TÄYDENNYSKOULUTUS


Ala-aste

Ala-asteen järjestämään täydennyskoulutukseen osallistui lukuvuoden aikana yli 200 opettajaa lukuisilta pohjoissuomalaisilta kouluilta. Lukumääräisesti koulutuspäiviä oli aikaisempia vuosia vähemmän siksi, että yksittäisiä VESO-koulutuspäiviä tilanneille kouluille tarjottiin vaihtoehdoksi laajamittaista Metodimessu-päivää, joka järjestettiin ala-asteella maaliskuussa.

Metodimessut, joihin osallistui yhteensä 150 opettajaa, toteutettiin työpajaperiaatteella. Yli 20 työpajassa koulutettaville esiteltiin uusia, enimmäkseen normaalikoulun opettajien itsensä kehittämiä työskentelymalleja. Omien opettajien lisäksi oli joitakin kouluttajia Kajaanin ja Rovaniemen normaalikouluista sekä Oulun opettajankoulutuslaitokselta.

Entiseen tapaan muutamat yksittäiset koulut käyttivät hyväkseen ala-asteen täydennyskoulutuspalveluja tilaamalla yksittäisiä koulutuspäiviä, joiden sisällöt suunniteltiin mittatilaustyönä. Kevätkauden vakio-ohjelmaan kuuluviin Chydenius-instituutin tilaamiin koulutuspäiviin osallistui viitisenkymmentä aikuisopiskelijaa kahtena eri koulutuspäivänä. Ala-asteen täydennyskoulutusvastaavana toimi lehtori Markku Veteläinen.

Yläaste ja lukio

Täydennyskoulutuksen järjestäminen on keskeinen osa Oulun normaalikoulun toimintaa. Yläasteella ja lukiossa järjestettiin marraskuussa 1998 ja toukokuussa 1999 Oulun lääninhallituksen ja Oulun normaalikoulun yhteistyönä koulutusta oppilasarvioinnin muuttumisesta ja eri oppiaineiden uusista arviointikriteereistä. Marraskuun kaksipäiväiseen koulutukseen osallistui 120 yläasteen opettajaa Oulun ja Lapin lääneistä. Toukokuun koulutus lähetettiin etäluentoina kouluihin, joiden kanssa normaalikoulu on toteuttanut etäopetusta.

Keväällä 1998 aloitettu opetushallituksen kustantama luokanopettajille tarkoitettu matematiikan ja luonnontieteiden didaktiikan viiden opintoviikon täydennyskoulutus vietiin loppuun päättyneenä lukuvuonna. Tähän koulutukseen osallistui 24 opettajaa. Koulutuksen vetäjinä toimivat normaalikoulun matematiikan ja luonnontieteiden lehtorit. Oulun yliopiston täydennyskoulutuskeskuksen järjestämässä Suomi tietoyhteiskunnaksi -koulutuksessa tutoreina on ollut kolme normaalikoulun lehtoria. Koulutusta on annettu normaalikoulun tiloissa ja koulun välineistöllä.

Normaalikoulun yläasteen ja lukion opettajat ovat järjestäneet kuluneen lukuvuoden aikana myös saksan ja ruotsin kielen sekä tekstiilityön opettajien täydennyskoulutuspäiviä. Oulun normaalikoulu on esitellyt tilojaan, käynnissä olevia kokeilujaan, LUMA-hankkeita ja telemaattista opetusta sekä opetusharjoitteluaan kotimaisille ja ulkomaisille vierailleen. Useat koulumme opettajat ja rehtorit ovat pitäneet luentoja eri kuntienVESO- ja muissa täydennyskoulutustilaisuuksissa.

Suoti 5 ov ja Ktekno 15 ov ja telematiikka

Oulun normaalikoulu toteutti yhdessä Oulun yliopiston koulutus- ja tutkimuspalvelukeskuksen kanssa kaksi opettajien täydennyskoulutusprojektia: “Suomi tietoyhteiskunnaksi - opettajien pedagoginen täydennyskoulutus” ja “Koulutusteknologia”. Edellinen on laajuudeltaan viisi opintoviikkoa, jälkimmäinen viisitoista opintoviikkoa.

Täydennyskoulutusohjelmien tarkoituksena on kouluttaa opettajat käyttämään opetuksessaan Internetiä sekä myös tuottamaan sinne itse tekemäänsä oppimateriaalia. Molempiin projekteihin osallistui tänä vuonna yhteensä noin 300 opettajaa.

Norssista kouluttajina toimivat Matti Ojakoski ja Jari Honkanen 5 ov:n paikallistutoreina sekä Pekka Kemppainen verkkotutorina. Projektiin “lainattiin” mukaan paikallistutoriksi myös Tauno Rajaniemi Pyhäjoen lukiosta. Kaikki kolme ohjaajaa toimivat myös opiskelijoiden töiden tarkastajina.

Jari Honkanen, Tauno Rajaniemi ja Pekka Kemppainen osallistuivat myös 15 ov:n koulutukseen paikallistutoreina, viimeksi mainittu myös opiskelijoiden töiden tarkastajana.

Vanhempi suunnittelija Mika Ruikka vastasi tarvittavien tietokoneohjelmien ja koulun verkon toimivuudesta. Hän toimi myös Pekka Kemppaisen ja Marko Kauppisen ohella videoneuvotteluluentojen teknisenä tukena.

Telemaattisen etäharjoittelun toteutuksesta kuluneena lukuvuonna voi lukea Internetistä osoitteesta: http://norssi.oulu.fi/~pkemppai/telemat/vv