TAPAHTUMAT


Yliopiston Unesco-koulut saivat oman tunnuslaattansa

Oulun opettajankoulutuslaitoksella ja Oulun normaalikoulussa vietettiin 16.10.1998 Unesco-juhlaa. Molemmat oppilaitokset kuuluvat maailmanlaajuiseen Unesco-koulujärjestelmään ja pyrkivät toiminnoissaan edistämään YK:n kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestön Unescon periaatteita ja tavoitteita. Yhtenä keskeisenä painopistealueena on laitoksissamme ollut usean vuoden ajan kulttuurikasvatus, jonka puitteissa on toteutettu monenlaisia teemoja. Tässä yhteydessä käsitellään usein myös rauhan-, ihmisoikeus- ja demokratiakasvatuksen kysymyksiä. Oppilaitoksemme pyrkivät toimimaan eettisesti ja rohkeasti hyvien ja oikeudenmukaisten asioiden puolesta. Koska Unesco-koulujen yksi tehtävä on myös tiedottaa toiminnastaan ulkopuolisille tahoille, päätettiin laitoksille valmistaa oma tunnuksensa.

Juhlapäivän aamutilaisuuksissa paljastettiin Kari Juntusen tekemät Unesco-koulutunnukset jokaisessa yksikössä erikseen. Professori Pertti Toukomaa piti puheen opettajankoulutuslaitoksen tilaisuudessa. Normaalikoulun yläasteella ja lukiossa puheen piti johtava rehtori Timo Lappi ja ala-asteella rehtori Vikke Vänskä. Timo Lappi korosti puheessaan oppilaitoksiemme kansainvälisen profiilin tärkeyttä, yhteistyön ja jatkuvuuden merkitystä koulun toiminnan ja opettajankoulutuksen kannalta sekä suvaitsevaisuuden ja ihmisoikeuksien kunnioittamisen välttämättömyyttä maailmassa. Vikke Vänskä toi puolestaan esiin koulumme erityisen tehtävän korostaessaan ystävyyttä, suvaitsevaisuutta, lukutaidon ja rauhan merkitystä sekä uskoa parempaan tulevaisuuteen.

Päivällä pidetyn pääjuhlan kutsuvieraiksi oli kutsuttu mm. yliopiston rehtori Lauri Lajunen, Oulun kaupungin kansainvälistymis- ja pakolaisasioista vastaavia henkilöitä, muiden Unesco-koulujen edustajia, YK-liiton ja Unicefin edustajia, kasvatustieteiden tiedekunnan henkilökuntaa ja opiskelijoita sekä normaalikoulun oppilaiden edustajia. Eri maiden kansallis- ja juhlapukuiset oppilaat olivat airuina toivottamassa juhlayleisön tervetulleeksi.

Ohjelma rakentui Unesco-koulutunnuksen symboliikan tarkasteluun ja tulkintaan. Ala-asteen rehtori Vikke Vänskän avaussanat koskivat Unescon syntyhistoriaa, vaiheita ja toiminnan periaatteita. Professori Rauni Räsänen pohti puolestaan tiedon, tahdon ja toivon merkitystä tulevaisuuden visioissa.

Opettajankoulutuslaitoksen kuvaamataidon ja musiikin sivuaineopiskelijoiden multivisioesitys kertoi monipuolisesti ja koskettavasti Unescon hengestä ja rauhan merkityksestä. Ilmaisukasvatuksen sivuaineopiskelijoiden moderni draamaesitys painotti toivon ja paremman tulevaisuuden tärkeyttä maailmassa. Juhlapuheen piti kasvatustieteiden tiedekunnan kunniatohtori, rauhankasvatusinstituutin varapuheenjohtaja Helena Kekkonen. Hän syventyi puheessaan maailmanrauhaan ja korosti kasvatuksen keskeisyyttä rauhan työssä.

