannin kielen oppimiseen.

Opiskelijan näkemys sanaston opetusstrategioista

Yksikkö: lukio
Lisätty: Tue Nov 20 20:42:37 2018

Tutkimuksen tarkoituksena on tutkia ja verrata erilaisia sanaston oppimisstrategioita sekä oppilaiden näkemyksiä niiden tehokkuudesta ja hyödyllisyydestä. Lukion opetussuunnitelman tavoitteissa mainitaan mm., että opiskelija kehittyy englannin kielen käyttäjänä sekä toimijana kulttuurisesti moninaisessa maailmassa paikallisissa, kansallisissa, eurooppalaisissa ja globaaleissa yhteisöissä.

Arvioitavien viikkotehtävien vaikutus oppilaiden motivaatioon

Yksikkö: linnanmaa7-9
Lisätty: Wed Nov 14 11:15:58 2018

8D-luokan matematiikan kurssilla on osana arviointia palautettavat viikkotehtävät. Tutkimus suoritetaan 2. jakson lopuksi kyselylomakkeella, jossa kartoitetaan oppilaiden mielipidettä tehtävien työmäärästä ja vaikutuksesta oppimiseen, arvosanoihin ja motivaatioon.

Saksan kielen sanapainotietoisuus Suomessa

Yksikkö: lukio
Lisätty: Tue Nov 13 17:49:30 2018

Tutkin suomenkielisten lukiolaisten saksan sanapainon tietoisuutta pro gradu -työssäni, sillä sen hallinta on eriytetty uudessa LOPS:ssa ja Eurooppalaisen kielten viitekehyksen kuvauksen tuoreimmassa täydennyksessä ääntämisen yhdeksi tärkeäksi osa-alueeksi. Monivalintakysely saksan sanapainoista jaetaan noin 20 lukioon eri kaupungeissa mahdollisimman kattavan ja luotettavan kuvan saamiseksi.

Lukiolaisten kokemuksia prosessikirjoittamisesta (otsikko on vasta ehdotus)

Yksikkö: lukio
Lisätty: Tue Nov 13 15:43:24 2018

Tutkin seminaarityössäni yhden lukioluokan kokemuksia prosessikirjoittamisesta. Kerään aineistoni luokalta, jolle olen pitänyt ÄI2-kurssin yhdessä harjoittelijaparini kanssa. Kurssin aikana on prosessikirjoittamista yhteensä kuuden oppitunnin verran. Kerään oppilaiden omia kokemuksia kirjoitusprosessista itse kokoamani kyselylomakkeen avulla.

Opetussuunnitelman vaikutus yläkoululaisten kokemuksiin englannin opetuksesta - itsearvioinnin analyysi

Yksikkö: linnanmaa7-9
Lisätty: Sun Nov 4 20:15:37 2018

Tutkimme 9.-luokkalaisille tehdyn kyselytutkimuksen pohjalta, miten uusi opetussuunnitelma ilmenee oppilaiden kokemuksissa omista taidoista. Pyrimme selvittämään, näkyykö kansallisen perusopetuksen opetussuunnitelman vaikutus opetuksessa yläkoulun oppilaiden itsearvioinnissa havaittavana oppimisen tuloksena. Esimerkiksi tutkimme, millaisena oppilaat kokevat englannin puhumisen koulun ulkopuolella, käyttävätkö oppilaat englantia netissä, tai miten työelämään liittyviä asioita on käsitelty englannin oppitunneilla. Yleinen tavoitteemme on selvittää, kuinka hyvin oppilaiden käsitys omasta osaamisesta vastaa opetussuunnitelman asettamia tavoitteita.

Oikeuskäsityksen erot 8. luokkalaisten ja 9. luokkalaisten välillä

Yksikkö: linnanmaa7-9
Lisätty: Wed Oct 31 13:41:01 2018

Tutkimuksessani vertailen kahdeksas- ja yhdeksäsluokkalaisten oikeuskäsitystä. Päälähteenä käytän yhdelle 8. luokalle ja yhdelle 9. luokalle tekemääni kyselytutkimusta. Siinä esittämieni kysymysten avulla pyrin selvittämään, että muuttuuko oikeuskäsitys yläkoululaisilla, kun yhteiskuntaopin opetuksessa näitä asioita opiskellaan yhdeksännen luokan alussa. Kysymykset koostuvat lakiin, oikeuksiin ja rikoksiin liittyvistä tapauskysymyksistä, joissa vastaaja valitsee mielestään sopivimman ratkaisun vaihtoehdoista tapaukseen. Kysymyksiä on myös liittyen siihen, mistä oppilaat ovat saaneet tietoa oikeuksiin ja velvollisuuksiin liittyvistä asioita. Kyselytutkimuksessa kokoamani aineiston lisäksi käytän aiheeseen liittyvää tutkimuskirjallisuutta.

Vastaako oppilaiden käsitys omasta englannin osaamisestaan heidän saamiaan arvosanoja?

Yksikkö: linnanmaa7-9
Lisätty: Tue Oct 16 08:22:13 2018

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, missä määrin oppilaiden saamat arvosanat vastaavat heidän käsityksiään omasta englannin osaamisestaan. Näitä itsearviointitaitoja tutkitaan teettämällä oppilaille kysely ennen heidän ensimmäistä kurssikoettaan. Näistä saatavan datan kautta tutkitaan sitä, miksi itsearvioinnit ja arvosanat vastaavat tai eivät vastaa toisiaan. Lisäksi tavoitteena on selvittää, kuinka hyvin oppilaat tietävät, minkä tekijöiden pohjalta kurssiarvosana muodostuu.

Opettajien kokemuksia ylöspäin eriyttämisestä ja opetussuunnitelman toteutuminen eriyttämisen tavoissa

Yksikkö: linnanmaa7-9
Lisätty: Mon Oct 15 21:07:39 2018

Tutkimuksen tavoitteena on löytää erilaisia ylöspäin eriyttämisen tapoja, joita kieltenopettajat päivittäisessä työssään hyödyntävät.

Vahvuusperusteinen opetus ja motivoituminen

Yksikkö: linnanmaa7-9
Lisätty: Mon Oct 15 13:22:25 2018

Tutkimuksessa tutkitaan positiivista pedagogiikkaa ja vahvuusperusteista opetusta. Tarkoitus on tutkia, mikä edesauttaa oppilaiden historian oppimista ja motivoi oppimaan. Oppilaille teetetään kysely. Oppilaat saavat itse positiivisen ajattelun kautta miettiä omia vahvuuksiaan oppijana historiassa.

Vahvuusperusteinen opetus ja motivoituminen

Yksikkö: linnanmaa7-9
Lisätty: Mon Oct 15 13:18:44 2018

Tutkimuksessa tutkitaan positiivista pedagogiikkaa ja vahvuusperusteista opetusta. Tarkoitus on tutkia, mikä edesauttaa oppilaiden historian oppimista ja motivoi oppimaan. Tutkimuksessa teetetöön oppilaille kyselyn. Oppilaat saisivat itse positiivisen ajattelun kautta miettiä omia vahvuuksiaan oppijana historiassa.

Opetuskokeilu: Detroit: Become Human -videopelin käyttö tekstinä ENA12-kirjoituskurssilla

Yksikkö: lukio
Lisätty: Thu Oct 11 16:59:12 2018

Tutkimuksessa järjestetään opetuskokeilu Detroit: Become Human -videopelin käytöstä tekstinä ja virittävänä tehtävänä lukion ENA12-kirjoituskurssilla. Aineisto kerätään observoinnilla, videoinnilla, kirjoitustehtävillä ja opiskelijoiden mielipidekyselyllä, ja se analysoidaan etnografisin menetelmin. Havaintoja verrataan nykyiseen oppimiskäsitykseen.

Aineenopettajaopiskelijoiden oppimiskäsitys

Yksikkö: lukio
Lisätty: Wed Oct 10 15:59:32 2018

Aineenopettajaopisklejoiden oppimiskäsitysten kartoitusta, kuinka tärkeänä ylipäätään formaaleja oppiskäsityksiä pidetään? Voidaanko havaita eroja eri pääaineden opiskelijoiden kesken. Ovatko opiskelijat omaksuneet konstruktivistisen oppimiskäsityksen?

Opetusharjoittelijoiden ammatti-identiteetti

Yksikkö: lukio
Lisätty: Wed Oct 10 15:22:24 2018

Tutkitaan auskujen ammatti-identiteettiä ja mikä siihen on vaikuttanut opetusharjoittelun aikana.

Nuorten asenteet oikeinkirjoitusta kohtaan

Yksikkö: linnanmaa7-9
Lisätty: Tue Oct 9 15:34:04 2018

Tutkin pedagogisessa seminaarityössäni nuorten asenteita oikeinkirjoitusta kohtaan. Opettajan työssä kuulee usein vastaan hangoittelua kieliopin opiskelun suhteen, mutta uskon, että nuorilla on tietämättään alitajuisia asenteita kirjoittajaa kohtaan sen perusteella, kuinka oikeaoppista kieltä hän käyttää. Pyrin tutkimuksellani selvittämään, pitääkö hypoteesini paikkaansa.

