NORMAALIKOULUN TOIMIMINEN KOKEILU- JA TUTKIMUSKOULUNA


Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan ja yliopiston rehtorin välisessä tulossopimuksessa vuodelle nostettiin koulun erityishaasteeksi kokeilu-, kehittämis- ja tutkimustoiminta. Tehdyn tilannearvion mukaan koulun eri asteilla on käynnissä lukuisia hankkeita, joiden liittäminen muualla yliopistossa tapahtuvaan tutkimustoimintaan vaatii paneutumista. Tavoitetilaksi määriteltiin harjoittelukoulun aktiivinen toiminta yliopistollisessa tiedeyhteisössä. Todettiin, että tavoitetilaan pääsemiseksi tarvitaan tutkimus- ja kehittämistoiminnan syventämistä yhdessä muun yliopiston kanssa sekä tiedotuksen tehostamista.

Vuoden 1998 lopulla ala-asteen opettajille jaettiin kysely, jolla kartoitettiin käynnissä olevia kokeilu-, kehittämis- ja tutkimushankkeita sekä suunnitelmia uusien käynnistämisestä. Opettajilta tiedusteltiin myös heidän ajatuksiaan siitä, millaisia hankkeita ulkopuoliset tutkijat voisivat heidän luokissaan tehdä. Kyselyn tulokset koottiin tammikuussa 1999, ja niistä kerrottiin mm. tiedekunnan tutkimusstrategiaryhmälle tavoitteena käynnistää keskustelu, jonka tuloksena koulun ja tiedekunnan yhteistyötä voitaisiin jatkossa tehostaa. Keskustelu johti jo keväällä yhteistyöneuvotteluihin mm. mediakasvatuksen ja siihen liittyvän tutkimustoiminnan käynnistämisestä ja esimerkiksi tieto- ja viestintätekniikan hyödyntämisestä koulussa pedagogisesti tarkoituksenmukaisella tavalla.

Yhteistyö ONK:n ala-asteen, suomen ja saamen kielen ja logopedian laitoksen kanssa

Logopedian laitoksen opiskelijat ovat useana vuonna suorittaneet ns. kliiniseen harjoitteluun kuuluvan yhden työskentelyjakson koulussamme. Tällöin opiskelijapari on viikon aikana kokopäiväisesti tutustunut mm. laaja-alaisen erityisopettajan työhön, kouluikäisten lasten kielelliseen kuntoutukseen, kodin ja koulun, koulupsykologin sekä eri opettajien väliseen yhteistyöhön. Logopedian opiskelijat ovat kokeneet harjoitteluviikon antoisana, työntäyteisenä aikana. Yhteistyötä on tarkoitus jatkaa ja kehittää edelleenkin.

LUMA-talkoot

LUMA-talkoilla tarkoitetaan valtiovallan hanketta, jonka avulla kohotetaan matemaattis-luonnontieteellisen osaamisen tasoa peruskoulusta lähtien. Oulun normaalikoulu on ollut ns. LUMA-pilottioppilaitoksena projektin alusta lähtien eli vuoden 1996 syksystä. Tämä tarkoittaa sitä, että olemme sitoutuneet kehittämään matemaattis-luonnontieteellisten aineiden opetusta ja olemaan mukana kehittämässä näiden aineiden opettajankoulutusta sellaiseen suuntaan, että uudet opettajat ovat nykyisiä valmiimpia viemään eteenpäin vaativia LUMA-haasteita. Jotta voimme toimia sitoumuksemme mukaisesti, aluksi resurssejamme piti parantaa. Tätä varten opetusministeriö avusti meitä hankkimaan kokeellisten luonnontieteiden opetuksessa tarvittavia laitteita ja välineitä, unohtamatta matematiikkaa näissä hankinnoissa.

LUMA-pilottina olemme toimineet mm. kehittämällä matematiikan opetuksen työtapoja ja arviointia niin peruskoulussa kuin lukiossa. Luonnontieteiden puolella kokeellisten työtapojen käyttö on lisääntynyt etenkin lukiossa. Peruskoulussa laboroinnilla on ollut enemmän sijaa jo aikaisemminkin. Fysiikan opetuksessa on lisätty tietokoneavusteista mittaamista niin yläasteella kuin lukiossakin. Kemian laboroinneissa käytetään aina kun on mahdollista mikromittakaavan välineistöä etenkin lukiossa. Tietokoneavusteisen mittaamisen ohella on jatkettu tietokoneavusteisen intentionaalisen oppimisympäristön (Csile) käyttöä yläasteen fysiikassa ja kemiassa. Tietokoneavusteista verkkoympäristöä (Knowledge Forum) käytettiin peruskoulun fysiikan opiskelussa. Biologiassa ja maantiedossa on lisätty kokeellista työskentelyä ja käytetään tiedonhankinnassa hyväksi tietokonesovelluksia. Työtapojen kehittämisen lisäksi oppilasarvioinnin monipuolistaminen on ollut keskeisesti mukana toiminnassamme.

LUMA-pilottina koulumme opettajat ovat voineet hankkia koulutusta, jota sitten olemme hyödyntäneet omassa työssämme oppilaiden kanssa ja tietenkin kouluttaessamme uusia opettajia. Toisaalta on tärkeää, että useat opettajamme ovat olleet kouluttajina opetushallituksen ja muiden tahojen järjestämissä LUMA-koulutustilaisuuksissa.

Juhani Vaskuri ja Eero Ijäs

Uusien koululakien ennakointia lukion matematiikassa Lukion matematiikan kurssien arviointia on tänä lukuvuonna monipuolistettu. Kurssikokeen ja oppilaan tekemien kotitehtävien määrän lisäksi valitaan yhdessä oppilaiden kanssa seuraavasta luettelosta yksi tai useampia arviointitapoja. Kurssin arvosanan muodostuminen näistä osista sovitaan kurssin alussa.

