Oulun normaalikoulu - Tutkimustoiminta

Oulun normaalikoulun tutkimustoiminta


Normaalikoulussa tapahtuva tutkimus perustuu yhteistyöhön Oulun yliopiston eri tiedekuntien tutkijoiden ja opiskelijoiden sekä muiden tutkimusinstanssien kanssa. Erityisen tärkeää on yhteistyö Kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen yksikön kanssa.  Ohessa kuvataan normaalikoulussa jo tehtyä tai parhaillaan tekeillä olevaa tutkimusta.
Vapaa tekstihaku Raportin tekijä
Määräaika (pp.kk.vvv, esim. 28.4.2017) Tila
-
Näytetään kaikki raportit. Raportteja 62 kpl.
7-8-vuotiaiden lasten musiikillisten ympäristöjen muuttumiseen vaikuttavia tekijöitä: pilottitutkimus lasten musiikillisen maailman avartumisesta
Tyyppi: Oppiminen, opetus sekä kasvun ja kehityksen kysymykset
Raportin tekijä: - Tila: käynnissä Määräaika: 03.04.2013
Tutkimuksen tehtävänä on selvittää ja kuvata sitä, minkälaista vaihetta 7-8-vuotiaat lapset käyvät nykyään läpi musiikillisen maailman avartumisen kehityskulussa. Musiikillisen maailman avartumisen vaiheessa lapsi siirtyy lähinnä kodin säätelemästä musiikillisesta maailmasta musiikillisen itseohjautuvuuden säätelemään musiikilliseen maailmaan. Jotta tutk...
7-vuotiaiden lasten puheen sujuvuus
Tyyppi: Kasvatuksen teoria ja filosofia
Raportin tekijä: Majuri, Karoliina Tila: käynnissä Määräaika: 26.09.2011
Jokaisen puheessa ilmenee ajoittaisia sujumattomuuksia kuten sanojen toistamista tai täytesanoja. Runsaasti esiintyessään puheen sujumattomuus on kuitenkin myös merkki puheen sujuvuuden häiriöstä. Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää määrällisesti ja laadullisesti, millaisia sujumattomuuksia sujuvasti puhuvien 7-vuotiaiden lasten puheessa ilmenee. Norm...
Alakouluikäisten lasten käsityksiä erilaisuudesta
Tyyppi: Oppiminen, opetus sekä kasvun ja kehityksen kysymykset
Raportin tekijä: Nevala, Katariina Tila: käynnissä Määräaika: 31.12.2017
Kasvatustieteen pro gradu-tutkielmani tarkoituksena on selvittää, millaisia käsityksiä 4.-6.luokkalaisilla lapsilla on erilaisuudesta ja samanlaisuudesta. Tutkielmani on laadullinen tutkimus, jossa korostuu lapsinäkökulmainen tutkimusperinne. Tutkielmani koostuu teoreettisesta osiosta sekä empiirisestä tutkimuksesta, jossa aineisto kerätään kirjoitelmaty...
Biologian, maantieteen, terveystiedon ja ympäristökasvatuksen opetus koulussa ja opettajankoulutuksessa / Education in Biology, Geography, Health Education, and Environmental Education in comprehensive school and Teacher Education
Tyyppi: Koulutus, kansalaisuus ja ympäristökysymykset muuttuvassa yhteiskunnassa
Raportin tekijä: Kaikkonen, Marjatta Tila: käynnissä Määräaika: 30.05.2011
Tutkimusryhmässä tutkitaan biologian, maantieteen, terveystiedon ja ympäristökasvatuksen opetusta koulussa ja opettajankoulutuksessa. Ryhmän tavoitteena on mm. tarkastella ko. oppiaineiden opetussuunnitelmallisten tavoitteiden ja sisältöjen toteutumista käytännön koulutyössä. Keskeistä on ottaa huomioon sekä paikallisella että maailmanlaajuisella tasolla...
Child, Philosophy, and Education. Discussing the intellectual sources of Philosophy for Children
Tyyppi: Kasvatuksen teoria ja filosofia
Raportin tekijä: - Tila: päättynyt Määräaika: 1.7.2007
Tutkimuksessa eritellään Matthew Lipmanin kehittelemän Filosofiaa lapsille (P4C) – ohjelman teoreettisia perusteita. Tarkoituksena on ensinnäkin identifioida P4C:n amerikkalaiseen pragmatismiin ekplisiittisesti palautuvat filosofiset ja pedagogiset pääperiaatteet sekä paikallistaa niiden pedagogisoituminen sekä mahdolliset ongelmat Lipmanin ajattelussa. ...
Dysleksian, musikaalisten taitojen ja musikaalisen harrastuneisuuden yhteydet
Tyyppi: Muu, mikä
Raportin tekijä: Juuso, Hannu Tila: päättynyt Määräaika: 1.1.2010
Tutkimuksemme tarkoituksena on selvittää, millaisia yhteyksiä on lukihäiriöllä ja musikaalisilla taidoilla, ja miten harrastuneisuus musiikissa vaikuttaa musiikkitestistä suoriutumiseen. Pyrimme myös selvittämään, miten normaalilukijat ja lukihäiriöiset lapset eroavat toisistaan musikaalisten taitojen suhteen. Koska lapsen perimä ja ympäristö vaikuttavat...
