Oulun normaalikoulu - UBIKO- hanke

UBIKO – Koulusolu innostavana ja oppimista tukevana pedagogisena tilana


Hankkeen tavoitteet


UBIKO – hankkeen keskeisenä päämääränä on luoda sellaisia hyviä pedagogisia käytänteitä ja toimintamalleja, joiden avulla koulun toimintakulttuuria ja infrastruktuuria voidaan uudistaa ymmärtävään, taitavaan ja innostavaan oppimiseen.Hankkeeseen kytketään alusta alkaen nykyaikaiseen kosketusnäyttö- ja mobiiliteknologiaan perustuvat pedagogiset innovaatiot, niiden jatkokehittely ja vahva tieteellinen tutkimus. Näin UBIKO – hanke vastaa niihin haasteisiin, joita digitalisoituva maailma ja viimeisin oppimistutkimus suomalaiselle peruskouluopetukselle asettavat.  Samalla UBIKO – hanke sitoutuu kansallisessa tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelmassa (1.12.2010) asetettuihin  päämääriin ja toimenpidelinjauksiin  

Ymmärtävän, taitavan ja innostavan oppimisen aikaansaamiseksi UBIKO – hankkeen pedagogiset tavoitteet muodostuvat opetussuunnitelman kehittämisen, oppimisen arvioinnin ja itsesäätelyn sekä opettajien tiimityöskentelyn muodostamien tavoitealueiden kokonaisuudesta.  
Hankkeen pedagogiset tavoitteet:

A.    Opetussuunnitelman kehittäminen
1.    ilmiöpohjaisten, monitieteisten ja oppimista eheyttävien  oppimiskokonaisuuksien rakentaminen,  testaaminen ja kehittäminen
2.    oppimiskokonaisuuksiin integroitujen kansalaisen taitojen (ajattelun taidot, työskentelyn ja vuorovaikutuksen taidot, käden ja ilmaisun taidot, osallistumisen ja vaikuttamisen taidot, itsetuntemuksen ja vastuullisuuden taidot) kehittäminen ja niihin soveltuvien arviointimuotojen luominen  
3.    opetussuunnitelman joustavuuden kehittäminen yksilöllisten oppimispolkujen mahdollistamiseksi

B.    Oppimisen arvioinnin ja itsesäätelyn kehittäminen
1.    yksilöllisten oppimisprosessien tunnistaminen ja siltä pohjalta tapahtuva oppilasarvioinnin kehittäminen ja monipuolistaminen jatkuvaksi, erilaisia oppimisen taitoja tukevaksi prosessiarvioinniksi
2.    oppimismotivaation ja oppilaan metakognitiivisten taitojen parantaminen   
3.    oppilaan yksilöllisen kasvun ja kehityksen tukeminen yhteistyössä vanhempien kanssa

C.    Opettajien tiimityöskentelyn kehittäminen
1.    opettajien yhteisöllisten ja dialogisten työskentelymallien kehittäminen asiantuntijuuden ja substanssiosaamisen jakamiseksi ja kehittämiseksi
2.    opettajien pedagogisten toimintavalmiuksien ja ammatillisen kasvun tukeminen
3.    pedagogisiin periaatteisiin pohjautuvan opettajien tieto- ja viestintäteknisen osaamisen kehittäminen

D. Hankkeen pedagogisten tavoitteiden saavuttamista tukevat ja välilliset tavoitteet:
1.    Uuden tieteellisen tutkimustiedon tuottaminen  
a.    oppimisen motivaatiota ja itsesäätelyä tukevista pedagogisista ratkaisuista
b.    yksilöllisen oppimispolun rakentumisesta ja siihen liittyvistä ilmiöistä digitaalisessa oppimisympäristössä
c.    kansalaisen taitoihin liittyvästä oppilasarvioinnista
d.    opettajuuteen liittyvästä muutosprosessista ja sen johtamisesta
2.    Eri toimijoiden välisen synergiaverkoston luominen (Opetushallituksen koordinaatiohankkeet, ICT- alan laitevalmistajat, sovellusohjelmistojen tekijät, e-materiaalin tuottajat jne.)
3.    Opettajien perus- ja täydennyskoulutuksen kehittäminen kansallisessa tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelmassa asetettujen päämäärien ja toimenpidelinjausten toteuttamiseksi
4.    Hankkeessa kehitettyjen pedagogisten toimintamallien ja hyvien käytänteiden levittäminen Opetushallituksen verkostojen, enorssi-verkoston, julkaisutoiminnan ja erilaisten seminaarien, symposiumien ja konferenssien välityksellä
5.    Käytännön kokeilemiseen ja tutkimukseen perustuvien ideoiden ja mallien tuottaminen tulevaisuuden koulurakentamisen tueksi.  

