PÄÄKIRJOITUS


Oulun normaalikoulu täyttää ensi vuonna 40 vuotta, joten uuden vuosituhannen alku on meille myös merkittävä juhlavuosi. Nyt päättyvä lukuvuosi on 16. täällä Linnanmaalla.

Tänä päivänä koululla on entistä enemmän mahdollisuuksia vaikuttaa omiin asioihinsa ja kehittää toimintaansa. Niinpä koulumme toimintaa on leimannut opettajankoulutuksen uudistaminen sekä monet kokeilu- ja kehittämishankkeet. Kouluväki ei ole ehtinyt ikävystyä kaikessa uudistamisen ja kehittämisen askareissa. Jatkuvasti on pitänyt juosta , jotta pysyisi edes paikallaan. Tältä rehtorin paikalta katsottuna olen iloinen ja kiitollinen siitä, että yhteistyössä olemme voineet tehdä työtä toimivan ja viihtyisän työyhteisön hyväksi. Enimmäkseen olen kuullut positiivista palautetta niin vanhempien, oppilaiden kuin opiskelijoidenkin taholta, mistä kiitos lankeaa kaikille työyhteisön jäsenille.

Toimintakertomuksen luonteen mukaisesti tarkastelen seuraavassa lähemmin työtämme ja saavutuksiamme. Koulumme tarjoaa kehittämis- ja tutkimuskentän monitieteelliseen yhteistyöhön kasvatustieteiden tiedekunnan lisäksi yliopiston muillekin tiedekunnille ja laitoksille. Kunhan vain löytyy tutkijoita, jotka ovat kiinnostuneita lapsen ja nuoren oppimisesta ja kasvamisesta. Yliopiston sisäisessä tulossopimuksessa 1998 on sovittu koulumme osalta muun muassa seuraavista kehittämisalueista:

* Opetuksen arviointimenettely ja opetuksen laatu

* Opetusharjoittelu ja ohjaajakoulutus

* Opetussuunnitelmat

* Kansainvälisyys ja kielten opetus

* Matematiikan ja luonnontieteiden opetus

* Yhteistyön tehostaminen ja verkostumisen edistäminen.

Opettajien pedagogisten opintojen valinnaisuutta on lisätty ja jatkettu konsultatiivista ohjaajakoulutusta uudenlaisen ohjauskulttuurin syventämiseksi. Koulutukseen osallistuu koulumme opettajien lisäksi myös opettajankoulutuslaitoksen ohjaavia opettajia. Unesco-toiminta on kytketty kansainväliseen opettajankoulutukseen muun muassa toteuttamalla opiskelijoiden kanssa yhteisiä teemapäivä. Unesco-koulun asemaa korostettiin tunnuksen paljastamisella ja Unesco-juhlan vietolla. Viestintäteknologiaa on pyritty painottamaan toteuttamalla harjoittelujaksoja telematiikkaa apuna käyttäen. Koululla on yhteistyösopimukset kahdeksan kunnan kanssa tietoliikenteeseen perustuvan etäharjoittelun toteuttamiseksi. Olemme mukana lukio monimuotoisesti -projektissa, LUMOssa. Suunnittelutyötä on tehty myös Pohjois-Savon kuntien kanssa matemaattis-luonnontieteellisen opetuksen kehittämiseksi ns. virtuaalilukiona, johon osallistuvat myös luonnontieteellisen tiedekunnan laitokset. Yhteistyö ainelaitosten kanssa on lisääntynyt ja saanut uusia piirteitä mm. opiskelijavalintojen kehittämisen suuntaan. Kuluvana lukuvuonna toteutui ensimmäistä kertaa aineenopettajien pedagogisia opinnot luonnontieteellisen tiedekunnan opettajille. Eri laitoksien henkilökuntaan kuuluvia harjoittelijoita oli kolmetoista. Joensuun normaalikoulun kanssa on aloitettu yhteistyöhanke opetusharjoittelun kehittämiseksi tietoliikenteen avulla.

Koulumme toimii hyvin, on monipuolinen ja yliopistoyhteyttään hyödyntävä. Ylioppilaskokeiden tulokset ovat selvästi valtakunnallisen keskitason yläpuolella. Yläasteen tilanne on parantunut oppilashuoltoryhmän, luokanvalvojien ja opinto-ohjaajien työn tuloksena. Koulumme oppilaspaikat ovat kysyttyjä, mikä kertoo koulun hyvästä maineesta oululaisten vanhempien keskuudessa.

Yläasteen ja lukion toimitiloista on uusittu ja saneerattu kirjasto, av-tilat, auditorio ja luonnontieteiden opetuksen sali sekä hankittu uusia laitteistoja ja välineistöä. Ala-asteella on toteutettu laajamittainen tilojen perusremontti. Myös uusia välineitä ja laitteistoja on hankittu.

Viime lukuvuonna aloittanut kansainvälinen luokka on jatkanut toimintaansa ala-asteella. Luokasta on nyttemmin ruvettu käyttämään nimitystä englannin kielinen luokka. Yläasteella toimii nyt kaksi englantipainotteista opetusryhmää. Suomi toisena kielenä opetus jatkuu myös lukiossa. Lukiolaiset voivat osallistua myös yhdyskuntapalvelukurssiin. Unesco- toimintaan liittyen heille tarjotaan myös muita kansainvälisyyttä edistäviä kursseja. Merkittävän lisän ala-asteen monipuoliseen toimintaan tuo Filosofiaa koulussa -keskuksen toiminta.