Englannin kielen oppimisen ja digitaalisen median välinen yhteys
Tyyppi: Oppiminen, opetus sekä kasvun ja kehityksen kysymykset
Raportin tekijä: Mäenpää, Juho Tila: käynnissä Määräaika: 28.04.2014
Tutkin englannin kielen sanaston oppimisen yhteyttä digitaaliseen mediaan keskittyen yläkouluikäisten englannin kielen oppilaiden vapaa-ajan tietokoneen käyttöön. Tutkimuksessani otan kantaa kysymyksiin kuten "Mikä on englannin kielen sanaston oppimisen ja vapaa-ajalla tarkastellun digitaalisen median välinen yhteys?" ja "Miten digitaalisessa...
FSR 1st Wave projekti Future Story - Digitarinat yhteistoiminnallisen oppimisen edistäjänä
Tyyppi: Oppiminen, opetus sekä kasvun ja kehityksen kysymykset
Raportin tekijä: - Tila: käynnissä Määräaika: 31.12.2011
Hanke keskittyy digitarinoiden mahdollisuuksiin peedagogisena toimintamuotona. Siinä tutkitaan ja kehitetään teknologiaperusteisen oppimisympäristön mahdollisuuksia yhteistoiminnallisen oppimisen edistäjänä. Tutkimuksen kohteena ovat mm. vuorovaikutuksen määrä ja syvyys, oppimistulokset, opiskelumotivaatio ja teknologian käyttökokemukset.
Hankala sana. Terapeuttisuuskäsite kuvataidekasvatuksessa
Tyyppi: Oppiminen, opetus sekä kasvun ja kehityksen kysymykset
Raportin tekijä: Haapamäki, Tytti M Tila: päättynyt Määräaika: 1.12.2003
Pro gradu -tutkielma käsittelee taiteen terapeuttisuutta käsitteenä suhteessa kuvataidekasvatukseen. Terapeuttisuus on ristiriitainen ja moniulotteinen käsite. Se voidaan esittää ja ymmärtää joko positiivisena tai negatiivisena asiana ja siksi käsitteen merkitystä on syytä pohtia. Tutkimusaineisto koostuu 7.-9. luokkien kuvataideopettajien haastattelu...
Hyvin ennenaikaisena ja pienipainoisena syntyneiden 8–10-vuotiaiden lasten teknisen lukemisen, kirjoittamisen ja nopean nimeämisen taidot
Tyyppi: Kasvatuksen teoria ja filosofia
Raportin tekijä: Ollila, Heidi Tila: käynnissä Määräaika: 24.11.2012
Tutkimuksen tavoitteena on tarkastella hyvin ennenaikaisena ja hyvin pienipainoisena syntyneiden suomenkielisten lasten teknisen lukemisen ja kirjoittamisen sekä nopean nimeämisen taitoja 8–10-vuotiaana (2. ja 3. luokalla). Tarkoituksena on verrata näiden lasten suoriutumista täysiaikaisena syntyneiden verrokkilasten suoriutumiseen erilaisissa kielellisi...
Inkluusio ja näkövammainen oppilas
Tyyppi: Oppiminen, opetus sekä kasvun ja kehityksen kysymykset
Raportin tekijä: Lukka, Maria Tila: käynnissä Määräaika: 30.11.2009
Tutkin kasvatustieteen pro gradu -työssäni inkluusiota näkövammaisen oppilaan inkluusion kautta. Tarkoitus on selvittää, ketkä ovat toimijoita inkluusioverkostossa, mitä käytännön toimenpiteitä ja tukitoimia inkluusio edellyttää koululta sekä millaiset ajattelumallit ohjaavat opettajien suhtautumista erityistä tukea tarvitsevaan oppilaaseen yleisopetukse...
Internetkiusaaminen
Tyyppi: Oppiminen, opetus sekä kasvun ja kehityksen kysymykset
Raportin tekijä: Takalo-Kastari, Henri Tila: käynnissä Määräaika: 31.05.2010
Olen tekemässä pro gradu-tutkielmaani aiheesta internetkiusaaminen ilmiönä. Aineisto rakentuu oppilaiden kirjoittamista aineista/kirjoitelmista, jotka pohjautuvat heidän kokemaansa, näkemääänsä tai kuulemaansa internetkiusaamiseen. Keskeistä on, että kirjoitelmat perustuisivat lasten autenttisiin kokemuksiin. Tutkimuksessani keskityn erityisesti t...
Kahdeksasluokkalaisten koulukokemuksia Suomessa ja Venäjällä
Tyyppi: Oppiminen, opetus sekä kasvun ja kehityksen kysymykset
Raportin tekijä: - Tila: käynnissä Määräaika: 25.05.2014
Hankkeessa kerätään laadullista teemahaastatteluaineistoa kahdeksasluokkalaisten oppilaiden koulukokemuksista Oulun Normaalikoulun ja Petroskoin Koulu Nro 20:n kahdeksannella luokalla opiskelevien oppilaiden keskuudesta. Kyseessä on vertaileva kvalitatiivinen kasvatustutkimus, jonka avulla pyritään ymmärtämään kahdeksasluokkalaisten oppilaiden kouluelämä...