Ystävyys yli rajojen oli teemana normaalikoulun eri asteiden kuorojen ja musiikkikasvatuksen opiskelijoiden orkesterin esityksessä Song of the Trinity. Tasa-arvon käsitettä, sen merkitystä ja toteutumista pohdittiin yläasteen ja lukion oppilaiden ja opettajien tekemässä multimediaesityksessä. Master of Education -opiskelijoiden draamaesityksen teemana oli koulutus ja lukutaito. Juhla huipentui koulujen kuorojen, opiskelijoiden orkesterin, liikunnan sivuaineopiskelijoiden ja ala-asteen pikkuoppilaiden yhteiseen Karl Jenkinsin Kayamaan pohjautuvaan tunnelmalliseen musiikki- ja tanssiesitykseen.

Työryhmän puolesta Anja Lindh ja Marianna Junes-Tokola

{short description of image} Kuva: Koulun kuorojen, opiskelijoiden, orkesterin, liikunnan sivuaineopiskelijoiden ja 2A-luokan tyttöjen yhteinen musiikki-ja tanssiesitys UNESCO-juhlassa.

Ihmisoikeuksien julistuksen 50-vuotispäivän iltatapahtumat

Ihmisoikeuksien julistuksen 50-vuotispäivän iltatapahtuma Vuosi 1998 oli ihmisoikeuksien julistuksen 50-vuotisjuhlavuosi. Järjestimme 10.12. yläasteen juhlasalissa iltatapahtuman, joka oli avoin sekä koulumme oppilaille että vanhemmille. Ohjelmaa esittivät ala-asteen, yläasteen ja lukion oppilaat sekä OKL:n opiskelijat. Oulun yliopiston kasvatustieteen kunniatohtori Helena Kekkosen puheen aiheena oli ihmisoikeudet ja vastuu.

Luennot

Yläasteen oppilaat ovat jatkaneet tänä lukuvuonna paneutumista kehitysmaiden oloihin ja ongelmiin. 9. - 10.12. jokaisesta peruskoulun luokasta osallistui 2 - 3 asiasta kiinnostunutta oppilasta Helena Kekkosen ohjauksessa työryhmiin, joissa pohdittiin naisten ja lasten asemaa köyhissä maissa, katulapsikysymyksiä, sotaa ja rauhaa sekä maailman köyhyyttä yleensä. Työskentelyn tuloksena oppilaat tekivät omaan luokkaansa esityksen valitsemastaan aiheesta, ja keskustelua jatkettiin luokissa myöhemmin. Myös lukion YPA-kurssi osallistui tähän työhön. Erityisesti katulapsiongelma tuli esille myös Heidi Heikkisen käydessä kertomassa yläasteen oppilaille omista kokemuksistaan vapaaehtoisena työntekijänä Johannesburgissa. Helena Kekkonen tapasi vielä kaikki yläasteen oppilaat 15.4., jolloin hän toi terveisiä ja kiitoksia Etelä-Afrikan matkaltaan sekä kertoi Nelson Mandelan elämäntyöstä.

Lukion YPA-kurssi on järjestänyt yhteistyössä OKL:n Master of Education -opiskelijoiden kanssa lukiolaisille ja yläasteen oppilaille luennot seuraavista aiheista: Unesco, romanikulttuuri ja seksuaaliset vähemmistöt.

Kulttuuriteemat

Oulun normaalikoulun ja Oulun opettajankoulutuslaitoksen yhteisen Unesco-juhlan lisäksi koulussamme järjestettiin erilaisia kulttuuri- ja kansainvälisyystapahtumia. Yhdistyneitten kansakuntien yleismaailmallisen ihmisoikeuksien 50-vuotisjuhlavuoden johdosta pidettiin joulukuussa 1998 teemaviikko. Teeman yhteydessä korostettiin erityisesti lapsen oikeuksia ja rauhan merkitystä ihmiskunnalle.

