OPPILASHUOLTORYHMÄN TOIMINNASTA


Oppilashuoltoryhmässä keskustellaan ja sovitaan oppilaiden koulunkäyntiin liittyvistä erityiskysymyksistä ja tarvittavista tukitoimista. Oppilashuoltoryhmään kuuluvat yläasteen rehtorin lisäksi opinto-ohjaajat, erityisopettajat, terveydenhoitaja, koululääkäri, koulukuraattori, koulupsykologi ja tarvittaessa luokanvalvojien edustaja. Joskus kokouksessa vierailee myös koulun ulkopuolisia asiantuntijoita mm. nuorisohuoltotoimistosta. Koulussa on myös kriisityöryhmä, joka kokoontuu tarvittaessa. Tänä vuonna kriisityöryhmä puuttui onnistuneesti koulukiusaamiseen.

Perusopetuslain mukaan oppilaan arvioinnilla pyritään ohjaamaan ja kannustamaan opiskelua sekä kehittämään oppilaan edellytyksiä itsearviointiin. Vammaisuudesta, sairaudesta, kehityksessä viivästymisestä tai muista niihin verrattavista syistä johtuvat vaikeudet suorituksissa on vastaavasti otettava huomioon oppilaan arvioinnissa. ( L 17 §)

Erityisopetukseen otetulle tai siirretylle oppilaalle laaditaan henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS), jossa määritellään muun muassa oppilaan opiskelun tavoitteet ja keskeiset sisällöt sekä arvioinnin perusteet.