Kemikaaliturvallisuus Oulun normaalikoulussa
Tyyppi: Muu, mikä
Raportin tekijä: - Tila: käynnissä Määräaika: 21.09.2016
Kemikaaliturvallisuus - Miten turvallisuus toteutuu kouluympäristössä yläkoulussa ja lukiossa.
Kielten aineenopettajaopiskelijoiden käsitykset kieltenopetuksesta
Tyyppi: Muu, mikä
Raportin tekijä: - Tila: käynnissä Määräaika: 25.8.2015
Tutkimuksessa selvitetään kielten aineenopettajaopiskelijoiden käsityksiä kieltenopetuksesta aineenopettajaksi pätevöittävien pedagogisten opintojen aikana.
Kokemuksia pojista ja poikana olemisesta
Tyyppi: Oppiminen, opetus sekä kasvun ja kehityksen kysymykset
Raportin tekijä: Mattila, Heini Tila: käynnissä Määräaika: 01.11.2010
Pro gradu tutkielmani käsittelee poikia. Teoreettisen tiedon valossa poikien elinpiirit näyttäisivät kapeammilta kuin tyttöjen eli heidän elämäänsä ohjaisivat enemmän stereotyyppiset käsitykset. Myös koulumaailmasta on tullut viestiä teoreettisen tiedon valossa, että poikien asema kouluissa olisi ongelmallisempi kuin tyttöjen. Nyt olisikin mielestäni tär...
Kokemuksia sähköisistä oppimateriaaleista
Tyyppi: Koulutus, kansalaisuus ja ympäristökysymykset muuttuvassa yhteiskunnassa
Raportin tekijä: Toivanen, Arto Tila: käynnissä Määräaika: 31.12.2016
Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää lukiolaisten kokemuksia ja asenteita sähköisten oppimateriaalien - erityisesti sähköisten kirjojen - käyttöön liittyen. Tutkimus keskittyy matemaattisiin aineisiin, joiden oppimateriaalit sisältävät paljon kuvia, taulukoita, grafiikkaa ja kaavoja. Sähköiset materiaalit lupaavat uusia lähestymistapoja, missä määrin n...
Kontekstin hyödyntäminen kielen pragmaattisessa ymmärtämisessä normaalisti kehittyneillä lapsilla sekä lapsilla, joilla on Aspergerin oireyhtymä / hyvätasoinen autismi. Relevanssiteorian soveltaminen
Tyyppi: Oppiminen, opetus sekä kasvun ja kehityksen kysymykset
Raportin tekijä: Haapalahti, Raija Tila: päättynyt Määräaika: 20.10.2007
Tutkimuksessa tarkasteltiin, kuinka normaalisti kehittyneet 3-9 -vuotiaat lapset ja kaksi ikäryhmää lapsia (7-9 -vuotiaat ja 10-12 -vuotiaat), joilla on Aspergerin oireyhtymä tai hyväntasoinen autismi (AS/HFA) ja heidän 7-9 -vuotiaista koostuva kontrolliryhmänsä, käyttivät kontekstia vastatessaan kysymyksiin ja perustellessaan oikeita vastauksiaan. Tukim...
Kulttuuri saksanopetuksessa
Tyyppi: Oppiminen, opetus sekä kasvun ja kehityksen kysymykset
Raportin tekijä: Aspegren, Laura Tila: käynnissä Määräaika: 05.02.2016
Tutkin, miten saksankielinen kulttuuri otetaan huomioon saksan opetuksessa ja oppikirjoissa. Kyseessä on lukion kurssi SAB25.1, jossa painopisteenä on nimenomaan saksankielinen kulttuuri. Raportissani pyrin selvittämään mm. sitä, kuinka monipuolisesti saksalaista kulttuuria käsitellään opptunnilla opettajan johdosta sekä miten se näkyy kyseisen kurssin o...
Kuolema lastenkirjallisuudessa / The theme of death in children’s literature
Tyyppi: Muu, mikä
Raportin tekijä: - Tila: käynnissä Määräaika: 17.03.2009
Tutkimuksessa tarkastellaan, miten kuolemaa kuvataan ja selitetään lastenkirjallisuudessa. Tutkimuksen kohteena on 6–12-vuotiaille lapsille soveltuvia suomalaisia ja suomennettuja satuja, kuvakirjoja ja lastenromaaneja. Kuoleman ja surun ilmentymistä teoksissa tutkitaan teksti- ja kuva-analyysin avulla poikkitieteellisestä näkökulmasta. Kuolemaa tarkaste...
Kuoleman teema uskonnon oppikirjoissa ja lastenkirjallisuudessa
Tyyppi: Muu, mikä
Raportin tekijä: Lindh, Anja Tila: käynnissä Määräaika: 30.12.2012
Tutkimuksessa tarkastellaan, miten kuolemaa kuvataan ja selitetään alakoulun (vuosiluokkien 1–6) uskonnon oppikirjoissa ja lastenkirjallisuudessa. Tutkimuksessa korostuu kulttuurinen näkökulma kuolemaan; kohdetta tarkastellaan ajallisena, kulttuurisena ja muuttuvana kokonaisuutena. Tutkimusaineisto koostuu 1900-luvulla ja 2000-luvun alussa alakouluissa k...
