Liikkuvan opiskelun soveltuvuus lukion maantieteen opetukseen.

Yksikkö: lukio
Lisätty: Thu Sep 21 16:50:15 2023

Tutkimuksessa perehdytään siihen, miten liikkuva opetus toimii lukion maantieteen opetuksessa. Suunnittelen 3-5 opetustuokiota liikkuvan opiskelun periaatteilla ja kysyn opiskelijoilta opetustuokion jälkeen heidän mielipiteitä ja ajatuksia opetustuokiosta lomakkeen avulla.

Nuorisorikollisuuskysely 2024

Yksikkö: linnanmaa7-9
Lisätty: Tue Aug 8 11:16:34 2023

Nuorisorikollisuuskysely 2024 on yhdeksäsluokkalaisille kohdistettu sähköinen kysely, johon vastataan normaalin oppitunnin aikana. Nuorisorikollisuuskyselyt ovat ainoa suomalaisten nuorten rikoskäyttäytymistä seuraava kansallinen osoitinjärjestelmä. Tutkimusten tavoitteena on seurata nuorten ja koulujen turvallisuustilanteen muutoksia. Tutkimus on osa Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutin lakisääteisiä tehtäviä.

Suomea toisena kielenä puhuvien (S2) oppilaiden matematiikkakuvan muodostuminen - Kielellisten haasteiden ja opettajan näkökulmasta

Yksikkö: linnanmaa7-9
Lisätty: Wed Apr 5 19:17:47 2023

Teemme pedagogisiin opintoihin kuuluvaa tutkielmaa, jonka aiheena on matematiikan opettajien vaikutus S2-oppilaiden matematiikkakuvaan. Erityisesti meitä kiinnostavat opettajan mahdolliset tukitoimet S2-oppilaiden kielellisissä vaikeuksissa ja niiden vaikutukset matematiikkakuvaan.

Mikä historiassa on tärkeää ja sinua kiinnostavaa? Kysely 8.-luokkien oppilaille

Yksikkö: linnanmaa7-9
Lisätty: Tue Feb 21 00:18:03 2023

Tutkimuksessa selvitetään, mitä oppilaiden mielestä olisi yleisesti tärkeää tehdä historian tunneilla ja mitä he pitäisivät itseä kiinnostavana tehdä tunneilla. Tutkimukseen osallistujille luetellaan sähköisessä lomakkeessa asioita, joista kunkin kohdalla voi valita vaihtoehdon, kuinka tärkeänä/kiinnostavana sitä pitää. Tutkimuksen tavoite on selvittää, missä määrin 8.-luokkalaisten näkemykset historian opetuksen yleisesti tärkeistä ja heitä itseä kiinnostavista sisällöistä vastaavat opetussuunnitelman painotuksia. Tuloksia voidaan käyttää opettajien koulutuksen ja historian opetussuunnitelmien kehittämisessä apuna.

Mikä historiassa on tärkeää ja sinua kiinnostavaa? Kysely 8.-luokkien oppilaille

Yksikkö: linnanmaa7-9
Lisätty: Tue Feb 21 00:17:01 2023

Tutkimuksessa selvitetään, mitä oppilaiden mielestä olisi yleisesti tärkeää tehdä historian tunneilla ja mitä he pitäisivät itseä kiinnostavana tehdä tunneilla. Tutkimukseen osallistujille luetellaan sähköisessä lomakkeessa asioita, joista kunkin kohdalla voi valita vaihtoehdon, kuinka tärkeänä/kiinnostavana sitä pitää. Tutkimuksen tavoite on selvittää, missä määrin 8.-luokkalaisten näkemykset historian opetuksen yleisesti tärkeistä ja heitä itseä kiinnostavista sisällöistä vastaavat opetussuunnitelman painotuksia. Tuloksia voidaan käyttää opettajien koulutuksen ja historian opetussuunnitelmien kehittämisessä apuna.

Mentalisation as a tool in everyday school life encounterings between teacher and pupil

Yksikkö: linnanmaa1-6
Lisätty: Sun Feb 19 20:13:57 2023

Tutkimus on autoetnografia, jossa tutkin miten opettaja voisi hyödyntää mentalisaatioteoriaa oppilaan ja opettajan välisessä arjen kohtaamistilanteissa.

Pelaamistotumukset eri koulutusasteilla

Yksikkö: linnanmaa7-9
Lisätty: Wed Feb 8 19:11:32 2023

Tutkimuksessa on tarikoutus kerätä tietoa, että mitä eri peligenrejä milläkin koulutusasteella pelataan. Tutkimus tehdään myöskin yliopistolla, OAMK:lla, OSAO:lla ja yläasteella. Syynä tutkimukselle on pelaamisen nousu suosiossa ihmisten kesken ja mediassa.

Pelaamistotumukset eri koulutusasteilla

Yksikkö: lukio
Lisätty: Wed Feb 8 18:40:36 2023

Tutkimuksessa on tarikoutus kerätä tietoa, että mitä eri peligenrejä milläkin koulutusasteella pelataan. Tutkimus tehdään myöskin yliopistolla, OAMK:lla, OSAO:lla ja yläasteella. Syynä tutkimukselle on pelaamisen nousu suosiossa ihmisten kesken ja mediassa.

Children's perceptions of multiculturality in Finnish schools

Yksikkö: linnanmaa1-6
Lisätty: Mon Jan 30 19:22:42 2023

Multiculturality and cultural diversity are important parts of education. Multicultural education has already been researched from the perspective of teachers, educators, and parents, yet the perspective of children is largely missing from the conversation. The research question that we set out to answer with our research is how do children perceive multiculturality in Finnish schools? Through a written task, we intend to find out what type of views, attitudes, experiences, and thoughts children have towards multiculturality in Finnish schools.

Opettajien käsityksiä sukupuolesta ja sen vaikutuksesta kieleen ja vuorovaikutukseen

Yksikkö: linnanmaa1-6
Lisätty: Mon Jan 23 13:52:39 2023

Pro gradu -tutkielmassani tarkastelen peruskoulussa opettavien opettajien käsityksiä sukupuolesta sekä sitä, kuinka oppilaan sukupuoli vaikuttaa opettajan käyttämään kieleen, sekä oppilaaseen kohdistettuun vuorovaikutukseen. Tutkimukseni vastaajiksi soveltuvat luokan- ja aineenopettajat, jotka työskentelevät perusopetuksen parissa. Kaikki halukkaat ja soveltuvuuskriteerit täyttävät koulunne opettajat voivat vastata kyselyyn. Tutkimuksen vastauksia käytetään pro gradu -tutkielman aineistona ja tutkimukseen osallistuminen on täysin vapaaehtoista. Vastauksia ei jaeta kolmansille osapuolille. En myöskään kerää vastaajien sähköpostiosoitteita Forms -työkalulla, eli tutkimukseen osallistuminen on anonyymiä. Aineisto säilytetään tietoturvallisuus huomioiden. Tutkimuksen valmistuttua kaikki kerätty aineisto hävitetään.

Lasten ja nuorten suru perhe- ja läheissuhteissa

Yksikkö: kokokoulu
Lisätty: Wed Dec 14 11:01:13 2022

Kansainvälisessä tutkimushankkeessa tutkitaan lasten ja nuorten erilaisia surukokemuksia (esim. ystävyyden loppuminen, läheisen sairastuminen) ja niistä selviytymistä sekä ammattilaisten (esim. opettajat, koulupsykologit ja -kuraattorit) näkemyksiä surevien lasten ja nuorten kanssa työskentelystä. Kokonaistutkimuksessa 2.-3.-luokkalaisilta lapsilta ja 9.-luokkalaisilta nuorilta kerätään kyselylomakeaineistoa (N=1200) ja haastatteluja (N=80) sekä ammattilaisilta (N=100) ryhmähaastatteluja. Tutkimusaineistoja kerätään sekä Suomessa että Espanjassa. Tutkimuksen tulokset auttavat ymmärtämään lasten ja nuorten surua, joka voi esimerkiksi näyttäytyä koulutyössä eri tavoin. Tutkimushanketta (2019-2025) rahoittavat Suomen Akatemia ja Alli Paasikiven säätiö.

Lapset ja nuoret urkupenkille

Yksikkö: linnanmaa1-6
Lisätty: Tue Dec 6 14:14:17 2022

Taideyliopiston Sibelius-Akatemian tohtoriopiskelija Emilia Soranta kehittää väitöstutkimuksessaan lasten ja nuorten urkujensoiton pienryhmäperusteista pedagogiikkaa ja oppimateriaalia sekä toimintaa tukevia yhteistyömalleja. Tutkimuksen tavoitteena on edistää lasten ja nuorten urkujensoiton mahdollisuuksia sekä tukea lasten ja nuorten kasvua ja hyvinvointia urkuyhteismusisoinnin avulla. Kehittämistyössä korostuvat eettiset periaatteet saavutettavuus, osallistavuus ja yhteistoiminnallisuus. Tutkimus linkittyy peruskoulun alakouluun, Suomen ev.lut. kirkon lapsi- ja nuorisokuorojen toimintaan sekä taiteen perusopetukseen.

Lukion kolmannen vuosikurssin opiskelijoiden lajikäsitykset

Yksikkö: lukio
Lisätty: Thu Nov 17 14:21:15 2022

Tutkimuksessa koeteeaan saada selville, millainen on lukiolaisen käsitys biologisen eliölajin määritelmästä. Tarkoituksena on myös selvittää, mistä käsitys on peräisin, esim. koulusta vai mediasta

Digikirjojen käyttäminen opinnoissa

Yksikkö: lukio
Lisätty: Tue Nov 15 12:36:29 2022

Tutkimme Oulun yliopiston Tutkiva ainedidaktiikka-kurssiin liittyen digikirjojen vaikutusta lukio-opintoihin. Tutkimuksella pyrimme selvittämään digikirjojen positiivisia ja negatiivisia vaikutuksia oppimiseen sekä esimerkiksi opiskelijoiden digiosaamista ennen lukioon siirtymistä ja sen vaikutusta digikirjojen käyttöön.

Abiturienttien lajikäsitykset

Yksikkö: lukio
Lisätty: Fri Nov 11 20:15:05 2022

Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää lukion abiturienteille muodostuneita lajikäsityksiä peruskoulun ja lukio-opetuksen jälkeen.

Kuinka positiivinen palaute opettajalta vaikuttaa oppilaiden motivaatioon kieltenopiskelussa?

Yksikkö: linnanmaa7-9
Lisätty: Wed Nov 9 15:39:35 2022

Tutkimuksen tarkoituksena on analysoida, millainen vaikutus opettajalta saadulla positiivisella palautteella on yläasteikäisten oppilaiden motivaatioon kieltenopiskelussa. Tarkoituksena on kuulla oppilaiden omia mielipiteitä yleisesti palautteesta sekä sen saamisesta. Tutkimuksella halutaan selvittää, voivatko opettajat omalla palautteellaan motivoida ja innostaa oppilaita opiskelemaan kieliä?

Opettajaopiskelijoiden tuen tarpeet opetusharjoitteluissa harjoitteluohjaajien näkökulmasta

Yksikkö: linnanmaa1-6
Lisätty: Fri Nov 4 10:06:27 2022

Tutkimme opettajaopiskelijoiden tuen tarpeita opetusharjoitteluissa. Tavoitteena on saada tietoa tuen tarpeista, jotta opetusharjoitteluita voitaisiin kehittää edelleen. Pyrimme myös herättämään keskustelua siitä, kuinka hyvin opettajankoulutus vastaa harjoitteluiden osalta opiskelijoiden tuen tarpeisiin.

Opettajaopiskelijoiden tuen tarpeet opetusharjoitteluissa harjoitteluohjaajien näkökulmasta

Yksikkö: koskela
Lisätty: Fri Nov 4 10:06:12 2022

Tutkimme opettajaopiskelijoiden tuen tarpeita opetusharjoitteluissa. Tavoitteena on saada tietoa tuen tarpeista, jotta opetusharjoitteluita voitaisiin kehittää edelleen. Pyrimme myös herättämään keskustelua siitä, kuinka hyvin opettajankoulutus vastaa harjoitteluiden osalta opiskelijoiden tuen tarpeisiin.

Ei ole vielä tiedossa

Yksikkö: lukio
Lisätty: Mon Oct 31 13:35:09 2022

Pidän sävellyspajaa osana pro gradu-tutkielmaa, jonka tavoitteena on tutkia kuinka lukiolaiset hahmottavat musiikin ja matematiikan yhdistämistä säveltämisen ja geometrian kautta. Sävellyspajassa lähdetään säveltämään omaa kappaletta, jota lähestytään matematiikan avuin. Tutkimuksen tavoitteena on kehittää musiikin ja matematiikan opiskelua ja oppimista.

Nonverbal communication in language teaching

Yksikkö: lukio
Lisätty: Fri Oct 21 10:57:13 2022

Tutkimus tarkastelee kielten opettajien käyttämää sanattomia viestintäkeinoja opetuksessaan.

9.-luokkalaisten käsityksiä kestävästä kehityksestä

Yksikkö: linnanmaa7-9
Lisätty: Tue Oct 18 11:05:43 2022

Tutkimuksessa tarkastelemme mitä käsitteitä ja asioita 9.-luokkalaiset liittävät kestävään kehitykseen, miten he sen määrittelevät ja mitä tunteita se heissä herättää.

7-Luokkalaisten käsityksiä hiilidioksidista

Yksikkö: linnanmaa7-9
Lisätty: Mon Oct 17 15:05:22 2022

Tutkimme 7-luokkalaisten käsityksiä hiilidioksidista. Yhdistetäänkö hiilidioksidi yhteyttämiseen vai ilmaston muutokseen. Aiheuttaako hiilidioksidi ilmastoahdistusta vai suhtaudutaanko siihen neutraalisti. Tutkimus on osa tutkiva ainedidaktiikka -kurssia.

Ryhmähengen rakentamisen mahdollisuuksia ja haasteita: Ryhmäyttäminen yläkoulun oppilaiden kokemana

Yksikkö: linnanmaa7-9
Lisätty: Wed Oct 12 15:14:48 2022

Ryhmäyttäminen on tuttu käsite useimmille kouluyhteisön jäsenille. Yleisesti sillä viitataan aktiiviseen ryhmähengen ja luokan yhteenkuuluvuuden rakentamiseen käytännön toiminnassa. Kuitenkin opettajien ja oppilaiden käsitykset ja mielipiteet ryhmäyttämisestä voivat poiketa toisistaan, ja eri oppilaat samassa luokassa voivat kokea ryhmäyttämisharjoitukset erilaisina. Tämän vuoksi haluan selvittää oppilaiden omia kokemuksia ja ajatuksia ryhmäyttämisestä. Rakentamalla monipuolisempaa, erilaisten oppilaiden kokemukset, tuntemukset ja tarpeet huomioivaa ymmärrystä ryhmäyttämisestä havaitaan mahdollisia ongelmia ja kehityskohtia, jotka voivat ohjata paremman ryhmäyttämistoiminnan suunnittelua tulevaisuudessa.

Limittäiskieleily ja metakielisyys suomalaisessa kieltenopetuksessa

Yksikkö: linnanmaa7-9
Lisätty: Tue Oct 11 16:14:23 2022

Tutkimuksessa selvitetään limittäiskieleilyn ja metakielellisyyden hyödyntämistä kieltenopetuksessa. Tutkimuksessa keskitytään opettajien näkemyksiin ja opetuskäytänteisiin.

Kysely opettajankoulutuksen digipedagogiikan kehittämiseksi

Yksikkö: kokokoulu
Lisätty: Thu Oct 6 14:32:51 2022

Tutkimuksen avulla luodaan opettajankoulutuksen digipedagogista strategiaa, jonka tarkoituksena on tukea sekä ohjata tukea opettajankoulutuksen kehittämistä. Aineistoa kerätää useista opettajankoulutusyliopistoista.

9. luokkalaisten motivaatio ruotsin kielen opiskelua kohtaan; numeroarvioinnin ja sanallisen arvioinnin merkitys

Yksikkö: linnanmaa7-9
Lisätty: Mon Oct 3 18:15:49 2022

Tutkin arvioinnin vaikutusta ruotsin kielen opiskelua kohtaan. Keskityn vertailemaan numeroarvioinnin ja sanallisen arvioinnin vaikutusten eroja. Haluan myös selvittää, kumpaa arviointitapaa 9. luokkalaiset suosivat jatkon kannalta.

Yhteiskuntaopin opetusmenetelmät käytännön kokeilussa

Yksikkö: linnanmaa7-9
Lisätty: Mon Oct 3 10:52:34 2022

Tutkimuksessa tarkastellaan yhteiskuntaopin ennalta määriteltyjä opetusmenetelmiä käytännön kokemuksen kautta. Tutkimuksen aineisto kerätään kyselyn perusteella, joka on laadittu yhteiskuntaopin opettajien vastattavaksi. Saatuja vastauksia verrataan opetusmenetelmien tarkoitettuihin tavoitteisiin, kuinka ne vastaavat niitä yleisesti näkökulmien kautta. Kyselyn vastaukset anonymisoidaan ja niitä tarkastellaan yleisellä tasolla.

Vaikuttaako oppilaiden ja opettajien asennoituminen geogebran käyttöön ratkaisu- ja havainnointivälineenä

Yksikkö: lukio
Lisätty: Thu Sep 29 14:40:27 2022

Tutkimuksessa tutkitaan opettajien ja oppilaiden kokemuksia ja asennoitumista Geogebran käyttöön liittyen. Tutkimuksessa teetetään kysely, millä pyritään saamaan selville opettajien ja oppilaiden asenteita ja kokemuksia Geogebrasta. Tutkimuksessa käytetään hyödyksi myös aiempia tutkimuksia Geogebran käytöstä ja sen onnistumisesta.

Yhteiskuntaopin opetus – poliittisesti neutraalia vai ei?​ ​

Yksikkö: linnanmaa7-9
Lisätty: Thu Sep 29 13:57:55 2022

Teen tutkimusta siitä, että vaikuttaako opettajien poliittiset mielipiteet ja arvot yhteiskuntaopin opetukseen. Toteutan tutkimuksen kyselytutkimuksena, jossa on kolme avointa kysymystä.

Tekijät, jotka olivat vaikuttamassa opiskelijoiden pitkän matematiikan valintaan Oulun normaalikoulun lukiossa

Yksikkö: lukio
Lisätty: Tue Sep 27 11:48:00 2022

Tutkimuksella pyrimme selvittämään mitkä tekijät opiskelijat ovat kokeneet vaikuttaneen siihen, että he valitsivat mitkän matematiikan lyhyen sijaan.

Kokeellisten töiden mielekkyys, työturvallisuus ja oppimiskokemus 8 lk kemiassa

Yksikkö: linnanmaa7-9
Lisätty: Tue Sep 27 11:38:33 2022

Tutkimuksessa havainnoidaan kokeellisten töiden suoritusta. Havainnointi keskittyy työturvallisuuteen, oppimismotivaatioon ja oppimiseen. Lisäksi tehdään kysely oppilaille samoista aiheista. Kerätyn aineiston pohjalta pyritään arvioimaan kokeellisten töiden vaikutuksia oppitunneilla jaksamiseen ja työrauhaan sekä oppimiseen.

Miten matemaattisesti vahvojen oppilaiden tylsistymistä voidaan ehkäistä matematiikan tunneilla?

Yksikkö: linnanmaa7-9
Lisätty: Mon Sep 26 13:50:13 2022

Teemme kyselyn Normaalikoulun yläasteella ja lukiolla, jossa kysymykset liittyvät matematiikan ylöspäin eriyttämiseen. Tutkimuksen tarkoituksena olisi kartoittaa kyselyn vastauksien pohjalta miten matemaattisesti lahjakkaiden oppilaiden tylsistymistä voitaisiin ehkäistä matematiikan tunneilla.

Tehtyjen tehtävien vaikeustason yhteys oppimistuloksiin

Yksikkö: linnanmaa7-9
Lisätty: Mon Sep 26 13:46:28 2022

Tutkimuksen tarkoituksena on tutkia, miten tehtyjen tehtävien vaikeustaso vaikuttaa oppimistuloksiin. Esim. Jos oppilas tekee pääasiassa helpompia (tai vaikeampia) tehtäviä, vaikuttaako se koetuloksiin.

Motivointikeinot 7. luokkalaisten kemian tunnilla

Yksikkö: linnanmaa7-9
Lisätty: Mon Sep 26 13:42:28 2022

Tarkoituksena on havainnoida päättöharjoittelun aikana opetettavaa 7-luokkaa kemian tunneilla ja tunneilla käytettyjä motivointikeinoja. Kurssin lopulla oppilaille jaetaan vapaaehtoisesti täytettävä lyhyt kyselylomake jossa on kysytty eri motivointikeinojen innostavuudesta asteikolla 1-5. Tarkoituksena on myös toteuttaa lyhyt haastattelu päättöharjoitteluparille kurssilla käytetyistä motivointikeinosta.

Klassisen musiikin kuuntelun vaikutus fysiikan opiskelun aiheuttamaan stressiin

Yksikkö: lukio
Lisätty: Mon Sep 26 13:41:45 2022

Tutkimuksen tarkoituksena on tutkia klassisen musiikin kuuntelun vaikutusta fysiikan opiskelun aiheuttamaan stressiin.

Sähköisten fysiikan opetusmateriaalien toimivuus oppilaiden/opiskelijoiden näkökulmasta

Yksikkö: kokokoulu
Lisätty: Mon Sep 26 13:40:21 2022

Opettajan näkökulmasta sähköiset materiaalit ja työkalut ovat välillä hieman kömpelöitä käyttää. Tutkimuksessa halutaan selvittää, kuinka toimiviksi opiskelijat kokevat nämä samat materiaalit.

Erilaisten aktivointityylien toimivuus peruskoulun matematiikassa

Yksikkö: linnanmaa7-9
Lisätty: Mon Sep 26 13:28:57 2022

Tutkitaan eri aktivointimenetelmien toimivuutta sekä niiden vaikutusta oppilaiden innostumiseen peruskoulun matematiikassa.

Tehtyjen tehtävien lukumäärän vaikutus koearvosanaan

Yksikkö: kokokoulu
Lisätty: Mon Sep 26 13:27:46 2022

Tutkitaan yläkoululaisten ja lukiolaisten tehtyjen tehtävien lukumäärän yhteyttä koearvosanaan matematiikan ja fysiikan opiskelussa. Tutkimus on harjoitustyö ja osa Tutkiva ainedidaktiikka -kurssia. Tutkimusparinani toimii Tommi Ukonmurto.