Vahvuusperusteinen opetus ja motivoituminen

Yksikkö: kokokoulu
Lisätty: Tue Oct 9 15:08:17 2018

Tutkimuksessa tutkitaan positiivista pedagogiikkaa ja vahvuusperusteista opetusta. Tarkoitus on tutkia, mikä edesauttaa oppilaiden historian oppimista ja motivoi oppimaan. Oppilaille teetetään kysely ja he saavat itse positiivisen ajattelun kautta miettiä omia vahvuuksiaan oppijina historiassa. Vastauksia käsitellään tutkimuksessa teorian kautta.

Videoiden käyttö osana opetusta

Yksikkö: kokokoulu
Lisätty: Tue Oct 9 11:37:36 2018

Tutkimuksessa on tarkoitus kartoittaa, kuinka hyvin videot soveltuvat osaksi opetusta. Tutkimuskysymyksinä ovat kuinka mielekkäitä videot ovat opetuksessa ja miten ne täyttävät lukion opetussuunnitelman tavoitteet.

Saksa valinnaisena kielenä: lukiolaisten motivaatio opiskella valinnaista saksan kieltä

Yksikkö: lukio
Lisätty: Tue Oct 9 11:36:11 2018

Tutkimuksessa selvitetään syitä, miksi lukiolaiset opiskelevat valinnaista saksan kieltä; millaisia ulkoisia ja sisäisiä motivaatioita heillä on.

Opetusharjoittelijoiden ammatti-identiteetti

Yksikkö: kokokoulu
Lisätty: Mon Oct 8 11:01:39 2018

Aiheena opetusharjoittelijoiden ammatti-identiteetti.

Kokevatko lukio-opiskelijat itsearviointitestin tarpeellisena oppimisen kannalta

Yksikkö: lukio
Lisätty: Fri Oct 5 20:49:18 2018

Tutkimus toteutetaan Oulun yliopiston Tutkivan ainedidaktiikan kurssilla. Tutkimuksen toteuttavat kaksi aineenopettajaopiskelijaa, Antti Nurmesjärvi ja Jenna-Maria Hänninen. Tutkimuksessa on tarkoitus selvittää kokevatko lukio-opiskelijat itsearviointitestin tarpeellisena oppimisen kannalta.

Lukiolaisten käsityksiä maantieteestä ja sen vaikuttavuudesta

Yksikkö: lukio
Lisätty: Fri Oct 5 13:44:50 2018

Haluamme tutkia lukiolaisten ajatuksia maantieteen opiskelusta ja sen hyödyistä tulevaisuudessa.

Opetusharjoittelijoiden ammatti-identiteetti

Yksikkö: kokokoulu
Lisätty: Wed Oct 3 11:34:47 2018

Tutkitaan, samaistuvatko opetusharjoittelijat kasvattajan vai tieteenalan edustajan rooliin ja mikä heidän ammatti-identiteettiinsä on eniten vaikuttanut.

Itsearviointi matematiikassa - oppimisen tuki vai hidaste oppilaiden näkökulmasta

Yksikkö: lukio
Lisätty: Wed Oct 3 09:14:19 2018

Halutaan selvittää, onko oppilaiden mielestä itsearvioinnista hyötyä matematiikan opiskelussa ja onko oppilaiden mielestä itsearviointia syytä lisätä/vähentää matematiikan opiskelussa.

Aineenopettajaopiskelijoiden oppimiskäsitys

Yksikkö: kokokoulu
Lisätty: Tue Oct 2 15:56:30 2018

Aikoisin tutkia tutkiva ainedidaktiikka-kurssin lopputyötä varten aineenopettajaopiskelijoiden kasvatustieteellisiä, erityisesti heidän oppiskäsityksiään. Onko eroja löydettävissä eri oppiaineita edustavien (humanistit vs luonnontieteilijät) opiskelijoiden välillä? Ovatko opiskelijat omaksuneet konstruktivistisen oppimiskäsityksen?

Kriteeripohjaisen itse-, vertais- ja opettaja-arvioinnin korrelaatio lukion Aine ja säteily -kurssin projektityössä

Yksikkö: lukio
Lisätty: Tue Oct 2 14:06:57 2018

Tutkimuksen tavoitteena on tutkia lukion fysiikan projektioppimisen kriteeripohjaista itse-, vertais- ja opettajan tekemää arviointia Aine ja säteily -kurssilla. Vastausta etsitään seuraaviin kysymyksiin: Voiko projektioppimisen kriteeripohjaisessa arviossa hyödyntää luotettavasti lukio-opiskelijoiden omia itse- ja vertaisarviointeja? Kuinka hyödyllisiksi erilaiset projektioppimisen kriteeripohjaiset arvioinnit oppilaat kokevat?

Palautettavien tehtävien vaikutus oppilaiden motivaatioon matematiikan opinnoissa

Yksikkö: linnanmaa7-9
Lisätty: Mon Oct 1 13:26:17 2018

Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, miten palautettavat ja arvioitavat tehtävät ja niistä saatava palaute vaikuttavat oppilaiden motivaatioon ja arvosanoihin matematiikan opinnoissa. Tutkimuksesta tehdään raportti, joka esitellään Tutkiva Ainedidaktiikka -kurssilla.

Eriyttäminen englannin tunnilla: Menetelmistä, opettajien asenteista ja oppilaiden kokemuksista

Yksikkö: linnanmaa7-9
Lisätty: Mon Oct 1 12:25:13 2018

Tutkimuksessamme kartoitamme eriyttämisen menetelmiä englannin oppitunneilla, englannin opettajien asenteita ja näkemyksiä eriyttämisestä sekä oppilaiden kokemuksia siitä, kuinka opettajat huomioivat heidän yksilölliset tarpeensa oppimistilanteessa.Tutkimus suoritetaan osana kurssia "Tutkiva ainedidaktiikka".

Oppiiko lukiolainen matematiikkaa paremmin tietokonepohjaisessa opetuksessa?

Yksikkö: lukio
Lisätty: Wed Sep 26 14:58:56 2018

Tutkimus suoritetaan osana kurssia Tutkiva ainedidaktiikka. Pyrimme tutkimaan pienessä mittakaavassa tietokonepainotteisen opetuksen ja perinteisemmän kynä-paperi -opetuksen eroja oppimisen kannalta sekä vertaamme tuloksia Suomen ja Euroopan tasolla tehtyihin tutkimuksiin.

Oppiiko lukiolainen matematiikkaa paremmin tietokonepohjaisessa opetuksessa?

Yksikkö: koskela
Lisätty: Wed Sep 26 14:41:22 2018

Tutkimus suoritetaan osana kurssia Tutkiva ainedidaktiikka.

Kuinka lukiolaiset seuraavat politiikkaa?

Yksikkö: lukio
Lisätty: Mon Sep 24 11:47:04 2018

Aiomme kyselytutkimuksella selvittää millä tavoin, ja miten paljon lukiolaiset seuraavat politiikkaa, ja miten he ylipäätään kokevat suhteensa politiikkaan.

Alakoululaisten epämieluiset koululiikuntamuodot

Yksikkö: linnanmaa1-6
Lisätty: Tue Sep 18 14:38:16 2018

Alakoululaisten epämieluiset koululiikuntamuodot

Alakoululaisten epämieluiset koululiikuntamuodot

Yksikkö: koskela
Lisätty: Mon Sep 10 17:59:49 2018

Selvitämme syitä, miksi 5-6 luokkalaiset pojat kokevat tanssin epämieluiseksi koululiikuntamuodoksi.

Lukukoiran vaikutus lukihäiriöisten lasten stressitoimintoihin

Yksikkö: koskela
Lisätty: Wed Aug 29 18:45:50 2018

Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, miten lukukoiran läsnäolo vaikuttaa lukihäiriöisten lasten stressitoimintoihin, lukemisen sujuvuuteen ja lasten omiin kokemuksiin lukemisesta äänenlukutilanteissa. Tutkimuksessa mitataan ranteeseen asennettavalla mittarilla lapsen sykettä ja ihon sähköjohtavuutta koiralle lukiessa ja tilanteessa, jossa lapsi lukee aikuiselle ilman koiraa.

Lukukoiran vaikutus lukihäiriöisten poikien stressitoimintoihin

Yksikkö: linnanmaa1-6
Lisätty: Wed Aug 15 21:49:14 2018

Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, miten lukukoiran läsnäolo voi vaikuttaa lukihäiriöisten poikien stressitoimintoihin, lukemisen sujuvuuteen ja lasten omaan kokemukseen lukutilanteista. Koehenkilöinä on viisi 3.-luokkalaista poikaa, joilla on teknisen lukemisen vaikeus. Lapsi lukee kahdessa lukutilanteessa lukukoiralle ja kahdessa tutkijalle, ja tällöin lukukoira ei ole paikalla. Selvitetään ranteeseen asennettavan mittarin avulla lasten stressitoimintoja (sydämen sykettä ja ihon sähköjohtavuutta). Analysoidaan lukemisen sujuvuutta ja sen mahdollista muutosta lukutilanteissa. Koehenkilöt myös itse arvioivat oman kokemuksensa lukutilanteista.