Kuudesluokkalaisten käsityksiä toisista välittämisestä
Tyyppi: Kasvatuksen teoria ja filosofia
Raportin tekijä: Karoliina Nauha, Suvi Tila: päättynyt Määräaika: 31.5.2016
Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää kuudesluokkalaisten käsityksiä toisista välittämisestä koulun kontekstissa. Lisäksi tutkimuksessa esitellään oppilaiden käsityksiä välittämisen etiikan käsittelystä koulussa sekä tarkastellaan niiden yhteyttä eettisen kasvatuksen teorioihin. Tutkimus nostaa esille lasten käsitysten ja kokemusten tärkeyden, kun pohdi...
Kysely nuorten unitottumuksista ja unen määrästä sekä koulumenestyksestä.
Tyyppi: Oppiminen, opetus sekä kasvun ja kehityksen kysymykset
Raportin tekijä: Vähäkari, Outi Tila: käynnissä Määräaika: 23.11.2009
Kasvatustieteen opintojeni tutkimuskurssin harjoitustehtäväni on kartoittaa kvantitatiivisen tutkimuskyselyn avulla nuorten unitottumuksia ja unen määrää sekä koulumenestystä. Kyselyn avulla pyrin selvittämään nuorten unen määrää ja sen riittävyyttä sekä nuorten mielipidettä unen riittävyydestä ja siitä kuinka virkeäksi he kokevat itsensä niin kouluaamui...
Lahjakkaiden lasten opetusmenetelmät suomalaisessa peruskoulussa
Tyyppi: Oppiminen, opetus sekä kasvun ja kehityksen kysymykset
Raportin tekijä: - Tila: käynnissä Määräaika: 02.10.2012
Tutkimuksessa on tarkoitusena tutkia opettajien kokemuksia lahjakkaista oppilaista ja heidän opettamisestaan. Miten lahjakkuss ja luovuus koetaan opettajan tuolla? Millaisia ajatuksia se herättää? Millaisia opetusmenetelmiä luokanopettajat käyttävät lahjakkaita lapsia opettaessaan?
Lasten argumentointi ja pedagoginen toiminta
Tyyppi: Oppiminen, opetus sekä kasvun ja kehityksen kysymykset
Raportin tekijä: Juuso, Hannu Tila: käynnissä Määräaika: 12.05.2009
Tutkimus toteutetaan filosofiaa lapsille -opetuksen kontekstissa. Keskeisenä tutkimuskysymyksenä on, miten lasten argumentointitaidot kehittyvät filosofisissa keskusteluissa sekä miten opettajan pedagoginen toiminta siinä näyttäytyy. Filosofiaa lapsille -opetuksen ominaisluonne tarjoaa myös mahdollisuuden tarkastella lasten vuorovaikutustaitojen, erityis...
Lukihäiriöisten lasten testaus ja hoito Rahkon menetelmällä - hoitokokeilu
Tyyppi: Oppiminen, opetus sekä kasvun ja kehityksen kysymykset
Raportin tekijä: Haapalahti, Raija Tila: käynnissä Määräaika: 31.8.2009
Tavoitteena on tutkia, onko todetulla hyvänlaatuisella asentohuimauksen hoidolla vaikutusta teknisen lukutaidon oppimiseen. Lukuhäiriöisten lasten kuntoutuksessa käytetään useita eri menetelmiä. Tässä tutkimuksessa on tarkoitus testata hyvänlaatuisen asentohuimauksen hoidon vaikutusta satunnaistetussa asetelmassa. Tutkimus toteutettin keväällä 2007 Kempe...
Lukihäiriön huomiointi yläkoulun historianoppiaineen opetuksessa
Tyyppi: Oppiminen, opetus sekä kasvun ja kehityksen kysymykset
Raportin tekijä: Pietilä, Jutta Tila: käynnissä Määräaika: 25.11.2014
Historian ja yhteiskunnan ainedidaktinen tutkimus seminaari, aiheena lukihäiriön huomiointi yläkoulun historian opetuksessa.
Lukivaikeustutkimus pro gradu-tutkielmaa varten
Tyyppi: Oppiminen, opetus sekä kasvun ja kehityksen kysymykset
Raportin tekijä: - Tila: käynnissä Määräaika: 10.11.2009
Tutkin pro gradu-tutkielmassani lukivaikeuksia ja erityisesti sitä, onko lukihäiriöisellä oppilaalla eroa auditiivisen ja visuaalisen tavurajan hahmottamisessa ja jos on, mistä se voi johtua? Tutkimuskohteenani on noin parikymmentä 2.-3.luokkalaista, joista puolella on todettu lukivaikeus ja puolella ei. Muita tutkimuskysymyksiäni on esimerkiksi mitä luk...
Luokanhallinta (työnimi)
Tyyppi: Kasvatuksen teoria ja filosofia
Raportin tekijä: Juuso, Hannu Tila: päättynyt Määräaika: 10.02.2010
Syvennymme pro gradu - tutkielmassamme tarkastelemaan luokanhallintaa opettajan näkökulmasta. Selvitämme ilmiön taustatekijöitä ja ilmenemistä opetustilanteissa. Tutkimuksemme koostuu teoreettisesta osiosta sekä empiirisestä tutkimuksesta, jossa videoimme Oulun Normaalikoululla kolmen opettajan oppitunteja ja haastattelemme heitä videoiden pohjalta sekä ...