Helmikuussa toteutunut kulttuuriteema liittyi valtakunnalliseen Uuden Kalevalan 150-vuotisjuhlavuoteen. Tavoitteena oli tutustua Kalevalan syntyyn, keskeisiin henkilöihin ja tapahtumiin sekä pohtia, mikä merkitys kalevalaisella kulttuurilla on ollut ja on edelleenkin suomalaiselle kulttuurille. Kalevalaa käsiteltiin eri oppiaineiden yhteydessä sekä yhteisissä päivänavauksissa ja uutisissa. Keskeisiä sisältöalueita Kalevalan sisällön lisäksi olivat kalevalaisen kulttuurin perinnetausta, Elias Lönnrotin työ ja merkitys, Kalevala-aiheinen kuvataide ja musiikki, suomalainen perinnekäsityö sekä muiden maiden kansalliseepokset. Lisäksi lähes koko koulu osallistui teeman yhteydessä SKS:n ja lehdistön 2.2.1999 järjestämään valtakunnalliseen Suomalaisen päivä -kirjoitustapahtumaan. Äppö-solun järjestämä koko koulua koskeva Kalevala-tapahtuma oli 19.2.1999. Teeman päättyessä perjantaina 26.2. vietettiin yhteinen tilaisuus luisteluradalla, jonne luistelevat oppilaat toivat tarinatulen ja esittivät luistelunäytöksiä. Samassa tilaisuudessa jaettiin Sampo-kirjoituskilpailun kirjapalkintojen voittajat.

Äppö-solun luokat ja opettajat Raija Kärkkäinen, Auli Halme, Aila Hartikainen ja Veikko Sivula toteuttivat marraskuussa tempauksen, jonka tarkoituksena oli valmistaa ja toimittaa siderullia Ilembulan lastensairaalaan Tansaniaan. Kodit lahjoittivat vanhoja lakanoita, jotka oppilaat repivät suikaleiksi ja käärivät rullalle. Lopputuloksena oli monta isoa laatikkoa, jotka lähetettiin Ilembulan ystävät -järjestön kautta Tansaniaan.

Joulukuussa Oulun kaupunki organisoi avustuskeräyksen Venäjällä Vienanmeren rannalla sijaitsevaan Arkangelin kaupunkiin vastauksena Arkangelin kaupunginjohtajan humanitaarisen avun pyyntöön. Myös meidän koulumme osallistui keräykseen. Kodit lahjoittivat paljon hyväkuntoisia lasten ja aikuisten vaatteita ja jalkineita. Koulun henkilökunta lajitteli ja pakkasi tavarat laatikoihin. Tavaraa kertyi yhteensä 106 laatikkoa, jotka painoivat lähes 900 kiloa. Tavarat toimitettiin vuoden 1999 alussa Arkangeliin, mistä ne jaettiin edelleen lastenkoteihin ja muihin laitoksiin.

Koulumme on osallistunut Suomen Punaisen Ristin organisoimiin avustuskeräyksiin. Syksyn nälkäpäiväkeräys tuotti 1894,40 mk. Huhtikuun alussa järjestettiin avustuskeräys Kosovon pakolaisten auttamiseksi. Oppilailla oli mahdollisuus lahjoittaa haluamansa rahasumma keräykseen. Keräyksen tuotto oli yhteensä 3938,10 mk. Koulu lahjoitti tämän lisäksi Heikinharjun pakolaiskeskuksen albaanilapsille askartelu- ja kuvaamataidon tarvikkeita. Kansainvälisen opettajankoulutuksen opiskelijoiden pitämään Kyproksen Suomi-kouluun annettiin oppikirjoja. Kiitämme koteja koulun kansainvälisyyskasvatuksen sekä rauhan-, ihmisoikeus- ja demokratiakasvatuksen tavoitteiden tukemisessa. Kansainvälinen ymmärryksen, vastuullisuuden, suvaitsevaisuuden, yhteistyön ja rauhan tavoitteiden toteutuminen on mahdollista kasvatuksen ja käytännön toiminnan kautta.

Äppö-solussa pidettiin rauhanviikko 24. - 28.5.99. Päätavoitteena oli, että oppilaat ymmärtävät ne yleismaailmalliset, yhteisenä pidettävät arvot ja toimintatavat, joille rauhankulttuuri voidaan rakentaa. Toimintaperiaatteissa korostettiin yksilöllistä ja yhteisvastuullisuutta, ristiriitojen väkivallatonta ratkaisua ja kriittistä harkintaa. Rauhankasvatusteemaan liittyy myös lehtori Auli Halmeen ja Raija Kärkkäisen tekemää tutkimusta.

