Oulun normaalikoulu - Digimemo- hanke

Digimemo - visuaalinen muistijälki lukiolaisen oppimispolkua helpottamassa

Digimemo- hankkeen projektiblogiin

Hankkeen tavoitteet:

Lukio-opiskelijat voivat ohjautua opiskelussaan kohti pintaoppimisen arvostamista, ja esimerkiksi asioiden pohtiminen ja syiden etsiminen voi korvautua oppimisen kannalta lyhytnäköisellä hyötyajattelulla. Eri oppiaineissa opitut tiedot ja taidot eivät välttämättä jäsenny ehyeksi tietorakenteeksi.

Digimemo-hanke pyrkii vastaamaan luokattoman, opiskelijakeskeisen lukion haasteisiin. Hankkeessa pyritään auttamaan opiskelijaa jäsentämään omaa tietorakennettaan.  Samalla tuodaan opiskelijoiden toiminnan keskiöön oppimisen syvällisyys ja tehokkuus, koska he joutuvat analysoimaan sanallisesti oppimistaan. Lisäksi pystytään arvioimaan opiskelijan oppimisprosessia: sen syntyä, kehittymistä ja lopputulosta.

Digimemo-hankkeessa tutkitaan pedagogisesti edistyksellisesti digitaalisen kynän, interaktiivisen kosketustaulun sekä yhteisöllisen muistijälkivaraston käytön vaikutusta monipuoliseen arviointiin ja tiedon rakentelun tehokkuuteen. Hankkeen tavoitteena on myös, että sekä opiskelijat että opettajat osaisivat hyödyntää jo olemassa olevaa sähköistä oppimateriaalia ja tuottaa uutta. Lisäksi tavoitteena on, että lukiolaisten digitaalinen lukutaito kehittyy lukio-opiskelun aikana mahdollisimman hyväksi. 

Hankkeen kuvaus:

Hankkeessamme pyrimme löytämään välineitä ja toimintamalleja, joiden avulla autamme opiskelijaa löytämään sopivia tiedon jäsentämisen tapoja. Digitaalinen muistiinpanoteknologia antaa mahdollisuuksia opiskelijalle ja opettajalle oppimisprosessien seuraamiseen ja jäsentämiseen.

Digikynän strukturoitu ja pedagogisesti harkittu käyttö mahdollistaa oppimisprosessin tehokkaan seuraamisen ja jatkuvan arvioinnin myös muualla kuin oppitunneilla. Samalla henkilökohtaisen palautteen antaminen helpottuu ja monipuolistuu, kun saadaan tarkempaa ja jäsentyneempää informaatiota oppimisprosessien etenemisestä. Tämä vaatii digikynien lisäksi kaikkien helposti saavutettavissa olevaa tiedostojen latausalustaa, jonka käyttöliittymä ohjaa tiedon rakentelun prosesseissa eteenpäin.

Hankkeessa lukion 2012-vuosikurssin opiskelijoille hankitaan henkilökohtaiset digitaaliset kynät ja kannettavat tietokoneet. Lisäksi lukion luokkia varustetaan interaktiivisilla kosketusnäytöillä. Opiskelija voi tehdä digitaalisella kynällä muun muassa muistiinpanoja ja äänittää puhetta sekä muuttaa muistiinpanoja digitaaliseen muotoon jatkoprosessointia varten. Opiskelijoiden tuotoksia voidaan hyödyntää koko opetusryhmän oppimisessa interaktiivisten kosketusnäyttöjen avulla. Opiskelija oppii eri oppiaineissa hankitun tiedon jäsentämistä, prosessointia ja jakamista sekä digitaalista lukutaitoa. Digikynään perustuvaa teknologiaa voidaan käyttää myös lukion perinteisissä kokeissa ja muissa suorituksissa. Digikynän käyttö pienentää hankkeeseen osallistuvien lukiolaisten ekologista jalanjälkeä mahdollistamalla sähköisen opetus- ja oppimateriaalin käytön.

Innovatiivista työskentelyä auttaa ja oppimista helpottaa sekä jäsentää, kun

-    muistiinpanot voidaan taltioida ja linkittää tietokantaan

-    luonnosteluvihkossa on eri malleja eri tarkoitukseen (erilaisia käsitekartta- ja kronologiatyökaluja, ruudukko, viivastot, 3D- työkalut, puhdas paperi …)

-    luonnosteluvihko on skaalattavissa

-    sivut ovat kopioitavissa

-    muistiinpanoja on mahdollista jäsennellä jälkikäteen

-    vihkoon tehdyn muistiinpanon voi jakaa muiden kurssilaisten kesken

-    vihkoon tehdyn muistiinpanon voi siirtää langattomasti osaksi esittävää opetusta

-    tiedostoja voi tulostaa ja lähettää

-    työskentely voidaan tarvittaessa nauhoittaa

-    muistiinpanot ovat toistettavissa

-    opettaja voi seurata opiskelijan henkilökohtaista oppimisprosessia

Mitkä ovat hankkeen avulla tavoiteltavat konkreettiset tulokset ja miten niitä aiotaan hyödyntää?

-    Uusien tietoteknisten ja pedagogisten toimintamallien ja opetusjärjestelyjen löytyminen lukio-opetukseen.

-    Lukiolaiset saavat tasa-arvoisen koulutuksen edistyksellisten tieto- ja viestintäteknisten laitteiden käyttöön ja hyödyntämiseen lukio- ja sen jälkeisiä jatko-opintoja ajatellen.

-    Arviointi monipuolistuu oppimisprosessien arvioinnin myötä.

-    Yksittäisten opiskelijoiden oppimisprosessien seuraaminen ja ohjaus tehostuu myös isoissa opetusryhmissä ja mahdolliset oppimisvaikeudet tulevat nopeammin esille.

-    Oppitunneilla tehtyjen materiaalien saavutettavuus ja jakaminen helpottuu.

-    Ohjaavat opettajat pystyvät hyödyntämään opiskelijoiden tekemiä muistiinpanoja opetusharjoittelijoiden harjoittelun arvioinnin ja palautekeskustelun välineenä.


Hankkeen tuloksia, prosessin etenemistä ja saatuja kokemuksia esitellään DM-blogissa.