Matematiikan soveltaminen fysiikan ja kemian opiskelussa
Tyyppi: Oppiminen, opetus sekä kasvun ja kehityksen kysymykset
Raportin tekijä: Tuusa, Lauri Marin, Janne Kuokkanen, Jussi Tila: käynnissä Määräaika: 05.11.2013
Pedagogisten opintoihin kuuluvan ainedidaktisen tutkimusseminaarin osana suoritetaan Oulun Normaalikoulussa marraskuun aikana tutkimus, jolla selvitetään lukio-opiskelijoiden kykyä siirtää matematiikassa opetettua/opittua tietotaitoa sovelluksiin, erityisesti fysiikkaan ja kemiaan. Tavoitteena on tuottaa taustatietoa aiheesta ja testata tutkimustyökaluj...
Miten 3.-4.-luokkalaiset "superharrastajat" kokevat oman vapaa-aikansa?
Tyyppi: Oppiminen, opetus sekä kasvun ja kehityksen kysymykset
Raportin tekijä: - Tila: käynnissä Määräaika: 18.01.2011
Tavoitteenani on tutkia Pro Gradu -tutkielmassani sitä, kuinka useita kertoja viikossa ohjattuun harrastustoimintaan osallistuvat 3.-4.-luokkalaiset lapset kokevat oman vapaa-aikansa.
Ohjattu opetusharjoittelu alkuopetusluokassa
Tyyppi: Oppiminen, opetus sekä kasvun ja kehityksen kysymykset
Raportin tekijä: Tiainen, Outi Tila: käynnissä Määräaika: 28.02.2015
Tutkimuksen päämääränä on tarkastella ja selvittää - ohjatun opetusharjoittelun kehittymistä - ohjaavan opettajan ammatillista kasvua - opettajaopiskelijan kehittymistä ohjausprosessin aikana. Tutkimusaineisto koostuu opetus- ja ohjaustilanteiden videoinneista sekä ohjauskeskusteluista. Lisäksi on käytetty Stimulated Recall -menetelmää opetustilan...
Opettajan rooli uuden asian oppimisessa
Tyyppi: Kasvatuksen teoria ja filosofia
Raportin tekijä: Grekula, Anna Heikka, Heidi Hallikainen, Senni Tila: käynnissä Määräaika: 1.12.2015
Tutkimuksen tarkoitus on tutkia opettajan merkitystä uuden asian oppimisessa. Tutkimus suoritetaan kahdeksasluokkalaisista koostuvalle fysiikan ryhmälle. Ryhmä jaetaan kahteen luokkatilaan. Molemmat ryhmät suorittavat saman kirjallisen testin sekä tunnin alussa että lopussa. Tunnin aiheena on työ. Toisessa luokkatilassa opetus suoritetaan opettajalähtöi...
Opettajan vuorovaikutuskeinojen tutkiminen lukion englannin oppitunneilla
Tyyppi: Kasvatuksen teoria ja filosofia
Raportin tekijä: - Tila: käynnissä Määräaika: 04.02.2016
Tutkin englantilaisen filologian seminaarityötä/gradua varten keinoja, joilla englanninopettaja voi rohkaista vuorovaikutusta tunneilla ja luoda pohjaa vuorovaikutteiselle kieltenopetukselle. Tutkimusta varten seurataan lukion ENA6-kurssin oppitunteja ja havainnoista tehdään yleisluontoisia muistiinpanoja.
Opetuksen eriyttäminen alakoulun yleisopetuksessa
Tyyppi: Oppiminen, opetus sekä kasvun ja kehityksen kysymykset
Raportin tekijä: Impola, Erno Tila: käynnissä Määräaika: 31.12.2015
Teemme pro gradu -tutkielmaa siitä, miten alakoulun luokanopettajat eriyttävät opetustaan. Pro gradu -tutkielma on jatkoa vuonna 2014 valmistuneelle kandidaatintutkielmallemme, joka käsitteli inkluusiota ja eriyttämistä alakoulussa. Tutkimuksen aineistoa kerätään kyselylomakkeella, joka sisältää monivalintakysymyksiä eriyttämisen menetelmistä. Kysely...
Opetustila taito- ja taideaineiden tietokoneavusteisen opetuksen tarpeisiin: SUUNNITTELU JA TOTEUTUS OULUN NORMAALIKOULUSSA
Tyyppi: Oppiminen, opetus sekä kasvun ja kehityksen kysymykset
Raportin tekijä: Lang, Markku Tila: päättynyt Määräaika: 30.10.2000
Lapin yliopiston taiteiden tiedekuntaan (2000) tekemäni Pro gradu -työ "Opetustila taito- ja taideaineiden tietokoneavusteisen opetuksen tarpeisiin" - käsittelee tietokoneavusteinen opetusta, tutkiva oppimista, opetustilasuunnittelua, taito- ja taideaineita, sekä integraatiota eri oppiaineiden ergonomisten tarpeiden välillä. Integraatioluokkap...
