Oulun normaalikoulu - Uskonto (UE)Evankelisluterilainen uskonto (UE)

Uskonnon opetuksen keskeinen tehtävä on tarjota aineksia opiskelijan oman elämänkatsomuksen rakentumiseen ja kehittymiseen perehdyttämällä omaan uskontoon ja kulttuuriseen elämään sekä eri uskontojen maailmaan ja ajatteluun. Oppiaine tarjoaa hyvän mahdollisuuden pohtia ja keskustella uskontoon ja elämään liittyvistä kysymyksistä sekä ymmärtää erilaisia maailmankatsomuksia.
Uskonnonopetuksessa korostuu opetussuunnitelman linjausten mukainen pyrkimys kulttuuri-identiteetin rakentumiseen sekä kulttuurienväliseen keskusteluun liittyvien valmiuksien kehittämiseen. Uskonnonopetuksen tärkeimpiä tavoitteita ovat niin eettisten arvovalintojen pohdiskelu kuin myös erilaisten näkemysten arviointi ja kunnioittaminen.
Evankelisluterilaisen uskonnon kursseista kolme on kaikille yhteistä ja kolme syventävää. Pakolliset kurssit suositellaan suoritettavaksi annetussa numerojärjestyksessä, mutta syventävät kurssit on mahdollista suorittaa opiskelijan itsensä haluamassa järjestyksessä. Kurssien suorittaminen on mahdollista myös itsenäisesti erikseen laadittujen ohjeiden mukaan. Kurssikohtaisesta arvioinnista sovitaan jokaisen kurssin alussa. Arvioinnin yleiset periaatteet koskevat kaikkien kurssien arviointia.

Opetuksen tavoitteet

Uskonnonopetuksen tavoitteena on, että opiskelija • hallitsee uskontoihin liittyvää kulttuurista lukutaitoa niin, että hän ymmärtää uskonnon merkityksen ja vaikutuksen niin yksityisen ihmisen ja yhteisön elämässä kuin yhteiskunnassa ja kulttuurissakin • hallitsee käsitteitä, tietoa ja taitoa, joiden avulla hän osaa pohtia ja analysoida erilaisia uskontoihin liittyviä kysymyksiä • kykenee rakentamaan, jäsentämään ja arvioimaan omaa maailmankatsomustaan ja kulttuuri-identiteettiään sekä arvostaa oman kulttuurinsa ja muiden kulttuurien uskonnollista perinnettä • kunnioittaa ihmisiä, joilla on erilainen vakaumus, ja pystyy elämään ja toimimaan eri kulttuureista tulevien ja eri tavoin ajattelevien ja uskovien ihmisten kanssa monikulttuurisessa yhteiskunnassa ja maailmassa • ymmärtää henkilökohtaisen vastuun merkityksen sekä tiedostaa erilaisten eettisten ratkaisujen taustalla vaikuttavat arvot ja niiden merkityksen • hallitsee uskonnollisiin ja moraalisiin kysymyksiin liittyviä keskustelu- ja ajattelutaitoja sekä uskontoihin liittyvän tiedon itsenäistä hankintaa ja kriittistä arviointia.

Arviointi

Uskonnonopetuksessa arviointi kohdistuu katsomuksellisten ajattelutaitojen hallintaan, joka tarkoittaa kykyä yhdistellä, eritellä ja arvioida uskontoja, uskonnon ja kulttuurin sekä uskonnon ja yhteiskunnan vuorovaikutusta. Opetuksessa opiskelijoita ohjataan arvioimaan asetettujen ja omien tavoitteidensa saavuttamista. Arvioinnissa otetaan huomioon opiskelijan työn määrä ja laatu sekä opiskelijoiden yksilölliset taidot. Arvioinnin tulee kannustaa opiskelijoita oman työskentelynsä suunnitteluun, arviointiin ja kehittämiseen. Syventävien kurssien arviointi noudattaa samoja periaatteita kuin pakollisten kurssien arviointi.