Oulun normaalikoulu - eNorssi-yhteistyöverkosto

Tietoa eNorssista, Suomen harjoittelukoulujen ja muiden opettajankouluttajien yhteistyöverkostosta


    

Linkki eNorssiportaaliin

on yliopistojen harjoittelukoulujen ja muiden opettajankouluttajien yhteistyöverkosto. Yhteistyöverkosto on tehokas ja dynaaminen kokeilu-, kehittämis- ja tutkimusorganisaatio. Verkosto kattaa alueellisesti koko Suomen (13 yksikköä).


eNorssin tehtävänä on monipuolistaa ja syventää opettajankouluttajien yhteistyötä. Toiminnan tavoitteena on parantaa opetuksen, ohjauksen, opettajankoulutuksen ja täydennyskoulutuksen laatua. Toimintaa kehitetään opetusministeriön ja harjoittelukoulujen johtavien rehtoreiden linjausten pohjalta. Keskeisenä sisältönä on ohjatun harjoittelun jatkuva kehittäminen. Muut eNorssin toiminnan sisältöalueet nousevat ajankohtaisista ja todellisista opetuksen, opettajankoulutuksen, tutkimuksen ja täydennyskoulutuksen kehittämistarpeista. Kaikki toiminta dokumentoidaan yhteistyöverkoston verkkoportaaliin osoitteessa www.enorssi.fi .

eNorssin toimintaa hallinnoi johtavien rehtoreiden valtuuttama johtoryhmä. Johtoryhmän puheenjohtajana toimii jonkun yksikön johtava rehtori. Johtoryhmään kuuluvat käytännön toimintaa koordinoiva projektivastaava, sekä 3-4 tehtävään soveltuvaa jäsentä. Lisäksi yksi jäsen edustaa laitosten opettajankouluttajia. Toiminta rahoitetaan Opetusministeriön avustuksella ja harjoittelukoulujen  perusrahoituksella.

eNorssin johtoryhmä vastaa avustuksena saadusta rahoituksesta. Johtavat rehtorit vastaavat yksikkökohtaisesti mm. matka- ja sijaiskuluista sekä eNorssi-yhdyshenkilöiden korvauksesta.

eNorssi toimii aktiivisesti monella tasolla. Yhteistyön tuloksena on syntynyt palveluja ja materiaaleja, joista suurin osa on tämän portaalin kautta kaikkien kiinnostuneiden käytettävissä. Materiaalin oikeudet ovat kuitenkin tekijöillä ja kaupallinen hyödyntäminen on ehdottomasti kiellettyä. Lisätietoja hankkeesta ja portaalista voi tiedustella projektivastaavalta.


eNorssi-yhteistyöverkoston toiminnan tavoitteet ja sisällöt. (Linkit vievät suoraan eNorssin sivuille)


1. Ohjattu harjoittelu

1.1 Ohjaajakouluttajien kouluttaminen

Ohjaajakouluttajakoulutuksen toteuttaminen. Koulutettavat toimivat jatkossa paikallisina / alueellisina ohjaajakoulutuksen suunnittelijoina ja toteuttajina.

1.2 Ohjatun harjoittelun ohjauksen perusteiden ja teoriataustan yhtenäistäminen

Julkaistaan alkuvuodesta 2009 yhteinen ohjattua harjoittelua ohjaava asiakirja.

1.3 Harjoittelun ohjauksen kehittäminen

Kehitetään ja laajennetaan edelleen työkalupakkia ohjatun harjoittelun ohjaajakouluttajien ja kaikkien ohjaajien työvälineeksi ja materiaalipankiksi.

1.4 Ohjatun harjoittelun arviointijärjestelmän kehittäminen

Kehitetään edelleen yhteistä valtakunnallista palautelomaketta ja toimintamalleja sen käytössä. Julkaistaan alkuvuodesta 2009 raportti opiskelijapalautteesta.