Oppilaiden kokemuksia maasto-opetuksesta 8-luokan Metsä-kurssilla (pBI2).
Tyyppi: Oppiminen, opetus sekä kasvun ja kehityksen kysymykset
Raportin tekijä: Virkkala-Uusipaikka, Outi Tila: käynnissä Määräaika: 18.10.2016
Ainedidaktinen tutkimus, jossa tutkitaan maasto-opetuksen merkitystä oppilaiden näkökulmasta. Tutkimus toteutetaan anonyymisti kyselylomakkeella ja opetustilannetta havainnoiden. Tutkimus on sidottu 8-luokan metsäkurssiin.
Oppilaiden vaikutusmahdollisuudet koulussa
Tyyppi: Koulutus, kansalaisuus ja ympäristökysymykset muuttuvassa yhteiskunnassa
Raportin tekijä: - Tila: päättynyt Määräaika: 31.05.2013
Tutkimuksessa seurataan oppilaiden kokemusta vaikuttamismahdollisuuksistaan koulussa ja sen kehittymistä. Ensimmäiset tutkimuskyselyt tehtiin Oulun normaalikoulun peruskoulun päättäville oppilaille keväällä 2008, ja keväällä 2009 ja 2010 kysely toistettiin. Viimeinen kysely on tarkoitus toteuttaa 2013. Kirjallista tutkimuskyselyä täydentävät suulliset ha...
Pedagogical Tact (working title)
Tyyppi: Muu, mikä
Raportin tekijä: Juuso, Hannu Tila: käynnissä Määräaika: 31.12.2015
xxx
Pedagoginen rakkaus miesopettajan ja oppilaiden kohtaamisessa
Tyyppi: Kasvatuksen teoria ja filosofia
Raportin tekijä: AIno, Ervasti Tila: päättynyt Määräaika: 21.04.2009
Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää pedagogisen rakkauden konkretisoitumista miesopettajan ja oppilaiden kohtaamisessa. Tarkemmat tutkimuskysymykset muotoutuivat aineiston pohjalta analyysi- ja tutkintaprosessin kuluessa seuraavanlaisiksi. Mitä pedagogiseen rakkauteen vaikuttaneita kokemuksia opettaja kertoo merkittäviksi? Miten pedagoginen rakkaus i...
Pitkäperjantain opettaminen alkuopetuksessa
Tyyppi: Oppiminen, opetus sekä kasvun ja kehityksen kysymykset
Raportin tekijä: Juuso, Hannu Tila: päättynyt Määräaika: 1.1.2010
Tutkimuksen kohteena on uskonnon didaktiikka. Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, miten vaikeita uskonnollisia aiheita, kuten Pitkäperjantain tapahtumia, opetetaan peruskoulun alkuopetuksessa. Tutkimuksen ajankohta on syksy 2008- kevät 2009.
Ryhmäkoon vaikutus oppimistuloksiin lukion matematiikassa
Tyyppi: Oppiminen, opetus sekä kasvun ja kehityksen kysymykset
Raportin tekijä: Asilainen, Tero Tila: käynnissä Määräaika: 31.12.2015
Tutkimus on osa aineenopettajan pedagogisia opintoja. Tarkoitus on tutkia ryhmäkoon vaikutusta oppimistuloksiin lukion matematiikassa. Vertailuryhminä ovat kaksi pitkän matematiikan kurssia (MAA 7), joiden alustavat oppilasmäärät poikkeavat huomattavasti. Aiempien arvosanojen ja kurssista saatavien numeroiden lisäksi tiedustelemme oppilaiden näkemyksiä r...
Saksan opiskelua motivoivat tekijät
Tyyppi: Oppiminen, opetus sekä kasvun ja kehityksen kysymykset
Raportin tekijä: - Tila: käynnissä Määräaika: 3.5.2010
Tutkimuksen on tarkoitus selvittää, mitkä ovat motivoivia tekijöitä, kun oppilaat valitsevat A2-saksan kielen opinnot. Samalla voidaan kartoittaa saksan opiskeluun negatiivisesti vaikuttavia tekijöitä.
Salibandykerho
Tyyppi: Oppiminen, opetus sekä kasvun ja kehityksen kysymykset
Raportin tekijä: Luostari, Joona Holappa, Vesa Tila: käynnissä Määräaika: 04.01.2011
Tutkimus selvittää oppilaiden näkemyksiä mielekkäästä liikunnanopettajan opetustyylistä alakoulun liikuntatunnilla.
Sentit ja sekunnit, oppilaiden kokemuksia kuntotesteistä ja tulosten mittaamisesta yläkoulun liikuntatunneilla
Tyyppi: Kasvatuksen teoria ja filosofia
Raportin tekijä: Mylly, Jyrki Tila: käynnissä Määräaika: 11.03.2012
Toteutus: Kuntotesti, jonka yhteydessä kyselylomake. Tämän jälkeen teemakeskustelu ryhmissä.
Sisäisen opettajuuden kehittyminen matemaattisten aineiden opetusharjoittelussa
Tyyppi: Muu, mikä
Raportin tekijä: Hasari, Matti I Tila: käynnissä Määräaika: 15.03.2009
Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, miten sisäinen opettajuus kehittyy matemaattisten aineiden opetusharjoittelun aikana. Opetusharjoittelussa tapahtuu monia asioita, jotka vaikuttavat sisäisen opettajuuden syntymiseen ja kehittymiseen, joten tutkimusongelmasta voidaan johtaa erilaisia tutkimustehtäviä, joiden avulla etsitään ratkaisua varsinaiseen t...