Oppilaiden kokemuksia toiminnallisesta oppimisesta

Yksikkö: linnanmaa7-9
Lisätty: Mon Sep 26 10:23:20 2022

Teemme päättöharjoittelun aikana kasvatustieteellisen tutkimuksen Oulun normaalikoululla. Tarkoituksenamme on tutkia oppilaiden kokemuksia toiminnallisesta opetuksesta. Tutkimuksen aineiston keräämisen toteutamme järjestämällä kahdella eri tunnilla kahdelle eri luokalle toiminnallisen opetusta. Tämän jälkeen keräämme oppilaiden kokemuksia toiminnallisesta oppimisesta. Näitä tuloksia verrataan aiempaan tutkimustietoon. Tutkimuksen avulla pyrimme saamaan tietoa toiminnallisen oppimisen toimivuudesta opetuksessa. Oppilaiden kokemuksien avulla saa tietoa, miten hyvin oppilaat oppivat tämän opetusmetodin avulla. Lisäksi saamme tietoa toiminnallisen oppimisen mielekkyydestä.

Monialaisuus lukion Lops21 opetussuunnitelmassa

Yksikkö: lukio
Lisätty: Fri Sep 23 12:22:15 2022

Teen opinnäytetyötä kurssille Tutkiva ainedidaktiikka osana aineenopettajan pedagogisia opintoja. Tutkimuksessa on tarkoitus selvittää Normaalikoulun opettajien näkemyksiä ja kokemuksia monialaisista ja oppiainerajat ylittävistä opinnoista LOPS19/21 sisältöihin liittyen. Kysely suoritetaan syksyn kuluessa ja on 3-5 kysymyksen laajuinen. Vastaajien henkilötiedot anonymisoidaan tutkimuksen sisällöissä ja niitä säilytetään luottamuksellisesti tutkimuksen laatimisen ajan, minkä jälkeen henkilötiedot poistetaan.

Music in language teaching: Using songs as a means to teach vocabulary and themes

Yksikkö: lukio
Lisätty: Thu Sep 22 14:53:13 2022

Tutkimuksessani tutkin miten musiikkia voidaan käyttää kielten opettamisessa. Erityisesti tutkimuksessa keskitytään sanaston ja teemojen opettamiseen musiikin ja luonnollisesti laulun sanojen avulla.

Yhteiskuntaoppi ja politiikka

Yksikkö: linnanmaa7-9
Lisätty: Tue Sep 20 11:39:10 2022

Tarkoitus olisi tutkia sitä, vaikuttaako opettajien poliittiset mielipiteet yhteiskuntaopin opetukseen.

Kielitietoisuus vieraan kielen opettajan opetuksessa

Yksikkö: linnanmaa7-9
Lisätty: Fri Sep 16 09:06:39 2022

Haastattelututkimus, jossa selvitetään, kuinka Oulun normaalikoulun yläkoulun ja lukion vieraiden kielten opettajat sisällyttävät ja huomioivat kielitietoisuuden opetuksessansa.

Millaista seksuaalikasvatusta yläkouluikäiset nuoret saavat ja tarvitsevat?

Yksikkö: linnanmaa7-9
Lisätty: Mon May 23 18:23:13 2022

Haluamme opinnäytetyössämme tutkia kvalitatiivisella tutkimusmenetelmällä millaista seksuaalikasvatusta yläkouluikäiset saavat sekä kaipaavat nykypäivänä. Tavoitteemme on saada syvempi kuva siitä, millaista seksuaalikasvatusta nuoret kokevat tarvitsevansa, mistä he haluavat puhua ja millaista tietoa he toivovat saavansa. Sosionomiopiskelijoina keskitymme enemmän seksuaaliterveyden psyykkiseen ja sosiaaliseen näkökulmaan.

Kasvihuoneilmiö lukion fysiikassa

Yksikkö: lukio
Lisätty: Mon May 23 13:35:45 2022

Olen teettämässä Oulun yliopistossa fysiikan opinto-ohjelman pro gradu -tutkielmaa, jonka tarkoituksena on kartoittaa lukiolaisten käsityksiä kasvihuoneilmiöstä. Tutkimme lukiolaisten ymmärrystä käsitteistä, jotka ovat oleellisia kasvihuoneilmiön ymmärtämisen kannalta. Pyrimme samalla selvittämään mahdollisia virhekäsityksiä, joita kasvihuoneilmiöön liittyy.

Älypuhelinmahdollisuudet alkuvaiheen suomen kielen oppimisessa ja opettamisessa

Yksikkö: kokokoulu
Lisätty: Thu Apr 7 15:11:07 2022

Design-tutkimukseni keskittyy vastasaapuneisiin maahanmuuttajaoppilaisiin ja miten älypuhelimia voitaisiin hyödyntää alkuvaiheen suomen kielen oppimisessa ja opettamisessa tehostamaan kielen oppimista luokassa. Tutkimuksen aikana opettajat ja oppilaat pääsevät kokeilemaan eri mobiilioppimistehtäviä ja sovelluksia luokassa sekä arvioimaan niiden soveltuvuutta kielen oppimiselle. Tutkimus pyrkii tuottamaan mobiilioppimiseen sopivia oppituntimalleja ja materiaaleja valmistavan luokan opettajien käyttöön.

Secondary School Students’ Perceptions of Classroom Climate on English Lessons in Finland

Yksikkö: lukio
Lisätty: Tue Apr 5 16:07:36 2022

Pro gradu -tutkielmani aiheena on englannin tuntien luokkailmapiiri. Tarkoitukseni on selvittää opiskelijoiden käsityksiä luokkailmapiiriin kuuluvista asioista, hyvästä ja huonosta ilmapiiristä sekä ilmapiiriin vaikuttamisen mahdollisuuksista. Kerään tutkimusaineistokseni opiskelijoiden ajatuksia ilmapiiristä kirjallisen tehtävän ja haastattelujen kautta. Ilmapiiri on olennainen osa jokaisen nuoren koulukokemusta ja -viihtyvyyttä. Ymmärrys ilmapiiristä sellaisena kuin opiskelijat sen kokevat on olennaista turvallisten ja oppimiselle suotuisten opiskeluympäristöjen takaamiseksi. Kielten oppitunneilla ilmapiiri on erityisessä roolissa, sillä tunne hyväksyvästä ja ystävällisestä ympäristöstä on edellytys itseilmaisun harjoittelulle kommunikatiivisen kielitaidon kehittämiseksi.

Sanakategorisaatiotaidot kielellisesti tyypillisesti kehittyvillä 5-8-vuotiailla lapsilla

Yksikkö: koskela
Lisätty: Fri Feb 18 13:32:58 2022

CELF-5 -testi (Clinical Evaluation of Language Fundamentals, 5th edition) on kattava kielellisten taitojen ja kehityksen arviointimenetelmä 5-21-vuotiaille lapsille sekä nuorille. 16 osatestistä koostuva testistö on tarkoitettu puheterapeuttien ja psykologien käyttöön. Vertailuaineistoa kerätään nyt testin suomalaista versiota varten, johon osallistuu yhteensä noin 900 lasta sekä nuorta. Tavoitteena on saada testistä luotettava ja laaja-alainen kielellisten toimintojen arviointimenetelmä, jonka avulla pystytään arvioimaan lasten kielenkehitystä sekä mahdollisia kehitystarpeita, kuten kuntoutusta. Suomalaisessa standardointitutkimuksessa on tarkoitus tutkia 5-18-vuotiaita lapsia ja nuoria 14 osatestin avulla. Pro gradu -tutkielmassani suoritan 15 koehenkilöille CELF-5-testin kokonaisuudessaan, mutta tulosten analysoinnissa ja raportoinnissa painotan CELF-5-testin osatestiä 4 Sanaluokat. Tavoitteena on selvittää ja arvioida 5-8-vuotiaiden kielellisesti tyypillisesti kehittyneiden lasten sanakategorisaatiotaitoja osatestin 4 Sanaluokat - avulla. Pro gradu on osa CELF-5 -testin suomalaista normittamishanketta, ja sen tavoitteena on saada tietoa siitä, kuinka sanojen kategorisaatioon liittyvät taidot tyypillisesti kehittyvät lapsilla iän myötä

Sanakategorisaatiotaidot kielellisesti tyypillisesti kehittyvillä 5-8-vuotiailla lapsilla

Yksikkö: linnanmaa1-6
Lisätty: Wed Feb 2 16:58:39 2022

Pro gradu -tutkielmani on osa laajempaa CELF-5-testin (Evaluation of Language Fundamentals) viidennen version normitushanketta. CELF-5-testi on puheterapeuttien käyttöön tarkoitettu laaja kielellisten toimintojen ja kielen kehityksen arviointimenetelmä 5-21-vuotiaille lapsille sekä nuorille. Testin suomalaista versiota varten kerätään nyt vertailuaineistoa, ja standardointitutkimukseen mukaan kutsutaan yhteensä noin 900 lasta ja nuorta. Tavoitteena on saada testistä luotettava kielellisten toimintojen arviointimenetelmä, jonka avulla pystytään arvioimaan lasten kielenkehitystä sekä mahdollisia kehitystarpeita, kuten kuntoutusta. Pro gradussani suoritan CELF-5-testin kokonaisuudessaan lapsille, mutta tulosten analysoinnissa ja raportoinnissa painotan testin osatestiä 4 - sanaluokat. Tutkielmani käsittelee 5-8-vuotiaiden lasten sanakategorisaatiotaitoja, ja sen tavoitteena on saada tietoa siitä, kuinka sanojen kategorisaatioon liittyvät taidot tyypillisesti kehittyvät lapsilla iän myötä.

Sanakategorisaatiotaidot kielellisesti tyypillisesti kehittyvillä 5-8-vuotiailla lapsilla

Yksikkö: linnanmaa1-6
Lisätty: Wed Feb 2 16:53:47 2022

Pro gradu -tutkielmani on osa laajempaa CELF-5-testin (Evaluation of Language Fundamentals) viidennen version normitushanketta. CELF-5-testi on puheterapeuttien käyttöön tarkoitettu laaja kielellisten toimintojen ja kielen kehityksen arviointimenetelmä 5-21-vuotiaille lapsille sekä nuorille. Testin suomalaista versiota varten kerätään nyt vertailuaineistoa, ja standardointitutkimukseen mukaan kutsutaan yhteensä noin 900 lasta ja nuorta. Tavoitteena on saada testistä luotettava kielellisten toimintojen arviointimenetelmä, jonka avulla pystytään arvioimaan lasten kielenkehitystä sekä mahdollisia kehitystarpeita, kuten kuntoutusta. Pro gradussani suoritan CELF-5-testin kokonaisuudessaan lapsille, mutta tulosten analysoinnissa ja raportoinnissa painotan testin osatestiä 4 - sanaluokat. Tutkielmani käsittelee 5-8-vuotiaiden lasten sanakategorisaatiotaitoja, ja sen tavoitteena on saada tietoa siitä, kuinka sanojen kategorisaatioon liittyvät taidot tyypillisesti kehittyvät lapsilla iän myötä.

Lukemisen, oikeinkirjoittamisen ja nimeämisen arviointi (LUKINO)

Yksikkö: koskela
Lisätty: Thu Jan 27 14:40:38 2022

LUKINO-hankkeen tavoitteena on 1) kehittää 1-6-luokkalaisille tutkimusperustaisia ja normitettuja arviointivälineitä lukitaitojen arviointiin sekä uudistaa ja laajentaa jo käytössä ollutta nopean sarjallisen nimeämisen arviointimenetelmää, 2) kerätä tutkimusaineistoa nimeämisen yhteyksistä lukitaitoihin, laskusujuvuuteen ja tarkkaavuuteen sekä 3) tuottaa tutkimukseen perustuvaa tietoa opetusalan ammattilaisten käyttöön.

Yhteisopetuksen tarjoamat mahdollisuudet opetuksen ylöspäin eriyttämiselle

Yksikkö: kokokoulu
Lisätty: Wed Jan 19 13:33:54 2022

Teemme pro gradu -tutkielmaa yhteisopetuksesta sekä opetuksen ylöspäin eriyttämisestä. Tavoitteenamme on selvittää yhteisopetuksen käytännön toteutusta sekä sen tarjoamia mahdollisuuksia opetuksen ylöspäin eriyttämiselle alakoulussa.

Computers in English teaching: views and practices

Yksikkö: lukio
Lisätty: Tue Jan 11 15:34:20 2022

Tutkimuksessa tarkastellaan ja vertaillaan 2-3 opettajan näkemyksiä ja käytänteitä tietokoneiden opetuskäytössä. Tietokoneet ovat osa ihmisten arkea myös kouluissa, mutta opettajillakin on erilaisia näkemyksiä niiden käytöstä, mitkä toimivat innoituksena tutkimukselle. Tutkimus toteutetaan osana Tutkiva ainedidaktiikka-kurssia.

Yrityskylän pelillisyys

Yksikkö: koskela
Lisätty: Thu Dec 16 11:56:50 2021

Yhteistyössä Tampereen yliopisto ja TAT Yrityskylä toteuttavat tutkimuksen, jonka tarkoituksena on kartoittaa kuudesluokkalaisten kokemuksia Yrityskylän pelillisyydestä. Tavoitteena on selvittää, kuinka Yrityskylän pelillinen oppimisympäristö vaikuttaa oppilaiden talousosaamiseen, oppimiseen sekä tulevaisuuden työelämätaitoihin. Tulokset tarjoavat tietoa siitä, kuinka talouskasvatuksesta voidaan tehdä motivoivampaa, tehokkaampaa ja hauskempaa nuorille oppijoille sekä laajempaa ymmärrystä pelillistämisen mahdollisuuksista kasvatuksen ja koulutuksen alalla. Tutkimus tuottaa ainutlaatuista ja moninaista tietoa lasten talous- ja yrittäjyyskasvatuksen nykytilanteesta alueellisesti ja koko Suomen laajuisesti.

Funktionell svenskundervisning från ämneslärares och spciallärares synpunkt

Yksikkö: linnanmaa7-9
Lisätty: Thu Dec 16 06:55:35 2021

Tutkimus käsittelee toiminnallista ruotsin kielen opetusta sekä toiminnallisia opetusmenetelmiä aineenopettajien sekä erityisopettajien näkökulmasta. Tutkimuksessa keskitytään lisäksi keinoihin, joilla aineenopettajat ja erityisopettajat huomioivat tuen tarpeiset oppilaat suunnitellessaan ja toteuttaessaan toiminnallista opetusta.

Kielisuihkut - Kuinka kielisuihkut koetaan oppilaiden näkökulmasta?

Yksikkö: linnanmaa1-6
Lisätty: Fri Dec 10 14:59:07 2021

Tutkimuksessani tutkin kielisuihkun vaikutuksia oppilaisiin oppilaiden näkökulmasta. Kielisuihkujen tavoitteena on opetella uuden vieraan kielen alkeita ja herättää kiinnostus kielen oppimiseen erilaisten leikkien avulla. Tutkin aihetta jo kandidaatin tutkielmassani vuonna 2020 ja jatkan nyt aiheesta pro gradu- tutkielmassani. Kielisuihkut pidetään kolmosluokkalaisille, koska valinnainen A2-kieli alkaa neljännellä luokalla.

Mitä seiskaluokkalaiset kertovat itsestään?

Yksikkö: linnanmaa7-9
Lisätty: Fri Nov 19 18:28:40 2021

Tutkimuksen suorittajat: Juho Mäntypuro ja Topias Siuruainen Tutkimme seiskaluokkalaisten minä-tekstien pohjalta, mitä seiskaluokkalaiset kertovat itsestään. Tutkimuksemme on laadullista tutkimusta ja pohjaa suhteellisen pieneen otantaan. Ennakko-oletuksemme on, että seiskaluokkalaiset kertovat erityisesti harrastuksistaan sekä itsensä ulkopuolisista asioista.

Oppilaiden kokemukset MarvinSketchin käyttöön ja ohjaukseen liittyen

Yksikkö: lukio
Lisätty: Mon Nov 15 14:54:14 2021

Tutkimuksessa kerätään tietoa opiskelijoiden kokemuksista lukion kemiassa käytettävän Marvinsketchin käyttöön liittyen. Vastauksia tullaan hyödyntämään opetusharjoittelijoiden 2021 tutkiva ainedidaktiikka seminaarityössä. Tutkimus koskee lukion kemiaa opiskelivia, joilla on suoritettuna kaikki lukion kemian pakolliset kurssit sekä lisäksi ainakin joitain valtakunnallisia valinnaisia kursseja.

Argumentaatio 8-luokkalaisten mielipidekirjoituksessa

Yksikkö: linnanmaa7-9
Lisätty: Fri Nov 5 13:03:20 2021

Tutkimme oppilaiden kirjoittamista mielipidekirjoituksista perustelukeinoja suhteutettuna oppikirjan näkökulmaan.

Oppilaslähtöisen oppitunnin vaikutukset oppimistehokkuuteen

Yksikkö: linnanmaa7-9
Lisätty: Fri Nov 5 11:46:52 2021

Olemme aina olleet kiinnostuneita oppimisesta, sillä tuleva ammattimme liittyy opettamiseen ja oppimisen optimoimiseen. Itse koemme oppivamme parhaiten opettajan opettaessa; eli näkemällä ja kuulemalla. Kuitenkin kurssisuunnitelmiin täytyisi sisällyttää myös tarpeeksi oppilaslähtöisiä oppitunteja, joissa oppilaat saavat itse hakea tietoa. Kiinnostus tätä tutkimusaihetta kohtaan lähtikin siitä, että haluamme saada teoreettista pohjaa sille, miksi oppilaslähtöistä oppimismenetelmää täytyy sisällyttää peruskouluopetukseen. Kiinnostuksemme kohteena on se, että onko oppilaslähtöinen oppiminen hyödyllistä ja millainen oppija siitä hyötyy eniten? Myös haluamme selvittää miten oppilaslähtöinen oppimismenetelmä vaikuttaa näkemällä ja kuulemalla parhaiten oppiviin opiskelijoihin.

How do teachers view and utilize multi-functional classrooms

Yksikkö: linnanmaa7-9
Lisätty: Fri Nov 5 08:52:04 2021

Tutkimuksen tarkoitus on haastatella 2-3 eri aineen aineenopettajaa heidän näkemyksistään ja kokemuksistaan koskien norssilla olevaa monitoimiluokkaa. Tutkimuksessa pyritään selvittämään miten opettajat hyödyntävät monitoimiluokkaa oman oppiaineensa opetuksessa, ja millaisia vahvuuksia ja heikkouksia he näkevät monitoimiluokassa. Sen lisäksi on tarkoitus selvittää, miten opettajat kehittäisivät kyseistä monitoimiluokkaa.

Lukiolaisten kokemukset ilmastokasvatuksesta sekä kotikuntansa toimista ilmastonmuutoksen ratkaisemiseksi

Yksikkö: lukio
Lisätty: Thu Nov 4 12:55:01 2021

Teemme Tutkivan ainedidaktiikan kurssilla kurssityönä tutkimusta ilmastonmuutokseen liittyvästä opetuksesta lukioissa. Haluaisimme tätä varten kerätä kyselylomakkeella opiskelijoiden kokemuksia ilmasto-opetuksesta Iin lukiossa ja Oulun normaalikoulun lukiossa. Tutkimuksessa vertaamme opiskelijoiden kokemustacilmasto-opetuksen toteutuksesta näiden lukioiden välillä, sekä oppilaiden käsityksiä oman kotikuntansa ilmastotoimista.

Kohdekielen käyttö englannin kielen oppitunneilla

Yksikkö: lukio
Lisätty: Sat Oct 30 13:15:12 2021

Tutkimuksessa tutkitaan kokemuksia ja ajatuksia kohdekielen käytöstä englannin kielen oppitunneilla lukiolaisten ja opetusharjoittelijoiden näkökulmasta.

Paikkakunnan koko vaikuttajana kemian opiskelumotivaatioon

Yksikkö: linnanmaa7-9
Lisätty: Fri Oct 29 11:41:55 2021

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, vaikuttaako paikkakunnan koko yläkoulun 8.-9. luokkalaisen oppilaan kemian opiskelumotivaatioon, ja jos, niin miten. Vertailemme tutkimuksessa yli 100 000 asukkaan kaupunkeja alle 6 000 asukkaan kuntiin, jotka on valittu maantieteellisesti mahdollisimman hajautetusti ympäri Suomea.

Oulun Normaalikoulussa opiskelevien yläkoululaisten kokemuksia opetusharjoittelijoita

Yksikkö: linnanmaa7-9
Lisätty: Fri Oct 22 13:11:07 2021

Tutkimuksessa tutkitaan Oulun normaalikoulun yläluokilla opiskelevien oppilaiden kokemuksia opetusharjoittelijoista ja opetusharjoittelijoiden osallisuudesta opetukseen.

Yhteys matemaattisen ja fysikaalisen kiinnostuneisuuden välillä

Yksikkö: lukio
Lisätty: Fri Oct 22 12:13:12 2021

Tutkimuksessa selvitetään lukiolaisten matematiikkaan ja fysiikkaan liittyvän kiinnostuksen yhteyttä.

Laaja-alaisen yleissivistyksen toteutuminen lukio-opetuksessa

Yksikkö: lukio
Lisätty: Fri Oct 22 10:00:04 2021

Haluamme tutkia lukion laaja-alaisen yleissivistyksen toteutumista oppilaiden ja opettajien näkökulmasta. Erityisesti nykyään ylioppilaskirjoituksilla on suuri osa korkeakouluhauissa, joten haluamme kartoittaa, miten oppilaat ja opettajat näkevät lukio-opinnot yleissivistävyyden näkökulmasta.

Lukiolaisten kokemukset Abitti-kokeista

Yksikkö: lukio
Lisätty: Fri Oct 15 13:37:56 2021

Tutkimuksessa halutaan kartoittaa lukiolaisten kokemuksia Abitti-kokeista ja niiden toimivuudesta eri oppiaineissa. Tutkimus toteutetaan sähköisellä anonyymillä lomakekyselyllä, joka lähetetään Oulun normaalikoulun lukiolaisille linkkinä Wilman kautta. Tutkimus on osa kasvatustieteiden Tutkiva ainedidaktiikka -kurssia.

Historiateemaisen populaarikulttuurin vaikutus historiasuhteelle ja oppimiselle

Yksikkö: kokokoulu
Lisätty: Wed Oct 13 16:34:41 2021

Tutkielmassa on tarkoitus tutkia historiateemaisten pelien, elokuvien sekä tv-sarjojen vaikutusta yläkoululaisten ja lukiolaisten historiakiinnostukseen sekä historian oppimiseen.

Lukiolaisten näkemyksiä Kahootista opetusmenetelmänä

Yksikkö: lukio
Lisätty: Tue Oct 12 19:02:37 2021

Tutkimustehtävänä on selvittää lukion oppilaiden asenteita koskien erästä opetusmenetelmää. Kyseessä oleva opetusmenetelmä on Kahoot. Tarkoituksena on selvittää oppilaiden näkemyksiä menetelmän viihdyttävyydestä ja opettavaisuudesta. Tutkittua tietoa kerätään kyselylomakkeella, joka kerätään anonyymisti.