Lukukoiran vaikutus lukihäiriöisten lasten stressitoimintoihin

Yksikkö: kokokoulu
Lisätty: Mon May 28 20:28:50 2018

Tämän pro gradu -tutkielman tarkoituksena on selvittää, onko lukukoiran läsnäololla vaikutusta lukihäiriöisten lasten stressiin liittyviin toimintoihin, (mm. sykkeeseen) ääneenlukutilanteessa. Tutkimuksessa selvitetään myös, onko lukukoiran läsnäololla vaikutusta teknisen lukemisen sujuvuuteen ja lasten omiin kokemuksiin ääneen lukemisesta.

9. luokkalaisten kirjanvalintakriteereitä

Yksikkö: linnanmaa7-9
Lisätty: Mon May 21 15:06:23 2018

Gradututkimus selvittää 9. luokkalaisten valintakriteereitä, joilla he valitsevat itselleen luettavaa kaunokirjallisuudesta. Tutkimuksen tarkoituksena olisi saada yläkouluikäisten kanssa työskenteleville lisäinformaatiota siitä, mitkä seikat vaikuttavat heidän lukemista koskeviin valintoihinsa.

Language awareness in visual art

Yksikkö: koskela
Lisätty: Mon May 21 11:32:44 2018

Opinnäytetyön tarkoitus on tukia luokanopettajien ja kuvataideopettajien käsityksiä, sekä kokemuksia kielen merkityksestä kuvataiteen oppiaineessa alakoulussa. Tutkimuksessa analysoidaan kielitietoisuutta kuvataiteen opetuksessa uuden perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden näkökulmasta.

Luokanopettajien käsityksiä kehotietoisuudesta tunnetaitojen oppimisessa

Yksikkö: koskela
Lisätty: Thu May 17 20:30:16 2018

Tutkimuksen aiheena on kehollisuus ja tunnetaidot. Tutkimme luokanopettajien käsityksiä kehollisuudesta ja kehotietoisuudesta sekä näiden yhteydestä tunnetaitojen oppimiseen.

Lukion musiikinopetuksen ihanteelliset sisällöt, tavoitteet ja arvioinnin keinot lukiolaisen näkökulmasta

Yksikkö: lukio
Lisätty: Thu May 17 15:01:37 2018

Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää opiskelijoiden käsityksiä lukion musiikinopetuksen kurssitarjonnasta, sisällöistä, tavoitteista sekä arvioinnin keinoista ja niihin liittyvistä tulevaisuusnäkymistä. Tavoitteena on kerätä demografisesti kattava tutkimusaineisto 3-4 lukiosta ympäri Suomen. Tarkoituksena ei ole perehtyä paikallisesti opettajan toimintaan ja toimintatapoihin vaan selvittää laajemmin paikallisen opetussuunnitelman toteutumista ja sen suhdetta valtakunnalliseen. Aineisto tuotetaan puolistrukturoidun kirjoitelman muodossa, johon sisältyy musiikintunnilla tehtävää yhteistä avaavaa keskustelua (~10 min.) ja kotona tehtävä kirjoitelma. Vaihtoehtoisesti kirjoitelman voi myös tehdä musiikintunnilla ajan salliessa. Tutkimustulokset voivat auttaa oppilaantuntemuksessa, oppilaan näkemyksen kartoittamisessa ja musiikin opetuksen tulevaisuuden suunnittelussa.

Luokanopettajien käsityksiä sukupuolen moninaisuudesta alakoulussa

Yksikkö: koskela
Lisätty: Fri May 4 09:34:07 2018

Haastattelupyyntö luokanopettajille Hei, Teen kasvatustieteen pro gradu-tutkielmaa, jossa tarkastelen luokanopettajien ajatuksia ja käsityksiä sukupuolen moninaisuudesta peruskoulussa, ja etsin tutkimukseeni luokanopettajia Oulun alueelta. Sukupuolen moninaisuuden teemat ovat olleet esillä mm. useiden järjestöjen ajaman translakiuudistuksen, sekä vuonna 2016 voimaan tulleen perusopetussuunnitelman myötä. Tutkimuksen tavoitteena on tarkastella sitä millä tavoilla luokanopettajat rakentavat käsityksiä sukupuolen moninaisuudesta ja miten nämä käsitykset elävöityvät koulun arjessa opettajan toiminnassa. Tutkimuksessa minua kiinnostaa millä tavalla sukupuolen moninaisuus näyttäytyy koulun arjessa opettajan näkökulmasta. Olen kiinnostunut kaikenlaisista näkemyksistä, jotka koskevat sukupuolen moninaisuutta, eikä haastatteluun osallistuminen vaadi esitietoa asian tiimoilta. Toteutan tutkimuksen yksilöhaastatteluina touko-kesäkuun 2018 aikana. Haastattelut toteutetaan Sinulle mieluisassa paikassa, ja kestävät noin puolesta tunnista kahteen tuntia. Haastattelut äänitetään myöhempää analysointia varten. Kerättyä aineistoa käsitellään luottamuksellisesti ja sitä käytetään vain sovittuun tutkimustarkoitukseen. Aineiston käsittelyssä huolehditaan, etteivät yksittäiset osallistujat ole tunnistettavissa ja haastateltavien henkilöllisyys tulee säilymään anonyymina koko tutkimuksen ajan. Kerätty aineisto hävitetään tutkimuksen valmistuttua. Tutkimus valmistuu Oulun yliopiston kasvatustieteen tiedekunnasta ja sitä ohjaa FT, Suvi Pihkala, suvi.pihkala@oulu.fi Jos olet kiinnostunut osallistumaan haastatteluun tai haluat lisätietoja, olethan yhteydessä minuun sähköpostitse aino.granlund@student.oulu.fi Ystävällisin terveisin, Aino Granlund Oulun yliopisto

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opettajien kokemuksia sosiaalisesta tuesta

Yksikkö: koskela
Lisätty: Thu May 3 22:33:14 2018

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on kuvata perusopetukseen valmistavan opetuksen opettajien kokemuksia heidän saamastaan sosiaalisesta tuesta. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, millaista sosiaalista tukea opettajat saavat oman koulun henkilökunnalta, toisilta perusopetukseen valmistavan opetuksen opettajilta sekä erilaisilta instituutioilta.Tutkimuksen kohteena on Oulun kaupungin organisaatioissa työskentelevät perusopetukseen valmistavan opetuksen opettajat.

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opettajien kokemuksia sosiaalisesta tuesta

Yksikkö: koskela
Lisätty: Thu May 3 22:23:40 2018

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on kuvata perusopetukseen valmistavan opetuksen opettajien kokemuksia heidän saamastaan sosiaalisesta tuesta. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, millaista sosiaalista tukea opettajat saavat oman koulun henkilökunnalta, toisilta perusopetukseen valmistavan opetuksen opettajilta sekä erilaisilta instituutioilta. Tutkimuksen kohteena ovat Oulun kaupungin organisaatioissa työskentelevät perusopetukseen valmistavan opetuksen opettajat.

Oppilaiden asenteet kasvissyöntiä kohtaan

Yksikkö: linnanmaa7-9
Lisätty: Tue Apr 24 21:08:24 2018

Tarkoituksenani on tutkia oppilaiden asenteita ja ennakkotietoja kasvissyöntiä kohtaan. Tutkielmassani vertailen 7-luokkalaisten ja lukiolaisten vastauksia.

Kehittämistutkimus yhtälön opettamisesta

Yksikkö: linnanmaa7-9
Lisätty: Mon Apr 23 16:05:03 2018

Tutkimuksessa käytetään kahden oppitunnin ajan Joustava yhtälönratkaisu -materiaalin tehtäviä yhtälön opettamisessa. Oppitunteja videoidaan ja joitakin oppilaita haastatellaan, jotta voidaan tarkemmin pohtia mikä lähestymistavassa toimii ja mikä ei. Joustava yhtälönratkaisu -hankkeeseen on tähän mennessä osallistunut 32 opettajaa ja 906 oppilasta.

Instagram use of Finnish teenagers: a qualitative inquiry concerning their privacy and sharing habits

Yksikkö: linnanmaa7-9
Lisätty: Thu Apr 12 17:18:46 2018

Tutkimuksessa haastatellaan 9. luokkalaisia heidän Instagramin käyttötottumuksista sekä näkemyksistä yksityisyyden suhteen.