Sisäkorvaistutetta käyttävien lasten kerrontataidot/morfosyntaktiset taidot
Tyyppi: Oppiminen, opetus sekä kasvun ja kehityksen kysymykset
Raportin tekijä: Immonen ja Henna Jokela (hennajok@mail.student.oulu.fi), Satu Tila: käynnissä Määräaika: 31.10.2011
Tutkimuksista valmistuu kaksi logopedian pro gradu -tutkielmaa.
Story Mapping -menetelmä narratiivisten tekstien luetun ymmärtämisen kuntoutuksessa
Tyyppi: Oppiminen, opetus sekä kasvun ja kehityksen kysymykset
Raportin tekijä: Haapalahti, Raija Tila: päättynyt Määräaika: 30.04.2007
Tutkimuksessa tutkittiin Story Mapping -menetelmän vaikuttavuutta kahden neljäsluokkalaisen koehenkilön tarinakarttaelementtien tunnistamiseen sekä luetun ymmärtämiseen. Lisäksi selvitettiin, onko Story Mapping -kuntoutusjaksolla vaikutuksia koehenkilöiden kirjoittamissa tarinoissa esiintyviin kerronnallisiin sisältöelementteihin. Tutkimukseen liittyvä k...
Strategiaopetus luetun ymmärtämisen kuntoutuksessa - tapaustutkimus 2005
Tyyppi: Oppiminen, opetus sekä kasvun ja kehityksen kysymykset
Raportin tekijä: Rantala-Räsänen, Marjatta Tila: päättynyt Määräaika: 12.4.2005
Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää tapaustutkimuksen avulla, miten strategiaopetus vaikutti 11-vuotiaan tytön luetun ymmärtämistaitoihin sekä lisäksi oliko sillä vaikutusta lukemisen osataitoihin kuten tekniseen lukutaitoon, nopeaan sarjalliseen nimeämiseen ja auditiiviseen muistiin. Tutkimus osoitti, että strategiaopetuksen avulla voitiin tukea lue...
Tarinan kerronnan taidot/ meteaforien ymmärtäminen lapsilla joilla on Aspergerin oireyhtymä
Tyyppi: Oppiminen, opetus sekä kasvun ja kehityksen kysymykset
Raportin tekijä: Heikkilä ja Hilkka Kekkonen, Sanna Tila: käynnissä Määräaika: 14.09.2009
Tavoitteena on tutkia tarinan kerronnan taitoja ja metaforien ymmärtämistä 9-12-vuotiailla lapsilla, joilla on Aspergerin oireyhtymä. Tutkimuksista valmistuu kaksi logopedian pro gradu-tutkielmaa.
Teknisen lukemisen ja luetun ymmärtämisen - kuntoutus tapaustutkimus 2003
Tyyppi: Oppiminen, opetus sekä kasvun ja kehityksen kysymykset
Raportin tekijä: Haapalahti, Raija Tila: päättynyt Määräaika: 26.03.2009
Tutkimus käsittelee teknisen lukemisen ja luetun ymmärtämisen kuntoutuksen vaikutuksia lukemisvaikeuteen. Kyseessä on tapaustutkimus. Tutkimusongelmat kohdistuvat kahden erityyppisen kuntoutusmenetelmän lisäksi lukemisvaikeksien arviointimahdollisuuksien kattavuuteen ja luotettavuuteen. Tutkimuksessa toteutettiin kuuden viikon mittainen intensiivinen kun...
Terveelliset ja epäterveelliset elämäntavat ja mieltymykset perusasteen oppilaiden ajatuksissa ja teoissa. Liikunnan ja ravinnon näkökulma: kyselytutkimus luokilla 6-7
Tyyppi: Muu, mikä
Raportin tekijä: Marjeta, Mika Tila: käynnissä Määräaika: 10.09.2009
Pro Gradu työssä tutkin onko perusasteen oppilaan mieltymyksissä ja ajatuksissa eroja hänen toimintaan kun kyseessä on elämäntavat. Sekä terveelliset että epäterveelliset elämäntavat lähinnä liikunnan ja ravinnon osalta on painopistealueina.
The art of conducting philosophical dialoque with children (working title)
Tyyppi: Muu, mikä
Raportin tekijä: Juuso, Hannu Tila: käynnissä Määräaika: 31.12.2015
xxx
Tietokoneavusteinen matematiikan opetus yläkoulussa
Tyyppi: Muu, mikä
Raportin tekijä: Heimonen, Ari J Tila: päättynyt Määräaika: 02.04.2009
Tutkielmassa tarkastellaan tietokoneavusteisen matematiikan opetuksen vaikutusta oppimiseen yläkoulussa. Tutkielmaa varten on suunniteltu tietokoneavusteisia matematiikan tehtäviä Luvut ja laskutoimitukset –kurssia varten. Tietokoneavusteisen matematiikan opetuksen kurssi toteutettiin noin 1,5 kuukauden mittaisena opetuskokeiluna yhdelle 7. luokalle, jon...