1. Välikoe kurssin keskivaiheilla. Koeaika on yksi oppitunti.
2. Testit: Kurssin aikana pidetään pari 15 minuutin testiä. Testin tehtävät sisältävät perusasioita siihen mennessä opiskelluista asioista.
3. Näytetehtävät: Näytetehtävät ovat oppilaan näyttö siitä, miten hyvin hän osaa esittää ratkaisunsa, kun saa rauhassa paneutua työn tekemiseen. Ne ovat samalla harjoittelua ratkaisun ja perustelujen sanalliseen selostamiseen. Näytetehtäviin voi liittyä myös oppilaan itsearviointia ja kurssin arviointia. Kurssin aikana annetaan kotona tehtäväksi kaksi kertaa näytetehtävät ja sovitaan samalla palautuspäivä.
4. ”Pistokkaat”: Kurssin aikana pidetään muutaman kerran yllätystesti, jota ei ilmoiteta ennakkoon.
5. Itsenäisesti suoritettava osa kurssista: Voidaan sopia tehtäväksi jonkin kurssiin kuuluvan alueen teoria ja esimerkkitehtävät kirjallisena työnä.
6. Tutkimustehtävä: Kurssissa opittavia menetelmiä sovelletaan ”käytännön tilanteeseen”. Tutkimustehtävä sopii hyvin esimerkiksi kurssiin M8 (Tilastotiedettä ja todennäköisyyslaskentaa).
7. Essee: Kirjoitelma jostakin kurssin keskeisestä asiasta.

Kulttuuriperintöopetuksen kehittäminen

Koulumme on liittynyt museoviraston ja opetushallituksen organisoimaan Suomen Tammi -yhteistyöprojektiin. Projektin tarkoituksena on kehittää malleja museoiden ja koulujen yhteistyölle ja kehittää museoiden käyttöä opetuksessa. Lisäksi pyritään lisäämään oppilaiden tietoisuutta omasta kulttuuriperinnöstään ja sen arvosta. Yhteistyökumppaneita ovat olleet mm. Ainolan museo, Oulun taidemuseo, Turkansaaren ulkomuseo, merimiesmuseo sekä Yli-Iin Kierikki.

Kaikki viidesluokkalaiset sekä Kirppa-, Äppö- ja Noppa-solujen oppilaat opettajineen tekivät opintokäynnin Yli-Iin Kierikkiin 11.9.98 ja 15.9.98. Kaivausalueella tutustuttiin arkeologian kenttätyömenetelmiin ja harjoiteltiin kaivausta. Kivikauden kylässä pidettiin oppitunti muinaiskodassa. Oppilaat saivat monipuolista tietoa kivikauden ajan elämästä Pohjois-Suomessa. Lisäksi heillä oli mahdollisuus harjoitella kiviesineiden hiontaa, saviesineiden valmistusta, punamultamaalausta ja muinaiskeihään heittämistä. Muinaispolulla tutustuttiin metsästykseen ja monenlaisiin ansapyydyksiin. Eväät syötiin nuotion äärellä.

1 - 2 - luokan oppilaat ja opettaja Anu Karjalainen vierailivat Ainolan museossa 8.12.98. Tutustumiskäynnin teemana oli asuminen ennen. Oppilaat tutustuivat entisen KOP:n talon pienoismalliin sekä Koiramäki-näyttelyyn. 5a-luokka teki opettaja Raija Kärkkäisen ja opetusharjoittelijoiden ohjaaman opintokäynnin museoon 26.3.99. Opiskelijat olivat suunnitelleet ja laatineet eri toimintapisteillä suoritettavia tehtäviä. Oppilaat tutustuivat mm. eri tyylisuuntiin, asumiseen, merenkulkuun, tervanpolttoon ja tervakauppaan sekä sanomalehden julkaisutoimintaan.

1a-luokan oppilaat ja opettaja Outi Tiainen vierailivat perinneteeman päätteeksi Sanginjoella rouva Iida Päätalon luona, joka esitteli vanhoja työvälineitä, kehräsi villoja ja muisteli lapsuusaikojaan.

Opettaja Aila Hartikainen ja 2b-luokan oppilaat ovat tehneet lukuisia opintokäyntejä kuluneen lukuvuoden aikana. Syksyllä tutustuttiin Turkansaaressa maatalon elämään. Saman teeman yhteydessä vierailtiin Ainolan museon Koiramäki-näyttelyssä. Maatalon eläimet ja kierrätys tulivat tutuiksi opintoretkellä 4Hanhessa. Merimiehen kotimuseossa perehdyttiin merenkulkuun ja merimiesten elämään. Liikennepuistossa opittiin liikennesääntöjä. Lisäksi luokka on tutustunut Oulun nähtävyyksiin , mm. toriin , kirjastoon, Tietomaahan sekä Oulun yliopiston kasvitieteelliseen puutarhaan ja eläinmuseoon. Myös kirkkoihin on tehty opintokäyntejä. 0 - 1- luokan oppilaat ja opettaja Marja Magga tutustuivat Oulun tuomiokirkon historiaan ja toimintoihin 6.5.1999. 2a-luokka, 6a-luokka sekä kansainvälinen luokka katsoivat tammikuussa teatteriesityksen Godwanan lapset Oulun kaupunginteatterissa. 1b-, 0 - 1- ja 3 - 4 - luokat vierailivat Santaparkissa 10.12.98.

Koonnut Anja Lindh 21