Oulun normaalikoulun lukiolaisten kokemuksia opetusharjoittelijoista

Yksikkö: lukio
Lisätty: Tue Oct 12 14:06:41 2021

Tutkimuksessa tutkitaan Oulun normaalikoulun lukiossa syksyllä 2021 kirjoilla oleville lukiolaisille kertyneitä kokemuksia opetusharjoittelijoista, jotka ovat joko seuranneet toisen opettajan pitämää tuntia, toimineet apuopettajina tai toimineet itse opettajina sellaisilla tunneilla, joissa tähän tutkimukseen osallistuvat lukiolaiset ovat itse olleet oppilaina.

Argumentaatio kahdeksasluokkalaisten mielipidekirjoituksissa

Yksikkö: linnanmaa7-9
Lisätty: Mon Oct 4 10:25:43 2021

Tutkimuksen tarkastelukohteena on se, miten kahdeksasluokkalaiset ovat oppineet teksteissään soveltamaan oppikirjassa esiteltyjä perustelutapoja.

Lukiolaisten kokemukset Abitti-kokeista

Yksikkö: lukio
Lisätty: Thu Sep 30 13:56:29 2021

Tutkimuksessa selvitetään lukio-opiskelijoiden kokemuksia Abitti-kokeista ja niiden toimivuudesta eri oppiaineissa. Tutkimus on osa Tutkiva ainedidaktiikka -kurssia, jossa pitää toteuttaa kasvatustieteellinen tutkimus.

Elokuvat opetusmenetelmänä - lukiolaisten kokemuksia elokuvista opetusmenetelmänä

Yksikkö: lukio
Lisätty: Thu Sep 30 13:19:55 2021

Tutkielmassani tutkin elokuvia opetusmenetelmänä. Keskityn tässä tutkimuksessa lukiolaisten kokemuksiin elokuvasta opetusmenetelmänä ja aineistoni perustuu heidän vastauksiinsa. Aineistonani minulla on kyselytutkimus, jonka olen kohdistanut lukiolaisille. Tutkin siis opiskelijoiden vastausten perusteella heidän kokemuksiaan ja vertailen niitä keskenään.

Elokuvat opetusmenetelmänä - lukiolaisten kokemuksia elokuvista opetusmenetelmänä

Yksikkö: lukio
Lisätty: Thu Sep 30 13:14:11 2021

Tutkielmassani tutkin elokuvia opetusmenetelmänä. Keskityn tässä tutkimuksessa lukiolaisten kokemuksiin elokuvasta opetusmenetelmänä ja aineistoni perustuu heidän vastauksiinsa. Aineistonani minulla on kyselytutkimus, jonka olen kohdistanut lukiolaisille. Tutkin siis opiskelijoiden vastausten perusteella heidän kokemuksiaan ja vertailen niitä keskenään.

Kollegoiden merkitys opettajan työssä opettajien kokemusten mukaan

Yksikkö: kokokoulu
Lisätty: Wed Sep 29 18:33:41 2021

Teen aineenopettajan pedagogisiin opintoihin kuuluvalla Tutkiva ainedidaktiikka -kurssilla tutkimusta, jossa tarkastelen kollegoiden merkitystä opettajan työssä opettajien omien kokemusten mukaan. Pyrin tarkastelemaan tutkimuksessani muun muassa opettajien esille nostamia niin myönteisiä kuin kielteisiäkin näkökulmia kollegoiden kanssa toimimiseen sekä opettajien kokemuksia siitä, miten kollegoiden välistä yhteistyötä voitaisiin kehittää. Lisäksi pyrin myös tuomaan esille konkreettisia tilanteita ja asioita, joissa opettajat ovat kokeneet kollegoidensa merkityksen erityisen merkittäväksi työssään.

Laaja-alaisen yleissivistyksen toteutuminen lukio-opetuksessa

Yksikkö: linnanmaa7-9
Lisätty: Wed Sep 29 12:38:57 2021

Anonyymisti vastattavalla kyselyllä pyritään kartoittamaan, kuinka Oulun Normaalikoulun lukiossa LOPS2019 laaja-alaisen yleissivistyksen kriteerit toteutuvat.

9-luokkalaisten näkemykset ja suhtautuminen maanpuolustukseen.

Yksikkö: linnanmaa7-9
Lisätty: Wed Sep 22 12:44:47 2021

Tutkin yhteiskuntaopin oppiaineen 9-luokkalaisille antamia käsityksiä, näkemyksiä sekä suhtautumista maanpuolustukseen sekä asevelvollisuuteen Suomessa.

Saksan ja ranskan kielen oppimisessa koetut vaikeudet

Yksikkö: linnanmaa7-9
Lisätty: Fri Sep 3 14:08:21 2021

Tutkimus on kyselytutkimus, jossa on tarkoitus verrata kokemuksia kielen vaikeasti opittavista puolista saksan ja ranskan kielen välillä. Tämän lisäksi on tarkoitus selvittää, onko kielissä olevat haasteet muuttunut kielitaidon karttumisen ja kielenopiskelun myötä erilaisiksi opiskeluvuosien aikana. Jos ikäryhmien välillä on suuria ja selkeitä eroja, tullaan niitä myös tarkastelemaan tutkimuksessa.

Suomalaisten näkemyksiä emojin välimerkinomaisesta käytöstä

Yksikkö: kokokoulu
Lisätty: Mon Aug 30 21:25:14 2021

Tutkielmani koskee graafisten emojien käyttöä välimerkinomaisissa tilanteissa sähköisessä kirjoitetussa kielessä. Kerään tutkielman aineiston kartoittamalla eri ikäluokkien näkemyksiä aiheesta.

SAFE-school

Yksikkö: kokokoulu
Lisätty: Thu Aug 26 11:34:01 2021

Tutkimuksessa kerätään lisätietoa oppilaiden vertaissuhdehaasteista kouluissa ja kehitetään täysin uudenlaisia keinoja koulujen tueksi.

Nuorille tärkeä tulevaisuus

Yksikkö: lukio
Lisätty: Thu Aug 19 17:46:43 2021

Tutkimus on osa sosiaalipsykologian pro gradu -tutkielmaa nuorten tulevaisuuskäsityksistä sekä nuorille merkityksellisistä asioista. Tutkimuksessa käytetään kirje tulevaisuudesta -menetelmää, jossa ideana on eläytyä tulevaisuuden hetkeen ja kirjoittaa kirje kuvitelman pohjalta nykyhetkeen. Tutkimusaineistona toimivat nuorten kirjoittamat kirjeet.

Suorittamisesta käsitteiden ymmärtämiseen: Matematiikan oppimisvaikeudet haltuun konkretialla

Yksikkö: linnanmaa1-6
Lisätty: Sat May 29 14:38:27 2021

Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää 6.-luokkalaisten kokemaa matematiikka-ahdistusta sekä konkreettisen matematiikan opetuksen toteutumista.

Suorittamisesta käsitteiden ymmärtämiseen: Matematiikan oppimisvaikeudet haltuun konkretialla

Yksikkö: koskela
Lisätty: Sat May 29 14:36:30 2021

Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää 6.-luokkalaisten kokemaa matematiikka-ahdistusta sekä konkreettisen matematiikan opetuksen toteutumista.

Opettajan motivaatiokeinot ja oppilaan motivoitumisen mekanismit teknisen käsityön kontekstissa.

Yksikkö: linnanmaa1-6
Lisätty: Mon May 17 15:34:50 2021

Tarkoitus on tutkia, onko oppilaiden motivoituminen aiheeseen ja opettajan käyttämät motivointikeinot linjassa keskenään ja voidaanko käytännön toiminnasta löytää yhtymäkohtia motivaatioteorioihin.

Opettajan motivaatiokeinot ja oppilaan motivoitumisen mekanismit teknisen käsityön kontekstissa.

Yksikkö: linnanmaa1-6
Lisätty: Mon May 17 15:34:33 2021

Tarkoitus on tutkia, onko oppilaiden motivoituminen aiheeseen ja opettajan käyttämät motivointikeinot linjassa keskenään ja voidaanko käytännön toiminnasta löytää yhtymäkohtia motivaatioteorioihin.

Lukiolaisten oppimisstrategiat ruotsin kielen opiskelussa

Yksikkö: lukio
Lisätty: Wed May 12 14:43:54 2021

Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää pro gradu -tutkielmaa varten, mitkä oppimisstrategiat ovat lukiolaisille tuttuja ja mitä he käyttävät opiskellessaan ruotsin kieltä. Lisäksi tarkoitus on selvittää, miten ruotsin kielen opettajat käsittelevät oppimisstrategioita oppitunneilla.

Taidelähtöiset menetelmät alakoululaisten sukupuolen ja vallan kietoumien käsittelyssä

Yksikkö: koskela
Lisätty: Thu May 6 14:47:57 2021

Oulun yliopiston tutkimuksessa tutkitaan ja kehitetään taidelähtöisiä menetelmiä käsiteltäessä 10–12-vuotiaiden lasten välisiä valtasuhteita. Tarkastelun keskiössä ovat erityisesti sukupuolen ja vallan kytkökset sekä epäreilu vallankäyttö ennen sen pitkittymistä ja hankaloitumista kiusaamiseksi. Hankkeessa toteutetaan taidelähtöisiä työpajoja 10–12-vuotiaiden lasten kanssa lasten hyvinvoinnin ja vertaissuhteiden teemoista Oulun alueen koulujen 5–6-luokkalaisille oppilaille. Tutkimuksen tavoitteena on lisätä tietoisuutta lasten kaverisuhteiden vallasta ja häirinnästä sekä tutkia taidelähtöisiä menetelmiä, joiden avulla lasten olisi turvallista ilmaista ja käsitellä vertaissuhteiden häirintäkokemuksia ja rakentaa entistä turvallisempia kaverisuhteita.

Suorittamisesta käsitteiden ymmärtämiseen: Matematiikan oppimisvaikeudet haltuun konkretialla

Yksikkö: kokokoulu
Lisätty: Mon May 3 17:33:14 2021

Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää 6.-luokkalaisten kokemaa matematiikka-ahdistusta sekä konkreettisen matematiikan opetuksen toteutumista.

S2-oppilaiden koulukokemukset ja kouluhyvinvointi - lomaketutkimus

Yksikkö: kokokoulu
Lisätty: Wed Apr 28 21:41:53 2021

Tämä kyselyaineisto on osa suurempaa tutkimusta, jossa tutkitaan maahanmuuttajataustaisten oppilaiden onnistumisen kokemuksia Suomen ja Australian koulussa. Ensimmäinen kysely (N=348) on kerätty Oulun ja Turun kouluissa vuonna 2016. Nyt kerätään toinen aineisto, jotta nähdään, onko esimerkiksi uusi OPS:n tai muuttuneet maahanmuuttajamäärät vaikuttaneet oppilaiden kokemuksiin. Osaa lapsista on haastateltu myös laadullisin menetelmin. Aineistot täydentävät toisiaan.

Kyselytutkimus varhaisnuorten tiedonhankintakäyttäytymisestä

Yksikkö: kokokoulu
Lisätty: Tue Apr 27 00:38:36 2021

Tutkimus käsittelee varhaisnuorten arkielämän tiedonhankintakäyttäytymistä ja informaatiokäyttäytymistä. Tavoitteena on selvittää 9–13-vuotiaiden lasten tiedonhankintaa kulttuuritoiminnan ja -tapahtumien kontekstissa. Tämän lisäksi kartoitetaan Oulun kaupungin järjestämän lastenkulttuuritoiminnan, kuten harrastekerhojen ja tapahtumien, markkinointiviestintää. Tarkoituksena on löytää empiirisen tutkimuksen avulla vastaus siihen, kohtaako Oulun kaupungin palvelujen markkinointi kulttuurin kuluttajat.

Varhaisnuorten arkielämän tiedonhankintakäyttäytyminen

Yksikkö: linnanmaa1-6
Lisätty: Wed Apr 21 22:52:49 2021

Tämä tutkimus käsittelee lasten ja nuorten arkielämän tiedonhankintakäyttäytymistä ja informaatiokäyttäytymistä. Tavoitteena on erityisesti selvittää 9–13-vuotiaiden lasten tiedonhankintaa Oulun kaupungissa järjestettävän kulttuuritoiminnan ja –tapahtumien kontekstissa. Tämän lisäksi kartoitetaan Oulun kaupungin järjestämän lastenkulttuuritoiminnan, kuten harrastekerhojen sekä lapsille ja nuorille suunnattuja tapahtumien, markkinointiviestintää. Tarkoituksena on löytää empiirisen tutkimuksen avulla vastaus siihen, kohtaako Oulun kaupungin palvelujen markkinointi kulttuurin kuluttajat. Lisäksi tavoitteenani on selvittää, millä tavoin arkielämän informaatiokäytäntöjen mallit soveltuvat kuvaamaan varhaisnuorten arkielämän tiedonhankintaa lastenkulttuuritoiminnan kontekstissa. Tutkimuksen aikana kerätyn tiedon käsittelen luottamuksellisesti. Aineiston analysoin itse, eikä oppilaiden nimet näy missään osassa tutkimusta. Tutkimusraportin kirjoitan myös niin, ettei yksittäistä tutkimukseen osallistujaa voida siitä tunnistaa. Tulokset raportoidaan koulunne lisäksi myös Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuuripalveluihin.

STEM urakysely

Yksikkö: linnanmaa7-9
Lisätty: Tue Apr 6 09:55:02 2021

Nuorten mielenkiintoa erityisesti länsimaissa halutaan lisätä STEM-alojen ammatteihin, koska näiden alojen nähdään liittyvän suoraan taloudelliseen kasvuun ja innovaatioihin tulevaisuudessa. Testattu ja validoitu kansainvälinen STEM urakysely (STEM Career Interest Survey) on kehitetty mittaamaan nuorten kiinnostusta STEM-alojen jatko-opintoja ja uratoiveita kohtaan. Se nojaa urateorian (the social-cognitive career theory [SCCT]) avainkäsitteisiin, joita ovat minäpystyvyys, menestymisodotukset, tuki ja esteet uralle hakeutumisessa.

Yläkouluikäisten poikien käsityksiä laulamisesta

Yksikkö: linnanmaa7-9
Lisätty: Wed Mar 24 16:53:19 2021

Tarkastelen pro gradu -tutkielmassani sitä, millaisia käsityksiä, ajatuksia ja kokemuksia yläkouluikäisillä pojilla on laulamisesta. Tutkimuksen aineisto koostuu yläkouluikäisten poikien teemahaastatteluista, jotka toteutetaan keväällä 2021.

Lukiolaisten näkemyksiä istumisesta

Yksikkö: lukio
Lisätty: Mon Mar 22 11:34:14 2021

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, kuinka lukion oppitunneilla tauotetaan istumista. Lisäksi kartutetaan tietoa siitä, kuinka opiskelijoiden mielestä liikkumista voidaan lisätä kouluympäristössä.

Lukiolaisten näkemyksiä istumisen tauottamiseen

Yksikkö: koskela
Lisätty: Mon Mar 15 19:22:29 2021

Tutkimuksessa tarkastellaan, kuinka istumista tauotetaan oppituntien aikana lukiossa. Lisäksi kartoitetaan opiskelijoiden näkemyksiä siitä, millaisin keinoin fyysistä aktiivisuutta voitaisiin lisätä koulun arjessa.

Alakoulun opettajien käsitykset itsesäätöisestä oppimisesta ja sopeutuminen avoimiin oppimisympäristöihin

Yksikkö: linnanmaa1-6
Lisätty: Tue Mar 9 14:46:18 2021

Tutkimuksen tavoitteena on tuottaa tietoa siitä, miten hyvin ja millä keinoin opettajat kokevat sopeutuneensa avoimiin oppimisympäristöihin. Opettajien kokemaa sopeutumista verrataan tässä tutkimuksessa heidän oppimiskäsityksiinsä, joiden tarkastelun viitekehykseksi on valittu käsitykset itsesäätöisestä oppimisesta. Opettajien käsityksiä itsesäätöisestä oppimisesta ja sen soveltuvuudesta alakoulun oppimisympäristöihin tarkastellaan Lombaertsin kumppaneineen (2009) kehittämällä Opettajien itsesäätöisen oppimisen käsitysasteikolla (Self-Regulated Learning Teacher Belief Scale, SRLTB). Tutkimuksen aineisto kerätään kyselylomakkeella samanaikaisesti useasta suomalaisesta avoimen oppimisympäristön koulusta. Aineistoa kerätään ja analysoidaan sekä laadullisesti että määrällisesti, eli tutkimuksessa käytetään monimenetelmäistä tutkimusotetta.

iNaturalistin käyttö osana kansalaishavainnointia

Yksikkö: linnanmaa7-9
Lisätty: Sat Mar 6 15:19:16 2021

Tarkoituksena on tehdä pro gradu- tutkielmaa aiheista iNaturalist ja kansalaishavainnointi. Pyrin selvittämään soveltuuko iNaturalist-sovellus osaksi lajintunnistusta biologian oppitunneilla.

Käsityön arviointi 2021

Yksikkö: linnanmaa7-9
Lisätty: Tue Feb 23 18:10:44 2021

Tekstiiliopettajaliitto (TOL ry) ja Teknisten aineiden opettajat (TAO r.y.) ovat päättäneet yhteistyössä Helsingin yliopiston kanssa arvioida käsityön oppimistuloksia huhti-toukokuussa 2021. Tällä opettajajärjestöt haluavat kerätä objektiivista tietoa käsityön osaamisesta. Arvioinnin kohteena ovat 7. luokan oppilaat eli oppilaat, joilla oppiaineen pakollinen oppimäärä on päättymässä. Arvioinnin keskeinen tehtävä on selvittää 7.-luokkalaisten oppilaiden käsityön osaamisen tasoa opetussuunnitelman perusteiden (2014) aikakaudella. Arvioinnin keskeinen tarkoitus on tehdä näkyväksi oppiaineen opetussuunnitelmallisten muutosten vaikutus käsityön osaamiseen ja oppiaineen suosioon. Opetushallitus on ilmaissut tukevansa käsityön opettajajärjestöjen yhteis-hanketta.

Kuuntelutaidot ja niiden yhteys kielenkäyttötaitoihin

Yksikkö: linnanmaa1-6
Lisätty: Thu Feb 4 08:55:40 2021

Tutkimus on osa laajempaa kokonaisuutta, jossa tutkitaan kuulotiedon käsittelyä, kuuntelutaitoja ja kielellisiä taitoja sekä melun vaiku-tuksia niihin. Tässä osa-tutkimuksessa tarkastellaan tyypillisesti kehittyvien 7-8-vuotiaiden lasten kuuntelutaitoja vanhempien arvioimana sekä niiden yhteyttä kielenkäyttötaitoihin. Osa-tutkimus toteutetaan kyselytutkimuksena ja osallistuminen on täysin vapaaehtoista.

Kuuntelutaidot ja niiden yhteys kielenkäyttötaitoihin

Yksikkö: linnanmaa1-6
Lisätty: Thu Feb 4 08:48:54 2021

Laaja-alaisen erityisopettajan ja luokanopettajan välinen yhteisopetus inklusiivisessa luokassa

Yksikkö: kokokoulu
Lisätty: Thu Dec 3 13:39:36 2020

Tarkoituksenamme haastatella luokanopettajia ja laaja-alaisia erityisopettajia pro gradu tutkielmaamme. Tutkimuksessamme keskitymme luokanopettajien ja laaja-alaisten erityisopettajien kokemuksiin yhteisopetuksesta. Tarkoituksena toteuttaa haastattelut etänä. Haastatteluun mahdolliset osallistujat koostuisivat Linnanmaan alakoulun ja Koskelan alakoulun laaja-alaisista erityisopettajista ja luokanopettajista.

Historiallisten draamasarjojen vaikutus oppilaiden historiatietämykseen

Yksikkö: linnanmaa7-9
Lisätty: Fri Nov 27 15:00:34 2020

Tutkimuksen tavoitteena on kartoittaa historiallisten draamasarjojen vaikutusta 15–vuotiaiden oppilaiden menneisyyden tuntemukseen ja historiallisen tiedon hahmottamiseen, sekä selvittää vaikutusta historialliseen harrastuneisuuteen. Lisäksi pyrkimyksenä on selvittää kykenevätkö oppilaat hahmottamaan/erottamaan/ymmärtämään historiallisten draamasarjojen dramatisoinnin historiallisesta faktatiedosta, siis kykenevätkö oppilaat suhtautumaan tarvittavalla kriittisyydellä historiallisiin draamasarjoihin.

Normaalikoulun lukiolaisten ajatuksia aineenopettajaharjoittelijoiden opetuksen laadusta

Yksikkö: lukio
Lisätty: Tue Nov 17 14:57:10 2020

Tutkimuksessa selvitetään sitä, mitä mieltä lukiolaiset ovat aineenopettajaharjoittelijoiden opetuksen laadusta ja opetusmenetelmistä sekä mitä hyvää aineenopettajaharjoittelijat voivat tarjota opetuksessaan verrattuna virassa olleisiin opettajiin. Tutkimuksessa selvitetään myös, heijastuvatko opiskelijoiden omat tavoitteet ajatuksiin aineenopettauaharjoittelijoiden opetuksen laadusta.

Oulun Normaalikoulun oppilaiden, sekä biologian ja maantieteen opettajien kokemuksia etäopetuksesta keväällä 2020

Yksikkö: lukio
Lisätty: Tue Nov 10 20:31:12 2020

Tutkimuksen tarkoituksena on kerätä ja tulkita Oulun Normaalikoulun oppilaiden, sekä biologian ja maantieteen opettajien kokemuksia etäopetuksesta keväällä 2020. Aineisto kerätään kyselyillä. Tutkimuksessa selvitämme, miten etäopiskelu vaikutti oppimiseen ja opettamiseen, miten etäopetus vaikutti oppilaiden ja opettajien hyvinvointiin sekä millaisena oppilaat ja opettajat kokivat etäopetuksen.

Oulun Normaalikoulun oppilaiden, sekä biologian ja maantieteen opettajien kokemuksia etäopetuksesta keväällä 2020

Yksikkö: linnanmaa7-9
Lisätty: Tue Nov 10 20:28:00 2020

Tutkimuksen tarkoituksena on kerätä ja tulkita Oulun Normaalikoulun oppilaiden, sekä biologian ja maantieteen opettajien kokemuksia etäopetuksesta keväällä 2020. Aineisto kerätään kyselyillä. Tutkimuksessa selvitämme, miten etäopiskelu vaikutti oppimiseen ja opettamiseen, miten etäopetus vaikutti oppilaiden ja opettajien hyvinvointiin sekä millaisena oppilaat ja opettajat kokivat etäopetuksen.

