IN MEMORIAM


Paavo Lahti

* 9.9.1924
+ 21.4.1999

Eläkkeellä ollut koulumme lehtori Paavo Lahti menehtyi vaikean sairauden murtamana kotonaan.

Paavo Lahti oli pitkän linjan kasvattaja ja opettajankouluttaja. Hän valmistui kansakoulunopettajak-si Jyväskylän kasvatusopillisesta korkeakoulusta vuonna 1952. Vuotta myöhemmin hänet valittiin Tornion seminaarin harjoituskoulun opettajan virkaan. Ennen Tornion seminaarin lakkauttamista vuonna 1970 Paavo Lahti teki pitkän päivätyön seminaarin harjoituskoulun johtajan virassa, jona aikana hän hankki myös kansalaiskoulun opettajan kelpoisuuden.

Vuonna 1970 Paavo Lahti aloitti työnsä opettajankouluttajana Oulun yliopiston palveluksessa. Aluksi hän toimi harjoituskoulun kansalaiskoulussa. Koulu-uudistuksen jälkeen Paavo Lahti hoiti harjoittelukoulun luokanopettajana toimivan lehtorin virkaa aina eläkkeelle siirtymiseensä saakka vuonna 1985.

Paavon lähimmät työtoverit tunsivat hänet isänmaataan rakastavana ja siitä vastuuta ottavana. Hän kuului siihen sukupolveen, joka oli kokenut Suomen hädän hetket, nousun sodan kaaoksesta ja hyvinvoinnin kasvun. Paavo oli rintamasotilas. Jatkosodan aikana hän suoritti varusmiespalve-luksensa ja palveli tämän jälkeen isänmaataan nuorena upseerina. Sodan jälkeen Paavo toimi yhteiskunnallisissa tehtävissä niin kansanhuollon kuin puolustusvoimien palveluksessa.

Lehtori Paavo Lahti oli arvostettu kasvattaja. Oppilaat ja heidän vanhempansa sekä opettajaksi opiskelevat tunsivat Paavo Lahden vaativana kasvattajana, mutta samalla empaattisena ja lämpi-mänä ihmisenä. Paavo oli lähimmilleen ymmärtävä tukija ja turvallinen ohjaaja. Oikeudenmukai-suus ja tasapuolisuus olivat hänen elämänohjeensa.

Me Paavon kollegat tunsimme hänet vastuuntuntoisena koulunsa puolustajana ja kehittäjänä. Hä-nen valoisa olemuksensa herätti luottamusta. Koulun arkipäiväntilanteissa hän oli valmis ilmaise-maan mielipiteensä omalla rauhallisella tyylillään, mutta oli valmis myös tarvittaessa joustamaan. Hän arvosti työtovereitaan. Meille nuoremmille harjoittelukoulun opettajille Paavo oli esikuva.

Lehtori Paavo Lahti jää mieliimme lämpimänä kasvattajana, jolla oli kyky nähdä maailmaa myös toisen ihmisen silmin. Hän jätti jälkeensä vahvan henkisen perinnön.

Pekka Saravesi