Hankkeen kuvaus

1.    Lähtökohdat ja konteksti  
UBIKO –akronyymi on yhdistelmä sanoista ´ubiikki´ ja ´koulu´. ´Ubiikki´ tarkoittaa ´kaikkialla läsnä olevaa´, mutta siitä huolimatta huomaamattomasti ympäristöönsä sulautuvaa. UBIKO viittaa visioon tulevaisuuden koulusta oppimisympäristönä, jossa erilaiset oppimista tukevat paikat, tilat, yhteisöt, tekniset ratkaisut, välineet ja toimintatavat sulautuvat itseään korostamatta toisiinsa. Toisaalta UBIKO viittaa sellaiseen mentaaliseen atmosfääriin ja tilalliseen viritykseen, joka innostaa ja aktivoi lasta oppimaan.

UBIKO – Koulusolu innostavana ja oppimista tukevana pedagogisena tilana -hanke  toteutetaan 1.9.2011 - 31.12.2013 välisenä aikana Oulun normaalikoulun alakoulussa. Koulu muodostuu neljästä erillisestä solusta, joissa kussakin työskentelee 80 – 100 oppilasta 4-5 luokanlehtorin muodostaman opettajatiimin ohjauksessa. UBIKO –hankkeen toimintaympäristönä toimii yksi soluista (tästä lähtien  ´Ubiko - solu´). Hankkeen toteuttamisajankohtana Ubiko - solun oppilaat ovat peruskoulun 3-6 –luokkalaisia lapsia. Hanketta tukemaan perustetaan asiantuntijaverkosto, johon kutsutaan muiden solujen opettajia, aineenopettajia ja koulun IT -alan tukihenkilöstöä. Asiantuntijaverkostoa täydennetään Oulun yliopiston eri tiedekuntien edustajilla ja muilla hankkeen kannalta merkittävillä koti- ja ulkomaisilla yhteistyökumppaneilla. Oppilaiden vanhemmat kytketään  hankkeeseen. Hanke osallistuu Opetushallituksen koordinoimiin Laitteet ja ohjelmistot opetuskäytössä ja Tila- ja kalusteratkaisut –hankkeisiin.     
Oulun normaalikoulu on Oulun yliopiston harjoittelukoulu ja Kasvatustieteiden tiedekuntaan suoraan kuuluva hallinnollinen yksikkö. Koulun tehtävänä on antaa laadukasta perus- ja lukio-opetusta sekä järjestää opettajankoulutukseen kuuluvaa opetusharjoittelua ja täydennyskoulutusta. Hankkeen aikana Ubiko - solussa työskentelevät luokanopettajiksi opiskelevat opetusharjoittelijat osallistuvat sen työskentelyyn saaden näin välittömän ja omakohtaisen kokemuksen koulun pedagogisesta kehittämistyöstä ja muutosprosessista. UBIKO -hanke huomioidaan myös koulun järjestämässä opettajien täydennyskoulutuksessa  Näin opettajien sekä peruskoulutukseen liittyvää opetusharjoittelua että täydennyskoulutusta ajanmukaistetaan levittäen samalla hankkeen toimintamalleja kenttäkouluihin.  

Oulun normaalikoulun tehtävänä on myös pedagogisen ja tutkimuksellisen yhteistyön tekeminen Oulun yliopiston tiedekuntien yksiköiden ja koulun ulkopuolisten tahojen kanssa. Harjoittelukoulun opettajat on koulun johtosäännössä sitoutettu pedagogiseen tutkimus-, kokeilu- ja kehittämistoimintaan (ns. tutkoke-toiminta, ks. index.php?3683). UBIKO -hanke profiloidaan Oulun normaalikoulun yhdeksi, opetushallituksen strategisten linjausten mukaiseksi tutkoke –kärkihankkeeksi kooten ja integroiden sen piiriin myös koulussa jo pitkään jatkuneen pedagogisen kehittämistoiminnan lupaavimmat tulokset. Keskeisessä roolissa ovat uusimpaan kosketusnäyttöteknologiaan perustuvien erilaisten mobiililaitteiden (i Pod touch, i Pad2, intelliPen –digitaalinen älykynä, Promethean –älytaulu) ja niihin liittyvien  sovellusten kehittäminen toisiinsa sovittuvaksi ja lapsen näkökulmasta käyttäjäystävälliseksi  oppimisympäristöksi yhteistyössä alan asiantuntijoiden kanssa. Tätä digitaalista oppimispolkuja tunnistavaa tietokantaa voidaan käyttää niin oppimisen arvioinnin ja itsesäätelyn kehittämisessä (tavoitealue B) kuin hyödyntää tutkimuksellisena informaatiolähteenä. Hankkeessa kehitetyt toimintamallit ja hyvät käytänteet levitetään pilotointivaiheen jälkeen koulun muihin soluihin ja soveltuvasti koko perusasteelle sekä laajemmin valtakunnallisesti yhdessä Opetushallituksen koordinaatiohankkeiden kanssa.    