Geomedia maantieteen opetuksessa

Yksikkö: lukio
Lisätty: Tue Nov 10 16:26:31 2020

Tutkimuksessa tutkitaan lukiolaisten käsityksiä ja kokemuksia geomediasta maantieteen opetuksessa. Tutkimme, miten opiskelijat ymmärtävät ja kokevat geomedian maantieteen opiskelussa. Lisäksi tarkastelemme, mitkä geomedian osa-alueet opiskelijat kokevat hyö-dyllisiksi maantieteellisen tiedon ymmärtämisessä sekä mitkä geomedian osa-alueet koetaan helppoina ja haastavina.

Biologiaa opiskelevien lukiolaisten käsitykset opetusmenetelmistä

Yksikkö: lukio
Lisätty: Tue Nov 10 10:27:03 2020

Tutkimus on harjoitustutkimus aineenopettajien päättöharjoitteluun, toteutettu yhdessä Oscar Branderin kanssa. Tarkoituksena on selvittää, että kuinka hyvin lukion biologianopiskelijat tuntevat eri opetusmenetelmiä ja omasta mielestään oppivat niiden avulla.

Yläkoulun ja lukion opiskelijoiden maailmankuva

Yksikkö: linnanmaa7-9
Lisätty: Tue Nov 10 10:22:00 2020

Tutkimuksessa tutkitaan, miten yläkoulun ja lukion opiskelijoiden maailmankuvat eroavat toisistaan ja mitkä tekijät niihin vaikuttavat.

Lukio-opiskelijoiden pelitottumukset ja niiden arvo historian opiskelussa

Yksikkö: lukio
Lisätty: Fri Oct 30 12:52:42 2020

Tutkin lukio-opiskelijoiden tottumuksia historiateemaisia videopelejä koskien. Tarkastelen myös historiateemaisten videopelien pedagogista arvoa lukiolaisten kokemusten pohjalta.

Lukio-opiskelijoiden

Yksikkö: lukio
Lisätty: Fri Oct 30 12:43:23 2020

Vanhempien koulutuksen vaikutus lasten matemaattisten aineiden valintoihin lukiossa

Yksikkö: lukio
Lisätty: Fri Oct 30 00:42:12 2020

Tutkimuksessa pyritään selvittämään, millainen yhteys vanhempien koulutuksella on heidän lastensa päätökseen opiskella lukiossa pitkää tai lyhyttä matematiikkaa ja fysiikkaa. Tutkimuksessa tarkastellaan lukion toisen vuoden opiskelijoiden ajatuksia ainevalinnoistaan sekä heidän vanhempiensa koulutusalaa ja -astetta. Tutkimus tehdään Tutkiva ainedidaktiikka -kurssille.

Lukio-opiskelijoiden kokemus muistiinpanojen merkityksestä matemaattisten aineiden opiskelussa

Yksikkö: lukio
Lisätty: Fri Oct 16 13:27:07 2020

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää lukio-opiskelijoiden kokemuksia muistiinpanojen tekemisestä ja niiden tärkeydestä matemaattisten aineiden (matematiikka, fysiikka, kemia) opetuksessa. Tutkimuksessa kiinnitetään huomiota muistiinpanojen määrään ja tekotapaan, sekä kartoitetaan, onko muistiinpanojen ja arvosanojen välillä korrelaatiota.

}Motivaation merkitys fysiikan oppimisessa yläkoulussa ja lukiossa, sekä miten matematiikan numerot korreloivat fysiikan numeroihin

Yksikkö: lukio
Lisätty: Wed Oct 14 16:15:57 2020

Kysytään lukion oppilailta mitkä asiat vaikuttavat heidän fysiikan oppimismotivaatioon ja mitä he ajatelevat matematiikasta osana fysiikkaa.

Äärettömyyden käsitteen ymmärtämisen kehittyminen lukiolaisten ja yliopisto-opiskelijoiden välillä.

Yksikkö: lukio
Lisätty: Mon Oct 12 11:07:48 2020

Tutkimuksessa pyritään selvittämään miten äärettömyyden käsitteen ymmärtäminen kehittyy lukio-opintojen ja yliopisto-opintojen välillä. Vertaillaan lukion toisen vuosikurssin oppilaiden tietoja ja taitoja yliopiston matematiikan aineenopettaja opiskelijoiden tietoihin ja taitoihin.

Joustavan matematiikan tehtävät opetuksessa

Yksikkö: kokokoulu
Lisätty: Sun Oct 11 19:18:51 2020

Toteutamme tutkimuksen Tutkiva ainedidaktiikka -kurssia varten. Tarkoituksenamme on selvittää kuinka oppilaat (9.-luokkalaiset) ja opiskelijat (lukion 1. vuosikurssi) kokevat joustavan matematiikan tehtävät optuksessa. Keräämme siis oppilaiden ja opiskelijoiden omia kokemuksia toteutetusta tunnista kyselylomakkeen avulla. Lisäksi teemme itse havaintoja oppitunnilla. Vertailemme vastauksia aiempiin tutkimuksiin sekä vertailemme vastauksia peruskoululaisten ja lukiolaisten välillä. Tärkeimpänä haemme vastauksen juurikin kysymykseen, kuinka oppilaat ja opiskelijat kokevat opetuksen.

}Motivaation merkitys fysiikan oppimisessa yläkoulussa ja lukiossa, sekä miten matematiikan numerot korreloivat fysiikan numeroihin

Yksikkö: lukio
Lisätty: Wed Oct 7 14:39:08 2020

Tutkimuksessa tutkitaan fysiikan ja matematiikan numeroiden korrelaatiota ja syitä fysiikan opiskelumotivaatioon ja menestykseen.

Motivaation merkitys fysiikan oppimisessa yläkoulussa ja lukiossa, sekä miten matematiikan numerot korreloivat fysiikan numeroihin

Yksikkö: linnanmaa7-9
Lisätty: Wed Oct 7 14:39:06 2020

Tutkimuksessa tutkitaan fysiikan ja matematiikan numeroiden korrelaatiota ja syitä fysiikan opiskelumotivaatioon ja menestykseen.

Kirjeen piirteet seiskaluokkalaisten kirjoitelmissa

Yksikkö: koskela
Lisätty: Wed Oct 7 11:37:16 2020

Teen ainedidaktisen tutkielman, jossa käytän aineistona seiskaluokkalaisten kirjoitelmia. Tutkin, kuinka opetetun tekstilajin piirteet näkyvät oppilaiden tuottamissa kirjoitelmissa.

Tavoitteiden asettamisen merkitys oppilaiden näkökulmasta

Yksikkö: linnanmaa7-9
Lisätty: Wed Sep 30 16:16:35 2020

Pienimuotoisessa tutkimuksessa kartoitetaan oppilaiden näkemyksiä tavoitteiden asettamisesta ja niiden merkityksestä.

Äärettömyyden ymmärtäminen yläkoulun alottaneilla

Yksikkö: linnanmaa7-9
Lisätty: Wed Sep 30 12:38:13 2020

Tutkitaan seitsemäsluokkalaisien ymmärrystä äärettömyydestä. Äärettömyyttä tutkitaan erityisesti geometrian näkökulmasta.

Yhdeksäsluokkalaisten näkemyksiä Suomen sisällissodasta

Yksikkö: linnanmaa7-9
Lisätty: Mon Sep 28 19:30:39 2020

Tutkimuksessa kartoitetaan yhdeksäsluokkalaisten tietoja ja näkemyksiä Suomen sisällissodasta. Lyhyessä kyselyssä mitataan ensin heidän tietouttaan aiheesta ja sitten muutamalla kysymyksellä kartoitetaan heidän tulkintojaan ja näkemyksiään sisällissodasta

Growing Mind - Kasvava mieli

Yksikkö: kokokoulu
Lisätty: Wed Aug 12 10:51:22 2020

Growing Mind-hanke on laaja tutkimushanke, jonka tavoitteena on toteuttaa tutkimuskäytäntökumppanuutta mukanaolevien kuntien ja kaupunkien kanssa. Tavoitteena on samalla sekä kehittää, tutkia että levittää koulujen digitaaliseen todellisuuteen liittyviä käytänteitä. Käytännössä pyrimme löytämään tapoja, joissa mukanaolijoille saadaan mahdollisimman nopeasti alustavaa tietoa ja tuloksia toiminnan kehittämisen tukemiseksi. Tutkimuksen 1.osa liittyy koulujen digitaalisen todellisuuden kartoitukseen sisältäen etäopetusajan haasteet ja uudet innovaatiot digipedagogisesta näkökulmasta. Tutkimuksen 2.osa liittyy toukokuussa 2021 järjestettävään Innokas Ohjelmointi- ja robotiikkaturnaukseen, ja tarkoituksena on selvitettää oppilaiden kokemuksia keksintö- ja pelinkehitysprojekteista.

Lukiossa käytettävät oppimismenetelmät

Yksikkö: lukio
Lisätty: Thu Feb 27 12:23:42 2020

Kandidaatintutkielmassani tutkin tavallisimpia opetusmenetelmiä lukion ruotsin tunneilla 2. ja 3. vuosikursseilla sekä sitä, mitkä opetusmenetelmät ovat opiskelijoiden mielestä tehokkaimmat, motivoivimmat sekä mieleisimmät. Keskityn erityisesti kolmeen osa-alueeseen, jotka ovat lukion opetussuunnitelman perusteiden määrittämät tavoitteet toiselle kotimaiselle kielelle: taito toimia vuorovaikutuksessa, taito tulkita tekstejä sekä taito tuottaa tekstejä.

Multiple choice questions in the assessment on geography

Yksikkö: lukio
Lisätty: Mon Feb 24 11:09:56 2020

Tutkimuksessa selvitetään, miten monivalintakysymykset mittaavat maantieteen osaamista. Teoreettisena pohjana on Bloomin uudistettu taksonomia. Monivalintakysymyksissä menestymistä verrataan muihin saman kognitiivisen prosessoinnin tason kysymyksissä menestymiseen. Tutkimustuloksia voidaan hyödyntää monivalintakysymyksillä tehdyn arvioinnin kehittämiseen sekä lukion kurssikokeissa ja ylioppilaskokeissa että yliopistojen ja korkeakoulujen valintakokeissa.

Monilukutaito biologian ja maantiedon luokissa

Yksikkö: linnanmaa7-9
Lisätty: Tue Feb 18 10:34:32 2020

Tämän tutkielman tarkoituksena on suorittaa pienimuotoinen tutkimus monilukutaidosta. Siinä on kaksi lähestymistapaa, opiskelijoiden ymmärrys monilukutaidon käsitteestä sekä biologian aineopettajien monilukutaidon käsitteen käyttö opetuksessa.

Verkkokieli nykynuorten puheessa

Yksikkö: kokokoulu
Lisätty: Sun Feb 16 22:31:50 2020

Tutkimus on osa Pro Gradu tutkielmaani, joka koostuu kyselytutkimuksesta. Aiheena käsittelen nuorten käyttämää verkkokieltä heidän puhekielessään. Kyselytutkimuksen avulla saan viitteitä siitä, millaisia verkkokielen ilmaisuja nuoret käyttävät. Kysely on suunnattu kaikille 5 ja 6 luokan oppilaille.

Yläkoululaisten näkemyksiä oppimisen tuesta

Yksikkö: linnanmaa7-9
Lisätty: Fri Jan 31 12:37:10 2020

Pro Gradu –tutkielma toteutetaan osana Tuetaan yhdessä - hanketta (https://tuetaan.wordpress.com/). Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää yläkoululaisten näkemyksiä kouluviihtyvyydestä ja oppimisen tuesta. Tavoitteena on tuoda esille oppilaiden näkökulmia ja kuulla heidän mielipiteitään siitä, miten opetusta, oppimisen tukea ja kouluviihtyvyyttä voisi kehittää entistä paremmaksi. Tutkimuksen tulosten perusteella on mahdollista kehittää opetusta oppilaille mielekkäämmäksi. Tutkimus toteutetaan sähköisellä kyselylomakkeella ja muutamalla haastattelulla.

Be Tech! Alta seminaariin osallistuvien oppilaiden asenteet luonnontieteitä kohtaan

Yksikkö: linnanmaa7-9
Lisätty: Wed Jan 29 10:37:35 2020

Oulun yliopiston Kasvatustieteiden tiedekunnassa käynnissä olevan luonnontieteiden ja matematiikan opiskelua ja innovatiivista opettamista edistävän Kolarctic CBC KO2071 Be Tech! -projektin seminaari järjestetään Norjassa 11.–13.9.2020. Lisäksi suomalaiset tekevät paluumatkallaan vierailun Kiirunan kaivokselle 14.2.2020. Seminaariin osallistuu perusasteen yläkoulun oppilaita ja heidän opettajiaan Altasta (Norja) ja Murmanskista (Venäjä) sekä kahdesta Oulun koulusta. Tämän Be Tech! -projektin kolmannen vaiheen tutkimus on kyselytutkimus, joka selvittää oppilaiden asenteita luonnontieteitä kohtaan. Kysely on englanninkielinen ja se perustuu kansainväliseen menetelmään The Scientific Attitude Inventory II (SAI II) (Moore & Foy, 1997).

Lasten tunteiden säätelyn tukeminen nivelvaiheen yli

Yksikkö: kokokoulu
Lisätty: Tue Jan 28 08:11:29 2020

Tässä tutkimuksessa halutaan lähteä kartoittamaan ajatuksia siitä, mikä on varhaiskasvatushenkilöstön sekä alkuopetuksesta vastaavan henkilöstön mielestä tärkeää tunteiden säätelyn kannalta ja miksi. Tutkimuksessa varsinkin oppimisen näkökulma on keskeinen ja sitä pyritään avaamaan lisää niin teoriasta kuin aineistosta saatavan tiedon avulla. Lisäksi tutkimus haluaa tuoda esille ja tarkastella siirtymävaihetta eli nivelvaihetta esiopetuksesta alkuopetukseen, sillä olennaista on tuen ja opetuksen jatkuvuus sekä yhteistyö esikoulun, koulun ja muiden toimijoiden välillä.

Erityisopettajien kokemuksia taiteellisten menetelmien käytöstä opetuksessa

Yksikkö: kokokoulu
Lisätty: Tue Jan 21 14:16:38 2020

Pro gradu -tutkielmani aihe on ”Erityisopettajien kokemuksia taiteellisten keinojen hyödyntämisestä opetuksessa.” Tarkoituksenani on tutkia sitä, miten erityisopettajat hyödyntävät taiteellisia keinoja työssään tukea tarvitsevien oppilaiden kanssa ja mitä hyötyä niistä on mahdollisesti ollut. Taiteellisilla keinoilla tarkoitan esimerkiksi musiikkia, draamaa, kuvataidetta ja tanssia. Tutkimuksen tarkoituksena on tuoda esiin taiteellisten keinojen mahdollisuudet ja hyödyt erityispedagogiikan kentällä. Samalla haluan rohkaista erityisopettajia ottamaan myös taiteelliset keinot osaksi omaa työskentelyään. Lisäksi haluan tuoda esiin taideaineiden merkityksen opettajankoulutuksessa.

Alkuopetuksen opettajien näkemyksiä tunnekasvatuksesta ja tapoja toteuttaa sitä

Yksikkö: linnanmaa1-6
Lisätty: Mon Jan 20 10:50:21 2020

Tutkimme pro gradu –tutkielmassamme alkuopetuksessa työskentelevien luokanopettajien näkemyksiä tunnekasvatuksesta sekä heidän keinojaan ja tapojaan toteuttaa sitä käytännön työssä. Lisäksi haluamme selvittää, millaisiksi luokanopettajat mieltävät omat tunnekasvatusvalmiutensa ja millaisiksi he kokevat luokanopettajakoulutuksen tarjoamat valmiudet. Tutkimuskysymyksiämme ovat seuraavat: Minkälaisia näkemyksiä opettajilla on tunnekasvatuksesta alkuopetuksessa sekä mitä keinoja heillä on toteuttaa sitä? Millaiseksi opettaja mieltää omat valmiutensa tuottaa tunnekasvatusta? Tutkimusta varten suoritetaan puolistrukturoitu haastattelu, jossa haastatellaan alkuopetuksen luokanopettajia tunnekasvatukseen liittyen. Aineisto analysoidaan sisällönanalyysin avulla.

Alkuopetuksen opettajien näkemyksiä tunnekasvatuksesta ja tapoja toteuttaa sitä

Yksikkö: koskela
Lisätty: Mon Jan 20 10:46:57 2020

Tutkimme pro gradu –tutkielmassamme alkuopetuksessa työskentelevien luokanopettajien näkemyksiä tunnekasvatuksesta sekä heidän keinojaan ja tapojaan toteuttaa sitä käytännön työssä. Lisäksi haluamme selvittää, millaisiksi luokanopettajat mieltävät omat tunnekasvatusvalmiutensa ja millaisiksi he kokevat luokanopettajakoulutuksen tarjoamat valmiudet. Tutkimuskysymyksiämme ovat seuraavat: Minkälaisia näkemyksiä opettajilla on tunnekasvatuksesta alkuopetuksessa sekä mitä keinoja heillä on toteuttaa sitä? Millaiseksi opettaja mieltää omat valmiutensa tuottaa tunnekasvatusta? Tutkimusta varten suoritetaan puolistrukturoitu haastattelu, jossa haastatellaan alkuopetuksen luokanopettajia tunnekasvatukseen liittyen. Aineisto analysoidaan sisällönanalyysin avulla.

Nuorten osallistuminen kotitöihin

Yksikkö: linnanmaa7-9
Lisätty: Tue Jan 14 14:51:40 2020

Tutkimuksen tarkoituksena on kuvata ja ymmärtää, miten kotitöiden tekeminen toteutetaan perheissä. Lisäksi tarkoituksena on kuvata, millaisia käsityksiä nuorilla ja vanhemmilla on kotitöistä ja lasten ja nuorten kotitöihin osallistumisesta.

Valmistavan opetuksen opettajien käsityksiä omasta ammatillisesta identiteetistään

Yksikkö: koskela
Lisätty: Tue Nov 26 17:51:39 2019

Tutkimuksessa käsitellään valmistavan opetuksen opettajien käsityksiä omasta ammatillisesta identiteetistään ja sen kehittymisestä valmistavan opetuksen kontekstissa. Tutkimukseen osallistui kuusi opettajaa eri paikkakunnilta. Aineisto kerättiin puolistrukturoiduilla teemahaastatteluilla.

Muistoja historian oppitunneilta

Yksikkö: kokokoulu
Lisätty: Wed Nov 13 16:35:29 2019

Pedagogisen seminaarin tutkielmassani tutkin sitä, kuinka opetusharjoittelijat muistavat omalta koulu-uraltaan historian oppitunteja

Prosessikirjoittamisen toteuttaminen käytännössä sekä sen hyödyllisyys lukio-opiskelijan näkökulmasta

Yksikkö: lukio
Lisätty: Wed Nov 13 12:20:32 2019

Tutkielmassamme tarkastelemme lukion ensimmäisen vuoden opiskelijoiden prosessikirjoittamista. Opiskelijat suorittavat kirjoitustaidonkokeen hyödyntäen prosessikirjoittamisen työskentelytapoja. Tutkielman tavoitteena on kuvata prosessikirjoittamisen toteutusta käytännössä sekä tuoda esiin opiskelijoiden näkökulmaa ja kokemuksia prosessin hyödyllisyydestä.

Oppilaiden kouluviihtyvyys, yhteenkuuluvuus ja opintojen tuki

Yksikkö: linnanmaa7-9
Lisätty: Thu Oct 31 09:22:22 2019

Tutkimuksen aiheena on kouluviihtyvyys, koulussa koettu yhteenkuuluvuus sekä koulussa saatava tuki opintoihin liittyen.

Exploring teachers' epistemic beliefs and their relation to their pedagogical practices in the context of changing work and society

Yksikkö: kokokoulu
Lisätty: Mon Oct 21 12:18:18 2019

Epistemic beliefs are beliefs about knowledge and knowing, and conceptions of learning are intertwined with them (e.g. Brownlee et al., 2016; Lonka, Joram & Bryson, 1996; van Rossum and Hamer, 2010). According to previous research, teachers’ epistemic beliefs, their conceptions of knowledge and learning affect their pedagogical practices (e.g., pedagogical methods, tools and assessment.), but more research is needed (i.e Brownlee at al., 2016; Maggioni and Parkinson, 2008; Buehl & Fives, 2016). I aim to explore the epistemic beliefs of teachers, (conceptions of knowledge and learning) and how they are related to teachers’ pedagogical practices. Furthermore, my aim is to explore the possible connection of epistemic beliefs and the way teachers experience their changing work. My dissertation is article-based. Three main research questions guide my work within the articles: 1. What are the epistemic beliefs of teachers in this Finnish sample? 2. How are teachers’ epistemic beliefs related to their pedagogical practices? 3. How are teachers’ epistemic beliefs related to how they experience their changing work?

Sähköisten oppimateriaalien ja uusien opetusvälineiden käyttö Oulun normaalikoulun opetusharjoittelijoiden ja Paltamon koulun opettajien keskuudessa

Yksikkö: koskela
Lisätty: Tue Oct 15 18:00:40 2019

Vertailen tutkimuksessa Oulun normaalikoulun opetusharjoittelijoiden ja Paltamon koulun opettajien sähköisten oppimateriaalien ja uusien opetusvälineiden käyttöä.

Sähköisten oppimateriaalien ja uusien opetusvälineiden käyttö Oulun normaalikoulun opetusharjoittelijoiden ja Paltamon koulun opettajien keskuudessa

Yksikkö: lukio
Lisätty: Mon Oct 14 12:09:00 2019

Vertailen tutkimuksessani Oulun normaalikoulun opetusharjoittelijoiden ja Paltamon koulun opettajien sähköisten opetusmateriaalien ja uusien opetusvälineiden käyttöä.

Sähköisten oppimateriaalien ja uusien opetusvälineiden käyttö Oulun normaalikoulun opetusharjoittelijoiden ja Paltamon koulun opettajien keskuudessa

Yksikkö: lukio
Lisätty: Mon Oct 14 12:08:40 2019

Vertailen tutkimuksessani Oulun normaalikoulun opetusharjoittelijoiden ja Paltamon koulun opettajien sähköisten opetusmateriaalien ja uusien opetusvälineiden käyttöä.

9.-luokkalaisten asenteita äidinkielen opiskelun tarpeellisuudesta

Yksikkö: linnanmaa7-9
Lisätty: Mon Oct 14 11:47:40 2019

Tutkin ainedidaktisessa tutkielmassani 9.-luokkalaisten asenteita äidinkielen tarpeellisuudesta. Tutkielmassani selvitän, mitä äidinkielen aiheita oppilaat pitävät hyödyllisimpinä ja mitä vähinten hyödyllisinä. Selvitän myös, miten oppilaiden oma osaaminen ja omat tulevaisuudensuunnitelmat vaikuttavat heidän asenteisiinsa äidinkieltä kohtaaan.

