OPETUSHARJOITTELU - VALINNAN VAPAUTTA JA UUTTA YHTEISTYÖTÄ


Opettajan työ on alkanut näyttää sellaiselta, ettei peruskoulutuksessa kyetä millään tarjoamaan valmiuksia kaikkien vaadittavien asioiden hallintaan. Esimerkiksi erityispedagogiikkaan ja tietotekniikan hyödyntämiseen pystytään kaikille yhteisessä koulutuksessa perehtymään niukasti. Sen vuoksi aineenopettajakoulutuksessamme haluttiin muutama vuotta sitten lisätä opintojen valinnaisuutta ja tarjota opiskelijoille mahdollisuus syventyä johonkin erityisalueeseen.

Osa koulutyöskentelyn opinnoista irrotettiin näin ollen valinnaisopinnoiksi, joita opiskelijat voivat nyt suorittaa neljän opintoviikon verran. Kyseinen uudistus on tuonut aineenopettajakoulutukseemme laajan kirjon kursseja. Toiset kurssit liittyvät kiinteästi johonkin oppiaineeseen, toiset puolestaan yhdistävät useita aineita ja pyrkivät kenties irrottautumaan ainekeskeisyydestä. Esimerkiksi vieraissa kielissä sekä äidinkielessä ja kirjallisuudessa valinnaiskurssit syventävät opiskelijan taitoja hallita kirjoittamisen ja kirjallisuuden opettamista.

Integroivilla kursseilla laajennutaan ainekohtaisista tavoitteista

Useiden eri oppiaineiden opiskelijoita on osallistunut ainakin kansainvälisyys-, maahanmuuttajaopetuksen ja erityisopetuksen kursseille. Tämäntyyppiset kurssit syventävät oman aineen hallintaa mutta tarjoavat myös mahdollisuuden tutustua muiden aineiden opiskelijoihin ja perehtyä tiettyjen tavoitteiden toteutukseen heidän aineissaan.

Lehtori Soile Kokkonen on vetänyt kollegansa Matti Hännikäisen kanssa kurssia Kansainvälisyyskasvatus lukiossa ja yläasteella: ”Olemme esitelleet koulumme Unesco-toimintaa, tarkastelleet kansainvälisyyshankkeita ja tutustuneet muiden muassa ystävyyskoulutoimintaan. Tänä vuonna harjoittelijoiden kanssa järjestettiin Viro-teema, jossa 7B-luokka perehtyi naapurimaamme elämään.” Opiskelijoiden halusta perehtyä laaja-alaisesti opettajan työhön kertoo kaiken kaikkiaan hyvä palaute eri valinnaiskursseista. ”Opiskelijoiden mielestä tällaiseen koulun keskeiseen tavoitteeseen tutustuminen pitäisi kuulua kaikkien pakollisiin opintoihin eikä valinnaiskursseihin”, Kokkonen toteaa opiskelijapalautteesta.

Valinnaisuus on muuttanut myös opettajien työnkuvaa. ”Matti Hännikäisen kanssa meitä on kiinnostanut ainerajojen ylittäminen ja opettajien välinen yhteistyö”, Soile Kokkonen arvioi valinnaiskurssin tuomaa antia. Opettajankouluttajan perustyötä on opiskelijoiden opetusharjoittelun ohjaaminen. Valinnaiskurssit ovat lisänneet mahdollisuutta perehtyä johonkin työn osa-alueeseen perusteellisesti ja hyödyntää uudella tavalla omaa asiantuntemusta. Kollegoiden ja opiskelijoiden kanssa työskenteleminen muutenkin kuin oppitunneilla tekeet työstä uudella tavalla kiintoisaa.

Erityispedagogiikkaa tarvitaan

Opettajankoulutukseen on hyvin painokkaasti vaadittu nykyistä syvempää perehtymistä erityispedagogiikkaan. Saman vaatimuksen ovat esittäneet monet opiskelijat ja toisaalta työnantajat. Sen vuoksi ei ollutkaan ihme, että Erilainen oppilas yläasteella -kurssille ilmoittautui tänä vuonna runsas määrä opiskelijoita. Onkin selvää, että ensi lukuvuonna kurssia on tarjottava useampi ryhmä, jotta kaikki halukkaat pääsevät osallistumaan.

Erityisen iloisia voidaan olla siitä, että henkilökunnastamme opettajankouluttajien ryhmään ovat kurssin vetäjinä liittyneet kuraattori, opinto-ohjaajat sekä erityisopettajat. He pystyvät ammattitaidollaan käsittelemään sellaisia asioita, joihin aineenlehtorilla on harvoin valmiuksia. Samalla opiskelijat saavat kouluelämään huomattavasti laajemman näkökulman kuin pelkästään oman aineen parissa työskentelemällä.

Mediaa, viestintää ja tietotekniikkaa

Ensi lukuvuoden valinnaisopintojen uudistuksessa on päädytty aivan uuteen aihekokonaisuuteen. Media-, viestintä- ja opetusteknologiapaketti sisältää kolme normaalikoulun järjestämää uutta kurssia: Media- ja viestintäkurssin (2 opintoviikkoa) ja Opetusteknologia opetustyössä (2 ov) sekä Tietokoneavusteinen opetus koulussa -kurssin (2 ov). Tavoitteena on tarjota mahdollisuus perehtyä erilaisten viestien sisällön hallintaan ja viestimien teknologiaan. Moniaineisuudesta ja opettajien yhteistyöstä kertoo se, että kursseja ovat olleet suunnittelemassa kuvaamataidon, uskonnon ja psykologian sekä äidinkielen ja kirjallisuuden opettajat.

Seuraavia muutoksia, joihon valinnaisopintojen täytynee antaa tilaa, lienee yhtenäistyvään peruskouluun siirtyminen. Kenties vuoden kuluttua opiskelija voi valinnaiskurssissa perehtyä oman oppiaineensa opettamiseen ala-asteella.

Lasse Kemppainen
aineenopettajankoulutuksen pääkoordinaattori