Oulun normaalikoulu on parhaillaan mukana useissa oppimista ja opetusta koskevissa innovatiivisissa kehitys- ja tutkimushankkeissa sekä osana Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekuntaa että Suomen harjoittelukoulujen yhteistyöverkosto eNorssia. UBIKO –hankkeen keskeisiin tavoitteisiin läheisesti liittyvä eNorssin koordinoima oppimisympäristöjen kehittämiseen tähtäävä Muuttuva oppimaisema –hanke sisältää kaksi hankeosiota; Tilat ja kalusteratkaisut –hanke keskittyy oppimisympäristöjen kehittämiseen tilojen ja kalusteiden näkökulmasta, ja yleiseurooppalainen iTEC –hanke keskittyy tulevaisuuden luokkahuoneen ja laajemmin  tulevaisuuden oppimaiseman suunnitteluun ja pilotointiin. Näiden hankkeiden tuotoksina syntyvää asiantuntemusta sekä pedagogisia  ja opetusteknologisia innovaatioita voidaan käyttää hyväksi ja jatkokehittää  UBIKO –hankkeen parissa. Jo käynnissä olevan hankkeen kautta muodostuvat kansalliset ja yleiseurooppalaiset verkostot tarjoavat toimivan väylän myös UBIKO –hankkeen tulosten laajamittaiseen ja vaikuttavaan levittämiseen. UBIKO –hanke etsii aktiivisesti kosketuspintoja myös muihin koti- ja ulkomaisiin vastaaviin hankkeisiin.
               
2.    Hankkeessa tehtävä tieteellinen tutkimus

Oulun yliopisto on strategiassaan linjannut tutkimusperustaisen opettajankoulutuksen yhdeksi kehittämisalakseen. Kasvatustieteiden tiedekunta pyrkii puolestaan tutkimuksen toimenpideohjelmassaan 2010-2012 kyseisen kehittämisalan huomioimiseen omissa tutkimuksen painoaloissaan, jotka ovat
•    oppiminen ja vuorovaikutus,
•    opettajuus globaaleissa ja lokaaleissa ympäristöissä ja
•    kasvatus ja yhdenvertaisuus.   

UBIKO – hanke kytkeytyy sen tutkimuksellisesta näkökulmasta niin Oulun yliopiston tutkimusperustaisen opettajankoulutuksen kehittämisalaan kuin Kasvatustieteiden tiedekunnan tutkimuksellisiin painoaloihin, erityisesti oppimisen ja vuorovaikutuksen painoalaan.

Prof. Sanna Järvelän tutkimusryhmä (Oppimisen ja Koulutusteknologian tutkimusyksikkö, LET) on työskennellyt viimeisen viidentoista vuoden ajan  oppimisen ja tieto- ja viestintätekniikan tutkimuksessa Suomen Akatemian rahoittamana. Tutkimusympäristönä on ollut Oulun normaalikoulu ja tutkimusta on toteutettu yhteistyössä koulun opettajien kanssa. ECOL (Ecology of collaboration: collaborative learning as co-ordinated and motivated activity in virtual spaces), SCAMO (Studying and scaffolding motivation and self-regulated learning among elementary school students) ja ADDRESS (Adaptive Motivation Regulation in Individual and Socially Shared Learning Situations) ja AGENT (Towards children´s efficacious agency in formal and informal contexts) hankkeissa on pureuduttu oppimisen motivaatioon ja strategioihin eli oppimisen itsesäätelyn prosesseihin erilaisen teknologian tukemana. Tutkimustulokset ovat tuoneet tietoa:

-    Tietokoneavusteisen yhteisöllisen oppimisen ´kriittisten´ vaiheiden tukemisesta eri oppiaineissa (mm. äidinkieli, matematiikka ja science aineet) (Järvelä, Häkkinen & Lehtinen, 2006)
-    Erilaisten oppilaiden motivaatioperustasta ja niiden yhteydestä oppimisen strategisiin taitoihin (Järvelä, Järvenoja & Veermans, 2008)
-    Opettajan keinoista tukea oppimisen motivaatiota sekä teknologiaympäristöjen mahdollisuuksista tukea tavoitesuuntautunutta työskentelyä. (Järvelä, Hadwin & Järvenoja, 2011)
-    Hyvän ja heikon oppilaan strategisista taidoista tutkivassa työskentelyssä. (Malmberg, Järvenoja & Järvelä, 2009)
-    Motivaation ja emootion säätelystä peruskoulun oppilailla (Järvenoja, Järvelä & Malmberg, 2011)

Järvelän tutkimusryhmän viimeisin tutkimus (TEKES OPTEK -tutkimushanke) siitä kuinka opettajan ja oppilaat käyttävät tietotekniikkaa koulun arjessa (Järvelä & al., 2011) osoittaa, että panostuksesta huolimatta oppimista tukeva monipuolinen teknologian käyttötapa on suurelta osin vielä kehityksen alussa tai kehittyvällä tasolla. Tarvitaan perustutkimuksen ´evidence-based´ tietoa siitä kuinka  syvälliseen oppimiseen pyrkiviä pedagopgisia malleja voidaan kehittää. Tässä UBIKO - hankkeessa hyödynnetään edellä kuvattujen tutkimushankkeiden tuloksia ja tutkimuksesta nousevia periaatteita. Niitä hyödyntämällä kehitetään oppimisteoriaan perustuvia ymmärtävään, taitavaan ja innostavaan oppimiseen johtavia käytänteitä.
Tutkimus-ja kehitys yhteistyötä tukee Suomen Akatemian hankkeiden tutkimusyhteistyöverkosto (Simon Fraser University ja University of Victoria, Kanada, Turun yliopisto ja Helsingin yliopisto) ja erityisesti mobiilin teknologian aiheissa tehdään yhteistyötä pohjoismaisen LEAF (Learning Ecosystems and Activities of the Future) -tutkimusverkosoton kanssa (Linneus University, University of Stockholm, Trondheim University, University of Bergen), jossa on keskeisenä kiinnostuksen kohteena uudenlaisen teknologian tulevaisuuden oppimissovellusten kehittäminen.

3.    Hankkeen vaiheet ja aikataulu

Hankkeen pedagogisten tavoitteiden saavuttamisen ehtona on huolellinen esivalmistelu ja suunnittelu niihin perustuva joustava ja systemaattinen pilotointi. Hankkeen vaikuttavuuden kannalta on tehokkaalla ja monipuolisella, hankkeessa tuotettujen toimintamallien ja hyvien käytänteiden levittämisellä oleellisen tärkeä merkitys. Näiden kriteerien pohjalta UBIKO –hanke vaiheistetaan seuraavasti:

1.    Valmistelu ja suunnittelu 1.9.2011 – 28.2.2012

•    hanketta tukevan koulun sisäisen ja ulkoisen asiantuntijaverkoston rakentaminen ja konsultointi
•    tutkimustyön suunnittelu ja aikaisemmasta tutkimuksesta tulevien periaatteiden muotoilu uusiin pedagogisiin kokeiluihin
•    yhteistyön käynnistäminen ja kehittämissopimusten tekeminen laitevalmistajien ja ohjelmistosovellusten kehittäjien kanssa
•    hanketta tukevan sähköisen työympäristön kehittäminen  
•    opetussuunnitelmatyö ja siihen liittyvä esitestaus: monitieteiset oppimiskokonaisuudet, kansalaisen taidot, joustavat oppimispolut ja niiden tunnistaminen ja tulkinta digitaalisesta aineistosta
•    hankkeen tavoitteiden toteutumista ja vaikuttavuutta koordinoivan arviointisuunnitelman laatiminen   
•    Ubiko - solun tilasuunnittelu ja sen toteuttaminen
•    hankkeeseen liittyvän tutkimuksellisen viitekehyksen ja tutkimussuunnitelman täsmentäminen sekä niihin soveltuva tieteellinen julkaiseminen
⎝    pilottia ohjaavan kokonaissuunnitelman laatiminen  

2.    Pilotointi  ja tutkimusaineistion keruu 1.3. 2012 – 31.5.2013

•    valmisteluvaiheessa laaditun kokonaissuunnitelman toteuttaminen Ubiko -solussa
•    tutkimusaineiston keruu
•    kansainvälinen tutkimusyhteistyö ja ´brainstrorming´-workshop
 
3.    Tulosten analysointi ja levitys 1.6. – 31.12.2013

•    hankkeen tulosten, erityisesti siihen liittyvien hyvien käytänteiden ja toimintamallien monipuolinen julkaiseminen eri foorumeilla
•    UBIKO –hankkeen tuloksiin perustuvan täydennyskoulutustapahtuman / valtakunnallisen, nykyaikaisiin oppimisympäristöihin keskittyvän symposiumin  järjestäminen
•    tieteellinen julkaiseminen
•    loppuraportin laatiminen

4.    Hankkeen johtaminen ja koordinointi 

UBIKO -hanketta johtaa Oulun normaalikoulun johtava rehtori yhdessä alakoulun asterehtorin kanssa. Hankkeen tieteellisenä johtajana toimii professori Sanna Järvelä Oulun yliopistosta. Hankkeeseen palkataan tutkija-koordinaattori.  