Myös opettajankoulutuslaitoksen opiskelijat ovat järjestäneet kulttuuritapahtumia koulumme oppilaille. Ensimmäisen vuoden opiskelijat laativat taito- ja taideaineiden integroivien opintojen yhteydessä ympäristöaiheisen toimintapäivän syyslukukaudella. Kansainvälisen opettajankoulutuksen opiskelijat tarjosivat 3. - 5.5. välisenä aikana Eurooppa-teemaan liittyviä opiskelutuokioita. Aihealueina olivat mm. yhdentyvä Eurooppa, suomalaisten asema Euroopassa, pakolaisuus ja ystävyys.

Anja Lindh

Vaatteiden valmistus ja keräykset

Jo kolmantena vuonna tekstiilityön ryhmät ovat valmistaneet Punaisen Ristin kaavoilla lasten vaatteita lahjoitettavaksi Afrikkaan. Tänä vuonna ne toimitettiin Helena Kekkosen mukana Etelä-Afrikkaan Johannesburgissa sijaitsevan Inthuthukon katulapsikodin ja Kanana Parkin slummialueen päiväkodin lapsille. Samaan pakettiin oppilaat lahjoittivat myös kyniä, kumeja ja muita opiskeluvälineitä.

Tammikuun lopulla keräsimme myös käytettyjä vaatteita oppilaiden ja opettajien kodeista. Ne lahjoitettiin Venäjälle Kantalahden alueen lastenkoteihin sekä vaatteita tarvitseville perheille ja vanhuksille.

Olemme nähneet molemmista avustuskohteista valokuvia ja saaneet sydämelliset kiitokset työstämme ja vaivannäöstämme.

Musiikkia ja juhlahetkiä

Musiikilla ja taideaineilla yleensä ei nyky-yläasteella ja lukiossa ole kovinkaan paljon tilaa. Erityisen maininnan ansaitsevatkin ne oppilaat, jotka normaalin työjärjestyksen ulkopuolella jaksavat innostua soittamaan ja laulamaan ja siten välittämään muillekin koulumme oppilaille ja työyhteisön väelle juhlahetkiä itse valmistettujen esitysten parissa.

Syyslukukaudella normaalikoulun ala-asteen, yläasteen ja lukion oppilaista koottu suurkuoro harjoitti yhdessä musiikkikasvatuksen opiskelijoiden soittajien kanssa ikimuistettavat Adiemus-kappaleet suureen Unesco-juhlaan, joka pidettiin 16.10.98. Omaan ihmisoikeuksien päivänä pidettyyn Unesco-juhlaamme oli lukion kuoro soittajineen valmistanut musiikkiohjelmaa.

Kevätlukukaudella lukion kuoro ja avustavat soittajat sekä lukion oppilaiden tanssiryhmä vierailivat myös pohjoismaisen yhteistyön merkeissä Sundsvallissa Ruotsissa omalla ohjelmallaan. Kevään eräs huippukohta on Rotuaari soi, oululaisten yläasteiden ja lukioiden oppilaiden musiikkiesitysten suurtapahtuma. Oman lukiomme kuoro ja soittajia oli esiintyjäryhmien joukossa nyt viidettä kertaa järjestettävässä tapahtumassa, joka toteutettiin Eurooppa-päivänä 7.5.1999.

Jo lähes perinteeksi on muodostunut joulukirkko Christmas Carols -tapahtumana. Tänä lukuvuonna joulun tunnelmaan johdattelemisesta musiikin keinoin vastasivat lukion oppilaat. Kevätkirkon musiikin valmistamisessa ovat olleet mukana sekä yläasteen että lukion oppilaat – opettajia unohtamatta.

Projektinomaisesti kootut yläasteen ja lukion laulu- ja soitinryhmät sekä kuorot ovat esiintyneet lukuvuoden aikana myös koulun vanhempainilloissa, teemapäivinä, juhlahetkien tilaisuuksissa ja tietysti joulu- ja kevätjuhlissa.

Kiitos teille esiintyjät juhlahetkistä!