Oppilaiden ja opiskelijoiden kokemuksia mindfulness-harjoituksesta osana oppituntia

Yksikkö: kokokoulu
Lisätty: Tue Oct 1 13:58:30 2019

Tutkimuksessa toteutetaan mindfulness-harjoitus lukiolaisille ja yhdeksäsluokkalaisille osana englannin tuntia ja kyselyn avulla selvitetään heidän kokemuksiaan harjoituksesta. Tarkoituksena on analysoida mindfulness-harjoituksen vaikutuksia opiskelijoiden ja oppilaiden jaksamiseen ja keskittymiseen tunnilla sekä tutkia heidän kokemiaan tunteita ja tuntemuksia harjoituksen aikana.

PIQ-mittarin testaus

Yksikkö: koskela
Lisätty: Tue Oct 1 06:40:14 2019

PIQ-kyselyä kehitetään työvälineeksi, jolla koulut voivat seurata oppilaiden kokemuksia osallisuudestaan. Kysely on kehitetty saksankielisellä alueella ja nyt kokeillaan sen soveltuvuutta suomalaiseen koulukulttuuriin. Tutkimusryhmää johtaa professori Carmen Zurbriggen Bielefeldin yliopistossa (Saksa) ja Suomessa aineiston keruuta johtaa ylipistotutkija Teija Koskela Turun yliopistosta. (Zurbriggen, C. L. A., Venetz, M., Schwab, S., & Hessels, M. G. P. (2017). A psychometric analysis of the student version of the Perceptions of Inclusion Questionnaire (PIQ). European Journal of Psychological Assessment, Published advance online: December 15, 2017, 1-9. doi:10.1027/1015-5759/a000443 )

Oppilaiden käsityksiä ja kokemuksia kielten opetusharjoittelijoista ja heidän oppitunneistaan

Yksikkö: linnanmaa7-9
Lisätty: Mon Sep 30 17:48:22 2019

Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää yhdeksäsluokkalaisten oppilaiden käsityksiä ja kokemuksia kielten opetusharjoittelijoista ja heidän oppitunneistaan. Aineisto kerätään kyselylomakkeen avulla. Tutkimus tehdään osana Tutkivan ainedidaktiikan kurssia.

Nuorten näkemys ympäristön tulevaisuudesta

Yksikkö: kokokoulu
Lisätty: Wed Sep 25 14:28:11 2019

Tutkimuksessa pyritään kuvaamaan millainen näkemys nuorilla on ympäristön tulevaisuudesta. Myöskin vertaillaan 9-luokkalaisten ja lukiolaisten vastauksia ja mietitään mahdollisia ilmeneviä eroja kehityspsykologian kautta.

Lukiolaisten asenteet Geogebran hyödyntämisestä matematiikan oppimisessa

Yksikkö: lukio
Lisätty: Wed Sep 25 13:48:20 2019

ASennetutkimus, jossa kerätään lukiolaisten ajatuksia ja mielipiteitä Geogebran hyödyllisyydestä matematiikan opinnoissa.

Oulun normaalikoulun opetusharjoittelijoiden kokemukset opettajaidentiteetin muodostumisesta

Yksikkö: lukio
Lisätty: Wed Sep 25 11:36:47 2019

Teen opettajaopintoihini kuuluvan tutkivan ainedidaktiikan kurssille tutkimusta. Tutkin haastatteluiden kautta aineenopettajaharjoittelijoiden kokemuksia oman opettajaidentiteettinsä muodostumisesta, mikä siihen vaikuttaa ja kuinka he sen kokevat.

8. luokkalaisten oppilaiden kokemukset käänteisestä oppimisesta historian oppitunneilla.

Yksikkö: linnanmaa7-9
Lisätty: Wed Sep 25 11:36:23 2019

Teen Tutkivan ainedidaktiikan -kurssille harjoitustutkimusta. Tutkin 8. luokkalaisten oppilaiden kokemuksia käänteisestä oppimisesta historian oppitunneilla. Tutkimus suoritetaan oppimiskokeiluna ja aineisto kerätään kyselyn ja haastattelun avulla.

Miten lukion GE 3 -kurssi vaikuttaa opiskelijoiden näkemykseen kulttuurisesta kestävyydestä

Yksikkö: lukio
Lisätty: Wed Sep 25 11:35:44 2019

Tutkimus liittyy aineenopettajaopintokokonaisuuteen kurssiin Tutkiva ainedidaktiikka. Aiheena on kulttuurinen kestävyys ja miten maantieteen GE 3 -kurssi vaikuttaa opiskelijoiden näkemykseen kulttuurisesta kestävyydestä.

Kielirikasteinen opetus maantiedon ja biologian opettajien näkökulmasta

Yksikkö: linnanmaa7-9
Lisätty: Wed Sep 25 11:13:24 2019

Tutkimuksessa tutkitaan, miten kielirikasteinen opetus näkyy ja miten sitä toteutetaan maantiedon ja biologian opetuksessa Oulun Normaalikoulun Linnanmaan yksikössä. Lisäksi tutkimme tutkimuksessamme, onko kyseisillä aineenopettajilla valmiuksia toteuttaa kielirikasteista opetusta.

Biologian oppiaineen koettu tärkeys lukiossa

Yksikkö: lukio
Lisätty: Wed Sep 25 11:04:30 2019

Hypoteesit: abi-kurssien suorittajien arvostus biologian oppiainetta kohtaan on keskimäärin suurempi kuin 1. ja 2. kurssilaisilla. Tämä johtuu siitä, että kurssien valinnassa biologian abi-kursseille valikoituu sellaiset, joilla on ylipäätään positiivisempi suhtautuminen biologian oppiainetta kohtaan. Sukupuolten välinen ero jakautuu luultavasti siten, että tyttöjen kiinnostus ja/tai arvostus biologiaa kohtaan on suurempi kuin pojilla.

Tunnin rakenteen vaikutus oppilaiden vireyteen ja keskittymiseen matematiikan tunnilla.

Yksikkö: linnanmaa7-9
Lisätty: Mon Sep 23 11:00:23 2019

Tutkimuksessa pyritään selvittämään, miten tunnin rytmittäminen käymällä tunnin aikana ulkona, vaikuttaa oppilaiden vireyteen ja oppimismotivaatioon matematiikkaa kohtaan. Ulkona pelataan tai leikitään 5-10 minuutin ajan.

9. luokan oppilaiden kokemus opintopolusta oppimismenetelmänä

Yksikkö: linnanmaa7-9
Lisätty: Mon Sep 23 10:46:42 2019

Kahden oppitunnin kokeilu opintopolusta työmenetelmänä 9. luokan oppilaille. Toteutan tämän osana päättöharjoitteluani. Suunnittelen opintopolun oppilaille, eli käytännössä he opiskelevat kahden oppitunnin ajan itsenäisesti seuraten opettajan antamaa polkua. Oppilaat reflektoivat kokeilua ja oppimistaan lomakkeeseen, joka toimii tutkimuksen lähdeaineistona. Vertailen tuloksia kokemuksiin ”perinteisistä opetustavoista”.

Itsemurhan käsittely kouluopetuksessa (elämänkatsomustieto ja terveystieto)

Yksikkö: lukio
Lisätty: Fri Sep 20 13:35:25 2019

Kyselytutkimus/haastattelututkimus elämänkatsomustiedon ja terveystiedon aineenopettajien mielipiteistä ja näkökulmista itsemurhan käsittelystä kouluopetuksessa. Tutkimus suoritetaan nimettömänä ja sitä käytetään lopputyönä ”tutkivan ainedidaktiikan” kurssilla.

S2-opiskelijoiden kirjanvalintakriteereitä

Yksikkö: linnanmaa7-9
Lisätty: Thu Sep 19 23:09:13 2019

Tämä S2-oppiaineen sivuainetutkielma selvittää, millä kriteereillä yläkouluikäiset S2-opiskelijat valitsevat romaanikirjallisuutta luettavakseen. Tutkielma on jatkoa jo tehdylle pro gradulle, jossa selvitettiin suomen natiivipuhujien kirjanvalintakriteereitä. Tämä uudempi tutkimus tuo uuden näkökulman kautta vertailevan otteen kahden erilaisen oppijaryhmän lukemiseen.

Opettajan laatiman istumajärjestyksen merkitys/vaikutus luokkahuoneen järjestyksen sekä oppilaiden aktiivisuustasoon ruotsin kielen opetuksessa 8:s luokalle

Yksikkö: linnanmaa7-9
Lisätty: Wed Sep 18 15:33:53 2019

Tutkimuksen aineisto kerätään opettajien muistiinpanoista sekä oppilaille annetun kyselyn avulla heidän kokemuksistaan opettajan laatimasta istumajärjestyksestä. Kokeillaan esim. 1 tunti vapaalla istumajärjestyksellä, jonka jälkeen opettajat laativat uuden istumajärjestyksen oppilaille. Voidaan myös mahdollisesti kokeilla ympyrän muotoista pulpetti-järjestystä, hevosenkenkä-muotoon aseteltua penkkijärjestystä. Tutkimus tehdään Tutkiva Ainedidaktiikka-kurssia varten Oulun yliopistolle.

Be Tech! – Oppijakeskeisten lähestymistapojen edistäminen LUMA-opetuksessa

Yksikkö: linnanmaa7-9
Lisätty: Wed Sep 11 17:31:46 2019

Oulun yliopiston Kasvatustieteiden tiedekunnassa käynnissä olevan luonnontieteiden ja matematiikan opiskelua ja opettamista kehittävän Kolarctic CBC KO2071 Be Tech! -projektin seminaari järjestetään Oulussa 26.–27.9.2019. Seminaariin osallistuu perusasteen yläkoulun oppilaita ja heidän opettajiaan Altasta (Norja) ja Murmanskista (Venäjä) sekä kahdesta Oulun koulusta. Tämän Be Tech! -projektin toisen vaiheen tutkimus on kysely-, haastattelu- ja havainnointitutkimus, joka selvittää mm. oppilaiden kokemuksia oppijakeskeisten lähestymistapojen edistämisestä luonnontieteiden ja matematiikan opetuksessa ja opiskelussa. Seminaarissa oppilailla on omat tutkimustehtävänsä kansainvälisissä pienryhmissä, joihin heidät jaetaan.

Psykososiaalisten kouluinterventioiden tehokkuus maahanmuuttajanuorten mielenterveyden, voimavarojen ja sosiaalisen yhteenkuuluvuuden edistämisessä

Yksikkö: linnanmaa7-9
Lisätty: Fri Jun 7 13:27:16 2019

Tutkimuksessa selvitämme kahden eri interventio-ohjelman vaikuttavuutta yläkouluikäisten maahanmuuttajanuorten mielenterveysoireiden vähentämisessä sekä resilienssin tukemisessa. Osa tutkimuksen kouluista saa käyttöönsä yhden kahdesta interventiosta ja osa toimii aluksi vertailukouluina, jotka saavat intervention käyttöönsä lukuvuonna 2020-2021. Oulun normaalikoulu osallistuu tutkimukseen lukuvuonna 2019-2020 ja saa intervention käyttöönsä lukuvuonna 2020-2021.

Oppilaiden kokemuksia toiminnallisesta vierailusta kasvitieteellisellä puutarhalla

Yksikkö: linnanmaa7-9
Lisätty: Wed May 15 10:50:57 2019

Yläkoulun oppilaiden kanssa perustetaan viljelypalsta Oulun yliopiston kasvitieteelliselle puutarhalle. Oppilaat saavat itse sekä perustaa kasvimaan keväällä että korjata sadon syksyllä. Lisäksi heidän kanssaan perehdytään muun muassa kasvupaikkatekijöihin, eli esimerkiksi veden, valon ja ravinteiden vaikutuksiin kasvien kasvamisessa. Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää kokemuksellisen oppimisen hengessä, kokevatko oppilaat vierailun edistävän heidän oppimistaan ja tiedon soveltamisen taitoa.

Suomalaisten 13–17-vuotiaiden aktiivisten liikunnanharrastajien nukkumistottumukset ja vireystila

Yksikkö: kokokoulu
Lisätty: Tue Apr 30 12:28:45 2019

Tässä pro gradu -tutkielmassa tukitaan 13-17-vuotiaiden aktiivisten likunnanharrastajien nukkumistottumuksia ja vireystilaa. Kiinnostuksen kohteena on tutkia unen määrää ja laatua sekä päivittäistä vireystilaa. Nuoret itse arvioivat omia nukkumistottumuksia ja päivittäistä vireystilaa. Aineisto kerätään webropol -kyselyllä.

Musiikin oppiaineen vaikutus nuorten sosiaaliseen hyvinvointiin

Yksikkö: linnanmaa7-9
Lisätty: Fri Apr 26 13:35:55 2019

Tutkin pro gradu-tutkielmassani musiikin oppiaineen vaikutusta nuorten sosiaaliseen hyvinvointiin. Kyseessä on tapaustutkimus, joka keskittyy yhteen musiikin valinnaisryhmään. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää mikä on musiikin oppiaineen rooli nuorten sosiaalisessa hyvinvoinnissa.

Matematiikan lukio-opiskelun kokemuksia

Yksikkö: lukio
Lisätty: Mon Mar 18 12:38:49 2019

MAY1-kurssissa yhdistyy useampi koulutuspoliittisesti kriittinen kysymys: opetuksen digitalisaatio, STEM-aineiden sukupuolittuneet valinnat ja sähköinen ylioppilastutkinto, ja se herätti tullessaan huolta matematiikan opettajien keskuudessa. Ryhmä Helsingin yliopiston tutkijoita laati vuonna 2017 MAY1-kurssin ympärille opettajakyselyn sekä sitä vastaavan opiskelijakyselyn lukion ensimmäisen vuoden opiskelijoille. Olemme päättäneet uusia kyselyn tänä vuonna, koska korkeakoulujen oppilasvalinnoissa matematiikan painoarvo on noussut merkittävästi. Haluamme myös kartoittaa, miten kurssin pitäminen on muuttunut kolmen vuoden aikana ja miten siihen asennoidutaan kokemusten pohjalta

Matematiikan lukio-opiskelun kokemuksia

Yksikkö: lukio
Lisätty: Mon Mar 18 12:38:25 2019

MAY1-kurssissa yhdistyy useampi koulutuspoliittisesti kriittinen kysymys: opetuksen digitalisaatio, STEM-aineiden sukupuolittuneet valinnat ja sähköinen ylioppilastutkinto, ja se herätti tullessaan huolta matematiikan opettajien keskuudessa. Ryhmä Helsingin yliopiston tutkijoita laati vuonna 2017 MAY1-kurssin ympärille opettajakyselyn sekä sitä vastaavan opiskelijakyselyn lukion ensimmäisen vuoden opiskelijoille. Olemme päättäneet uusia kyselyn tänä vuonna, koska korkeakoulujen oppilasvalinnoissa matematiikan painoarvo on noussut merkittävästi. Haluamme myös kartoittaa, miten kurssin pitäminen on muuttunut kolmen vuoden aikana ja miten siihen asennoidutaan kokemusten pohjalta

Neljäsluokkalaisten laskutoimitusten arviointitaidot ja lukujen tarkoituksenmukainen käyttö

Yksikkö: kokokoulu
Lisätty: Mon Feb 18 11:55:34 2019

Perusasteen opetussuunnitelman mukaan (OPS, 2016) yksi matematiikan tavoitteisiin liittyvä keskeinen sisältö vuosiluokilla 3-6 on oppilaan arviointitaidot ja lukujen tarkoituksenmukainen käyttö. Tutkimus analysoi neljäsluokkalaisten käsitystä lukujen käytöstä eri tilanteissa lukumäärän ja mittaustulosten ilmaisemisessa, sekä heidän käyttämiään strategioita laskutoimitusten arviontiin. Tavoite on myös havaita oppilaiden mahdollisia virhekäsityksiä lukujen rakenteesta, yhteyksistä, sekä mittausasteista.

Ekososiaalinen sivistys perusopetuksen opetussuunnitelman arvoperustassa opettajien kokemana

Yksikkö: kokokoulu
Lisätty: Thu Feb 14 11:04:05 2019

Tutkimuksen tarkoituksena on kysyä perusopetuksen opettajien kokemuksia siitä, miten ekososiaalinen sivistys on huomioitu opetuksessa ja mitä he ymmärtävät kyseisellä käsitteellä. Kyselytutkimuksella saadaan arvokasta tietoa ekososiaalisen sivistyksen arvojen näkymisestä opettamisen arjessa. . Kysely suoritetaan webropol -työkalulla maaliskuun ja toukokuun välisenä aikana. Kyselytutkimus on ajankohtainen, koska viimeisimmän perusopetuksen opetussuunnitelman arvoperustaan tuli uutena käsitteenä ekososiaalinen sivistys

Oppilaiden asenteet luonnontieteiden opiskelua ja oppimista kohtaan Suomen, Norja ja Venäjän pohjoisilla alueilla: Vertaileva tutkimus

Yksikkö: linnanmaa7-9
Lisätty: Thu Feb 7 16:49:01 2019

Suomen, Norjan ja Venäjän pohjoisilla alueilla nuoret eivät hakeudu riittävästi luonnontieteiden ja matemaattisten alojen opintoihin, mikä johtaa pulaan luonnontieteiden osaajsta. Projektin tavoitteena on etsiä keinoja ja vaikuttaa peruskouluikäisten nuorten motivaatioon opiskella luonnontieteitä ja hakeutua aloille, jotka edellyttävät luonnontieteiden asiantuntemusta. Projektin toiminta jatkossa suunnitellaan toteutettavan kyselytutkimuksen tulosten perusteella. Kysely tehdään samanaikaisesti Norjassa, Venäjällä ja Suomessa.

Suomenkielisten nuorten sanaston kehitys

Yksikkö: linnanmaa7-9
Lisätty: Tue Feb 5 10:46:25 2019

Tutkimuksen tavoitteena on tutkia suomenkielisten nuorten sanaston kehitystä. Tutkimuksesta valmistuu logopedian pro gradu -tutkielmia ja se toteutetaan osana tutkimushanketta suomenkielisten lasten ja nuorten sanaston kehityksestä.

Digitaalisten opetusmenetelmien käyttö peruskoulun biologian opetuksessa

Yksikkö: linnanmaa7-9
Lisätty: Thu Jan 31 12:38:51 2019

Kyseessä biologian aineenopettajan Pro-gradu tutkimus, jossa tarkoituksena selvittää peruskoulun biologian opetuksessa käytettäviä digitaalisia opetusmenetelmiä ja opettajien ja oppilaiden kokemuksia näiden käytöstä.

Oppikirjan käyttö tai käyttämättömyys kielten opetuksessa (alustava)

Yksikkö: lukio
Lisätty: Tue Dec 11 22:05:50 2018

Tässä tutkimuksessa käsittelemme kirjattoman opetuksen hyviä ja huonoja puolia sekä kyseenalaistamme oppikirjan välttämättömyyden opetuksessa. Tämän pohdinnan tukena käytämme sekä omia kokemuksia opetusharjoittelusta että aiempia tutkimuksia samasta aiheesta. Tutkimuksessamme emme käytä oppilaista kerättyä aineistoa, vaan selostamme omaa toimintaamme ja analysoimme sitä. Tutkijoina toimivat Juhoantti Mustonen ja XXX.

Objection!: Phoenix Wright: Ace Attorney- pelin käyttö kielten oppimisessa

Yksikkö: kokokoulu
Lisätty: Sun Nov 25 00:29:08 2018

Miten visuaalinovelli videopelisarjaa Phoenix Wright: Ace Attorney voisi käyttää kielten opiskeluun luokassa ja luokan ulkopuolella.

Objection!: Phoenix Wright: Ace Attorney- pelin käyttö kielten oppimisessa

Yksikkö: lukio
Lisätty: Sun Nov 25 00:28:59 2018

Miten visuaalinovelli videopelisarjaa Phoenix Wright: Ace Attorney voisi käyttää kielten opiskeluun luokassa ja luokan ulkopuolella.

Objection!: Phoenix Wright: Ace Attorney- pelin käyttö kielten oppimisessa

Yksikkö: kokokoulu
Lisätty: Sun Nov 25 00:28:52 2018

Miten visuaalinovelli videopelisarjaa Phoenix Wright: Ace Attorney voisi käyttää kielten opiskeluun luokassa ja luokan ulkopuolella.

Objection!: Phoenix Wright: Ace Attorney- pelin käyttö kielten oppimisessa

Yksikkö: kokokoulu
Lisätty: Sun Nov 25 00:28:51 2018

Miten visuaalinovelli videopelisarjaa Phoenix Wright: Ace Attorney voisi käyttää kielten opiskeluun luokassa ja luokan ulkopuolella.

Objection!: Phoenix Wright: Ace Attorney- pelin käyttö kielten oppimisessa

Yksikkö: kokokoulu
Lisätty: Sun Nov 25 00:28:40 2018

Miten visuaalinovelli videopelisarjaa Phoenix Wright: Ace Attorney voisi käyttää kielten opiskeluun luokassa ja luokan ulkopuolella.

Viihdeteollisuuden pelit vieraiden kielten oppimisessa.

Yksikkö: kokokoulu
Lisätty: Tue Nov 20 21:31:12 2018

Tutkimuksen tarkoituksena on tutkia videopelien vaikutusta englannin kielen oppimiseen.

Opiskelijan näkemys sanaston opetusstrategioista

Yksikkö: lukio
Lisätty: Tue Nov 20 20:42:37 2018

Tutkimuksen tarkoituksena on tutkia ja verrata erilaisia sanaston oppimisstrategioita sekä oppilaiden näkemyksiä niiden tehokkuudesta ja hyödyllisyydestä. Lukion opetussuunnitelman tavoitteissa mainitaan mm., että opiskelija kehittyy englannin kielen käyttäjänä sekä toimijana kulttuurisesti moninaisessa maailmassa paikallisissa, kansallisissa, eurooppalaisissa ja globaaleissa yhteisöissä.

Arvioitavien viikkotehtävien vaikutus oppilaiden motivaatioon

Yksikkö: linnanmaa7-9
Lisätty: Wed Nov 14 11:15:58 2018

8D-luokan matematiikan kurssilla on osana arviointia palautettavat viikkotehtävät. Tutkimus suoritetaan 2. jakson lopuksi kyselylomakkeella, jossa kartoitetaan oppilaiden mielipidettä tehtävien työmäärästä ja vaikutuksesta oppimiseen, arvosanoihin ja motivaatioon.

Saksan kielen sanapainotietoisuus Suomessa

Yksikkö: lukio
Lisätty: Tue Nov 13 17:49:30 2018

Tutkin suomenkielisten lukiolaisten saksan sanapainon tietoisuutta pro gradu -työssäni, sillä sen hallinta on eriytetty uudessa LOPS:ssa ja Eurooppalaisen kielten viitekehyksen kuvauksen tuoreimmassa täydennyksessä ääntämisen yhdeksi tärkeäksi osa-alueeksi. Monivalintakysely saksan sanapainoista jaetaan noin 20 lukioon eri kaupungeissa mahdollisimman kattavan ja luotettavan kuvan saamiseksi.