Nuorten käsityksiä kirosanojen etymologioista

Yksikkö: linnanmaa7-9
Lisätty: Wed Apr 11 19:16:53 2018

Pro gradu -työssäni tutkin yläkouluikäisten käsityksiä kirosanojen merkityksistä: mitä esimerkiksi "perkele" nuorten mielestä tarkoittaa? Tutkielmassani tarkastelen myös etymologisen tietämyksen, kiroilun määrän ja uskonnollisuuden välisiä yhteyksiä. Vaikuttaako etymologinen tietämys siihen, kuinka paljon haluaa voimasanoja käyttää, tai onko uskonnollisella kasvatuksella yhteys etymolohisen tietämyksen määrään?

Opettajien ajatuksia valmistavan luokan oppilaiden integroinnista perusopetuksen oppitunneille

Yksikkö: koskela
Lisätty: Mon Apr 9 08:34:40 2018

Tutkimuksen tarkoituksena on kartoittaa opettajien ajatuksia ja kokemuksia valmistavan luokan oppilaiden integroinnista perusopetuksen oppitunneille.

Ruotsin ja saksan aineenopettajaharjoittelijoiden ryhmäytyminen

Yksikkö: linnanmaa7-9
Lisätty: Mon Apr 2 19:05:55 2018

Tutkimus koskee ruotsin ja saksan aineenopettajaksi opiskelevien ryhmäytymistä, ryhmäprosessia ja ryhmädynamiikkaan käytännönharjoittelussa. Tutkimus koostuu kyselylomakkeesta (kevät2018), havainnointitilanteista ohjauksessa (syksy2018) ja kyselylomake (syksy2018) harjoittelun päätteeksi. Verrokkiryhmänä toimii ruotsin ja saksan auskultoinnin suorittaneet vuodelta 2017.

KYSELYTUTKIMUS MAAHANMUUTTAJATAUSTAISTEN LASTEN JA NUOR-TEN SUUN OMAHOIDON TIEDOISTA JA TAIDOISTA

Yksikkö: koskela
Lisätty: Mon Mar 19 17:22:14 2018

Kyselytutkimus perusopetukseen valmistavassa perusopetuksessa oleville maahanmuuttajataustaisille lapsille ja nuorille. Tutkimuksessa pyritään selvittämään maahanmuuttajalasten ja -nuorten omia suuhygienia tottumuksia sekä tietämystä suun terveyteen vaikuttavista tekijöistä. Kysely toteutetaan Webropol-ohjelman avulla, johon pääsee vastaamaan lähettämämme linkin kautta.

Vanhempien näkemys lasten koulukäsityöstä

Yksikkö: linnanmaa7-9
Lisätty: Fri Mar 16 12:28:44 2018

Tutkimuksen aiheena on, miten vanhemmat kokevat lastensa koulukäsityön opiskelun. Tarkoituksena on selvittää miten yhteisen, monimateriaalisen käsityön opiskelu on vaikuttanut vanhempien mielipiteeseen koulukäsityön merkityksestä oppiaineena.

Fenomenografinen haastattelututkimus luokanopettajien käsityksistä ja kokemuksista toiminnallisesta opetuksesta sekä oppimisesta

Yksikkö: kokokoulu
Lisätty: Wed Jan 24 10:18:05 2018

Tutkin pro gradu -tutkielmassani luokanopettajien käsityksiä ja kokemuksia toiminnallisesta opetuksesta sekä heidän ajatuksiaan toiminnallisten menetelmien soveltuvuudesta peruskoulunluokka-asteille 1-6. Kerään aineistoni haastattelemalla luokanopettajia ja analysoin aineistoa käyttämällä aineistolähtöisen sisällönanalyysin keinoja.

Teknisten töiden vaikutus matematiikan oppimiseen

Yksikkö: linnanmaa7-9
Lisätty: Mon Jan 15 10:42:46 2018

Eli tarkoitus on tutkia, auttaako teknisten töiden tekeminen matematiikan oppimista. Viitteitä tähän suuntaan olisi ja siksi haluan tehdä kvantitatiivisen tutkimuksen tästä aiheesta. Aineiston avulla tutkitaan miten matematiikan numero korreloi teknisiä töitä tekevien kanssa, verrattaen niihin, jotka eivät tee teknisiä töitä.

Tieto- ja viestintäteknologian käyttö käsityönopetuksessa

Yksikkö: koskela
Lisätty: Thu Jan 11 10:45:13 2018

Pro gradu -tutkielmassani tutkin tieto- ja viestintäteknologian käyttöä käsityönopetuksessa. Tarkoituksenani on selvittää miten tieto- ja viestintäteknologiaa käytetään yläkoulun käsityönopetuksessa oppilaiden näkökulmasta ja miten he itse suhtautuvat sen käyttöön.

Valmistavan opetuksen opettajien näkemyksiä VALO-opetuksen nykytilasta

Yksikkö: koskela
Lisätty: Sun Jan 7 17:58:20 2018

Jyväskylän Yliopiston luokanopettajaopiskelijat Pauliina Ranta ja Kaisu Peura tutkivat valmistavan opetuksen opettajien näkemyksiä VALO-opetuksen nykytilasta. Tutkimus on laadullinen ja se toteutetaan haastatteluiden avulla. Tutkimuskysymyksiä ovat mm. miten VALO-opetusta pitäisi kehittää, mitä opettajat kertovat valmistavan opetuksen tavoitteista ja niiden saavuttamisesta ja miten maahanmuuttajaoppilaiden oppimistavoitteita voidaan valmistavan opetuksen opettajien mielestä tukea parhaiten. Lähestymme aihetta fenomenologis-hermeneuttisella tutkimusotteella, jossa on keskeistä tutkimuksen kohteen omien kokemusten ja merkitysten ymmärtäminen ja tulkinta.

Auditiivisen prosessoinnin kuntoutuksen heijastuminen kaksikielisen lukivaikeuksisen lapsen lukitaitoihin

Yksikkö: koskela
Lisätty: Fri Dec 8 14:53:42 2017

Tutkimus on tapaustutkimus, jossa selvitetään 15 kuntoutuskertaa sisältävän auditiivisen prosessoinnin kuntoutusjakson vaikutusta kaksikielisen, lukivaikeuksia omaavan lapsen lukitaitoihin. Kuntoutusjakson lisäksi tutkimukseen kuuluvat alku- sekä loppumittaukset (4kpl) joiden avulla tarkastellaan mahdollista kuntoutusjakson vaikuttavuutta. Auditiivisen prosessoinnin osalta kuntoutus painottuu äänteiden kuuloerottelun ja tunnistuksen, fonologisen tietoisuuden sekä äänteiden yhdistämisen taitojen vahvistamiseen. Lukitaitojen osalta auditiivisen prosessoinnin kuntoutusvaikutusta tarkastellaan lapsen äänteiden kestoerojen tunnistuksen, kirjaintuntemuksen, kirjain-äänne vastaavuuden, sekä lukusujuvuuden- että lukutarkkuuden taitoihin.

Saksan kielen opiskelijoiden motivaatio ja harrastuneisuus tms.

Yksikkö: lukio
Lisätty: Tue Dec 5 10:29:44 2017

Kysely lukion saksan ryhmälle heidän motivaatiosta saksan kielen opiskeluun sekä heidän harrastuneisuudesta saksan kieleen liittyen (esim. kuinka paljon he lukevat ja kuulevat saksan kieltä koulun ulkopuolella).

Liikunta maahanmuuttajapojan kotoutumisessa

Yksikkö: linnanmaa7-9
Lisätty: Fri Dec 1 08:40:51 2017

Tutkimuksessa selvitetään, vaikuttaako vapaa-ajan liikunta maahanmuuttajapoikien kotoutumiseen ja miten liikunnasta voitaisiin tehdä kotoutumista edistävä väline. Tarkoituksena on, että tutkimuksen liikuntaa voitaisiin hyödyntää entistä tehokkaammin kotoutumisen välineenä ilmiöiden syvemmän ymmärryksen kautta.

Seikkailullisen luontoliikunnan mahdollisuudet tukea liikuntamotivaation kehittymistä itsemääräämisteorian näkökulmasta

Yksikkö: linnanmaa7-9
Lisätty: Fri Nov 24 10:25:20 2017

Tarkastelemme, miten vaellusleirikoulu on vaikuttanut oppilaiden liikuntamotivaatioon itsemääräämisteorian näkökulmasta.

Kahdeksanvuotiaiden lasten kielen ymmärtämisen taidot

Yksikkö: koskela
Lisätty: Thu Nov 23 13:25:27 2017

Logopedian pro gradu -tutkielma. Tutkielmassa tarkastellaan 8-vuotiaiden lasten kielen ymmärtämisen taitoja. Tutkimus on osa professori Sari Kunnarin johtamaa laajempaa hanketta, jonka tavoitteena on normittaa alun perin yhdysvaltalainen 5–21-vuotiaiden lasten ja nuorten kielellisiä taitoja mittaava CELF-5 -testi (Clinical Evaluation of Language Fundamentals -5, CELF-5). Suomessa on suuri pula normitetuista yli 4–vuotiaille lapsille suunnatuista kielellisistä testeistä. Tutkimuksesta ja testistä saatavaa tietoa voidaan hyödyntää normaalisti kehittyvien lasten kielen kehityksen seurannassa ja erilaisten kielellisten vaikeuksien diagnosoinnissa.