Paula Westerlund
musiikkiesitysten vastaava

Ala-asteen kuoro

Kuoron lukuvuosi alkoi juhlallisesti esiintymisellä yliopiston avajaisjumalanpalveluksessa Pyhän Luukkaan kappelissa. Lisäksi musiikkiohjelmaa esitti koulun viuluryhmä. Toinen merkittävä tilaisuus oli Unesco-juhla, jossa koko norssin kuorovoimat yhdistettiin Karl Jenkinsin säveliä esittämään. Suurkuoroa säesti musiikkikasvattajien orkesteri Petteri Klintrupin johdolla. Ala-asteen kuoro on lisäksi esiintynyt muissakin koulun juhlissa sekä päivänavauksissa. Säestyksistä ovat huolehtineet 6b-luokan oppilaat ansiokkaasti. Kuoro kokoontuu myös tulevana kouluvuonna kerran viikossa ala-asteella.

Kirsti Karhumaa

4b-luokan lukemisen ja kirjoittamisen suuri seikkailu

4b-luokan lukemisen ja kirjoittamisen suuri seikkailu 4b-luokan oppilaat osallistuivat Oulun läänin sanomalehtien järjestämään Sanataituri-kilpailuun. Kilpailussa oli tehtävänä Topeliuksen juhlavuoden johdosta jatkaa oma satu Topeliuksen aloituksista. Kilpailuun lähetettiin yhteensä 450 satua läänin ala-asteilta. 4b-luokan oppilaiden kirjoitus ”Meren seikkailut” voitti 3. - 4.-luokkalaisten sarjan.

Sadun kirjoittaminen oli pitkäaikainen prosessi. Alkuvaiheessa erilaisia satuja ideoitiin ja kirjoitettiin pienissä ryhmissä. Meren seikkailut -sadun ideoivat ja hahmottelivat Maija Kopola ja Titta Hekkala. Lopullinen versio hiottiin koko luokan kanssa yhteisvoimin. Satu hahmottui alkuideoinnista lopulliseen muotoonsa prosessikirjoittamisen perusperiaatteiden mukaisesti.

Aktiivinen kirjallisuuden lukeminen tuki kirjoittamisprosessia. Yhteistyö Kaijonharjun sivukirjaston kanssa on myös ollut vireää usean vuoden ajan. Virikkeellisen kirjallisuuden lukeminen on edistänyt oppilaiden ajattelua ja kirjoittamistaitoja. Syksyllä luokassa järjestetyn lukumaratonin aikana oppilaat lukivat kaikkiaan 16 000 sivua lasten- ja nuortenkirjallisuutta. Osittain tämän seurauksena syntyi jäntevä, eloisa ja tiivis tarina prinsessa Aallottaresta, prinssi Zizusta ja noita Rumiluksesta. Luokan saaman palkinnon suuruus oli 5000 markkaa, joka käytetään leirikoulutoimintaan.

Erkki Pekkala ja Anja Lindh

Liikuntatoimintaa

Koulun joukkueet ja yksilölajien harrastajat ovat aktiivisesti osallistuneet Oulun koulujen järjestämiin palloilusarjoihin ja kilpailuihin. Lukioiden jalkapallomestaruuden voitti Norssin joukkue, jossa pelasivat Tapio Ukkola, Antti Kerätär, Antti Ukkonen, Joni Määttä, Jouni Hemmilä, Mikko Kurttila, Ville Airovuo, Sami Malo, Pekka Maunu, Pertti Lepistö ja Tero Anttila. Mestaruuden voitti myös lukion salibandyjoukkue ns. Ärrä-Cupissa ja selvisi edustamaan Oulua 2. kierrokselle, jossa se kohtasi Iin, Sonkajärven ja Toholammen joukkueet. Norssin salibandyjoukkue ei kuitenkaan selvinnyt seuraavalle kierrokselle. Molempien joukkueiden valmentajana ja huoltajana toimi Markku Lappalainen.