Lukiolaisten kokemuksia prosessikirjoittamisesta (otsikko on vasta ehdotus)

Yksikkö: lukio
Lisätty: Tue Nov 13 15:43:24 2018

Tutkin seminaarityössäni yhden lukioluokan kokemuksia prosessikirjoittamisesta. Kerään aineistoni luokalta, jolle olen pitänyt ÄI2-kurssin yhdessä harjoittelijaparini kanssa. Kurssin aikana on prosessikirjoittamista yhteensä kuuden oppitunnin verran. Kerään oppilaiden omia kokemuksia kirjoitusprosessista itse kokoamani kyselylomakkeen avulla.

Opetussuunnitelman vaikutus yläkoululaisten kokemuksiin englannin opetuksesta - itsearvioinnin analyysi

Yksikkö: linnanmaa7-9
Lisätty: Sun Nov 4 20:15:37 2018

Tutkimme 9.-luokkalaisille tehdyn kyselytutkimuksen pohjalta, miten uusi opetussuunnitelma ilmenee oppilaiden kokemuksissa omista taidoista. Pyrimme selvittämään, näkyykö kansallisen perusopetuksen opetussuunnitelman vaikutus opetuksessa yläkoulun oppilaiden itsearvioinnissa havaittavana oppimisen tuloksena. Esimerkiksi tutkimme, millaisena oppilaat kokevat englannin puhumisen koulun ulkopuolella, käyttävätkö oppilaat englantia netissä, tai miten työelämään liittyviä asioita on käsitelty englannin oppitunneilla. Yleinen tavoitteemme on selvittää, kuinka hyvin oppilaiden käsitys omasta osaamisesta vastaa opetussuunnitelman asettamia tavoitteita.

Oikeuskäsityksen erot 8. luokkalaisten ja 9. luokkalaisten välillä

Yksikkö: linnanmaa7-9
Lisätty: Wed Oct 31 13:41:01 2018

Tutkimuksessani vertailen kahdeksas- ja yhdeksäsluokkalaisten oikeuskäsitystä. Päälähteenä käytän yhdelle 8. luokalle ja yhdelle 9. luokalle tekemääni kyselytutkimusta. Siinä esittämieni kysymysten avulla pyrin selvittämään, että muuttuuko oikeuskäsitys yläkoululaisilla, kun yhteiskuntaopin opetuksessa näitä asioita opiskellaan yhdeksännen luokan alussa. Kysymykset koostuvat lakiin, oikeuksiin ja rikoksiin liittyvistä tapauskysymyksistä, joissa vastaaja valitsee mielestään sopivimman ratkaisun vaihtoehdoista tapaukseen. Kysymyksiä on myös liittyen siihen, mistä oppilaat ovat saaneet tietoa oikeuksiin ja velvollisuuksiin liittyvistä asioita. Kyselytutkimuksessa kokoamani aineiston lisäksi käytän aiheeseen liittyvää tutkimuskirjallisuutta.

Vastaako oppilaiden käsitys omasta englannin osaamisestaan heidän saamiaan arvosanoja?

Yksikkö: linnanmaa7-9
Lisätty: Tue Oct 16 08:22:13 2018

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, missä määrin oppilaiden saamat arvosanat vastaavat heidän käsityksiään omasta englannin osaamisestaan. Näitä itsearviointitaitoja tutkitaan teettämällä oppilaille kysely ennen heidän ensimmäistä kurssikoettaan. Näistä saatavan datan kautta tutkitaan sitä, miksi itsearvioinnit ja arvosanat vastaavat tai eivät vastaa toisiaan. Lisäksi tavoitteena on selvittää, kuinka hyvin oppilaat tietävät, minkä tekijöiden pohjalta kurssiarvosana muodostuu.

Opettajien kokemuksia ylöspäin eriyttämisestä ja opetussuunnitelman toteutuminen eriyttämisen tavoissa

Yksikkö: linnanmaa7-9
Lisätty: Mon Oct 15 21:07:39 2018

Tutkimuksen tavoitteena on löytää erilaisia ylöspäin eriyttämisen tapoja, joita kieltenopettajat päivittäisessä työssään hyödyntävät.

Vahvuusperusteinen opetus ja motivoituminen

Yksikkö: linnanmaa7-9
Lisätty: Mon Oct 15 13:22:25 2018

Tutkimuksessa tutkitaan positiivista pedagogiikkaa ja vahvuusperusteista opetusta. Tarkoitus on tutkia, mikä edesauttaa oppilaiden historian oppimista ja motivoi oppimaan. Oppilaille teetetään kysely. Oppilaat saavat itse positiivisen ajattelun kautta miettiä omia vahvuuksiaan oppijana historiassa.

Vahvuusperusteinen opetus ja motivoituminen

Yksikkö: linnanmaa7-9
Lisätty: Mon Oct 15 13:18:44 2018

Tutkimuksessa tutkitaan positiivista pedagogiikkaa ja vahvuusperusteista opetusta. Tarkoitus on tutkia, mikä edesauttaa oppilaiden historian oppimista ja motivoi oppimaan. Tutkimuksessa teetetöön oppilaille kyselyn. Oppilaat saisivat itse positiivisen ajattelun kautta miettiä omia vahvuuksiaan oppijana historiassa.

Opetuskokeilu: Detroit: Become Human -videopelin käyttö tekstinä ENA12-kirjoituskurssilla

Yksikkö: lukio
Lisätty: Thu Oct 11 16:59:12 2018

Tutkimuksessa järjestetään opetuskokeilu Detroit: Become Human -videopelin käytöstä tekstinä ja virittävänä tehtävänä lukion ENA12-kirjoituskurssilla. Aineisto kerätään observoinnilla, videoinnilla, kirjoitustehtävillä ja opiskelijoiden mielipidekyselyllä, ja se analysoidaan etnografisin menetelmin. Havaintoja verrataan nykyiseen oppimiskäsitykseen.

Aineenopettajaopiskelijoiden oppimiskäsitys

Yksikkö: lukio
Lisätty: Wed Oct 10 15:59:32 2018

Aineenopettajaopisklejoiden oppimiskäsitysten kartoitusta, kuinka tärkeänä ylipäätään formaaleja oppiskäsityksiä pidetään? Voidaanko havaita eroja eri pääaineden opiskelijoiden kesken. Ovatko opiskelijat omaksuneet konstruktivistisen oppimiskäsityksen?

Opetusharjoittelijoiden ammatti-identiteetti

Yksikkö: lukio
Lisätty: Wed Oct 10 15:22:24 2018

Tutkitaan auskujen ammatti-identiteettiä ja mikä siihen on vaikuttanut opetusharjoittelun aikana.

Nuorten asenteet oikeinkirjoitusta kohtaan

Yksikkö: linnanmaa7-9
Lisätty: Tue Oct 9 15:34:04 2018

Tutkin pedagogisessa seminaarityössäni nuorten asenteita oikeinkirjoitusta kohtaan. Opettajan työssä kuulee usein vastaan hangoittelua kieliopin opiskelun suhteen, mutta uskon, että nuorilla on tietämättään alitajuisia asenteita kirjoittajaa kohtaan sen perusteella, kuinka oikeaoppista kieltä hän käyttää. Pyrin tutkimuksellani selvittämään, pitääkö hypoteesini paikkaansa.

Vahvuusperusteinen opetus ja motivoituminen

Yksikkö: kokokoulu
Lisätty: Tue Oct 9 15:08:17 2018

Tutkimuksessa tutkitaan positiivista pedagogiikkaa ja vahvuusperusteista opetusta. Tarkoitus on tutkia, mikä edesauttaa oppilaiden historian oppimista ja motivoi oppimaan. Oppilaille teetetään kysely ja he saavat itse positiivisen ajattelun kautta miettiä omia vahvuuksiaan oppijina historiassa. Vastauksia käsitellään tutkimuksessa teorian kautta.

Videoiden käyttö osana opetusta

Yksikkö: kokokoulu
Lisätty: Tue Oct 9 11:37:36 2018

Tutkimuksessa on tarkoitus kartoittaa, kuinka hyvin videot soveltuvat osaksi opetusta. Tutkimuskysymyksinä ovat kuinka mielekkäitä videot ovat opetuksessa ja miten ne täyttävät lukion opetussuunnitelman tavoitteet.

Saksa valinnaisena kielenä: lukiolaisten motivaatio opiskella valinnaista saksan kieltä

Yksikkö: lukio
Lisätty: Tue Oct 9 11:36:11 2018

Tutkimuksessa selvitetään syitä, miksi lukiolaiset opiskelevat valinnaista saksan kieltä; millaisia ulkoisia ja sisäisiä motivaatioita heillä on.

Opetusharjoittelijoiden ammatti-identiteetti

Yksikkö: kokokoulu
Lisätty: Mon Oct 8 11:01:39 2018

Aiheena opetusharjoittelijoiden ammatti-identiteetti.

Kokevatko lukio-opiskelijat itsearviointitestin tarpeellisena oppimisen kannalta

Yksikkö: lukio
Lisätty: Fri Oct 5 20:49:18 2018

Tutkimus toteutetaan Oulun yliopiston Tutkivan ainedidaktiikan kurssilla. Tutkimuksen toteuttavat kaksi aineenopettajaopiskelijaa, Antti Nurmesjärvi ja Jenna-Maria Hänninen. Tutkimuksessa on tarkoitus selvittää kokevatko lukio-opiskelijat itsearviointitestin tarpeellisena oppimisen kannalta.

Lukiolaisten käsityksiä maantieteestä ja sen vaikuttavuudesta

Yksikkö: lukio
Lisätty: Fri Oct 5 13:44:50 2018

Haluamme tutkia lukiolaisten ajatuksia maantieteen opiskelusta ja sen hyödyistä tulevaisuudessa.

Opetusharjoittelijoiden ammatti-identiteetti

Yksikkö: kokokoulu
Lisätty: Wed Oct 3 11:34:47 2018

Tutkitaan, samaistuvatko opetusharjoittelijat kasvattajan vai tieteenalan edustajan rooliin ja mikä heidän ammatti-identiteettiinsä on eniten vaikuttanut.

Itsearviointi matematiikassa - oppimisen tuki vai hidaste oppilaiden näkökulmasta

Yksikkö: lukio
Lisätty: Wed Oct 3 09:14:19 2018

Halutaan selvittää, onko oppilaiden mielestä itsearvioinnista hyötyä matematiikan opiskelussa ja onko oppilaiden mielestä itsearviointia syytä lisätä/vähentää matematiikan opiskelussa.

Aineenopettajaopiskelijoiden oppimiskäsitys

Yksikkö: kokokoulu
Lisätty: Tue Oct 2 15:56:30 2018

Aikoisin tutkia tutkiva ainedidaktiikka-kurssin lopputyötä varten aineenopettajaopiskelijoiden kasvatustieteellisiä, erityisesti heidän oppiskäsityksiään. Onko eroja löydettävissä eri oppiaineita edustavien (humanistit vs luonnontieteilijät) opiskelijoiden välillä? Ovatko opiskelijat omaksuneet konstruktivistisen oppimiskäsityksen?

Kriteeripohjaisen itse-, vertais- ja opettaja-arvioinnin korrelaatio lukion Aine ja säteily -kurssin projektityössä

Yksikkö: lukio
Lisätty: Tue Oct 2 14:06:57 2018

Tutkimuksen tavoitteena on tutkia lukion fysiikan projektioppimisen kriteeripohjaista itse-, vertais- ja opettajan tekemää arviointia Aine ja säteily -kurssilla. Vastausta etsitään seuraaviin kysymyksiin: Voiko projektioppimisen kriteeripohjaisessa arviossa hyödyntää luotettavasti lukio-opiskelijoiden omia itse- ja vertaisarviointeja? Kuinka hyödyllisiksi erilaiset projektioppimisen kriteeripohjaiset arvioinnit oppilaat kokevat?

Palautettavien tehtävien vaikutus oppilaiden motivaatioon matematiikan opinnoissa

Yksikkö: linnanmaa7-9
Lisätty: Mon Oct 1 13:26:17 2018

Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, miten palautettavat ja arvioitavat tehtävät ja niistä saatava palaute vaikuttavat oppilaiden motivaatioon ja arvosanoihin matematiikan opinnoissa. Tutkimuksesta tehdään raportti, joka esitellään Tutkiva Ainedidaktiikka -kurssilla.

Eriyttäminen englannin tunnilla: Menetelmistä, opettajien asenteista ja oppilaiden kokemuksista

Yksikkö: linnanmaa7-9
Lisätty: Mon Oct 1 12:25:13 2018

Tutkimuksessamme kartoitamme eriyttämisen menetelmiä englannin oppitunneilla, englannin opettajien asenteita ja näkemyksiä eriyttämisestä sekä oppilaiden kokemuksia siitä, kuinka opettajat huomioivat heidän yksilölliset tarpeensa oppimistilanteessa.Tutkimus suoritetaan osana kurssia "Tutkiva ainedidaktiikka".

Oppiiko lukiolainen matematiikkaa paremmin tietokonepohjaisessa opetuksessa?

Yksikkö: lukio
Lisätty: Wed Sep 26 14:58:56 2018

Tutkimus suoritetaan osana kurssia Tutkiva ainedidaktiikka. Pyrimme tutkimaan pienessä mittakaavassa tietokonepainotteisen opetuksen ja perinteisemmän kynä-paperi -opetuksen eroja oppimisen kannalta sekä vertaamme tuloksia Suomen ja Euroopan tasolla tehtyihin tutkimuksiin.

Oppiiko lukiolainen matematiikkaa paremmin tietokonepohjaisessa opetuksessa?

Yksikkö: koskela
Lisätty: Wed Sep 26 14:41:22 2018

Tutkimus suoritetaan osana kurssia Tutkiva ainedidaktiikka.

Kuinka lukiolaiset seuraavat politiikkaa?

Yksikkö: lukio
Lisätty: Mon Sep 24 11:47:04 2018

Aiomme kyselytutkimuksella selvittää millä tavoin, ja miten paljon lukiolaiset seuraavat politiikkaa, ja miten he ylipäätään kokevat suhteensa politiikkaan.

Alakoululaisten epämieluiset koululiikuntamuodot

Yksikkö: linnanmaa1-6
Lisätty: Tue Sep 18 14:38:16 2018

Alakoululaisten epämieluiset koululiikuntamuodot

Alakoululaisten epämieluiset koululiikuntamuodot

Yksikkö: koskela
Lisätty: Mon Sep 10 17:59:49 2018

Selvitämme syitä, miksi 5-6 luokkalaiset pojat kokevat tanssin epämieluiseksi koululiikuntamuodoksi.

Lukukoiran vaikutus lukihäiriöisten lasten stressitoimintoihin

Yksikkö: koskela
Lisätty: Wed Aug 29 18:45:50 2018

Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, miten lukukoiran läsnäolo vaikuttaa lukihäiriöisten lasten stressitoimintoihin, lukemisen sujuvuuteen ja lasten omiin kokemuksiin lukemisesta äänenlukutilanteissa. Tutkimuksessa mitataan ranteeseen asennettavalla mittarilla lapsen sykettä ja ihon sähköjohtavuutta koiralle lukiessa ja tilanteessa, jossa lapsi lukee aikuiselle ilman koiraa.

Lukukoiran vaikutus lukihäiriöisten poikien stressitoimintoihin

Yksikkö: linnanmaa1-6
Lisätty: Wed Aug 15 21:49:14 2018

Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, miten lukukoiran läsnäolo voi vaikuttaa lukihäiriöisten poikien stressitoimintoihin, lukemisen sujuvuuteen ja lasten omaan kokemukseen lukutilanteista. Koehenkilöinä on viisi 3.-luokkalaista poikaa, joilla on teknisen lukemisen vaikeus. Lapsi lukee kahdessa lukutilanteessa lukukoiralle ja kahdessa tutkijalle, ja tällöin lukukoira ei ole paikalla. Selvitetään ranteeseen asennettavan mittarin avulla lasten stressitoimintoja (sydämen sykettä ja ihon sähköjohtavuutta). Analysoidaan lukemisen sujuvuutta ja sen mahdollista muutosta lukutilanteissa. Koehenkilöt myös itse arvioivat oman kokemuksensa lukutilanteista.

Lukukoiran vaikutus lukihäiriöisten lasten stressitoimintoihin

Yksikkö: kokokoulu
Lisätty: Mon May 28 20:28:50 2018

Tämän pro gradu -tutkielman tarkoituksena on selvittää, onko lukukoiran läsnäololla vaikutusta lukihäiriöisten lasten stressiin liittyviin toimintoihin, (mm. sykkeeseen) ääneenlukutilanteessa. Tutkimuksessa selvitetään myös, onko lukukoiran läsnäololla vaikutusta teknisen lukemisen sujuvuuteen ja lasten omiin kokemuksiin ääneen lukemisesta.

9. luokkalaisten kirjanvalintakriteereitä

Yksikkö: linnanmaa7-9
Lisätty: Mon May 21 15:06:23 2018

Gradututkimus selvittää 9. luokkalaisten valintakriteereitä, joilla he valitsevat itselleen luettavaa kaunokirjallisuudesta. Tutkimuksen tarkoituksena olisi saada yläkouluikäisten kanssa työskenteleville lisäinformaatiota siitä, mitkä seikat vaikuttavat heidän lukemista koskeviin valintoihinsa.

Language awareness in visual art

Yksikkö: koskela
Lisätty: Mon May 21 11:32:44 2018

Opinnäytetyön tarkoitus on tukia luokanopettajien ja kuvataideopettajien käsityksiä, sekä kokemuksia kielen merkityksestä kuvataiteen oppiaineessa alakoulussa. Tutkimuksessa analysoidaan kielitietoisuutta kuvataiteen opetuksessa uuden perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden näkökulmasta.

Luokanopettajien käsityksiä kehotietoisuudesta tunnetaitojen oppimisessa

Yksikkö: koskela
Lisätty: Thu May 17 20:30:16 2018

Tutkimuksen aiheena on kehollisuus ja tunnetaidot. Tutkimme luokanopettajien käsityksiä kehollisuudesta ja kehotietoisuudesta sekä näiden yhteydestä tunnetaitojen oppimiseen.

Lukion musiikinopetuksen ihanteelliset sisällöt, tavoitteet ja arvioinnin keinot lukiolaisen näkökulmasta

Yksikkö: lukio
Lisätty: Thu May 17 15:01:37 2018

Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää opiskelijoiden käsityksiä lukion musiikinopetuksen kurssitarjonnasta, sisällöistä, tavoitteista sekä arvioinnin keinoista ja niihin liittyvistä tulevaisuusnäkymistä. Tavoitteena on kerätä demografisesti kattava tutkimusaineisto 3-4 lukiosta ympäri Suomen. Tarkoituksena ei ole perehtyä paikallisesti opettajan toimintaan ja toimintatapoihin vaan selvittää laajemmin paikallisen opetussuunnitelman toteutumista ja sen suhdetta valtakunnalliseen. Aineisto tuotetaan puolistrukturoidun kirjoitelman muodossa, johon sisältyy musiikintunnilla tehtävää yhteistä avaavaa keskustelua (~10 min.) ja kotona tehtävä kirjoitelma. Vaihtoehtoisesti kirjoitelman voi myös tehdä musiikintunnilla ajan salliessa. Tutkimustulokset voivat auttaa oppilaantuntemuksessa, oppilaan näkemyksen kartoittamisessa ja musiikin opetuksen tulevaisuuden suunnittelussa.

Luokanopettajien käsityksiä sukupuolen moninaisuudesta alakoulussa

Yksikkö: koskela
Lisätty: Fri May 4 09:34:07 2018

Haastattelupyyntö luokanopettajille Hei, Teen kasvatustieteen pro gradu-tutkielmaa, jossa tarkastelen luokanopettajien ajatuksia ja käsityksiä sukupuolen moninaisuudesta peruskoulussa, ja etsin tutkimukseeni luokanopettajia Oulun alueelta. Sukupuolen moninaisuuden teemat ovat olleet esillä mm. useiden järjestöjen ajaman translakiuudistuksen, sekä vuonna 2016 voimaan tulleen perusopetussuunnitelman myötä. Tutkimuksen tavoitteena on tarkastella sitä millä tavoilla luokanopettajat rakentavat käsityksiä sukupuolen moninaisuudesta ja miten nämä käsitykset elävöityvät koulun arjessa opettajan toiminnassa. Tutkimuksessa minua kiinnostaa millä tavalla sukupuolen moninaisuus näyttäytyy koulun arjessa opettajan näkökulmasta. Olen kiinnostunut kaikenlaisista näkemyksistä, jotka koskevat sukupuolen moninaisuutta, eikä haastatteluun osallistuminen vaadi esitietoa asian tiimoilta. Toteutan tutkimuksen yksilöhaastatteluina touko-kesäkuun 2018 aikana. Haastattelut toteutetaan Sinulle mieluisassa paikassa, ja kestävät noin puolesta tunnista kahteen tuntia. Haastattelut äänitetään myöhempää analysointia varten. Kerättyä aineistoa käsitellään luottamuksellisesti ja sitä käytetään vain sovittuun tutkimustarkoitukseen. Aineiston käsittelyssä huolehditaan, etteivät yksittäiset osallistujat ole tunnistettavissa ja haastateltavien henkilöllisyys tulee säilymään anonyymina koko tutkimuksen ajan. Kerätty aineisto hävitetään tutkimuksen valmistuttua. Tutkimus valmistuu Oulun yliopiston kasvatustieteen tiedekunnasta ja sitä ohjaa FT, Suvi Pihkala, suvi.pihkala@oulu.fi Jos olet kiinnostunut osallistumaan haastatteluun tai haluat lisätietoja, olethan yhteydessä minuun sähköpostitse aino.granlund@student.oulu.fi Ystävällisin terveisin, Aino Granlund Oulun yliopisto

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opettajien kokemuksia sosiaalisesta tuesta

Yksikkö: koskela
Lisätty: Thu May 3 22:33:14 2018

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on kuvata perusopetukseen valmistavan opetuksen opettajien kokemuksia heidän saamastaan sosiaalisesta tuesta. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, millaista sosiaalista tukea opettajat saavat oman koulun henkilökunnalta, toisilta perusopetukseen valmistavan opetuksen opettajilta sekä erilaisilta instituutioilta.Tutkimuksen kohteena on Oulun kaupungin organisaatioissa työskentelevät perusopetukseen valmistavan opetuksen opettajat.

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opettajien kokemuksia sosiaalisesta tuesta

Yksikkö: koskela
Lisätty: Thu May 3 22:23:40 2018

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on kuvata perusopetukseen valmistavan opetuksen opettajien kokemuksia heidän saamastaan sosiaalisesta tuesta. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, millaista sosiaalista tukea opettajat saavat oman koulun henkilökunnalta, toisilta perusopetukseen valmistavan opetuksen opettajilta sekä erilaisilta instituutioilta. Tutkimuksen kohteena ovat Oulun kaupungin organisaatioissa työskentelevät perusopetukseen valmistavan opetuksen opettajat.