Koulun tarjoama täydennyskoulutus on vakiintunut kiinteäksi osaksi koulun toimintaa. Erityisesti on tehty yhteistyötä täydennyskoulutuskeskuksen kanssa Suomi tietoyhteiskunnaksi -koulutuksen puitteissa. Varustamalla koulun auditorio video-opetuslaitteilla on mahdollistettu tietoyhteiskuntaohjelmaan liittyvän opettajien pedagogisen täydennyskoulutuksen toteuttaminen Oulun normaalikoulusta käsin. Koulutusta toteutetaan yhteistyössä, myös ainelaitosten ja lääninhallituksen kanssa. Koulun on tarjonnut tilojaan eri kokous- ja koulutustapahtumien järjestämiseksi.

Lukuvuoden työmme tuloksiin ovat vaikuttaneet osaltaan myös seuraavat toiminnot:

- koulun itsearviointi toiminta-analyysin avulla
- yhteistyö koulun ja taideaineiden ja antropolgian laitoksen välillä
- Comenius Action 1-projekti, mukana Newcastle, AteenaTorino,Liberec
- oppilasarvioinnin kehittäminen peruskoulun matematiikassa
- oppilasarvioinnin kehittäminen lukion matematiikassa
- lukion osallistuminen pohjoismaiseen Ness-yhteistyöprojektiin
- kirjallisuuden opetuksen kehittäminen
- tietoverkot kansainvälisen yhteistyön edistämisessä
- monikulttuurisen oppimateriaalin kehittäminen
- yläasteen kemian ja äidinkielen opetuksen kehittäminen CSILE-ympäristössä
- oppilasvaihtotoiminta
- kummilukiotoiminta yliopiston eräiden ainelaitosten kanssa
- leirikoulutoiminnan ja muun koulun ulkopuolisen opiskelun kehittäminen
- kansainvälisyyttä ja kulttuurikasvatusta koskeva toimintatutkimus
- maailmankansalaisen kypsyyskokeen suorittaminen
- Suomen Tammi-projekti
- ympäristökasvatuksen kehittäminen
- ilmaisukasvatuksen kehittäminen
- lukemisen ja kirjallisuuden merkitys, koulun ja kirjaston yhteistyö
- kielellisen varhaiskuntoutuksen kehittäminen päiväkotien ja koulun yhteistyönä
- opin itse lukemaan
- strategiseksi lukijaksi ja kirjoittajaksi oppiminen -tutkimus
- Freinet-pedagogiikka varhaiskasvatuksessa
- mediakasvatuksen kehittäminen - etäopetuksen kehittäminen
- vieraan kielen opetuksen kehittäminen
- matemaattis-luonnontieteellisen opetuksen kehittäminen
- pienryhmäliikunta esikoululaisille ja muille erityishuomiota vaativille
- käsityön kehittäminen.

Jo nämä luettelomaisesti esitetyt toimet kuvaavat, kuinka monipuolista ja rikasta koulutyömme on ollut. Tuloksia ei tee kukaan yksinään, vaan kaikki yhdessä. Rehtoritkin saavat työssään tulosta vain opettajiensa kautta. Yhdessä vastasimme myös Suomen harjoittelukoulujen opettajien SUHO ry:n talvipäivien monipuolisesta ohjelmasta.

Näin työkautta päätettäessä katse siirtyy jo tulevaan. Siellä suurin haaste tulee uusien koululakien myötä. Opettajien pedagogisten opintojen kehittämisen ohella erityisesti opetussuunnitelmatyössä meidän on paneuduttava siihen, että peruskoulusta muodostuu vähitellen yhtenäinen kokonaisuus. Tähän suuntaan tähtää myös perusopetuksen arvioinnin kehittäminen, jonka työn olemme jo aloittaneet. Jo tässä arviointityössä meillä on tulevalla työkaudella kovasti puurrettavaa. Tämä onnistuu vain yhteistyöllä koulun sisällä ja koulun ulkopuolisten tahojen kanssa, emmekä voi unohtaa oppilaiden näkemyksiä ja toiveita. Siksi jo nyt haluan kutsua jokaisen norssilaisen rakentamaan yhteisöstämme kaikille norssilaisille entistä turvallisempaa ja viihtyisämpää työ- ja opiskelupaikkaa, jossa avoimesti ja toisiamme arvostaen voimme tehdä työtämme ja keskustella kriittisestikin yhteisistä asioistamme.

Kaikki edellä oleva osoittaa, että opettajat ja muu henkilökunta ovat aktiivisesti paneutuneet työhönsä ja sen kehittämiseen. Kokoukset, suunnittelupalaverit, ohjelmaharjoitukset ja teemojen järjestelyihin liittyvät monet muut työt ovat vaatineet opettajilta aikaa ja lisänneet jo entisestäänkin tiukkaa työtahtia. Toisaalta osallistuminen suunnitteluun ja yhteisten asioiden järjestämiseen on lähentänyt opettajakuntia. Työstämme voimme olla ylpeitä ja kiitollisia. Erinomaista tulosta on tehty kuluneen lukuvuoden aikana, vaikka se on usein vaatinut voimavarojen äärimmilleen ponnistamista. Innostunut, osaava ja yrittävä henkilöstö on tuloksellisen toiminnan perusta.

Parhaat kiitokseni päättyneestä työvuodesta koko koulumme väelle ja kaikille yhteistyökumppaneillemme. Toivotan kaikille virkistävää ja voimia antavaa kesälomaa.

Timo Lappi
johtava rehtori