Kuudesluokkalaisten tulevaisuuskuvat ja sukupuoliroolien näkyminen niissä

Yksikkö: koskela
Lisätty: Thu Nov 23 13:10:50 2017

Pro gradu-tutkielmani käsittelee kuudesluokkalaisten tulevaisuuskuvia ja sukupuoliroolien näkymistä niissä. Kiinnostukseni aiheeseen lähti halusta laajentaa lasten mahdollisuuksia itsensä toteuttamiseen ja haluamansa tulevaisuuden luomiseen ilman, että sukupuoliroolit toimivat siinä rajoittavina tekijöinä. Sukupuoliroolien vaikutuksen tietoinen havainnointi ja äänen antaminen lapsille voi johtaa kohti muutosta ja normien kyseenalaistamista. Tutkimuksen on tarkoitus valmistua kevään 2018 aikana.

Kahdeksanvuotiaiden lasten kielen ymmärtämisen taidot

Yksikkö: koskela
Lisätty: Thu Nov 23 12:16:16 2017

Logopedian pro gradu -tutkielma. Tutkielmassa tarkastellaan 8-vuotiaiden lasten kielen ymmärtämisen taitoja. Tutkimus on osa professori Sari Kunnarin johtamaa laajempaa hanketta, jonka tavoitteena on normittaa alun perin yhdysvaltalainen 5–21-vuotiaiden lasten ja nuorten kielellisiä taitoja mittaava CELF-5 -testi (Clinical Evaluation of Language Fundamentals -5, CELF-5). Suomessa on suuri pula normitetuista yli 4–vuotiaille lapsille suunnatuista kielellisistä testeistä. Tutkimuksesta ja testistä saatavaa tietoa voidaan hyödyntää normaalisti kehittyvien lasten kielen kehityksen seurannassa ja erilaisten kielellisten vaikeuksien diagnosoinnissa.

Lukiolaisen lyriikantulkinnan ja lukijuuden kompetenssi

Yksikkö: lukio
Lisätty: Wed Nov 22 10:50:55 2017

Ainedidaktisen tutkimusseminaarin tutkielmassa selvitetään, kuinka lukiolainen tulkitsee lyriikkaa. Tutkimus pohtii, millainen lukija on eri ikäkausina, ja mitkä seikat vaikuttavat tekstien tulkintataitojen kehittymiseen.

Kertomuksia monimateriaalisesta käsityöstä

Yksikkö: koskela
Lisätty: Tue Nov 21 10:30:10 2017

Pro gradu -tutkielma. Narratiivinen tutkimus: luokanopettajien kokemukset ja käsitykset uuden opetussuunnitelman mukaisesta käsityön opettamisesta ja opetussuunnitelmamuutoksesta. Kerronnallinen aineisto kerätään haastatteluilla. Aineiston käsittely narratiivisesti / sisällönanalyysillä.Valmis keväällä 2018. Julkaisu Oulun yliopiston Jultika -tietokannassa.

9-vuotiaiden lasten sanavarasto

Yksikkö: linnanmaa1-6
Lisätty: Mon Nov 20 23:08:09 2017

Logopedian pro gradu -tutkielmassa tarkastellaan 9-vuotiaiden lasten sanavarastoa. Tutkielma on osa professori Sari Kunnarin ja dosentti Taina Välimaan laajempaa tutkimushanketta, jonka tarkoitus on tutkia 2–16-vuotiaiden lasten sanavaraston kehitystä. Samalla kerätään normiaineistoa suomenkielelle käännettyjä sanavarastotestejä varten. Suomessa ei toistaiseksi ole käytössä yhtään normitettua kuvasanavarastotestiä lasten sanavaraston arviointiin. Tutkimuksesta ja testeistä saatavaa tietoa voidaan hyödyntää niin normaalisti kehittyvien lasten kielen kehityksen seurantaan kuin erilaisten kielellisten vaikeuksien diagnosointiin.

9-vuotiaiden lasten sanavarasto

Yksikkö: linnanmaa1-6
Lisätty: Mon Nov 20 22:51:13 2017

Logopedian pro gradu -tutkielmassa tarkastellaan 9-vuotiaiden lasten tuottavaa ja ymmärtävää sanavarastoa. Tutkielma on osa professori Sari Kunnarin ja dosentti Taina Välimaan laajempaa tutkimushanketta, jonka tarkoitus on tutkia suomenkielisten 2–16-vuotiaiden lasten sanavaraston kehitystä. Samalla kerätään normiaineistoa suomenkielelle käännettyjä sanavarastotestejä varten. Suomessa ei toistaiseksi ole käytössä yhtään normitettua kuvasanavarastotestiä lasten sanavaraston arviointiin. Tutkimuksesta ja testeistä saatavaa tietoa voidaan hyödyntää niin normaalisti kehittyvien lasten kielen kehityksen seurantaan kuin erilaisten kielellisten vaikeuksien diagnosointiin.

Nuorten käsitys sosiaalisesta jakautuneiduudesta Suomessa

Yksikkö: lukio
Lisätty: Sun Nov 19 14:25:01 2017

Tutkimuksessa tarkastellaan nuorten käsityksiä sosiaalisesta jakautuneisuudesta Suomessa, ja sitä, millaista kuvaa koulu siitä välittää. Tutkimuksella voidaan valottaa nuorten yhteiskunnallista valveutuneisuutta, tai mahdollisesti sitä, että millaisia asenteita liittyy ajatukseen "yhteiskuntaluokat Suomessa".

Nuoret ja puoluepolitiikka — Nuoret vaikuttajina

Yksikkö: lukio
Lisätty: Sat Nov 18 11:54:06 2017

Tarkoituksenani on selvittää lukion ensimmäisen ja toisen asteen opiskelijoiden suhtautumista ja asenteita puolueita kohtaan. Erityisenä kiinnostuksenkohteena on nuorten puolueuskollisuus tai kieltäytyminen puolueuskollisuudesta. Tarkoitus on kartoittaa kyselylomakkeella syitä puoluevalinnoille erityisesti koulun ja kodin näkökulmasta. Keskityn nimenomaan puolueisiin ja nuorten mielipiteisiin puoluepolitiikasta sekä syihin näiden mielipiteiden taustalla (koulu, koti, kaverit, oma mielenkiinto). Lisäksi kartoitan nuorten käsityksiä heidän käsityksistään eri vaikuttamiskanavoista (esimerkiksi adressit ja aktivistiryhmät).

Yhdessä vai erikseen? Kuudesluokkalaisten näkemyksiä liikunnan sukupuoliryhmittelystä.

Yksikkö: linnanmaa1-6
Lisätty: Tue Nov 14 13:46:46 2017

Tutkin oppilaiden näkemyksiä ja kokemuksia liikunnan seka- ja erillisryhmistä. Suomessa on pitkä historia tyttöjen ja poikien jaottelusta erillisryhiin, kun taas monissa maissa jaottelusta on luovuttu 70–80-luvuilla. Suomessa ollaan hiljalleen siirtymässä sekaryhmiin – ilman että aiheesta olisi tehty Suomessa tutkimuksia. Maailmalla aihetta on tutkittu enemmän ja kummassakin ryhmittelyssä on havaittu hyviä ja huonoja puolia.

Yhdessä vai erikseen? Kuudesluokkalaisten näkemyksiä liikunnan sukupuoliryhmittelystä.

Yksikkö: koskela
Lisätty: Tue Nov 14 13:44:19 2017

Tutkin oppilaiden näkemyksiä ja kokemuksia liikunnan seka- ja erillisryhmistä. Suomessa on pitkä historia tyttöjen ja poikien jaottelusta erillisryhmiin, kun taas monissa maissa jaottelusta on luovuttu 70–80-luvuilla. Suomessa ollaan hiljalleen siirtymässä sekaryhmiin – ilman että aiheesta olisi tehty Suomessa tutkimuksia. Maailmalla aihetta on tutkittu enemmän ja kummassakin ryhmittelyssä on havaittu hyviä ja huonoja puolia.

Tuetaan yhdessä-hanke

Yksikkö: linnanmaa7-9
Lisätty: Mon Nov 13 15:33:58 2017

Tuetaan yhdessä hankkeen (www.oulu.fi/ktk/tuetaan) rahoittaa OKM. Hankkeessa on 4 kärkeä: yhteisopettajuus, pedagoginen konsultaatio, vahvuusperusteinen vuorovaikutus ja digitalisaatio. Tavoitteena on kehittää uusia yhteistoiminnan muotoja ja käytänteitä erityisopettajien koulutukseen, opettajakoulutukseen sekä peruskouluihin. Pyrimme siihen, että Oulun yliopiston erityispedagogiikan opiskelijat ja hankkeessa mukana olevat koulut ja niiden opettajat oppivat miten toteutetaan laadukasta yhteisopetusta, miten konsultatiivista roolia voi käyttää ja miten oppilaat ja kollegat voi kohdata vahvuusperusteisesti. Tutkimusperusteisuus toteutuu hankkeen aikana tehtävillä kyselyillä, observoinneilla, keskusteluilla sekä hankkeessa tehtävillä opinnäytteillä ja uusimman tutkimuksen soveltamisella.