Oppilaiden asenteet kasvissyöntiä kohtaan

Yksikkö: linnanmaa7-9
Lisätty: Tue Apr 24 21:08:24 2018

Tarkoituksenani on tutkia oppilaiden asenteita ja ennakkotietoja kasvissyöntiä kohtaan. Tutkielmassani vertailen 7-luokkalaisten ja lukiolaisten vastauksia.

Kehittämistutkimus yhtälön opettamisesta

Yksikkö: linnanmaa7-9
Lisätty: Mon Apr 23 16:05:03 2018

Tutkimuksessa käytetään kahden oppitunnin ajan Joustava yhtälönratkaisu -materiaalin tehtäviä yhtälön opettamisessa. Oppitunteja videoidaan ja joitakin oppilaita haastatellaan, jotta voidaan tarkemmin pohtia mikä lähestymistavassa toimii ja mikä ei. Joustava yhtälönratkaisu -hankkeeseen on tähän mennessä osallistunut 32 opettajaa ja 906 oppilasta.

Instagram use of Finnish teenagers: a qualitative inquiry concerning their privacy and sharing habits

Yksikkö: linnanmaa7-9
Lisätty: Thu Apr 12 17:18:46 2018

Tutkimuksessa haastatellaan 9. luokkalaisia heidän Instagramin käyttötottumuksista sekä näkemyksistä yksityisyyden suhteen.

Nuorten käsityksiä kirosanojen etymologioista

Yksikkö: linnanmaa7-9
Lisätty: Wed Apr 11 19:16:53 2018

Pro gradu -työssäni tutkin yläkouluikäisten käsityksiä kirosanojen merkityksistä: mitä esimerkiksi "perkele" nuorten mielestä tarkoittaa? Tutkielmassani tarkastelen myös etymologisen tietämyksen, kiroilun määrän ja uskonnollisuuden välisiä yhteyksiä. Vaikuttaako etymologinen tietämys siihen, kuinka paljon haluaa voimasanoja käyttää, tai onko uskonnollisella kasvatuksella yhteys etymolohisen tietämyksen määrään?

Opettajien ajatuksia valmistavan luokan oppilaiden integroinnista perusopetuksen oppitunneille

Yksikkö: koskela
Lisätty: Mon Apr 9 08:34:40 2018

Tutkimuksen tarkoituksena on kartoittaa opettajien ajatuksia ja kokemuksia valmistavan luokan oppilaiden integroinnista perusopetuksen oppitunneille.

Ruotsin ja saksan aineenopettajaharjoittelijoiden ryhmäytyminen

Yksikkö: linnanmaa7-9
Lisätty: Mon Apr 2 19:05:55 2018

Tutkimus koskee ruotsin ja saksan aineenopettajaksi opiskelevien ryhmäytymistä, ryhmäprosessia ja ryhmädynamiikkaan käytännönharjoittelussa. Tutkimus koostuu kyselylomakkeesta (kevät2018), havainnointitilanteista ohjauksessa (syksy2018) ja kyselylomake (syksy2018) harjoittelun päätteeksi. Verrokkiryhmänä toimii ruotsin ja saksan auskultoinnin suorittaneet vuodelta 2017.

KYSELYTUTKIMUS MAAHANMUUTTAJATAUSTAISTEN LASTEN JA NUOR-TEN SUUN OMAHOIDON TIEDOISTA JA TAIDOISTA

Yksikkö: koskela
Lisätty: Mon Mar 19 17:22:14 2018

Kyselytutkimus perusopetukseen valmistavassa perusopetuksessa oleville maahanmuuttajataustaisille lapsille ja nuorille. Tutkimuksessa pyritään selvittämään maahanmuuttajalasten ja -nuorten omia suuhygienia tottumuksia sekä tietämystä suun terveyteen vaikuttavista tekijöistä. Kysely toteutetaan Webropol-ohjelman avulla, johon pääsee vastaamaan lähettämämme linkin kautta.

Vanhempien näkemys lasten koulukäsityöstä

Yksikkö: linnanmaa7-9
Lisätty: Fri Mar 16 12:28:44 2018

Tutkimuksen aiheena on, miten vanhemmat kokevat lastensa koulukäsityön opiskelun. Tarkoituksena on selvittää miten yhteisen, monimateriaalisen käsityön opiskelu on vaikuttanut vanhempien mielipiteeseen koulukäsityön merkityksestä oppiaineena.

Fenomenografinen haastattelututkimus luokanopettajien käsityksistä ja kokemuksista toiminnallisesta opetuksesta sekä oppimisesta

Yksikkö: kokokoulu
Lisätty: Wed Jan 24 10:18:05 2018

Tutkin pro gradu -tutkielmassani luokanopettajien käsityksiä ja kokemuksia toiminnallisesta opetuksesta sekä heidän ajatuksiaan toiminnallisten menetelmien soveltuvuudesta peruskoulunluokka-asteille 1-6. Kerään aineistoni haastattelemalla luokanopettajia ja analysoin aineistoa käyttämällä aineistolähtöisen sisällönanalyysin keinoja.

Teknisten töiden vaikutus matematiikan oppimiseen

Yksikkö: linnanmaa7-9
Lisätty: Mon Jan 15 10:42:46 2018

Eli tarkoitus on tutkia, auttaako teknisten töiden tekeminen matematiikan oppimista. Viitteitä tähän suuntaan olisi ja siksi haluan tehdä kvantitatiivisen tutkimuksen tästä aiheesta. Aineiston avulla tutkitaan miten matematiikan numero korreloi teknisiä töitä tekevien kanssa, verrattaen niihin, jotka eivät tee teknisiä töitä.

Tieto- ja viestintäteknologian käyttö käsityönopetuksessa

Yksikkö: koskela
Lisätty: Thu Jan 11 10:45:13 2018

Pro gradu -tutkielmassani tutkin tieto- ja viestintäteknologian käyttöä käsityönopetuksessa. Tarkoituksenani on selvittää miten tieto- ja viestintäteknologiaa käytetään yläkoulun käsityönopetuksessa oppilaiden näkökulmasta ja miten he itse suhtautuvat sen käyttöön.

Valmistavan opetuksen opettajien näkemyksiä VALO-opetuksen nykytilasta

Yksikkö: koskela
Lisätty: Sun Jan 7 17:58:20 2018

Jyväskylän Yliopiston luokanopettajaopiskelijat Pauliina Ranta ja Kaisu Peura tutkivat valmistavan opetuksen opettajien näkemyksiä VALO-opetuksen nykytilasta. Tutkimus on laadullinen ja se toteutetaan haastatteluiden avulla. Tutkimuskysymyksiä ovat mm. miten VALO-opetusta pitäisi kehittää, mitä opettajat kertovat valmistavan opetuksen tavoitteista ja niiden saavuttamisesta ja miten maahanmuuttajaoppilaiden oppimistavoitteita voidaan valmistavan opetuksen opettajien mielestä tukea parhaiten. Lähestymme aihetta fenomenologis-hermeneuttisella tutkimusotteella, jossa on keskeistä tutkimuksen kohteen omien kokemusten ja merkitysten ymmärtäminen ja tulkinta.

Auditiivisen prosessoinnin kuntoutuksen heijastuminen kaksikielisen lukivaikeuksisen lapsen lukitaitoihin

Yksikkö: koskela
Lisätty: Fri Dec 8 14:53:42 2017

Tutkimus on tapaustutkimus, jossa selvitetään 15 kuntoutuskertaa sisältävän auditiivisen prosessoinnin kuntoutusjakson vaikutusta kaksikielisen, lukivaikeuksia omaavan lapsen lukitaitoihin. Kuntoutusjakson lisäksi tutkimukseen kuuluvat alku- sekä loppumittaukset (4kpl) joiden avulla tarkastellaan mahdollista kuntoutusjakson vaikuttavuutta. Auditiivisen prosessoinnin osalta kuntoutus painottuu äänteiden kuuloerottelun ja tunnistuksen, fonologisen tietoisuuden sekä äänteiden yhdistämisen taitojen vahvistamiseen. Lukitaitojen osalta auditiivisen prosessoinnin kuntoutusvaikutusta tarkastellaan lapsen äänteiden kestoerojen tunnistuksen, kirjaintuntemuksen, kirjain-äänne vastaavuuden, sekä lukusujuvuuden- että lukutarkkuuden taitoihin.

Saksan kielen opiskelijoiden motivaatio ja harrastuneisuus tms.

Yksikkö: lukio
Lisätty: Tue Dec 5 10:29:44 2017

Kysely lukion saksan ryhmälle heidän motivaatiosta saksan kielen opiskeluun sekä heidän harrastuneisuudesta saksan kieleen liittyen (esim. kuinka paljon he lukevat ja kuulevat saksan kieltä koulun ulkopuolella).

Liikunta maahanmuuttajapojan kotoutumisessa

Yksikkö: linnanmaa7-9
Lisätty: Fri Dec 1 08:40:51 2017

Tutkimuksessa selvitetään, vaikuttaako vapaa-ajan liikunta maahanmuuttajapoikien kotoutumiseen ja miten liikunnasta voitaisiin tehdä kotoutumista edistävä väline. Tarkoituksena on, että tutkimuksen liikuntaa voitaisiin hyödyntää entistä tehokkaammin kotoutumisen välineenä ilmiöiden syvemmän ymmärryksen kautta.

Seikkailullisen luontoliikunnan mahdollisuudet tukea liikuntamotivaation kehittymistä itsemääräämisteorian näkökulmasta

Yksikkö: linnanmaa7-9
Lisätty: Fri Nov 24 10:25:20 2017

Tarkastelemme, miten vaellusleirikoulu on vaikuttanut oppilaiden liikuntamotivaatioon itsemääräämisteorian näkökulmasta.

Kahdeksanvuotiaiden lasten kielen ymmärtämisen taidot

Yksikkö: koskela
Lisätty: Thu Nov 23 13:25:27 2017

Logopedian pro gradu -tutkielma. Tutkielmassa tarkastellaan 8-vuotiaiden lasten kielen ymmärtämisen taitoja. Tutkimus on osa professori Sari Kunnarin johtamaa laajempaa hanketta, jonka tavoitteena on normittaa alun perin yhdysvaltalainen 5–21-vuotiaiden lasten ja nuorten kielellisiä taitoja mittaava CELF-5 -testi (Clinical Evaluation of Language Fundamentals -5, CELF-5). Suomessa on suuri pula normitetuista yli 4–vuotiaille lapsille suunnatuista kielellisistä testeistä. Tutkimuksesta ja testistä saatavaa tietoa voidaan hyödyntää normaalisti kehittyvien lasten kielen kehityksen seurannassa ja erilaisten kielellisten vaikeuksien diagnosoinnissa.

Kuudesluokkalaisten tulevaisuuskuvat ja sukupuoliroolien näkyminen niissä

Yksikkö: koskela
Lisätty: Thu Nov 23 13:10:50 2017

Pro gradu-tutkielmani käsittelee kuudesluokkalaisten tulevaisuuskuvia ja sukupuoliroolien näkymistä niissä. Kiinnostukseni aiheeseen lähti halusta laajentaa lasten mahdollisuuksia itsensä toteuttamiseen ja haluamansa tulevaisuuden luomiseen ilman, että sukupuoliroolit toimivat siinä rajoittavina tekijöinä. Sukupuoliroolien vaikutuksen tietoinen havainnointi ja äänen antaminen lapsille voi johtaa kohti muutosta ja normien kyseenalaistamista. Tutkimuksen on tarkoitus valmistua kevään 2018 aikana.

Kahdeksanvuotiaiden lasten kielen ymmärtämisen taidot

Yksikkö: koskela
Lisätty: Thu Nov 23 12:16:16 2017

Logopedian pro gradu -tutkielma. Tutkielmassa tarkastellaan 8-vuotiaiden lasten kielen ymmärtämisen taitoja. Tutkimus on osa professori Sari Kunnarin johtamaa laajempaa hanketta, jonka tavoitteena on normittaa alun perin yhdysvaltalainen 5–21-vuotiaiden lasten ja nuorten kielellisiä taitoja mittaava CELF-5 -testi (Clinical Evaluation of Language Fundamentals -5, CELF-5). Suomessa on suuri pula normitetuista yli 4–vuotiaille lapsille suunnatuista kielellisistä testeistä. Tutkimuksesta ja testistä saatavaa tietoa voidaan hyödyntää normaalisti kehittyvien lasten kielen kehityksen seurannassa ja erilaisten kielellisten vaikeuksien diagnosoinnissa.

Lukiolaisen lyriikantulkinnan ja lukijuuden kompetenssi

Yksikkö: lukio
Lisätty: Wed Nov 22 10:50:55 2017

Ainedidaktisen tutkimusseminaarin tutkielmassa selvitetään, kuinka lukiolainen tulkitsee lyriikkaa. Tutkimus pohtii, millainen lukija on eri ikäkausina, ja mitkä seikat vaikuttavat tekstien tulkintataitojen kehittymiseen.

Kertomuksia monimateriaalisesta käsityöstä

Yksikkö: koskela
Lisätty: Tue Nov 21 10:30:10 2017

Pro gradu -tutkielma. Narratiivinen tutkimus: luokanopettajien kokemukset ja käsitykset uuden opetussuunnitelman mukaisesta käsityön opettamisesta ja opetussuunnitelmamuutoksesta. Kerronnallinen aineisto kerätään haastatteluilla. Aineiston käsittely narratiivisesti / sisällönanalyysillä.Valmis keväällä 2018. Julkaisu Oulun yliopiston Jultika -tietokannassa.

9-vuotiaiden lasten sanavarasto

Yksikkö: linnanmaa1-6
Lisätty: Mon Nov 20 23:08:09 2017

Logopedian pro gradu -tutkielmassa tarkastellaan 9-vuotiaiden lasten sanavarastoa. Tutkielma on osa professori Sari Kunnarin ja dosentti Taina Välimaan laajempaa tutkimushanketta, jonka tarkoitus on tutkia 2–16-vuotiaiden lasten sanavaraston kehitystä. Samalla kerätään normiaineistoa suomenkielelle käännettyjä sanavarastotestejä varten. Suomessa ei toistaiseksi ole käytössä yhtään normitettua kuvasanavarastotestiä lasten sanavaraston arviointiin. Tutkimuksesta ja testeistä saatavaa tietoa voidaan hyödyntää niin normaalisti kehittyvien lasten kielen kehityksen seurantaan kuin erilaisten kielellisten vaikeuksien diagnosointiin.

9-vuotiaiden lasten sanavarasto

Yksikkö: linnanmaa1-6
Lisätty: Mon Nov 20 22:51:13 2017

Logopedian pro gradu -tutkielmassa tarkastellaan 9-vuotiaiden lasten tuottavaa ja ymmärtävää sanavarastoa. Tutkielma on osa professori Sari Kunnarin ja dosentti Taina Välimaan laajempaa tutkimushanketta, jonka tarkoitus on tutkia suomenkielisten 2–16-vuotiaiden lasten sanavaraston kehitystä. Samalla kerätään normiaineistoa suomenkielelle käännettyjä sanavarastotestejä varten. Suomessa ei toistaiseksi ole käytössä yhtään normitettua kuvasanavarastotestiä lasten sanavaraston arviointiin. Tutkimuksesta ja testeistä saatavaa tietoa voidaan hyödyntää niin normaalisti kehittyvien lasten kielen kehityksen seurantaan kuin erilaisten kielellisten vaikeuksien diagnosointiin.

Nuorten käsitys sosiaalisesta jakautuneiduudesta Suomessa

Yksikkö: lukio
Lisätty: Sun Nov 19 14:25:01 2017

Tutkimuksessa tarkastellaan nuorten käsityksiä sosiaalisesta jakautuneisuudesta Suomessa, ja sitä, millaista kuvaa koulu siitä välittää. Tutkimuksella voidaan valottaa nuorten yhteiskunnallista valveutuneisuutta, tai mahdollisesti sitä, että millaisia asenteita liittyy ajatukseen "yhteiskuntaluokat Suomessa".

Nuoret ja puoluepolitiikka — Nuoret vaikuttajina

Yksikkö: lukio
Lisätty: Sat Nov 18 11:54:06 2017

Tarkoituksenani on selvittää lukion ensimmäisen ja toisen asteen opiskelijoiden suhtautumista ja asenteita puolueita kohtaan. Erityisenä kiinnostuksenkohteena on nuorten puolueuskollisuus tai kieltäytyminen puolueuskollisuudesta. Tarkoitus on kartoittaa kyselylomakkeella syitä puoluevalinnoille erityisesti koulun ja kodin näkökulmasta. Keskityn nimenomaan puolueisiin ja nuorten mielipiteisiin puoluepolitiikasta sekä syihin näiden mielipiteiden taustalla (koulu, koti, kaverit, oma mielenkiinto). Lisäksi kartoitan nuorten käsityksiä heidän käsityksistään eri vaikuttamiskanavoista (esimerkiksi adressit ja aktivistiryhmät).

Yhdessä vai erikseen? Kuudesluokkalaisten näkemyksiä liikunnan sukupuoliryhmittelystä.

Yksikkö: linnanmaa1-6
Lisätty: Tue Nov 14 13:46:46 2017

Tutkin oppilaiden näkemyksiä ja kokemuksia liikunnan seka- ja erillisryhmistä. Suomessa on pitkä historia tyttöjen ja poikien jaottelusta erillisryhiin, kun taas monissa maissa jaottelusta on luovuttu 70–80-luvuilla. Suomessa ollaan hiljalleen siirtymässä sekaryhmiin – ilman että aiheesta olisi tehty Suomessa tutkimuksia. Maailmalla aihetta on tutkittu enemmän ja kummassakin ryhmittelyssä on havaittu hyviä ja huonoja puolia.

Yhdessä vai erikseen? Kuudesluokkalaisten näkemyksiä liikunnan sukupuoliryhmittelystä.

Yksikkö: koskela
Lisätty: Tue Nov 14 13:44:19 2017

Tutkin oppilaiden näkemyksiä ja kokemuksia liikunnan seka- ja erillisryhmistä. Suomessa on pitkä historia tyttöjen ja poikien jaottelusta erillisryhmiin, kun taas monissa maissa jaottelusta on luovuttu 70–80-luvuilla. Suomessa ollaan hiljalleen siirtymässä sekaryhmiin – ilman että aiheesta olisi tehty Suomessa tutkimuksia. Maailmalla aihetta on tutkittu enemmän ja kummassakin ryhmittelyssä on havaittu hyviä ja huonoja puolia.

Tuetaan yhdessä-hanke

Yksikkö: linnanmaa7-9
Lisätty: Mon Nov 13 15:33:58 2017

Tuetaan yhdessä hankkeen (www.oulu.fi/ktk/tuetaan) rahoittaa OKM. Hankkeessa on 4 kärkeä: yhteisopettajuus, pedagoginen konsultaatio, vahvuusperusteinen vuorovaikutus ja digitalisaatio. Tavoitteena on kehittää uusia yhteistoiminnan muotoja ja käytänteitä erityisopettajien koulutukseen, opettajakoulutukseen sekä peruskouluihin. Pyrimme siihen, että Oulun yliopiston erityispedagogiikan opiskelijat ja hankkeessa mukana olevat koulut ja niiden opettajat oppivat miten toteutetaan laadukasta yhteisopetusta, miten konsultatiivista roolia voi käyttää ja miten oppilaat ja kollegat voi kohdata vahvuusperusteisesti. Tutkimusperusteisuus toteutuu hankkeen aikana tehtävillä kyselyillä, observoinneilla, keskusteluilla sekä hankkeessa tehtävillä opinnäytteillä ja uusimman tutkimuksen soveltamisella.

Tuetaan yhdessä-hanke

Yksikkö: linnanmaa1-6
Lisätty: Mon Nov 13 15:22:36 2017

Tuetaan yhdessä hankkeen (www.oulu.fi/ktk/tuetaan) rahoittaa OKM. Hankkeessa on 4 kärkeä: yhteisopettajuus, pedagoginen konsultaatio, vahvuusperusteinen vuorovaikutus ja digitalisaatio. Tavoitteena on kehittää uusia yhteistoiminnan muotoja ja käytänteitä erityisopettajien koulutukseen, opettajakoulutukseen sekä peruskouluihin. Pyrimme siihen, että Oulun yliopiston erityispedagogiikan opiskelijat ja hankkeessa mukana olevat koulut ja niiden opettajat oppivat miten toteutetaan laadukasta yhteisopetusta, miten konsultatiivista roolia voi käyttää ja miten oppilaat ja kollegat voi kohdata vahvuusperusteisesti. Tutkimusperusteisuus toteutuu hankkeen aikana tehtävillä kyselyillä, observoinneilla, keskusteluilla sekä hankkeessa tehtävillä opinnäytteillä ja uusimman tutkimuksen soveltamisella.

Lukiolaisryhmän ruotsinkirjoitelmien tason analysointia kirjoitelmakurssilla.

Yksikkö: lukio
Lisätty: Fri Nov 3 13:19:14 2017

Tutkin opiskelijoiden kirjoitelmakurssilla tuotettuja ruotsinkielisiä tekstejä. Analysoin yhteensä noin 100 lyhyttä tekstiä. Tutkin mille tasolle kirjoitelmat asettuvat kielten taitotasojen eurooppalaisen viitekehyksen mukaan ja vertaan tuloksia opsissa asetettuihin kielitaitotavoitteisiin. Tai mahdollisesti jotain muuta aineistosta esille nousevaa kysymystä.

Lukiolaisryhmän ruotsinkirjoitelmien tason analysointia kirjoitelmakurssilla.

Yksikkö: lukio
Lisätty: Fri Nov 3 13:16:06 2017

Tutkin opiskelijoiden kirjoitelmakurssilla tuotettuja ruotsinkielisiä tekstejä. Analysoin yhteensä noin 100 lyhyttä tekstiä. Tutkin mille tasolle kirjoitelmat asettuvat kielten taitotasojen eurooppalaisen viitekehyksen mukaan ja vertaan tuloksia opsissa asetettuihin kielitaitotavoitteisiin. Tai mahdollisesti jotain muuta aineistosta esille nousevaa kysymystä.

Oppilaiden näkemykset kodin ja koulun välisestä yhteistyöstä

Yksikkö: kokokoulu
Lisätty: Thu Nov 2 11:44:12 2017

Kodin ja koulun yhteistyötä on tutkittu niin kansainvälisesti kuin kansallisestikin monista eri näkökulmista, useimmiten opettajan tai vanhemman kokemuksia ja näkemyksiä kartoittaen. Sen sijaan lapsi/nuori ja hänen kokemuksensa yhteistyöstä ovat jääneet vähemmälle huomiolle. Koska lapsi/nuori muodostaa kasvatusyhteistyön ytimen, on hyödyllistä kuulla myös heidän kokemuksiaan niin yhteistyön muodoista ja toteutuksesta kuin siinä mukana olevien rooleista sekä vastuista ja velvollisuuksista. Tutkimuksen tavoitteena onkin kartoittaa Normaalikoulun oppilaiden näkemyksiä aiheesta. Tutkimuksen alkuvaiheessa haastatellaan yläkoulun oppilaita, mutta myöhemmin lukuvuoden aikana myös alakoulun oppilaita.