Tilan käyttö solukoulussa
Tyyppi: Oppiminen, opetus sekä kasvun ja kehityksen kysymykset
Raportin tekijä: Lang, Markku Tila: käynnissä Määräaika: 31.06.2014
Oppimisen käytössä olevien tilojen merkitys korostuu nykyisessä koulun toimintakulttuurissa. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on vertailla tilojen käyttöä typologioiltaan erilaisissa kouluissa. Oulun yliopiston harjoittelukoulun alakoulun Linnanmaan yksikkö sijaitsee rakennuksessa, joka edustaa solukoulumallia. Tilojen käyttöä tutkitaan kevään 2013 ai...
Tunteiden säätely osana perusasteen oppilaiden oppimisprosessia (EmReg)
Tyyppi: Oppiminen, opetus sekä kasvun ja kehityksen kysymykset
Raportin tekijä: Järvenoja, Hanna Tila: käynnissä Määräaika: 31.8.2019
Tutkimus kohdistuu peruskoulun oppilaiden (N=100) emootioiden säätelyyn, joka on keskeinen edellytys strategiselle ja motivoituneelle oppimiselle yksilöllisessä ja yhteisöllisessä opiskelussa. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, miten onnistunut emootion säätely toteutuu, mistä se koostuu ja miten se vaikuttaa oppilaiden toimintaan aidoissa oppimisen t...
Tutkimus 7-luokkalaisille tekstiilityön neulomiskokemuksista
Tyyppi: Oppiminen, opetus sekä kasvun ja kehityksen kysymykset
Raportin tekijä: Säkkinen, Maritta Tila: päättynyt Määräaika: 09.12.2009
Pienehkössä tekstiilityön sivuaineeseen kuuluvassa tutkimuksessa kartoitimme 20 oppilaan alakouluaikaisia neulomiskokemuksia. Oppilaille oli kyselylomake, jonka he täyttivät ohjeiden mukaan. Tutkimuksessamme kysyimme seuraavia asioita: - millaisia töitä olet koulussa tehnyt neulomalla? - jos olet tehnyt neulomalla useampia töitä, minkä työn tekemise...
Tutkimus lasten internetin käytöstä ja opetuspeleistä
Tyyppi: Oppiminen, opetus sekä kasvun ja kehityksen kysymykset
Raportin tekijä: - Tila: käynnissä Määräaika: 16.12.2009
Teemme tilastollista tutkimusta 4-8-vuotiaiden lasten vanhemmille koskien heidän suhtautumistaan internet- peleihin ja lasten oppimiseen. Kysymyksiin vastaaminen vie vain 10 minuuttia ajastanne, ja osallistumalla tutkimukseen olette mukana kehittämässä uudentyyppistä lasten kasvua ja kehittymistä tukevaa internet- palvelua.
TÄMÄ ON TESTI 2
Tyyppi: Muu, mikä
Raportin tekijä: Asema, Verkko A Tila: käynnissä Määräaika: 20.09.2016
TÄMÄ ON TESTI 4
Vaakamalli, konkreettinen menetelmä ensimmäisen asteen yhtälön opetukseen yläkoulussa
Tyyppi: Oppiminen, opetus sekä kasvun ja kehityksen kysymykset
Raportin tekijä: Aalto, Sallamari Tila: päättynyt Määräaika: 18.04.2012
Pro gradu tutkielmassa tutkittiin auttaako uudenlainen vaakamalliin perustuva laskutapa ensimmäisen asteen yhtälön ratkaisemisessa. Vertailuryhminä toimivat pelkästään sääntöjen avulla opiskelleet ja monipuolisia menetelmiä käyttänyt ryhmä. Tutkimuksessa ei saatu selviä eroja ryhmien välille.
Viidesluokkalaisten fyysinen kunto ja liikunta-aktiivisuus
Tyyppi: Muu, mikä
Raportin tekijä: Rintanen, Annukka Tila: käynnissä Määräaika: 16.05.2010
Pro gradu tutkielmassa on tarkoitus selvittää viidesluokkalaisten fyysistä kuntoa liikehallintaa ja kuntokykyä mittaavalla kuntotestillä sekä liikunta-aktiivisuutta kyselylomakkeella. Liikunta-aktiivisuuden tarkoitus on selvittää liikunnan määrää vapaa-ajalla ja koulussa.Lisäksi tarkastelun kohteena on urheiluseurassa harrastavien ja omatoimisesti harras...
Äännerakenteen kehitys alakoululaisilla
Tyyppi: Oppiminen, opetus sekä kasvun ja kehityksen kysymykset
Raportin tekijä: Körkkö, Pentti Tila: käynnissä Määräaika: 28.03.2013
tutkimuksessa kartoitetaan mm. akustisin mittauksin suomea äidinkielenään puhuvien pohjoissuomalaisten lasten puhenäytteistä (äänitteistä) puheen äännerakenteen normaalivariaatiota ja kehityspiirteitä eri ikäkausina (n. 7 - 14 vuotta); tutkimustuloksia voidaan soveltaa puheterapiassa mm. lasten artikulaation ja puheen / kielellisen kehityksen arvioinniss...