Tuetaan yhdessä-hanke

Yksikkö: linnanmaa1-6
Lisätty: Mon Nov 13 15:22:36 2017

Tuetaan yhdessä hankkeen (www.oulu.fi/ktk/tuetaan) rahoittaa OKM. Hankkeessa on 4 kärkeä: yhteisopettajuus, pedagoginen konsultaatio, vahvuusperusteinen vuorovaikutus ja digitalisaatio. Tavoitteena on kehittää uusia yhteistoiminnan muotoja ja käytänteitä erityisopettajien koulutukseen, opettajakoulutukseen sekä peruskouluihin. Pyrimme siihen, että Oulun yliopiston erityispedagogiikan opiskelijat ja hankkeessa mukana olevat koulut ja niiden opettajat oppivat miten toteutetaan laadukasta yhteisopetusta, miten konsultatiivista roolia voi käyttää ja miten oppilaat ja kollegat voi kohdata vahvuusperusteisesti. Tutkimusperusteisuus toteutuu hankkeen aikana tehtävillä kyselyillä, observoinneilla, keskusteluilla sekä hankkeessa tehtävillä opinnäytteillä ja uusimman tutkimuksen soveltamisella.

Lukiolaisryhmän ruotsinkirjoitelmien tason analysointia kirjoitelmakurssilla.

Yksikkö: lukio
Lisätty: Fri Nov 3 13:19:14 2017

Tutkin opiskelijoiden kirjoitelmakurssilla tuotettuja ruotsinkielisiä tekstejä. Analysoin yhteensä noin 100 lyhyttä tekstiä. Tutkin mille tasolle kirjoitelmat asettuvat kielten taitotasojen eurooppalaisen viitekehyksen mukaan ja vertaan tuloksia opsissa asetettuihin kielitaitotavoitteisiin. Tai mahdollisesti jotain muuta aineistosta esille nousevaa kysymystä.

Lukiolaisryhmän ruotsinkirjoitelmien tason analysointia kirjoitelmakurssilla.

Yksikkö: lukio
Lisätty: Fri Nov 3 13:16:06 2017

Tutkin opiskelijoiden kirjoitelmakurssilla tuotettuja ruotsinkielisiä tekstejä. Analysoin yhteensä noin 100 lyhyttä tekstiä. Tutkin mille tasolle kirjoitelmat asettuvat kielten taitotasojen eurooppalaisen viitekehyksen mukaan ja vertaan tuloksia opsissa asetettuihin kielitaitotavoitteisiin. Tai mahdollisesti jotain muuta aineistosta esille nousevaa kysymystä.

Oppilaiden näkemykset kodin ja koulun välisestä yhteistyöstä

Yksikkö: kokokoulu
Lisätty: Thu Nov 2 11:44:12 2017

Kodin ja koulun yhteistyötä on tutkittu niin kansainvälisesti kuin kansallisestikin monista eri näkökulmista, useimmiten opettajan tai vanhemman kokemuksia ja näkemyksiä kartoittaen. Sen sijaan lapsi/nuori ja hänen kokemuksensa yhteistyöstä ovat jääneet vähemmälle huomiolle. Koska lapsi/nuori muodostaa kasvatusyhteistyön ytimen, on hyödyllistä kuulla myös heidän kokemuksiaan niin yhteistyön muodoista ja toteutuksesta kuin siinä mukana olevien rooleista sekä vastuista ja velvollisuuksista. Tutkimuksen tavoitteena onkin kartoittaa Normaalikoulun oppilaiden näkemyksiä aiheesta. Tutkimuksen alkuvaiheessa haastatellaan yläkoulun oppilaita, mutta myöhemmin lukuvuoden aikana myös alakoulun oppilaita.

9. luokkalaisten kirjanvalintakriteerit

Yksikkö: linnanmaa7-9
Lisätty: Mon Oct 30 17:17:47 2017

Ainedidaktisessa seminaarityössä selvitetään, kuinka 9. luokkalaiset valitsevat romaanin, jonka haluavat lukea. Tutkimuksen tarkoituksena on saada selville, mitkä erilaiset kriteerit tähän valintaan vaikuttavat.

Kirjallisuuskeskustelu työtapana

Yksikkö: lukio
Lisätty: Thu Oct 19 15:06:06 2017

Aineenopettajan pedagogisiin opintoihin kuuluva ainedidaktinen tutkielma, jossa kehitän omia työskentelytapojani.

Media Diaries - Eight-graders Description of their Media Use

Yksikkö: linnanmaa7-9
Lisätty: Wed Oct 18 19:26:23 2017

Tutkimuksessa oppilaat täyttävät muutaman päivän ajalta mediapäiväkirjaa, jonka pohjalta tutkitaan millaisia heidän mediankäyttötottumuksensa ovat. Tutkimuksessa myös selvitetään millä tavalla he kohtaavat kieliä medioita käyttäessään.

Mono- and Multilingual Approaches to EFL Vocabulary Acquisition

Yksikkö: kokokoulu
Lisätty: Mon Oct 16 17:53:24 2017

Tutkimus tarkastelee äidinkieleltään yksikielisen sekä monikielisen opiskelijan, jotka opiskelevat englantia vieraana kielenä, strategioita opiskella englannin kielen sanastoa. Lisäksi tutkimus vertailee, kuinka opiskelijat reagoivat kohdatessaan vieraan englannin kielen sanan, jonka merkitystä he eivät tunne entuudestaan.

9.- luokkalaisten kokemuksia vahvuuksiensa tunnistamisesta ja tukemisesta kouluympäristössä

Yksikkö: linnanmaa7-9
Lisätty: Mon Oct 16 10:32:39 2017

Tutkimuksen aiheena on tutkia 9.-luokkalaisten kokemusia siitä, millaisia vahvuuksia heillä on, kuinka ne on huomattu ja miten niitä on tuettu kouluympäristössä. Tutkimusaineisto kerätään kirjoitelmien muodossa.

9.- luokkalaisten kokemuksia vahvuuksiensa tunnistamisesta ja tukemisesta kouluympäristössä

Yksikkö: linnanmaa7-9
Lisätty: Mon Oct 16 10:03:00 2017

Tutkimuksen aiheena on tutkia 9.-luokkalaisten kokemuksia siitä, millaisia vahvuuksia heillä on, kuinka ne on huomattu ja miten niitä on tuette kouluympäristössä. Tutkimusaineisto kerätään kirjoitelmien muodossa.

Tuetaan yhdessä hanke

Yksikkö: koskela
Lisätty: Sat Oct 14 21:16:40 2017

Tuetaan yhdessä-hanke kohdistuu yhteisopettajuuteen, erityisopettajan pedagogiseen konsultaatioon sekä vahvuusperustaiseen pedagogiikkaan ja vuorovaikutukseen. Hankkeessa myös kehitetään, tuotetaan ja pilotoidaan vuorovaikutteisia verkkomateriaaleja. Tavoitteena on kehittää uusia yhteistoiminnan muotoja ja käytänteitä erityisopettajakoulutukseen, opettajakoulutukseen sekä peruskouluihin. Pyritään siihen, että erityispedagogiikan opiskelijat ja pilottikoulujen opettajat oppivat mitä ja miten toteutetaan laadukasta yhteisopetusta, miten konsultatiivista roolia voi käyttää ja miten oppilaat ja kollegat voi kohdata vahvuusperusteisesti.

Oppimista tukevat vuorovaikutustilanteet

Yksikkö: linnanmaa7-9
Lisätty: Fri Oct 13 16:11:48 2017

Tämän tutkimuksen tavoitteena on tarkastella erilaisia oppimista tukevia vuorovaikutustilanteita. Huomiota kiinnitetään vuorovaikutuksen suunnitteluun, toteutukseen ja reflektioon. Tavoitteena on löytää niitä tapoja ja tilanteita, joissa opettaja voi tukea ja ohjata oppimista. Yhtenä suunniteltuna tutkimuskohteena on arviointiin liittyvät vuorovaikutustilanteet.

Biologian soveltavia ja syventäviä kursseja valinneiden lukiolaisten urahaaveet

Yksikkö: lukio
Lisätty: Fri Oct 13 13:36:51 2017

Teemme ainedidaktista tutkimusta osana kasvatustieteen opintoja. Tutkimme biologian soveltavia ja syventäviä kursseja valinneiden lukiolaisten urahaaveita. Kohderyhmä on lukion 2.vuoden opiskelijat. Tutkimus toteutetaan paperisella kyselylomakkeella.

Yläkoululaisten kokemuksia maasto-opetuksen mielekkyydestä

Yksikkö: linnanmaa7-9
Lisätty: Wed Oct 11 13:41:55 2017

Kyselylomake, jossa kartoitamme oppilaiden mielipiteitä maasto-opetuksesta.