Hankkeen kohderyhmä

Hankkeen primaarisen kohderyhmän muodostavat Oulun normaalikoulussa lukuvuosina 2011 – 2013 opiskelevat 3-6 –luokkalaiset oppilaat. Toisena tärkeänä koulun sisäisenä kohderyhmänä on hankkeessa mukana oleva Ubiko – solun opettajatiimi ja heidän kanssaan työskentelevät opetusharjoittelijat. Vaikutuksiltaan hanke kohdistuu koko koulun henkilökuntaan ja Oulun yliopiston luokanopettajaopiskelijoihin. Koulun ´ulkopuolisia´ kohderyhmiä ovat mm. kenttäkoulujen opettajat ja rehtorit, koulurakentamisen asiantuntijat ja pedagogisten tvt -ohjelmistojen ja ICT -alan laitevalmistajat.  

Mitkä ovat hankkeen avulla tavoiteltavat konkreettiset tulokset ja miten niitä aiotaan hyödyntää?

Konkreettiset tulokset:
•    tieto- ja viestintäteknisiä mahdollisuuksia pedagogisesti tarkoituksenmukaisella tavalla hyödyntävä koulusolu / pienyhteisö
•    monitieteiset, käyttäjäystävällistä nykyteknologiaa monipuolisesti hyödyntävät oppimiskokonaisuudet peruskoulun luokille 3-6
•    pedagoginen toimintamalli kansalaisen taitojen integroimiseksi monitieteisiin oppimiskokonaisuuksiin ja niiden arvioimiseksi
•    nykyteknologiaan perustuva yksilöllisen oppimispolun tunnistamisen ja seuraamisen mahdollistava sovellus
•    opettajien tiimityöskentelyä tukeva ja kouluyhteisön muutosta ja sen johtamista kuvaava toimintamalli  
Hyödyntäminen:
•    hankkeessa kehitettyjen hyvien käytänteiden ja toimintamallien siirtäminen alakoulun kaikkiin soluihin sekä soveltaen normaalikoulun yläkouluun ja lukioon
•    hankkeessa luotujen hyvien käytänteiden ja toimintamallien soveltava siirtäminen opettajien perus- ja täydennyskoulutuksen sisältöihin ja työskentelytapoihin
•    paikallisen opetussuunnitelmatyön suuntaaminen hankkeen tuottamia tuloksia hyödyntäen ja tulevaan valtakunnallisen opetussuunnitelman perustetyöhön vaikuttaminen koordinaatiohankkeiden ja julkaisujen kautta
•    kehittämishankkeessa saatujen tulosten huomioiminen Oulun normaalikoulun koulun tulevassa saneeraus ja perusparannushankkeessa

Miten hankkeen tavoitteiden toteutumista ja vaikuttavuutta arvioidaan?

Hankkeen tavoitteiden toteutumista ja vaikuttavuutta arvioidaan valmistelu- ja suunnitteluvaiheessa laaditun arviointisuunnitelman avulla. Siinä on keskeistä jatkuva hankkeeseen liittyvä prosessiarviointi, jolla joustavasti tarkistetaan ja suunnataan hankkeen etenemistä. Arvioinnissa hyödynnetään sähköisiä ympäristöjä ja hankkeeseen liittyvää tieteellistä tutkimusta. Arviointiin osallistuvat kaikki hankkeessa eri tavoin mukana olevat henkilöt. Tarvittaessa arviointiin osallistuu myös hanketta tukevasta asiantuntijaverkostosta koottu arviointiryhmä.

Miten hankkeesta tiedotetaan ja miten tulokset levitetään?
Tiedottaminen ja levitys:
•    julkaisut ja raportit
•    seminaarit, symposiumit ja konferenssit
•    opettajien perus- ja täydennyskoulutus
•    kansainvälinen ja kotimainen tutkimusyhteistyö
•    UBIKO –hankkeen kontaktipinnoilla olevat kehittämishankkeet