Oulun normaalikoulu - Opettajankoulutus

OPETTAJANKOULUTUKSEN EDELLÄKÄVIJÄKorkeatasoisen
ohjatun harjoittelun suunnittelu, toteuttaminen, arviointi ja kehittäminen osana pedagogisia opintoja edellyttävät kiinteää yhteistyötä myös yliopiston opettajankoulutusyksikköjen ja ainelaitosten kanssa. Pedagogiset opinnot tulee nähdä osana elinikäistä oppimista.


Harjoittelukoulujen opettajankoulutustehtävä perustuu opettajuuden ja koulutuksen tutkimustuloksiin ja todentuu pedagogisten opintojen ohjattujen harjoitteluiden ohjaustyössä. Ohjaustyön laadukasta toteuttamista, tutkimista ja kehittämistä tukee pedagogisten opintojen osaamistavoitteiden määrittely. Osaamisperustainen opetussuunnitelma ja ohjauksen perustana oleva monipuolinen ai- neisto täsmentävät ohjauksen kohdentumista, muotoja ja ohjausrooleja.

Ohjattu harjoittelu on pedagogisten opintojen keskiö, joka perustuu teorian ja käytännön vuoropuheluun. Pedagogiset opinnot tukevat opiskelijan kasvua opettajaksi sekä oman työnsä tutkijaksi ja kehittäjäksi ja antavat valmiuksia toimia pedagogisena asiantuntijana moniammatillisessa yhteisössä. Pedagogisten opintojen syventävässä vaiheessa kartoitetaan opiskelijan työelämävalmiudet. Kartoituk- sen perusteella luodaan henkilökohtainen suunnitelma tulevaa pätevöitymistä ja täydennyskouluttautumista varten. Näin perusopinnoissa tehty suunnitelma tukee opiskelijan ammatillista kehittymistä elinikäisen oppimisen näkökulmasta.

Opettajankoulutuksen kehittäminen edellyttää jatkuvaa opetussuunnitelmatyötä, arviointityötä, laadukasta ohjaajakoulutusta sekä laajaa yhteistyöverkoston ylläpitoa harjoittelukoulujen kesken. Opis- kelijoiden henkilökohtaiset suunnitelmat tulevat toimimaan sekä täydennyskoulutustarpeen ennakointimateriaalina että ohjaamaan opetussuunnitelmatyötä. Valtakunnallisen opetussuunnitelmatyön strategisten linjausten tulee näkyä yksikkökohtaisissa sovelluksissa.

Pedagogisten opintojen ohjatut harjoittelut toteutetaan pääosin harjoittelukouluissa, mutta osa ohjatuista harjoitteluista on mahdollista suorittaa muissa oppilaitoksissa. Tämä antaa opiskelijalle tilaisuu- den monipuolistaa näkemyksiään opettajuudesta eri työyhteisöissä. Osana yliopistoa harjoittelukouluilla on valmiudet asiantuntijoina koordinoida ohjattuja harjoitteluita yhteistyössä eri oppilaitoksien kanssa. Ohjaustyö tuottaa aineistoa sekä yksikkökohtaista että kansallista arviointia ja tutkimustyötä varten. Yksikkökohtainen ohjaussuunnitelma ja ohjaajakoulutussuunnitelma, toteuttamiskokemukset, systemaattiset arvioinnit ja erilaiset palautteet luovat pohjan jatkuvalle kehittämistyölle.


Lähde:
Harjoittelukoulujen strategia 2020