Laborointi biologian opetuksessa yläasteella

Yksikkö: linnanmaa7-9
Lisätty: Wed Oct 11 10:25:46 2017

Tutkimuksessa kartoitetaan oppilaiden mielipiteitä ja kokemuksia laboroinnista biologian opetuksessa yläasteella. Tutkimuksessa myös tarkastellaan, kuinka paljon laborointia varsinaisesti on biologian opetuksessa.

Oulun Normaalikoulun lukion 1lk tyttöjen ja poikien väliset erot asenteissa ilmastonmuutoksen opetusta kohtaan

Yksikkö: lukio
Lisätty: Tue Oct 10 11:19:25 2017

Tutkimuksessa perehdytään erityisesti lukiolaisten asenteisiin ilmastonmuutoksen opetusta kohtaan, miten nämä asenteet ovat muuttuneet koulun käynnin aikana ja onko asenteissa eroja eri sukupuolten välillä.

Fab Lab

Yksikkö: linnanmaa7-9
Lisätty: Mon Oct 9 15:01:55 2017

Oulun yliopiston Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunnan INTERACT-tutkimusyksikössä on jo usean vuoden tehty monitieteistä tutkimusta lasten ja nuorten osallistamiseksi tieto- ja viestintäteknologian kehittämiseen. Tiedekunnan Fab Lab (fabrication laboratory) on kaikille avoin digitaalisen pienvalistuksen tila, jossa on mahdollista suunnitella, toteuttaa ja testata omia tuotteita ja laitteita alusta asti itse. Materiaalina voi olla muovia, metallia jne. ja digitaalisuutta voidaan tuoda esim. avoimen lähdekoodin ohjelmistoilla. INTERACT-tutkimusyksikkö tutkii lapsia ja nuoria Fab Lab -tilojen käyttäjinä eli tuotteiden suunnittelijoina, toteuttajina ja testaajina. Osana tätä tutkimusta toteutetaan yhteistyössä lapsenne koulun kanssa projekti, jossa on mukana INTERACT-yksikön tutkijoita sekä tietojenkäsittelytieteiden ja englantilaisen filologian opiskelijoita. Digital fabrication -osaamista, eli sitä mitä Fab Labissa tehdään ja mitä projektissa tutkitaan, pidetään kansainvälisesti yhtenä tarpeellisena tulevaisuuden taitona.

Pohjatekstin käyttö lukion äidinkielen ja kirjallisuuden kirjoitustaidon kokeessa

Yksikkö: lukio
Lisätty: Fri Sep 29 12:07:47 2017

Kyseessä on auskultointiin kuuluva seminaarityö, ei varsinainen tutkimus.

Ilmastonmuutoksen näkyminen arjessa

Yksikkö: lukio
Lisätty: Thu Sep 28 13:12:00 2017

Tutkimuksessa kartoitetaan nuorten opiskelijoiden tietoja ilmastonmuutoksen näkymisestä arjessa. Missä nuoret ovat kuulleet siitä puhuttavan? Ovatko he huomanneet sen vaikutuksia ympäristössä?

Miten oppilaat kokevat eriyttämisen matematiikan tunnilla

Yksikkö: linnanmaa7-9
Lisätty: Tue Sep 26 13:31:03 2017

Tutkimuksessa selvitetään peruskoulun matematiikan opetuksessa käytettäviä tukitoimia, millaisina oppilaat kokevat nämä tukitoimet ja millaista tukea oppilaat toivoisivat saavansa.

Millä perusteella Pohjois-Suomen abiturientit valitsevat jatko-opiskelupaikan

Yksikkö: lukio
Lisätty: Mon Sep 25 17:11:22 2017

Tutkimuksen kohteena ovat Pohjois-Suomen abiturientit eli jo 18 vuotta täyttäneet lukiolaiset. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää perusteet, joilla abit valitsevat tulevan korkeakoulupaikkakuntansa. Tutkimuksessa muun muassa vertaillaan syrjäseutujen ja korkeakoulukaupunkien abien vastauksia. Tutkimus on tarkoitus toteuttaa mahdollisuuksien mukaan joko haastattelulla tai sähköisellä lomakkeella. Haastateltavat pidetään anonyymeinä, eikä lukion tai paikkakunnan nimeä mainita. Tulokset esitetään julkisessa seminaarissa Oulun yliopistossa joulukuussa 2017, ja niitä voidaan hyödyntää tulevilla kasvatustieteiden kursseilla. Tutkimuksesta kirjoitetaan artikkelimuotoinen raportti.

Opiskelumotivaation ylläpitäminen yläkoulun matematiikan opetuksessa

Yksikkö: linnanmaa7-9
Lisätty: Mon Sep 25 14:53:22 2017

Tutkimuksessa vertaillaan opetuksessa käytettäviä menetelmiä ja lähestymistapoja, jotka vaikuttavat oppimismotivaatioon. Tarkoituksena ei ole vertailla oppilaiden oppimistuloksia vaan ennemminkin opettajien toimintatyylejä. Tutkimus toteutetaan kyselylomakkeilla oppilailta. Tutkimuksen tulokset esitetään ainedidaktisessa seminaarissa joulukuun 2017 aikana ja tuloksia saatetaan käyttää työkaluina tulevissa opetuksissamme.

Yläkoululaisten asenteen vaikutus matematiikan opiskeluun

Yksikkö: linnanmaa7-9
Lisätty: Mon Sep 25 13:16:39 2017

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää yläkoululaisten asenteiden vaikutusta matematiikan opiskelumotivaatioon. Alustavia tutkimuskysymyksiä ovat: Mistä asenteet kumpuavat ja miten ne vaikuttavat nuoren opiskeluun? Miten nuoret kokevat matematiikan opiskelun tärkeyden tulevaisuutta varten? Aineisto on tarkoitus raportoida artikkelimuotoon.

Vaellusleirikoulun mahdollisuudet tukea liikuntamotivaation kehittymistä

Yksikkö: linnanmaa1-6
Lisätty: Fri Sep 22 10:16:20 2017

Tutkimuksessa tarkastellaan vaellusleirikoulun mahdollisuuksia tukea oppilaan liikuntamotivaatiota.

Mielipiteitä lukion kieltenopetuksen digitalisaatioon liittyen

Yksikkö: lukio
Lisätty: Sun Sep 17 18:03:32 2017

Teen kyselytutkimuksen lukio-opiskelijoiden, opettajien ja opetusharjoittelijoiden mielipiteistä lukion kieltenopetuksen digitalisaatioon liittyen osana pedagogisiin opintoihini kuuluvaa Ainedidaktinen tutkimusseminaari-kurssia.

Lernstrategien beim Deutsch- und Englischlernen in gymnasialen Oberstufe

Yksikkö: koskela
Lisätty: Fri Sep 8 08:18:18 2017

Tutkimuksen tavoitteena on tarkastella lukiolaisten käyttämiä oppimisstrategioita saksan ja englannin opiskelussa. Tutkimuksessa pyritään selvittämään mitä oppimisstrategioita oppilailla on englannin ja saksan oppimisessa, mitä oppimisstrategioita käytetään englannin kielessä ja vastavuoroisesti saksan kielessä ja mistä mahdolliset erot tulevat. Aiemmissa tutkimuksissa oppimisstrategioiden käyttö on yhdistetty menestyksekkääseen kielenoppimiseen, mikä tekee siitä tärkeän ja ajattoman tutkimuskohteen. Vertailevaa tutkimusta oppimisstrategioista on sen sijaan tehty melko vähän. Tätä tutkimusta varten kerätään aineistoa kyselyn avulla. Kysely on monivalintakysely, joka täytetään Webropolissa. Tutkimuksen julkaisee Jyväskylän yliopisto.

Toiminnallisuus kuudennen luokan ruotsin opetuksessa

Yksikkö: linnanmaa1-6
Lisätty: Tue Sep 5 20:11:28 2017

Perusopetussuunnitelman mukaisesti toiminnallisuus opetuksessa huomioidaan myös ruotsin kielen opetuksessa. Kuudennen luokan (n=23) osalta ruotsin opinnoissa toteutetaan toiminnallisia opetusmenetelmiä. Tutkimus on laadullinen, toimintatutkimus. Tutkimuksessa selvitetään oppilaiden kokemus toiminnallisuuteen opetuksessa, kehittämisideat sekä teemahaastatellaan ryhmän varsinaista opettajaa. Opettaja on toiminut opettajaharjoittelijan seuraajana kuuden viikon ajan. Lisäksi opettajaharjoittelija tekee intervention ryhmään, ja havainnoi ryhmän toimintaa 3 tuntia/vko.

Miten S2-oppilaat oppivat lauseenvastikkeet

Yksikkö: koskela
Lisätty: Mon Sep 4 14:40:09 2017

Tutkin sitä, miten S2-oppilaat oppivat lauseenvastikkeiden käytön.