Yksilölajeissa parhaimpiin saavutuksiin ylsivät Jouni Kinnunen 9E-luokalta ja Ville-Pekka Jokinen 8D-luokalta. Jouni Kinnunen voitti Oulun koulujen mestaruuden hiihdossa sekä myös Pohjois-Suomen mestaruuden 8. - 10.-luokkien sarjassa. Lisäksi Jouni voitti Suomen mestaruudet hiihdossa poikien 16-vuotiaiden sarjassa sekä ampumahiihdossa. Pekka Leinonen voitti Oulun lukioiden mestaruuden hiihdossa. Ville-Pekka Jokinen voitti Suomen mestaruuden 100 metrin rintauinnissa poikien 14-vuotiaiden sarjassa. Lisäksi Ville-Pekka saavutti SM-hopeaa 200 metrin rintauinnissa. Oulun piirin suunnistusmestaruuskilpailut pidettiin syksyllä Hailuodossa. Lukiolaisten sarjan voitti Olli Puurunen ja Veli-Pekka Haajanen sijoittui toiseksi.

Koulujenvälisiin kilpailuihin ovat tytöt osallistuneet pääasiassa joukkuelajeissa. Yksilölajeissa on osallistuttu yleisurheilukisoihin, ja 9c:n Jaana Hyvärinen on menestyksekkäästi urakoinut Oulun koululujenvälisissä hiihtokilpailuissa kultaa ja maastojuoksukilpailuissa pronssia. Joukkuelajeisssa lukion tytöt osallistuivat kori- ja jalkapalloturnauksiin. Yläasteen puolella tytöt ovat osallistuneet Terveet ympyrät -koripallosarjaan sekä ilahduttavasti monen vuoden tauon jälkeen Jumppasirkus-kisoihin. Oulun koulujenvälisissä ja läänin kisoissa yläasteen tyttöjoukkue voitti mestaruudet ja valtakunnallisissa kisoissa tytöt tulivat neljänneksi duo-kilpailussa (trampoliini ja permanto). Joukkueessa voimistelivat Salla Pohjonen, Julia Heikkilä, Salla Sippola, Nina Juurakko, Maaria Haapalahti ja Eeva Valkonen. Yläasteen sekajoukkue voimisteli Oulun koulujenvälisissä ja läänin kisoissa toiseksi ja valtakunnallisissa kisoissa kolmanneksi. Joukkueessa voimistelivat Annukka Kuha, Riia Huttunen, Elina Laurila, Eveliina Määttä, Marianne Sivonen sekä Tin Ta Hoang ja Lauri Kankaala.

Oppilaskunnat ovat järjestäneet yösählyturnauksia. Myös yökoulujen suosituin liikuntalaji on ollut sähly. Koulun kuntosali on ollut ahkerassa käytössä väli- ja ruokatuntien ajan sekä koulun jälkeen. Norssin päivänä pelattiin jalkapallo-ottelu oppilaat vastaan henkilökunta. Tiukan ottelun voitti oppilaiden joukkue. Perinteisen Norssin päivän Kuivasjärven ympärijuoksun voitti Timo Kyllönen hyvällä ajalla 16.59. Parhaat yläasteen juoksijat olivat Jouni Kinnunen ajalla 18.20 ja Marika Toivanen 25.24. Henkilökunnan paras oli Matti Hasari ajalla 20.45.

Norssin opettajien lentopallokerho vietti 40-vuotistaivaltaan helmikuun lopulla. Tilaisuudessa oli runsaasti jo parhaat pelinsä pelanneita kutsuvieraita. Lentopalloilijat ovat kokoontuneet harjoituksiinsa tiistai-iltaisin. Myös joitakin lukiolaisia on ollut harjoituksissa mukana. Norssin opettajat voittivat Pohjois-Ruotsin opettajien Torniossa järjestämän Kalottiturnauksen. Oulun opettajien turnauksessa Norssilla joukkue sijoittui toiseksi.

Valtakunnallinen taloustietokilpailu

Taloustietokilpailu pidettiin koulumme osalta jälleen perinteitä vaalien jo 34. kerran. Merita-pankin ja historian opettajien yhdistyksen yhdessä järjestämässä valtakunnallisessa taloustietokilpailussa menestyivät koulumme yhdeksäsluokkalaisista oppilaista parhaiten Nina Koponen, Maaria Haapalahti ja Manu Liimatainen. ONNEA voittajille ja kiitos kaikille osallistujille!

Jari Honkanen
Historian ja yhteiskuntaopin lehtori