1.5 Lisätään opetusharjoittelijoille mahdollisuuksia osallistua verkko-opetuksen suunnitteluun ja toteutukseen

Suunnitellaan ja järjestetään lukio-opetukseen useita verkko-opetuskursseja.

2. Hyvinvoiva koulu

2.1 Työhyvinvoinnin ja yhteisöllisyyden kehittäminen

Pohditaan ja ideoidaan yksiköiden TYHY-toimintaa sekä keinoja yhteisöllisyyden ja jaksamisen edistämiseksi.

2.2 Oppilaskuntatoiminnan kehittäminen ja osallistumisen edistäminen

Kehitetään ja ideoidaan harjoittelukoulujen oppilaskuntien toimintaa kansalais- ja demokratiakasvatuksen tavoitteiden suuntaan.

2.3 Yrittäjyyskasvatuksen kehittäminen

Vakiinnutetaan yrittäjyyskasvatus jokaisen harjoittelukoulun sisällöksi ja toimintatavaksi. Tuotetaan yrittäjyyskasvatukseen liittyvää materiaalia erityisesti harjoittelun ohjauksen tueksi.

2.4 Maahanmuuttajan ja erilaisen oppijan tukeminen

Edistetään kaikille yhteisen koulun kehittymistä. Jaetaan asiantuntijuutta ja tuotetaan tukimateriaalia erilaisten oppijoiden ja erilaisen kulttuuritaustan omaavien oppilaiden kohtaamiseen. Kehitetään lukion erityisopetusta.

2.5 Oppilashuollon kehittäminen

Tuotetaan ja kootaan tietoa peruskoulun oppilashuoltoon ja lukion opiskelijahuoltoon liittyvistä ajankohtaisista asioista opettajien, opetusharjoittelijoiden ja oppilashuoltohenkilöstön käyttöön.

2.6 Terveyden edistäminen

Harjoittelukoulut osallistuvat Stakesin terveyden edistämisen vertaistietojärjestelmän kehittämishankkeeseen (TedBM –hanke). Hankkeessa kehitetään kunnille yhtenäistä ja suunnitelmallista terveyden edistämisen vertailutietojärjestelmää.

3. Sisällöntuotanto

3.1 Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön kehittäminen

Kokeillaan ja sovelletaan jatkuvasti kehittyvää teknologiaa kouluympäristössä, ohjatussa harjoittelussa ja opetuksessa (laitteet, ohjelmistot ja palvelut). Osallistutaan ajankohtaisiin tutkimushankkeisiin.

3.2 Opetusmateriaalien tuottaminen

Tuotetaan harjoittelijoille ja opettajille monipuolista opetusmateriaalia: tietoa, kuvia, ideoita.

3.3 Monipuolisten työskentelytapojen edistäminen

Tuotetaan ja kootaan tietoa erilaisista työtavoista ja -menetelmistä ohjatun harjoittelun ja opetuksen tueksi.

3.4 UNESCOn tavoitteiden edistäminen

Tuotetaan ja kootaan harjoittelijoille ja opettajille materiaaleja, ideoita ja kokemuksia UNESCO-toiminnan tavoitteiden edistämiseksi.

3.5 Opetussuunnitelmien kehittäminen

Luodaan aineryhmille mahdollisuuksia verkostoitua ja kehittää oman aineensa opetussuunnitelmaa ja sen tulkintaa. Tuotetaan yhteistä materiaalia harjoittelijoiden ja opettajien käyttöön.

3.6 Alueellisen täydennyskoulutuksen tarjoaminen

Toimitaan alueellisina täydennyskoulutus- ja resurssikeskuksina.

3.7 Koulutuspalveluiden tarjoaminen

Kehitetään edelleen toimintamallia, joka mahdollistaa erikseen sovittavien koulutuspalveluiden (esim. täydennyskoulutus) markkinoinnin ja toteuttamisen. Kouluttajina toimivat harjoittelukoulujen eri kehittämisalueiden asiantuntijat.