Minäpystyvyys matematiikan oppimisessa

Yksikkö: lukio
Lisätty: Thu Aug 17 12:23:03 2017

Kerätään aineistoa siitä, miten ensimmäisen vuoden opiskelijoilla muuttuu käsitys omasta matematiikan pystyvyydestä. Myös asenteet matematiikkaa kohtaan ovat tutkimuksen kohteena

Untitled thesis on classroom interaction and second language learning

Yksikkö: lukio
Lisätty: Sun Jul 23 15:51:18 2017

Gradu vuorovaikutuksesta luokkahuoneessa englannin tunneilla. Havainnointiaineisto kerätään jo valmiin videoaineiston lisäksi.

4.–luokkalaisten oppilaiden kokemuksia turvattomuudesta

Yksikkö: linnanmaa1-6
Lisätty: Sun May 28 20:23:46 2017

Tutkin kasvatustieteen pro gradu –tutkielmassani 4.–luokkalaisten oppilaiden kokemuksia turvattomuudesta. Pyrin tutkimuksellani selvittämään, mitkä tekijät kouluympäristössä sekä sen ulkopuolella aiheuttavat turvattomuutta oppilaiden keskuudessa, ja mitkä tekijät puolestaan luovat turvaa oppilaille. Tutkimuksen aineisto kerätään teemallisien yksilöhaastatteluiden avulla.

Osallisuus liikuntakasvatuksessa

Yksikkö: linnanmaa1-6
Lisätty: Thu May 4 10:36:30 2017

Kyseessä on tutkimus osallisuuden ja liikuntakasvatuksen suhteesta. Tarkastelen tutkimuksessani aineistoa, joka on kerätty OKL:n ja norssin yhteistyönä tehdyn liikuntapäivän osallistujilta.

Advertoriaali yläasteella

Yksikkö: linnanmaa7-9
Lisätty: Tue Apr 18 13:59:22 2017

Tarkastelen tutkimuksessani sitä, miten hyvin 7.-luokkalaiset tunnistavat advertoriaalin eli uutiselta näyttävän mainoksen.

Nuorten henkinen hyvinvointi ja siihen vaikuttavat tekijät

Yksikkö: linnanmaa7-9
Lisätty: Wed Apr 5 17:04:16 2017

Suoritan avoimessa yliopistossa terveystiedon aineopintoihin kuuluvaa terveystiedon tutkielma -kurssia. Tällä viiden opintopisteen laajuisella kurssilla on tarkoitus tehdä tutkimus itse valitsemastaan aiheesta. Olen valinnut aiheekseni nuorten henkisen hyvinvoinnin ja siihen vaikuttavat tekijät. Olen erityisesti kiinnostunut siitä, mitkä tekijät lisäävät nuorten henkistä hyvinvointia ja mitkä vastaavasti heikentävät. Lisäksi pyrin selvittämään, onko nuorilla tietoa siitä, mistä apua voi saada, jos kokee sitä tarvitsevansa. Tutkimusaineiston kerääminen suoritetaan nimettömänä kyselytutkimuksena ja anonymiteetistä pidetään huolta koko tutkimuksen ajan. Työtä ei tulla julkaisemaan missään, vaan se tehdään lähinnä oman oppimiseni kannalta. Tulevana aineenopettajana on hyvä tiedostaa oppilaiden hyvinvointiin vaikuttavia asioita yleisellä tasolla.

Energiajuomien käyttö yläasteella

Yksikkö: linnanmaa7-9
Lisätty: Sat Apr 1 19:54:54 2017

Terveystiedon aineopintoihin sisältyvään tutkielma (5op)-kurssiin sisältyvä suppea kyselytutkimus. Tutkielmaa ei julkaista missään, ja sen lukee ainoastaan kurssin vetäjä sekä tutkielman opponoija samalta kurssilta. Tukielmassa selvitetään sitä, kuinka runsaasti nuoret käyttävät energiajuomia sekä sitä, miten laajasti he tiedostavat energiajuomien vaikutukset terveydelle. Kyselyllä saatuja tuloksia vertaillaan valtakunnalliseen aineistoon.

Lernstrategien beim Deutsch- und Englischlernen in gymnasialen Oberstufe

Yksikkö: lukio
Lisätty: Tue Mar 28 13:51:10 2017

Elinikäisen oppimisen mahdolliseksi tekeminen on yksi suomalaisen lukiokoulutuksen päämääristä, ja yksi keino saavuttaa tämä päämäärä on auttaa opiskelijoita löytämään ja soveltamaan oppimisstrategioita. Pro gradu -tutkielmassani selvitän mitä oppimisstrategioita lukiolaiset käyttävät opiskellessaan saksaa ja englantia ja vertailen mahdollisia eroja näiden kielten välillä. Kerään määrällistä aineistoa kyselyn avulla lukiolaisten omista kokemuksista. Kyselyyn voivat osallistua saksaa ja englantia vieraina kielinä opiskelevat lukiolaiset.

Sosiaalisen median yhteisöpalveluiden yhteys kahdeksas- ja yhdeksäsluokkalaisten ulkonäköpaineisiin

Yksikkö: linnanmaa7-9
Lisätty: Mon Mar 27 14:51:15 2017

Tutkimuksessa selvitetään kahdeksas- ja yhdeksäsluokkalaisten mahdollisisesti sosiaalisesta mediasta kokemia ulkonäköpaineita. Tarkoituksena on saada selville, mistä paineet johtuvat. Lisäksi selvitetään yleisesti oppilaiden sosiaalisen median käyttöä. Tutkittaviksi tarvitsemme mahdollisimman monta 8. ja 9. luokkaa. Tutkimus toteutetaan kyselytutkimuksena, jossa oppilaat vastaavat sähköiseen kyselyyn eli vastaamiseen oppilaat tarvitsevat joko iPadit tai tietokoneet.

Oppilaiden ja opettajan käsitykset koulun turvallisuudesta ja säännöistä

Yksikkö: koskela
Lisätty: Tue Feb 14 10:43:14 2017

Tarkoituksenani on selvittää kuudennen luokan oppilaiden käsityksiä koulun turvallisuudesta; mitä se on ja miten sitä opetetaan peruskoulussa. Samalla tutkin myös oppilaiden riskivastuullisuutta käsittelemällä koulun sääntöjä. Oppilasaineisto kerätään kirjoitelmana ja kyselynä. Oppilasaineiston lisäksi tulen haastattelemaan luokan opettajaa samalla teemalla.

Auditiivisen äänteiden tunnistamisen harjoittelu osana lukikuntoutusta

Yksikkö: linnanmaa1-6
Lisätty: Mon Jan 23 18:21:00 2017

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää onko puheen havaitsemisen harjoituksia sisältävällä lukikuntoutuksella vaikutuksia tekniseen lukutaitoon oppilaalla, joka käy peruskoulun ensimmäistä luokkaa ja jolla on opettajan toteamia lukemaan oppimisen vaikeuksia. Tutkimus toteutetaan yhden koehenkilön tapaustutkimuksena.

Oppilaiden ja opettajan käsitykset koulun turvallisuudesta ja säännöistä

Yksikkö: linnanmaa1-6
Lisätty: Wed Jan 18 16:54:21 2017

Tarkoituksenani on selvittää kuudennen luokan oppilaiden käsityksiä koulun turvallisuudesta; mitä se on ja miten sitä opetetaan peruskoulussa. Samalla tutkin myös oppilaiden riskivastuullisuutta käsittelemällä koulun sääntöjä. Oppilasaineisto kerätään kirjoitelmana ja kyselynä. Oppilasaineiston lisäksi tulen haastattelemaan luokan opettajaa samalla teemalla.

Sukupuoli ja seksuaalisuus peruskoulussa

Yksikkö: koskela
Lisätty: Wed Dec 14 18:50:41 2016

Tutkimustulosten yhteydessä mahdollisesti julkaistavat otteet muokataan niin, ettei ketään voi tunnistaa niistä. Aineistoa käytetään vain tähän pro gradu tutkimukseen. Aineiston keruu tapahtuu avoimella kirjoituspyynnöllä ja se kerätään Oulun alueen peruskouluilta. Jos aineistoa ei kerry tarpeeksi, pyyntö laajennetaan valtakunnalliseksi.

Sukupuoli ja seksuaalisuus peruskoulussa - näkökulmana luokanopettajien käsitykset heteronormatiivisuudesta

Yksikkö: linnanmaa1-6
Lisätty: Wed Dec 14 17:32:19 2016

Teen pro gradu tutkielmaa luokanopettajien käsityksistä sukupuolesta ja seksuaalisuudesta alakoulussa. Tutkimuksen tarkoitus on saada tärkeää tietoa luokanopettajilta, jotta perusopetusta voitaisiin tulevaisuudessa kehittää tasa-arvoisemmaksi. Työni valmistuu Oulun yliopiston kasvatustieteiden laitokselta ja sitä ohjaa akatemiatutkija Tuija Huuki.