9. luokkalaisten kirjanvalintakriteerit

Yksikkö: linnanmaa7-9
Lisätty: Mon Oct 30 17:17:47 2017

Ainedidaktisessa seminaarityössä selvitetään, kuinka 9. luokkalaiset valitsevat romaanin, jonka haluavat lukea. Tutkimuksen tarkoituksena on saada selville, mitkä erilaiset kriteerit tähän valintaan vaikuttavat.

Kirjallisuuskeskustelu työtapana

Yksikkö: lukio
Lisätty: Thu Oct 19 15:06:06 2017

Aineenopettajan pedagogisiin opintoihin kuuluva ainedidaktinen tutkielma, jossa kehitän omia työskentelytapojani.

Media Diaries - Eight-graders Description of their Media Use

Yksikkö: linnanmaa7-9
Lisätty: Wed Oct 18 19:26:23 2017

Tutkimuksessa oppilaat täyttävät muutaman päivän ajalta mediapäiväkirjaa, jonka pohjalta tutkitaan millaisia heidän mediankäyttötottumuksensa ovat. Tutkimuksessa myös selvitetään millä tavalla he kohtaavat kieliä medioita käyttäessään.

Mono- and Multilingual Approaches to EFL Vocabulary Acquisition

Yksikkö: kokokoulu
Lisätty: Mon Oct 16 17:53:24 2017

Tutkimus tarkastelee äidinkieleltään yksikielisen sekä monikielisen opiskelijan, jotka opiskelevat englantia vieraana kielenä, strategioita opiskella englannin kielen sanastoa. Lisäksi tutkimus vertailee, kuinka opiskelijat reagoivat kohdatessaan vieraan englannin kielen sanan, jonka merkitystä he eivät tunne entuudestaan.

9.- luokkalaisten kokemuksia vahvuuksiensa tunnistamisesta ja tukemisesta kouluympäristössä

Yksikkö: linnanmaa7-9
Lisätty: Mon Oct 16 10:32:39 2017

Tutkimuksen aiheena on tutkia 9.-luokkalaisten kokemusia siitä, millaisia vahvuuksia heillä on, kuinka ne on huomattu ja miten niitä on tuettu kouluympäristössä. Tutkimusaineisto kerätään kirjoitelmien muodossa.

9.- luokkalaisten kokemuksia vahvuuksiensa tunnistamisesta ja tukemisesta kouluympäristössä

Yksikkö: linnanmaa7-9
Lisätty: Mon Oct 16 10:03:00 2017

Tutkimuksen aiheena on tutkia 9.-luokkalaisten kokemuksia siitä, millaisia vahvuuksia heillä on, kuinka ne on huomattu ja miten niitä on tuette kouluympäristössä. Tutkimusaineisto kerätään kirjoitelmien muodossa.

Tuetaan yhdessä hanke

Yksikkö: koskela
Lisätty: Sat Oct 14 21:16:40 2017

Tuetaan yhdessä-hanke kohdistuu yhteisopettajuuteen, erityisopettajan pedagogiseen konsultaatioon sekä vahvuusperustaiseen pedagogiikkaan ja vuorovaikutukseen. Hankkeessa myös kehitetään, tuotetaan ja pilotoidaan vuorovaikutteisia verkkomateriaaleja. Tavoitteena on kehittää uusia yhteistoiminnan muotoja ja käytänteitä erityisopettajakoulutukseen, opettajakoulutukseen sekä peruskouluihin. Pyritään siihen, että erityispedagogiikan opiskelijat ja pilottikoulujen opettajat oppivat mitä ja miten toteutetaan laadukasta yhteisopetusta, miten konsultatiivista roolia voi käyttää ja miten oppilaat ja kollegat voi kohdata vahvuusperusteisesti.

Oppimista tukevat vuorovaikutustilanteet

Yksikkö: linnanmaa7-9
Lisätty: Fri Oct 13 16:11:48 2017

Tämän tutkimuksen tavoitteena on tarkastella erilaisia oppimista tukevia vuorovaikutustilanteita. Huomiota kiinnitetään vuorovaikutuksen suunnitteluun, toteutukseen ja reflektioon. Tavoitteena on löytää niitä tapoja ja tilanteita, joissa opettaja voi tukea ja ohjata oppimista. Yhtenä suunniteltuna tutkimuskohteena on arviointiin liittyvät vuorovaikutustilanteet.

Biologian soveltavia ja syventäviä kursseja valinneiden lukiolaisten urahaaveet

Yksikkö: lukio
Lisätty: Fri Oct 13 13:36:51 2017

Teemme ainedidaktista tutkimusta osana kasvatustieteen opintoja. Tutkimme biologian soveltavia ja syventäviä kursseja valinneiden lukiolaisten urahaaveita. Kohderyhmä on lukion 2.vuoden opiskelijat. Tutkimus toteutetaan paperisella kyselylomakkeella.

Yläkoululaisten kokemuksia maasto-opetuksen mielekkyydestä

Yksikkö: linnanmaa7-9
Lisätty: Wed Oct 11 13:41:55 2017

Kyselylomake, jossa kartoitamme oppilaiden mielipiteitä maasto-opetuksesta.

Laborointi biologian opetuksessa yläasteella

Yksikkö: linnanmaa7-9
Lisätty: Wed Oct 11 10:25:46 2017

Tutkimuksessa kartoitetaan oppilaiden mielipiteitä ja kokemuksia laboroinnista biologian opetuksessa yläasteella. Tutkimuksessa myös tarkastellaan, kuinka paljon laborointia varsinaisesti on biologian opetuksessa.

Oulun Normaalikoulun lukion 1lk tyttöjen ja poikien väliset erot asenteissa ilmastonmuutoksen opetusta kohtaan

Yksikkö: lukio
Lisätty: Tue Oct 10 11:19:25 2017

Tutkimuksessa perehdytään erityisesti lukiolaisten asenteisiin ilmastonmuutoksen opetusta kohtaan, miten nämä asenteet ovat muuttuneet koulun käynnin aikana ja onko asenteissa eroja eri sukupuolten välillä.

Fab Lab

Yksikkö: linnanmaa7-9
Lisätty: Mon Oct 9 15:01:55 2017

Oulun yliopiston Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunnan INTERACT-tutkimusyksikössä on jo usean vuoden tehty monitieteistä tutkimusta lasten ja nuorten osallistamiseksi tieto- ja viestintäteknologian kehittämiseen. Tiedekunnan Fab Lab (fabrication laboratory) on kaikille avoin digitaalisen pienvalistuksen tila, jossa on mahdollista suunnitella, toteuttaa ja testata omia tuotteita ja laitteita alusta asti itse. Materiaalina voi olla muovia, metallia jne. ja digitaalisuutta voidaan tuoda esim. avoimen lähdekoodin ohjelmistoilla. INTERACT-tutkimusyksikkö tutkii lapsia ja nuoria Fab Lab -tilojen käyttäjinä eli tuotteiden suunnittelijoina, toteuttajina ja testaajina. Osana tätä tutkimusta toteutetaan yhteistyössä lapsenne koulun kanssa projekti, jossa on mukana INTERACT-yksikön tutkijoita sekä tietojenkäsittelytieteiden ja englantilaisen filologian opiskelijoita. Digital fabrication -osaamista, eli sitä mitä Fab Labissa tehdään ja mitä projektissa tutkitaan, pidetään kansainvälisesti yhtenä tarpeellisena tulevaisuuden taitona.

Pohjatekstin käyttö lukion äidinkielen ja kirjallisuuden kirjoitustaidon kokeessa

Yksikkö: lukio
Lisätty: Fri Sep 29 12:07:47 2017

Kyseessä on auskultointiin kuuluva seminaarityö, ei varsinainen tutkimus.

Ilmastonmuutoksen näkyminen arjessa

Yksikkö: lukio
Lisätty: Thu Sep 28 13:12:00 2017

Tutkimuksessa kartoitetaan nuorten opiskelijoiden tietoja ilmastonmuutoksen näkymisestä arjessa. Missä nuoret ovat kuulleet siitä puhuttavan? Ovatko he huomanneet sen vaikutuksia ympäristössä?

Miten oppilaat kokevat eriyttämisen matematiikan tunnilla

Yksikkö: linnanmaa7-9
Lisätty: Tue Sep 26 13:31:03 2017

Tutkimuksessa selvitetään peruskoulun matematiikan opetuksessa käytettäviä tukitoimia, millaisina oppilaat kokevat nämä tukitoimet ja millaista tukea oppilaat toivoisivat saavansa.

Millä perusteella Pohjois-Suomen abiturientit valitsevat jatko-opiskelupaikan

Yksikkö: lukio
Lisätty: Mon Sep 25 17:11:22 2017

Tutkimuksen kohteena ovat Pohjois-Suomen abiturientit eli jo 18 vuotta täyttäneet lukiolaiset. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää perusteet, joilla abit valitsevat tulevan korkeakoulupaikkakuntansa. Tutkimuksessa muun muassa vertaillaan syrjäseutujen ja korkeakoulukaupunkien abien vastauksia. Tutkimus on tarkoitus toteuttaa mahdollisuuksien mukaan joko haastattelulla tai sähköisellä lomakkeella. Haastateltavat pidetään anonyymeinä, eikä lukion tai paikkakunnan nimeä mainita. Tulokset esitetään julkisessa seminaarissa Oulun yliopistossa joulukuussa 2017, ja niitä voidaan hyödyntää tulevilla kasvatustieteiden kursseilla. Tutkimuksesta kirjoitetaan artikkelimuotoinen raportti.

Opiskelumotivaation ylläpitäminen yläkoulun matematiikan opetuksessa

Yksikkö: linnanmaa7-9
Lisätty: Mon Sep 25 14:53:22 2017

Tutkimuksessa vertaillaan opetuksessa käytettäviä menetelmiä ja lähestymistapoja, jotka vaikuttavat oppimismotivaatioon. Tarkoituksena ei ole vertailla oppilaiden oppimistuloksia vaan ennemminkin opettajien toimintatyylejä. Tutkimus toteutetaan kyselylomakkeilla oppilailta. Tutkimuksen tulokset esitetään ainedidaktisessa seminaarissa joulukuun 2017 aikana ja tuloksia saatetaan käyttää työkaluina tulevissa opetuksissamme.

Yläkoululaisten asenteen vaikutus matematiikan opiskeluun

Yksikkö: linnanmaa7-9
Lisätty: Mon Sep 25 13:16:39 2017

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää yläkoululaisten asenteiden vaikutusta matematiikan opiskelumotivaatioon. Alustavia tutkimuskysymyksiä ovat: Mistä asenteet kumpuavat ja miten ne vaikuttavat nuoren opiskeluun? Miten nuoret kokevat matematiikan opiskelun tärkeyden tulevaisuutta varten? Aineisto on tarkoitus raportoida artikkelimuotoon.

Vaellusleirikoulun mahdollisuudet tukea liikuntamotivaation kehittymistä

Yksikkö: linnanmaa1-6
Lisätty: Fri Sep 22 10:16:20 2017

Tutkimuksessa tarkastellaan vaellusleirikoulun mahdollisuuksia tukea oppilaan liikuntamotivaatiota.

Mielipiteitä lukion kieltenopetuksen digitalisaatioon liittyen

Yksikkö: lukio
Lisätty: Sun Sep 17 18:03:32 2017

Teen kyselytutkimuksen lukio-opiskelijoiden, opettajien ja opetusharjoittelijoiden mielipiteistä lukion kieltenopetuksen digitalisaatioon liittyen osana pedagogisiin opintoihini kuuluvaa Ainedidaktinen tutkimusseminaari-kurssia.

Lernstrategien beim Deutsch- und Englischlernen in gymnasialen Oberstufe

Yksikkö: koskela
Lisätty: Fri Sep 8 08:18:18 2017

Tutkimuksen tavoitteena on tarkastella lukiolaisten käyttämiä oppimisstrategioita saksan ja englannin opiskelussa. Tutkimuksessa pyritään selvittämään mitä oppimisstrategioita oppilailla on englannin ja saksan oppimisessa, mitä oppimisstrategioita käytetään englannin kielessä ja vastavuoroisesti saksan kielessä ja mistä mahdolliset erot tulevat. Aiemmissa tutkimuksissa oppimisstrategioiden käyttö on yhdistetty menestyksekkääseen kielenoppimiseen, mikä tekee siitä tärkeän ja ajattoman tutkimuskohteen. Vertailevaa tutkimusta oppimisstrategioista on sen sijaan tehty melko vähän. Tätä tutkimusta varten kerätään aineistoa kyselyn avulla. Kysely on monivalintakysely, joka täytetään Webropolissa. Tutkimuksen julkaisee Jyväskylän yliopisto.

Toiminnallisuus kuudennen luokan ruotsin opetuksessa

Yksikkö: linnanmaa1-6
Lisätty: Tue Sep 5 20:11:28 2017

Perusopetussuunnitelman mukaisesti toiminnallisuus opetuksessa huomioidaan myös ruotsin kielen opetuksessa. Kuudennen luokan (n=23) osalta ruotsin opinnoissa toteutetaan toiminnallisia opetusmenetelmiä. Tutkimus on laadullinen, toimintatutkimus. Tutkimuksessa selvitetään oppilaiden kokemus toiminnallisuuteen opetuksessa, kehittämisideat sekä teemahaastatellaan ryhmän varsinaista opettajaa. Opettaja on toiminut opettajaharjoittelijan seuraajana kuuden viikon ajan. Lisäksi opettajaharjoittelija tekee intervention ryhmään, ja havainnoi ryhmän toimintaa 3 tuntia/vko.

Miten S2-oppilaat oppivat lauseenvastikkeet

Yksikkö: koskela
Lisätty: Mon Sep 4 14:40:09 2017

Tutkin sitä, miten S2-oppilaat oppivat lauseenvastikkeiden käytön.

Minäpystyvyys matematiikan oppimisessa

Yksikkö: lukio
Lisätty: Thu Aug 17 12:23:03 2017

Kerätään aineistoa siitä, miten ensimmäisen vuoden opiskelijoilla muuttuu käsitys omasta matematiikan pystyvyydestä. Myös asenteet matematiikkaa kohtaan ovat tutkimuksen kohteena

Untitled thesis on classroom interaction and second language learning

Yksikkö: lukio
Lisätty: Sun Jul 23 15:51:18 2017

Gradu vuorovaikutuksesta luokkahuoneessa englannin tunneilla. Havainnointiaineisto kerätään jo valmiin videoaineiston lisäksi.

4.–luokkalaisten oppilaiden kokemuksia turvattomuudesta

Yksikkö: linnanmaa1-6
Lisätty: Sun May 28 20:23:46 2017

Tutkin kasvatustieteen pro gradu –tutkielmassani 4.–luokkalaisten oppilaiden kokemuksia turvattomuudesta. Pyrin tutkimuksellani selvittämään, mitkä tekijät kouluympäristössä sekä sen ulkopuolella aiheuttavat turvattomuutta oppilaiden keskuudessa, ja mitkä tekijät puolestaan luovat turvaa oppilaille. Tutkimuksen aineisto kerätään teemallisien yksilöhaastatteluiden avulla.

Osallisuus liikuntakasvatuksessa

Yksikkö: linnanmaa1-6
Lisätty: Thu May 4 10:36:30 2017

Kyseessä on tutkimus osallisuuden ja liikuntakasvatuksen suhteesta. Tarkastelen tutkimuksessani aineistoa, joka on kerätty OKL:n ja norssin yhteistyönä tehdyn liikuntapäivän osallistujilta.

Advertoriaali yläasteella

Yksikkö: linnanmaa7-9
Lisätty: Tue Apr 18 13:59:22 2017

Tarkastelen tutkimuksessani sitä, miten hyvin 7.-luokkalaiset tunnistavat advertoriaalin eli uutiselta näyttävän mainoksen.

Nuorten henkinen hyvinvointi ja siihen vaikuttavat tekijät

Yksikkö: linnanmaa7-9
Lisätty: Wed Apr 5 17:04:16 2017

Suoritan avoimessa yliopistossa terveystiedon aineopintoihin kuuluvaa terveystiedon tutkielma -kurssia. Tällä viiden opintopisteen laajuisella kurssilla on tarkoitus tehdä tutkimus itse valitsemastaan aiheesta. Olen valinnut aiheekseni nuorten henkisen hyvinvoinnin ja siihen vaikuttavat tekijät. Olen erityisesti kiinnostunut siitä, mitkä tekijät lisäävät nuorten henkistä hyvinvointia ja mitkä vastaavasti heikentävät. Lisäksi pyrin selvittämään, onko nuorilla tietoa siitä, mistä apua voi saada, jos kokee sitä tarvitsevansa. Tutkimusaineiston kerääminen suoritetaan nimettömänä kyselytutkimuksena ja anonymiteetistä pidetään huolta koko tutkimuksen ajan. Työtä ei tulla julkaisemaan missään, vaan se tehdään lähinnä oman oppimiseni kannalta. Tulevana aineenopettajana on hyvä tiedostaa oppilaiden hyvinvointiin vaikuttavia asioita yleisellä tasolla.

Energiajuomien käyttö yläasteella

Yksikkö: linnanmaa7-9
Lisätty: Sat Apr 1 19:54:54 2017

Terveystiedon aineopintoihin sisältyvään tutkielma (5op)-kurssiin sisältyvä suppea kyselytutkimus. Tutkielmaa ei julkaista missään, ja sen lukee ainoastaan kurssin vetäjä sekä tutkielman opponoija samalta kurssilta. Tukielmassa selvitetään sitä, kuinka runsaasti nuoret käyttävät energiajuomia sekä sitä, miten laajasti he tiedostavat energiajuomien vaikutukset terveydelle. Kyselyllä saatuja tuloksia vertaillaan valtakunnalliseen aineistoon.

Lernstrategien beim Deutsch- und Englischlernen in gymnasialen Oberstufe

Yksikkö: lukio
Lisätty: Tue Mar 28 13:51:10 2017

Elinikäisen oppimisen mahdolliseksi tekeminen on yksi suomalaisen lukiokoulutuksen päämääristä, ja yksi keino saavuttaa tämä päämäärä on auttaa opiskelijoita löytämään ja soveltamaan oppimisstrategioita. Pro gradu -tutkielmassani selvitän mitä oppimisstrategioita lukiolaiset käyttävät opiskellessaan saksaa ja englantia ja vertailen mahdollisia eroja näiden kielten välillä. Kerään määrällistä aineistoa kyselyn avulla lukiolaisten omista kokemuksista. Kyselyyn voivat osallistua saksaa ja englantia vieraina kielinä opiskelevat lukiolaiset.

Sosiaalisen median yhteisöpalveluiden yhteys kahdeksas- ja yhdeksäsluokkalaisten ulkonäköpaineisiin

Yksikkö: linnanmaa7-9
Lisätty: Mon Mar 27 14:51:15 2017

Tutkimuksessa selvitetään kahdeksas- ja yhdeksäsluokkalaisten mahdollisisesti sosiaalisesta mediasta kokemia ulkonäköpaineita. Tarkoituksena on saada selville, mistä paineet johtuvat. Lisäksi selvitetään yleisesti oppilaiden sosiaalisen median käyttöä. Tutkittaviksi tarvitsemme mahdollisimman monta 8. ja 9. luokkaa. Tutkimus toteutetaan kyselytutkimuksena, jossa oppilaat vastaavat sähköiseen kyselyyn eli vastaamiseen oppilaat tarvitsevat joko iPadit tai tietokoneet.

Oppilaiden ja opettajan käsitykset koulun turvallisuudesta ja säännöistä

Yksikkö: koskela
Lisätty: Tue Feb 14 10:43:14 2017

Tarkoituksenani on selvittää kuudennen luokan oppilaiden käsityksiä koulun turvallisuudesta; mitä se on ja miten sitä opetetaan peruskoulussa. Samalla tutkin myös oppilaiden riskivastuullisuutta käsittelemällä koulun sääntöjä. Oppilasaineisto kerätään kirjoitelmana ja kyselynä. Oppilasaineiston lisäksi tulen haastattelemaan luokan opettajaa samalla teemalla.

Auditiivisen äänteiden tunnistamisen harjoittelu osana lukikuntoutusta

Yksikkö: linnanmaa1-6
Lisätty: Mon Jan 23 18:21:00 2017

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää onko puheen havaitsemisen harjoituksia sisältävällä lukikuntoutuksella vaikutuksia tekniseen lukutaitoon oppilaalla, joka käy peruskoulun ensimmäistä luokkaa ja jolla on opettajan toteamia lukemaan oppimisen vaikeuksia. Tutkimus toteutetaan yhden koehenkilön tapaustutkimuksena.

Oppilaiden ja opettajan käsitykset koulun turvallisuudesta ja säännöistä

Yksikkö: linnanmaa1-6
Lisätty: Wed Jan 18 16:54:21 2017

Tarkoituksenani on selvittää kuudennen luokan oppilaiden käsityksiä koulun turvallisuudesta; mitä se on ja miten sitä opetetaan peruskoulussa. Samalla tutkin myös oppilaiden riskivastuullisuutta käsittelemällä koulun sääntöjä. Oppilasaineisto kerätään kirjoitelmana ja kyselynä. Oppilasaineiston lisäksi tulen haastattelemaan luokan opettajaa samalla teemalla.

Sukupuoli ja seksuaalisuus peruskoulussa

Yksikkö: koskela
Lisätty: Wed Dec 14 18:50:41 2016

Tutkimustulosten yhteydessä mahdollisesti julkaistavat otteet muokataan niin, ettei ketään voi tunnistaa niistä. Aineistoa käytetään vain tähän pro gradu tutkimukseen. Aineiston keruu tapahtuu avoimella kirjoituspyynnöllä ja se kerätään Oulun alueen peruskouluilta. Jos aineistoa ei kerry tarpeeksi, pyyntö laajennetaan valtakunnalliseksi.

Sukupuoli ja seksuaalisuus peruskoulussa - näkökulmana luokanopettajien käsitykset heteronormatiivisuudesta

Yksikkö: linnanmaa1-6
Lisätty: Wed Dec 14 17:32:19 2016

Teen pro gradu tutkielmaa luokanopettajien käsityksistä sukupuolesta ja seksuaalisuudesta alakoulussa. Tutkimuksen tarkoitus on saada tärkeää tietoa luokanopettajilta, jotta perusopetusta voitaisiin tulevaisuudessa kehittää tasa-arvoisemmaksi. Työni valmistuu Oulun yliopiston kasvatustieteiden laitokselta ja sitä ohjaa akatemiatutkija Tuija Huuki.