Oulun normaalikoulu - Oppimisen tuki

Oppimisen tukiOppilaan kolmiportainen tuki

Tuen järjestämistä ohjaavat periaatteet

Huomiota tulee kiinnittää oppimisen esteiden ja oppimisvaikeuksien varhaiseen tunnistamiseen. Tuen tarpeeseen vaikuttavat oppilaaseen, kouluun ja toimintaympäristöön liittyvät tekijät.

Tuen tarpeen arvioinnissa hyödynnetään tarpeen mukaan oppilaalle tehtyjen terveystarkastusten ja mahdollisten muiden arviointien tuloksia.Opetuksen järjestäjän tulee huolehtia, että oppilaan oikeus tukeen voi toteutua käytännössä, mm. määrittelemällä tuen tarpeen toteamiseen ja tuen toteuttamiseen liittyvät vastuut ja työnjako.

Tuen tarpeen varhaiseksi havaitsemiseksi oppilaiden tarpeita tulee arvioida jatkuvasti ja aloittaa tuen
antaminen riittävän varhain. Tuen oikea-aikaisuus sekä tuen oikea taso ja muoto ovat ratkaisevia oppimisen ja kehityksen turvaamiseksi. Oppilaan saaman tuen tulee olla joustavaa, pitkäjänteisesti suunniteltua ja tuen tarpeen mukaan muuttuvaa.Tukimuotoja käytetään sekä yksittäin että yhdessä toisiaan täydentävinä. Tukea annetaan niin kauan ja sen tasoisena kuin se on tarpeellista.

Yleinen tuki

Jokaiselle oppilaalle annettava yleinen tuki on osa kaikkea kasvatusta ja opetusta. Se on ensisijainen tuen järjestämisen muoto ja sen tehtävänä on oppilaan tukeminen tavoitteiden saavuttamisessa. Tämä edellyttää, että opettaja arvioi oppilaittensa kehitystä ja tuen tarpeita. Jos tuen tarve kasvaa, tulee oppilaan saada tehostettua tukea. Yleinen tuki edeltää tehostettua tukea ja sen riittävyyttä arvioidaan pedagogisessa arviossa.


Pedagoginen arvio

Pedagoginen arvio tehdään tehostetun tuen tarpeen arvioimiseksi ja aloittamiseksi ja siinä hyödynnetään oppilaalle jo mahdollisesti osana yleistä tukea laadittua oppimissuusuunnitelmaa tai kuntoutussuunnitelmaa huoltajan luvalla.
Siihen kirjataan kuvaus oppilaan toiminnasta ja tarpeista sekä siitä, miksi yleiset tukitoimet eivät ole riittäneet. Pedagogiseen arvioon opettaja kirjaa oppilasta koskevat havainnot, perustaitojen eri seulojen tulokset sekä seikat, jotka ovat tulleet esille keskusteltaessa oppilaan, tämän vanhempien, koulun muiden opettajien ja oppilashuoltohenkilöstön kanssa. Arvion laatimisessa voidaan käyttää myös muita asiantuntijoita, etenkin silloin kun on kyse oppilaan hyvinvointiin ja kokonaiskehitykseen liittyvistä ongelmista.

Tarvittaessa voidaan tehdä tarkempi pedagoginen tutkimus. Pedagogista arviota tehtäessä kiinnitetään huomiota myös opetukseen ja oppimisympäristöön sekä oppilaan ja oppimisympäristön yhteensopivuuteen. Oppilaan oma näkemyskin on tärkeää ottaa huomioon kirjaamalla, mitä tukitoimia oppilas itse pitää hyödyllisinä. Pedagogisen arvion ytimenä on, mitä nyt aiotaan tehdä toisin. Se toimii oppimissuunnitelman pohjana. Yleisen tuen tukitoimia jatketaan tehostetummin. Oppimissuunnitelma voidaan laatia oppilaalle yleisen tuen aikana, tehostettuun tukeen siirryttäessä se on pakollinen.


Tehostettu tuki

Tehostettua tukea annetaan silloin, kun yleinen tuki ei riitä. Tehostettu tuki on oppilaan ja koulunkäynnin jatkuvampaa, voimakkaampaa ja yksilöllisempää tukemista. Oppilaalle, joka tarvitsee kasvussaan ja oppimisessaan säännöllistä tukea tai samanaikaisesti useita tukimuotoja, on pedagogiseen arvioon perustuen annettava tehostettua tukea hänelle tehdyn oppimissuunnitelman mukaisesti. Tehostetun tuen avulla tuetaan suunnitelmallisesti oppilaan oppimista ja koulunkäyntiä ja tuen tehtävänä on ehkäistä ongelmien kasvamista, monimuotoistumista ja kasautumista. Tehostettu tuki perustuu opettajien, oppilaan huoltajan ja oppilashuollon henkilöstön yhteiseen tilannearvioon ja suunnitteluun. Tehostetun tuen aloittaminen käsitellään oppilashuoltotyössä pedagogisen arvion pohjalta.


Pedagoginen selvitys


Pedagoginen selvitys tehdään laadittaessa päätöstä erityisestä tuesta. Siihen sisällytetään selvitys oppilaan oppimisen etenemisestä sekä kuvaus annetusta tehostetusta tuesta. Pedagogisessa selvityksessä tuodaan esiin, miksi tehostettu tuki ei ole riittänyt. Selvitystä tehtäessä kuullaan myös oppilaan huoltajia ja oppilasta itseään. Selvitys tehdään moniammatillisena yhteistyönä ja sitä voidaan täydentää psykologisella tai lääketieteellisellä asiantuntijalausunnolla tai vastaavalla sosiaalisella selvityksellä. Pedagogisen selvityksen perusteella ja oppimissuunnitelman pohjalle laaditaan HOJKS.

Erityinen tuki

Jos oppilaalle annettu tehostettu tuki ei riitä auttamaan oppilasta selviytymään koulutyöstä, oppilas on erityisen tuen tarpeessa. Oppilaalle tehdään erityistä tukea koskeva hallintopäätös. Oppilaalle laaditaan henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS), josta käy ilmi erityistä tukea koskevan päätöksen mukaisen opetuksen ja tuen antaminen. Erityisopetuksen lisäksi oppilas voi tarvita esim. vahvaa oppilashuollollista, kuntouttavaa, hoidollista tai muuta yksilöllistä tukea. Tällöin huoltajan tuen, moniammatillisen yhteistyön ja yksilöllisen ohjauksen merkitys korostuu.
Tuki annetaan oppilaalle omassa koulussa erilaisin joustavin järjestelyin, ellei tuen antaminen välttämättä edellytä oppilaan siirtymistä toiseen opetusryhmään tai kouluun.

Lomakkeet löytyvät Wilmasta.